Nautojen jaloitteluvaatimusta on tärkeä noudattaa

(Julkaistu verkkouutisena 18.05.2011 08:57) 

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja aluehallintovirastot toteuttivat kesinä 2009 - 2010 projektin nautojen jaloitteluvaatimuksen toteutumisesta. Suurin osa tarkastettujen tilojen lehmistä ja hiehoista pääsi joko laitumelle tai jaloittelutarhaan.

Molempina vuosina projektissa olivat mukana Lounais-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirastot ja lisäksi vuonna 2009 Itä-Suomen ja vuonna 2010 Lapin aluehallintovirastot. Tarkastuksen kohteiksi valittiin pääasiassa tiloja, joilla pidettiin mahdollisena, että jaloitteluvaatimuksen noudattamisessa olisi puutteita. Kesällä 2010 tarkastukset kohdistettiin erityisesti niille tiloille, joilla edellisenä kesänä jaloitteluvaatimusta ei ollut noudatettu. Kunnaneläinlääkärit tekivät tarkastukset läänineläinlääkärin määräyksestä.

Suomen eläinsuojelusäädösten mukaan lypsylehmät ja pääasiassa maidontuotantoa varten kasvatettavat hiehot, jotka pidetään kytkettyinä, on päästettävä 1.5. - 30.9. vähintään 60 päivänä laitumelle tai muuhun tarkoituksenmukaiseen jaloittelutilaan. Myös jaloittelutilan koolle on annettu vaatimuksia.

Projektin aikana tarkastettiin vuonna 2009 koko maassa yhteensä 232 tilaa ja vuonna 2010 151 tilaa. Vajaalla kolmanneksella eli 28 % (2009) ja 27 % (2010) tarkastetuista tiloista oli puutteita jaloittelun järjestämisessä. Syinä siihen, miksi jaloittelua ei ollut järjestetty esitettiin muun muassa laiduntamiseen sopivan alueen puuttumista, huonoja aitauksia tai eläinten liikuttamisen hankaluutta esimerkiksi teiden ylityksen vuoksi. Muina syinä esitettiin työvoiman puutetta, sairaslomia, eläintenpitäjien korkea ikää ja heikentynyttä terveyttä tai sitä että omistajat olivat luopumassa lehmien pidosta. Joillakin tiloista jaloittelu oli järjestetty vain osalle eläimistä.

Jaloitteluvaatimuksesta on mahdollista hakea vapautusta

Aluehallintovirasto voi myöntää vapautuksen laitumelle tai jaloittelutilaan pääsyä koskevasta vaatimuksesta, jos tuotantotilalla ei ole käytettävissään sopivaa laidunta tai jos muuta jaloitteluun soveltuvaa tilaa ei ole mahdollista kohtuudella järjestää taikka jos vaatimuksen noudattaminen on kohtuutonta liikenteeseen, maastoon tai etäisyyteen liittyvistä syistä. Vapautus myönnetään enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja se peruutetaan, jos vapautuksen myöntämisen edellytykset lakkaavat.

Evira on koonnut tietoja siitä, kuinka paljon jaloitteluvaatimuksesta on haettu vapautuksia. Koko maassa hakemuksia tehtiin eniten vuonna 2006, jolloin säädös tuli voimaan. Hakemuksia oli tällöin yhteensä 237, ja niistä myönteisen päätöksen sai 71 %. Suurin osa myönteisistä päätöksistä annettiin tiloille, jotka olivat luopumassa jaloitteluvaatimuksen kohteena olevien nautojen pidosta. Luopumista oli mahdollista pitää perusteena, jos hakija luopui näiden tuotantoeläinten pidosta vuoden 2007 loppuun mennessä.

Kaiken kaikkiaan vuosina 2006 - 2010 vapautuksia jaloitteluvaatimuksesta on haettu yhteensä 273 kpl ja näistä vapautus on myönnetty 196 tilalle (72 %).

Valtioneuvoston asetus (592/2010) nautojen suojelusta, säätää jaloitteluvaatimuksesta.