Perusta aikuisen naudan hyvinvoinnille luodaan jo pikkuvasikkana

(Julkaistu Eviran internetsivuilla teematekstinä 9.2.2011)

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran eläinten hyvinvoinnin toimenpideohjelman ensimmäisenä kohteena olivat vasikat.

Eviran eläinten hyvinvoinnin toimenpideohjelma
Evira toteuttaa eläinten hyvinvoinnin toimenpideohjelman eri eläinlajien osalta lähivuosien aikana. Tämä monivuotinen toimenpideohjelma aloitettiin vuonna 2010, ja ensimmäiseksi kohderyhmäksi valittiin vasikoiden hyvinvointi. Toimenpideohjelma tullaan jatkossa laatimaan myös useiden muiden eläinlajien osalta, vuonna 2011 vuorossa ovat siat.

Tietty osa tuotantoeläintiloista tarkastetaan vuosittain ns. EU -eläinsuojelutarkastuksissa. Toimenpideohjelmassa tarkastellaan näissä vuosittaisissa tarkastuksissa havaittuja yleisimpiä laiminlyöntejä ja ongelmakohtia eläinten pidossa ja hoidossa sekä kehitetään käytännön toimia eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Eläinten hyvinvoinnin toimenpideohjelma on koettu tärkeäksi, koska monet tarkastuksissa todetut eläinlajikohtaiset ongelmat ovat toistuneet samoina useina vuosina.

EU -eläinsuojelutarkastusten tulokset vuodelta 2009
Vuonna 2009 vasikkatiloille tehdyissä tarkastuksissa 19 prosentissa todettiin eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä. Aiempien vuosien tapaan yli puolet havaituista laiminlyönneistä koski vasikoiden pitopaikan puhtaus-, turvallisuus- ja tilavaatimuksia. Kirjanpidon puutteiden osuus epäkohdista oli alle 4 prosenttia, joten suurin osa havaituista laiminlyönneistä kohdistui vasikoiden hyvinvointiin suoranaisesti vaikuttaviin tekijöihin.

Vasikoiden hyvinvoinnin toimenpideohjelmaa varten tarkasteltiin yksityiskohtaisemmin vuoden 2009 EU -eläinsuojelutarkastusten tuloksia. Tarkastelukohteeksi valittiin erityisesti vasikoiden makuupaikka ja ryhmäkarsinoiden tilavaatimus. Molemmat olivat yleisimpiä laiminlyöntejä ja vaikuttavat oleellisesti vasikoiden hyvinvointiin. Tuloksia vertailtiin myös tilakokoluokittain ja tuotantosuunnittain.

Eri tuotantomuotojen (lypsylehmät, emolehmät, vasikkakasvattamot) välillä tuloksissa ei ollut havaittavissa kovin suuria eroja, kun tarkasteltiin kaikkien tarkastuksissa havaittujen laiminlyöntien määrää yhteensä.

Pienillä tiloilla ryhmäkarsinoiden tilavaatimukset täyttyivät paremmin kuin suurilla tiloilla. Toisaalta, tilan nautojen kokonaismäärän kasvaessa vasikoihin kohdistuneiden laiminlyöntien yhteismäärä väheni. Lainsäädännön vaatimukset makuupaikan suhteen näyttivät täyttyvän paremmin alle kahden viikon ikäisillä vasikoilla kuin vanhemmilla vasikoilla. Säännökset edellyttävät, että erityisesti alle kahden viikon ikäisten vasikoiden makuupaikka on kuivitettava hyvin. Muutamalla lypsykarjatilalla oli tarkastusten mukaan liian vähän henkilökuntaa. Näillä tiloilla oli useita muitakin laiminlyöntejä.

Vasikoiden hyvinvoinnin toimenpideohjelma -toimenpiteet
Toimenpideohjelmassa suunniteltiin yhdessä meijereiden, teurastamoiden, tuottaja- ja neuvontajärjestöjen, ETT:n, eläinten hyvinvointikeskuksen sekä Suomen eläinlääkäriliiton edustajien kanssa eläinten hyvinvointia parantavia toimenpiteitä.

Sidosryhmätapaamisten perusteella päätettiin toimenpiteistä, jotka liittyvät eläinten hyvinvoinnin tiedotukseen ja koulutukseen. Tiedotuksessa painotetaan suoraan tuottajille menevää tietoa mm. lainsäädännön vaatimuksista ja tilatarkastusten tuloksista. Tietoa välitetään lehtien, nettisivujen sekä toimijoiden tuottajille lähettämien kirjeiden mukana. Näistä samoista asioista kerrotaan myös erilaisissa tuottajille suunnatuissa koulutustilaisuuksissa. Tänä vuonna näitä koulutuksia olisi erityisesti Katse vasikkaan -kampanjan yhteydessä. Katse Vasikkaan on Eläinten terveydenhuollon (ETU) vasikoiden terveyden ja hyvinvoinnin nimeämä teemavuosi.

Yhdessä sidosryhmien kanssa on pohdittu myös tilavaatimusten suosituksia, jotka ovat lainsäädännön vaatimuksia korkeammat. Tavoitteena on, että eri tahojen tilavaatimusten suositukset saataisiin yhdenmukaistettua. Valvontaa tullaan kohdistamaan erityisesti tiloille, joilla on paljon vasikoita.

 

Lisää aiheesta palvelussamme