Päivitetty 03.03.2016

Omavalvonta

Hygieniaosaamisvaatimukset edellyttävät, että elintarviketyöntekijä

●    ymmärtää omavalvonnan periaatteen ja merkityksen

●    pystyy toteuttamaan omavalvontaa työssään

●    osaa tunnistaa ja torjua työssään elintarvikehygieeniset vaarat.


 
Vuonna 1995 säädettiin kaikille elintarvikealan toimijoille pakolliseksi omavalvonnan suunnittelu ja toteuttaminen. Siitä alkaen elintarvikelainsäädäntö on edellyttänyt, että elintarvikeyrityksillä on kirjallinen omavalvontasuunnitelma jota se noudattaa ja toteuttaa. Valvontaviranomainen valvoo valvontakäyntien yhteydessä omavalvonnan suunnitelman mukaista toteuttamista.

Elintarvikealan toimija vastaa siitä, että hänen valmistamansa, myymänsä, tarjoilemansa ja muutoin käsittelemänsä elintarvikkeet ovat turvallisia eikä kuluttajia johdeta harhaan. Elintarvikealan toimijan itse omaan toimintaansa kohdistamalla valvonnalla (omavalvonnalla) toimija hallitsee elintarvikkeiden käsittelyyn liittyviä riskejä ja varmistaa, että lainsäädännön vaatimukset turvallisista elintarvikkeista ja niistä annettavista oikeista tiedoista täyttyvät. Yrityksestä edellytetään löytyvän ammattitaitoa, tietoa ja kokemusta arvioida, minkälaisella omalla ohjauksella ja valvonnalla tuotteiden säädöstenmukaisuus, säilyvyys ja turvallisuus varmistetaan.

Elintarvikehuoneiston omavalvontajärjestelmä sisältää omavalvonnan tukijärjestelmän ja tarvittaessa HACCP-järjestelmän. Suunnitelma on kuvattava kirjallisesti, suunnitelmaa tulee toteuttaa ja sen toteutumisesta tulee pitää kirjaa. Omavalvonnalla tulee olla vastuuhenkilö, joka kehittää ja ylläpitää suunnitelmaa ja perehdyttää muut työntekijät omavalvontaan sekä huolehtii siitä, että omavalvontasuunnitelmaa käytännössä toteutetaan jokapäiväisessä työskentelyssä.On huolehdittava siitä, että kaikki yrityksessä tietävät osuutensa omavalvonnan toteuttamisessa ja osaavat sen hoitaa. Sen jälkeen on huolehdittava, että suunnitelmaa toteutetaan päivittäin, omavalvonnan kirjaukset tehdään oikein ja ajallaan ja että koko järjestelmän toimivuutta arvioidaan määräajoin ja aina silloin, jos yrityksen toiminnassa tapahtuu muutoksia.

Elintarviketurvallisuutta on tarkasteltava elintarvikkeen koko elinkaaren ajan, kaikkia niitä olosuhteita ja vaiheita, joita tuote kohtaa ennen päätymistään kuluttajalle, ”pellolta pöytään”
-kaaressa. Elintarviketurvallisuuden varmistaminen on toisaalta elintarvikeketjun kaikkien toimijoiden omaa ja toisaalta yhteistä toimintaa. Kun kaikilta elintarvikeketjun toimijoilta vaaditaan omaa tuoteturvallisuuden valvontaa ja käytetään yhteisiä käsitteitä omavalvonnan suunnittelusta ja toteuttamisesta, muodostavat omavalvontasuunnitelmat tärkeän osan yritysten välisen luottamuksen luomisesta. Kukin yritys voi tutustua raaka-ainetoimittajiensa, kuljetusliikkeidensä jne. omavalvontaan ja näin saada tietoa toiminnan vastuullisuudesta ja huolellisuudesta. Kirjallisesti kuvatut suunnitelmat ja talletetut seurantatiedot antavat pohjaa myös mahdollisten ongelmien ratkaisemiseen ja toiminnan kehittämiseen.
 
Omavalvonta lisää elintarviketurvallisuutta ja kohdistaa yrityksen valvontaan käyttämät voimavarat riskien kannalta oleellisimpiin hallintapisteisiin ja käyttökelpoisimpiin ehkäiseviin toimenpiteisiin. Yrityksessä tietoisuus oman toiminnan laadusta kasvaa ja toiminta on entistä suunnitelmallisempaa. Tämä lisää toiminnan sisäistä ryhtiä ja jäntevyyttä. Hävikki vähenee, toiminnan tuloksellisuus lisääntyy ja asiakkaiden ja viranomaisten luottamus ja tyytyväisyys lisääntyy. Näin syntyy varmuus tuotteiden ja toiminnan laadusta ja turvallisuudesta. 


Useissa tapauksissa toimiva omavalvonta vähentää viranomaisvalvonnan tarvetta tai ainakin siitä aiheutuvia kustannuksia.

Katso myös Eviran omavalvonnan sivut täältä.

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto
 

Päivitetty 03.03.2016
Tulosta

Anna palautetta tästä sivusta

Anna palautetta tästä sivusta

Auta meitä kehittämään Evira.fi-sivustoa!

Kerro meille, jos teksti ei tällä sivulla ole riittävän selkeätä, jos siitä puuttuu mielestäsi jotain oleellista tai jos sen ajantasaisuudessa on toivomisen varaa.

Luemme kaikki palautteet ja otamme ne huomioon, kun kehitämme sivuja. Pääsääntöisesti emme vastaa sivukohtaiseen palautteeseen.

Eviran toimintaan liittyvää palautetta voit antaa erillisellä Palautelomakkeella