Jalostusaineksen tuonti

Kun jalostukseen käytettäviä eläimiä taikka niiden sukusoluja tai alkioita myydään, ostetaan, välitetään tai luovutetaan vastikkeetta jäsenvaltiossa tai jäsenvaltioiden välillä tai tuodaan muualta kuin toisesta jäsenvaltiosta maahan, mukana on oltava Euroopan unionin lainsäädännön mukainen polveutumistodistus (nauta, sika, lammas, vuohi) tai tunnistusasiakirja (hevoseläimet). Asiakirjojen tulee seurata jalostuseläimen mukana myös eläintä kotimaassa siirrettäessä. Polveutumistodistuksen ja tunnistusasiakirjan antaa kantakirjaa pitävä yhteisö (sukusolujen ja alkioiden osalta myös tietyt muut hyväksytyt toimijat kantakirjaa pitävän yhteisön toimittamien tietojen perusteella). Maa- ja metsätalousministeriön asetuksilla annetaan tarkempia säännöksiä polveutumistodistuksen sisällöstä.

Jalostukseen käytettävien eläinten sekä niiden sukusolujen ja alkioiden tuonnista EU:n ulkopuolisista maista on säädetty tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa jalostukseen käytettävien eläinten sekä niiden sukusolujen ja alkioiden tuontia koskevista polveutumistodistuksista ja muista asiakirjoista.

EU:n ulkopuolelta tuotavan jalostukseen käytettävän naudan, sian, lampaan tai vuohen (sukusolujen tai alkioiden osalta luovuttajaeläimen) on oltava merkitty hyväksyttyyn kolmannen maan kantakirjaan, ja se tulee merkitä kyseessä olevan rodun kantakirjan pitäjäksi hyväksytyn jalostusjärjestön kantakirjaan. Osoitukset näistä tulee tuotaessa esittää tullille.

EU:n ulkopuolelta tuotavien hevoseläinten osalta tullille tulee esittää lausunto eläimen (sukusolujen tai alkioiden osalta luovuttajaeläimen) kantakirjaan merkitsemisen vaatimusten täyttymisestä.

Tuotaessa jalostukseen käytettäviä nautoja, sikoja, lampaita, vuohia tai niiden sukusoluja tai alkioita EU:n ulkopuolelta maahan, tullille on esitettävä komission päätöksen 96/510/EY mukainen, lähtömaan jalostusorganisaation antama polveutumistodistus. Todistuksen tulee olla asianmukaisesti täytetty kaikilta osin ja toimivaltaisen viranomaisen allekirjoittama. Jalostukseen käytettävien rekisteröityjen hevoseläinten osalta tullille tulee esittää komission asetuksen (EY) N:o 504/2008 mukainen eläimen polveutumista ja rekisteröintiä koskeva asiakirja (tunnistusasiakirja).

Jos EU:n ulkopuolelta maahantuotava jalostukseen käytettävä eläin on kantava, tullille on lisäksi esitettävä todistus eläimen tiineydestä.

EU:n ulkopuolelta maahantuotavien sukusolujen ja alkioiden osalta tullille tulee lisäksi esittää tarvittavat selvitykset luovuttajaeläimen jalostusarvon arvioinnista.

Elävien eläinten sekä sukusolujen ja alkioiden sisämarkkinakaupassa ja tuonnissa tulee lisäksi noudattaa yleisiä eläinten tuontiin liittyviä vaatimuksia. Varmista ajantasaiset tuontiehdot Eviran Eläinten tuonti ja vienti -sivustolta.

 

 

Lisää aiheesta muualla verkossa