Sikojen ulkonapidon rajoitus – afrikkalaisen sikaruton vastainen varotoimi

Sikojen ulkonapito on kielletty 1.1.2018 alkaen. Kielto on annettu sikojen suojaamiseksi afrikkalaiselta sikarutolta. Ahvenanmaan maakunnan osalta ulkonapitokielto tulee voimaan 1.1.2019.

Kiellosta on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa varotoimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten villisikojen ja kotieläinten välillä (401/2017).  Rekisteröityneille sikaeläinten pitäjille on lähetetty postin mukana tieto asetuksesta ja sen voimaantulosta.

Siat on pidettävä sisällä koko Suomen alueella 1.1.2018 alkaen. Sikojen sisälläpidossa on noudatettava eläinsuojelulainsäädännön tilavaatimuksia.

Sikojen ulkonapitokielto koskee sekä kaupallista toimintaa (myös luonnonmukainen tuotanto) että harraste-eläinten pitoa. Sikojen ulkonapitokielto koskee myös pysyviä eläinnäyttelyitä (esim. kotieläinpihat) ja väliaikaisia eläinnäyttelyitä.

Ulkonapitokielto ei kuitenkaan koske:

1) eläintarhoja;

2) kytkettynä ulkoilutettavia sikoja; eikä

3) sellaisia pitopaikkoja, joissa ulkotarhat on suojattu olemassa olevan aidan oheen rakennetulla teräsverkkoaidalla tai sähköaidalla, tai joissa ulkotarhat on suojattu riittävän vankalla rakenteella siten, että luonnonvaraiset villisiat eivät pääse kosketuksiin tarhassa pidettävien sikojen kanssa.

MMMa (401/2017) liitteessä ja Eviran internetsivuilla on kuvattu aidan oheen rakennettavan teräsverkkoaidan ja sähköaidan vaatimukset. Sikojen ulkotarha voi olla aidattu myös muulla tavalla kuin liitteessä on kuvattu. Muun aidan vaatimuksista ei ole säädetty lainsäädännössä yksityiskohtaisesti, ulkotarhan rakenteiden on kuitenkin oltava sellaisia, että luonnonvaraiset villisiat eivät pääse kosketuksiin tarhassa pidettävien sikojen kanssa. Eviran internetsivuilla on esimerkkejä mahdollisista aidan rakenteista ja materiaaleista.

Ilmoitus sikojen ulkonapidosta kunnaneläinlääkärille

Sikojenpitäjän, joka aikoo pitää sikoja ulkona edellä kohdassa 3) tarkoitetussa pitopaikassa, on tehtävä asiasta ilmoitus kunnaneläinlääkärille vähintään kahta kuukautta ennen aiottua ulkonapitoa. Jos sikoja on tarkoitus pitää ulkona ensi vuoden alussa, pitää asiasta ilmoittaa lokakuun 2017 loppuun mennessä. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisena, sen voi tehdä vapaamuotoisesti tai Eviran sivuilla olevalla lomakkeella. Eläintarhojen ja kytkettynä ulkoilevien sikojen pitäjien ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi seuraavat seikat:

1)  sikojen lukumäärä;

2)  selvitys ulkotarhan suojaamista koskevien uusien vaatimusten täyttymisestä.

Sikojen ulkonapitokielto ja ulkotarhojen aitaaminen

Ulkotarhojen kunto tulee tarkastaa säännöllisesti ja aidan rakenteiden kuluvat osat tulee uusia tarvittaessa. Maaperä aidan kummaltakin puolelta, sekä aitojen välistä, tulee pitää vapaana kasvillisuudesta, kannoista, isoista kivistä ja lumesta.

Ulkotarhoja suunnitellessa tulee huomioida myös

  • eläinsuojelusäädökset
  • muu tautisuojaus
  • ruokinta- ja juomapaikkojen sijainti ja pohjamateriaali
  • rehujen ja mahdollisten kuivikkeiden säilytys
  • haittaeläintorjunta
  • mahdollisten kallioiden, ojien tai kosteikkojen vaikutus rakennesuunnitteluun

Sikojen ulkotarhojen suoja-aitojen rakentamiseen myönnetään avustusta vuonna 2017

Avustusta voi saada

  • teräsverkkoaidan rakentamiseen tarhassa jo olevan aidan oheen tai
  • tarhassa jo olevan verkkoaidan varustamiseen sähköaidalla

Teräsverkkoaidan ja sähköaidan vaatimukset löytyvät sekä valtioneuvoston asetuksen afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi sikojen ulkotarhojen aitaamiseen myönnettävästä avustuksesta (442/2017) että maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (401/2017) liitteestä.

Ne sikojen ulkotarhat, jotka aidataan muulla rakenteella, eivät ole avustuksen piirissä.

Avustusta haetaan ELY -keskuksesta 30.9.2017 mennessä. ELY -keskukset alkavat myöntää avustusta jo tätä määräaikaa ennen, heti avustushaun alettua. Avustus myönnetään maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) varoista ja avustusta myönnetään vain Makeran käyttösuunnitelmassa tarkoitukseen osoitettujen määrärahojen puitteissa. Avustusta myönnettäessä etusijalla ovat hakijat, jotka kasvattavat sikoja lihantuotantoa varten. Avustuksen myöntämisen ehtona on, että investointia ei ole aloitettu ennen avustushakemuksen vireilletuloa.

Ahvenanmaan maakunnan osalta ei myönnetä avustusta, koska tuki kuuluu Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) säännösten mukaan Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaan.

Maaseutuvirasto tiedottaa internet-sivuillaan tarkemmin avustuksen ehdoista ja sen hakemisesta.