Päivitetty 19.05.2015

Olet tässä: Etusivu Elintarvikkeet Alkutuotanto Ketjuinformaatio

Alkutuotannon ketjuinformaatio

Ketjuinformaatio tarkoittaa sitä, että alkutuotannon toimijan (tuottaja, eläimen omistaja, tallinpitäjä, paliskunta tms.) on toimitettava eläimiä ja niiden tuotantoa koskevia tietoja teurastamoon, pienteurastamoon tai poroteurastamoon (jäljempänä ”teurastamo”) silloin, kun tilalta lähetetään eläimiä teurastettavaksi. Ketjuinformaation toimitusvaatimus koskee luonnonvaraista riistaa lukuun ottamatta kaikkia teurastettavaksi toimitettavia eläinlajeja. Ketjuinformaatioon kuuluu myös teurastamolta tuottajalle lihantarkastuslöydöksistä annettava palaute.

Ketjuinformaation tarkoituksena on toisaalta elintarviketurvallisuuden varmistaminen ja toisaalta tuottajan avustaminen mm. eläinten terveydentilaan liittyvien ongelmien tunnistamisessa. Ketjuinformaatiosta saatavien tietojen avulla teurastamo voi tarvittaessa suunnitella teurastukseen liittyviä erityisjärjestelyjä. Ne toimivat myös tarkastuseläinlääkärin tukena lihantarkastuksessa, esimerkiksi arvioitaessa eläimen terveydentilaa ennen teurastusta. Ketjuinformaation palautetta voidaan käyttää hyväksi eläinten terveyden tai niiden kasvatusolosuhteiden edistämisessä tilalla.

Monet eläimiä koskevat tiedot, jotka toimitetaan osana ketjuinformaatiota, toimitettiin jo aikaisemminkin teurastamolle ennen eläinten teurastamosta. Alkutuotannon toimijan velvollisuutena on jo aiemmin ollut ilmoittaa muun muassa eläimelle annetun lääkkeen voimassa oleva varoaika.

Lainsäädäntö

Lainsäädännössä asetetaan ketjuinformaatiota koskevia vaatimuksia alkutuotannon toimijalle, teurastamolle, teurastamoa valvovalle tarkastuseläinlääkärille ja Eviralle.

Ketjuinformaatioon liittyvistä vaatimuksista, jotka koskevat tuottajia ja muita alkutuotannon toimijoita, on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista (MMMa 1368/2011 eli nk. alkutuotantoasetus). Asetuksen liitteen 2 luvussa 1 luetellaan ne tiedot, jotka tuottajan tulee lähettää teurastamolle ja 5 §:ssä tuottajalle asetetaan vaatimus pitää kirjaa tietojen toimittamisesta sekä toimitetuista tiedoista.

Valvontaviranomaisia ja teurastamotoimijoita koskevasta lainsäädännöstä löytyy lisätietoja Eviran ohjeesta ”Teurastettavia eläimiä koskeva ketjuinformaatio” (16005/3). Linkki ohjeeseen löytyy oikeasta sivupalkista.


Toimijoiden velvollisuudet

Teurastamon velvollisuus on pyytää alkutuotannon toimijalta ketjuinformaatioon kuuluvat tiedot ennen kuin eläin hyväksytään teurastettavaksi. Alkutuotannon toimijan velvollisuus on toimittaa teurastamolle nämä tiedot. Tiedot perustuvat tilalla pidettävään alkutuotannon kirjanpitoon. Tiedot ilmoitetaan teurastamon pyytämällä tavalla, joko sähköisesti tai kirjallisesti tuottajan allekirjoittamalla lomakkeella.

Jos teuraaksi toimitettavaa eläintä koskevat tiedot muuttuvat oleellisesti sen jälkeen, kun alkutuotannon toimija on toimittanut tiedot teurastamolle, tulee alkutuotannon toimijan ilmoittaa näistä muutoksista teurastamolle viimeistään eläimen mukana toimitettavalla ilmoituksella.

Teurastamo ei ole velvollinen tarkastamaan eläimen lähettäjän ilmoittautumista alkutuotannon toimijaksi. Alkutuotannon toimijoille asetettavista vaatimuksista ja niiden valvonnasta lisätietoja löytyy kohdasta Alkutuotanto-> Eläimistä saatavat elintarvikkeet.

Ketjuinformaation tiedot

Teurastamo pyytää alkutuotannon toimijalta tilan kirjanpitoon perustuvat tiedot, jotka ovat lyhyesti seuraavat:

Elintarviketurvallisuuteen vaikuttavien, eläinlääkärin diagnosoimien, eläinten sairauksien esiintyvyys tilalla ja tieto muusta seikasta, joka voi vaikuttaa haitallisesti lähetettävistä eläimistä saatavien elintarvikkeiden turvallisuuteen. Tiedot on toimitettava viimeisen vuoden ajalta.

  1. Eläintautilain nojalla tilalle annetut voimassa olevat, viranomaisten antamat rajoittavat määräykset (ks. myös alla).
  2. Tuottajan tai muun alkutuotannon toimijan havaitsemat poikkeamat lähetettävän eläimen terveydessä ja kunnossa tietojen toimittamisen ajankohtana eli poikkeaako jokin eläimessä normaalista.
  3. Tiedot lähetettävälle eläimelle viimeisen kolmen kuukauden aikana (hevoselle kuuden kuukauden aikana ja siipikarjalle erän elinaikana) käytetyistä lääkkeistä ja rehuista, joilla on varoaika.
  4. Tiedot ja tutkimustulokset sellaisista näytteistä, jotka on otettu samasta eläinlajista kuin teuraaksi lähetettävä eläin, ja jotka saattavat vaikuttaa elintarviketurvallisuuteen. Näytteet on voitu ottaa taudin määrittämiseksi tai ne voivat liittyä vierasainevalvontaan. Taudinaiheuttajien osalta tiedot toimitetaan kolmen kuukauden (siipikarjalle erän elinaikana) ja vierasainevalvonnan osalta vuoden ajalta.
  5. Tiedot tilalta toimitetuista saman eläinlajin eläimistä tehdyistä hylkäyksistä lihantarkastuksen yhteydessä, jos hylkäyksiä on runsaasti ja jos tietoja ei jo ole kyseisessä teurastamossa. Tiedot toimitetaan viimeisen vuoden ajalta.
  6.  Muut mahdolliset tiedot, joiden perusteella voi epäillä eläintautia tilalla (kuten normaalista poikkeava kuolleisuus tilalla).
  7. Hoitavan eläinlääkärin nimi ja yhteystiedot.

Osa yllä luetelluista tiedoista saattaa olla jo ennestään teurastamon tiedossa. Teurastamon tehtävänä on silloin tiedottaa tuottajalle, mistä ketjuinformaatioon kuuluvista tiedoista hänen ei tarvitse huolehtia.

On tärkeää huomioida, että rajoittavat määräykset voivat myös kieltää kokonaan tilan joidenkin tai kaikkien eläinten lähettämisen teuraaksi tai niistä saatavien tuotteiden toimittamisen eteenpäin. Rajoittavissa määräyksissä voidaan myös edellyttää erityistä käsittelyä tilan eläimille ja niistä saataville elintarvikkeille. Eläinlääkärin on annettava rajoittavat määräykset tilalle kirjallisesti.

Kun hevonen toimitetaan teuraaksi, hevosen mukana tulee teurastamolle toimittaa tunnistusasiakirja, eli rekisteröintitodistus. Rekisteritodistuksessa ilmoitettavat tiedot eivät korvaa ketjuinformaation osana toimitettavia tietoja, vaan sekä tunnistusasiakirja, että ketjuinformaatiota koskevat tiedot tulee toimittaa teurastamolle.

Tietojen toimitustapa ja ajankohta

Alkutuotannon toimija voi toimittaa ketjuinformaatioon kuuluvat tiedot tilalta teurastamoon teurastamon ilmoittamalla tavalla, joko kirjallisesti tuottajan allekirjoittamana tai sähköisesti esimerkiksi terveydenhuoltojärjestelmän kautta. Tietojen tulee pääsääntöisesti olla perillä teurastamossa viimeistään 24 tuntia ennen eläimen saapumista teurastettavaksi.

Tiedot voidaan kuitenkin joissakin tapauksissa tarkastuseläinlääkärin luvalla toimittaa viimeistään eläimen mukana sen saapuessa teurastamoon. Teurastamo sopii poikkeuksellisesta menettelystä tarkastuseläinlääkärin kanssa etukäteen ja tiedottaa tuottajaa tietojen toimitusajankohdasta esimerkiksi tietojen pyytämisen yhteydessä.

Vaikka tarkastuseläinlääkäri sallisi tietojen toimittamisen viimeistään eläimen mukana, tuottajan on ilmoitettava teurastamolle sellaiset tiedot ennen eläinten saapumista teurastamoon, jotka voivat aiheuttaa vakavia häiriöitä teurastamon toiminnassa. Tällaiset tiedot voidaan antaa myös muutoin kuin kirjallisesti tai sähköisen järjestelmän kautta. Vaikka näitä välttämättömiä tietoja annettaisiin teurastamolle etukäteen esimerkiksi puhelimitse, kaikki ketjuinformaatioon kuuluvat tiedot on toimitettava teurastamolle viimeistään eläimen mukana joko kirjallisesti tuottajan allekirjoittamana tai sähköisesti.


Päivitetty 19.05.2015

Olet tässä: Etusivu Elintarvikkeet Alkutuotanto Ketjuinformaatio

Tulosta

Anna palautetta tästä sivusta

Anna palautetta tästä sivusta

Auta meitä kehittämään Evira.fi-sivustoa!

Kerro meille, jos teksti ei tällä sivulla ole riittävän selkeätä, jos siitä puuttuu mielestäsi jotain oleellista tai jos sen ajantasaisuudessa on toivomisen varaa.

Luemme kaikki palautteet ja otamme ne huomioon, kun kehitämme sivuja. Pääsääntöisesti emme vastaa sivukohtaiseen palautteeseen.

Eviran toimintaan liittyvää palautetta voit antaa erillisellä Palautelomakkeella