Eläinkuljetusten EU-tarkastukset 2007

Vuonna 2007 tarkistettiin tien päällä ja teurastamoissa lähes 400 eläinkuljetusta, joista joka viidennessä havaittiin eläinsuojelullisia epäkohtia. Eläinkuljetustarkastusten tulokset eivät merkittävästi poikkea aiempien vuosien tuloksista. Huomattava osa vuonna 2007 havaituista epäkohdista johtui puutteista lainsäädännön edellyttämissä asiakirjoissa.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005 eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana edellyttää, että jäsenvaltio valvoo eläinkuljetuksille asetettujen eläinsuojeluvaatimusten noudattamista tarkastamalla vuosittain riittävän määrän kuljetuksia.

Suomessa eläinkuljetusten EU-eläinsuojelutarkastuksia on suoritettu vuodesta 1997 lähtien. Vuosina 2000–2007 eläinsuojeluviranomaiset ovat tarkastaneet yhteensä yli 2900 eläinkuljetusta, joista keskimäärin 24 %:ssa on havaittu eläinsuojelullisia epäkohtia (Kuva 1). Eläinten kuljetusta koskeva lainsäädäntö muuttui vuoden 2007 alussa.

kuva1_tarkastukset.jpg

Suurin osa kuljetustarkastuksista tehtiin teurastamoissa kuorman purun yhteydessä

 

Vuonna 2007 tarkastettiin yhteensä 369 eläinkuljetusta. Näistä 341 oli tarkastuseläinlääkäreiden teurastamoissa kuljetusten purkamisen yhteydessä suorittamia tarkastuksia ja 28 läänineläinlääkäreiden tien päällä tai lähtöpaikassa tarkastamia kuljetuksia. Tarkastuksista suurin osa koski sika- ja nautakuljetuksia (279 kuljetusta). Siipikarjakuljetuksia tarkastettiin 86 kpl ja porokuljetuksia 4 kpl. Yhteensä eläimiä oli tarkastetuissa kuljetuksissa mukana 490 942 kpl.

Vuonna 2007 yhteensä 75 eläinkuljetuksessa eli n. 20 %:ssa tarkastetuista ajoneuvoista havaittiin eläinkuljetussäädösten vastaista toimintaa. Edellisvuoteen verrattuna tilanteessa ei ole tapahtunut muutosta, sillä vuonna 2006 rikkomuksia havaittiin 21 %:ssa tarkastuksista. Kaiken kaikkiaan erillisiä rikkomuksia oli vuonna 2007 yhteensä 99 kpl, sillä monissa kuljetuksissa havaittiin useampia rikkomuksia samalla kertaa.

Kuljetusten ongelmana usein puutteelliset asiakirjat ja merkinnät


Eniten yksittäisiä epäkohtia havaittiin kuljetusasiakirjoihin ja eläinkuljettajalupiin liittyvissä vaatimuksissa (22 kpl). Ajoneuvon kuntoon ja turvallisuuteen (esim. eläinkuljetusmerkinnän puuttuminen ajoneuvosta) sekä eläinten tarkastus- ja hoitomahdollisuuteen liittyvissä vaatimuksissa havaittiin yhteensä 21 epäkohtaa. Kolmanneksi eniten (13 kpl) havaittiin epäkohtia eläinten kuormaustiheydessä. Kymmenessä kuljetuksessa oli mukana eläimiä, jotka eivät olleet kuljetuskuntoisia, ja joita ei täten olisi saanut ottaa lainkaan mukaan kuljetukseen. Eläinten käsittelyssä tai hoidossa kuljetuksen aikana (esim. puutteellinen valaistus) havaittiin yhdeksän epäkohtaa. Eläinten erotteluun, kytkemiseen ja kuljetustilassa olevaan irtotavaraan liittyviä epäkohtia oli kahdeksan kappaletta. Ilmanvaihdossa tai säänsuojauksessa havaittiin puutteita viidessä kuljetuksessa. Kuorman lastaukseen ja purkuun liittyviä epäkohtia (esim. rampin turvallisuus) havaittiin kolmesti.

Pitkille kuljetuksille on asetettu lisävaatimuksia


Keskimääräinen eläinten kuljetusaika vuonna 2007 tarkastetuissa kuljetuksissa oli 4,5 tuntia. Tarkastetuista kuljetuksista 31 kpl ylitti kestoltaan kahdeksan tuntia. Pitkille kuljetuksille asetettuja lisävaatimuksia rikottiin kahdeksassa kuljetuksessa. Useimmissa tapauksissa sioilla ei ollut mahdollisuutta saada vettä halutessaan.

Kaikkiin havaittuihin epäkohtiin tulisi puuttua


Tarkastuksissa havaittujen eläinsuojelullisten epäkohtien korjaamiseksi annettiin vuonna 2007 yhteensä 30 määräystä tai kieltoa koskien 37:ää erillistä rikkomusta. Erillisistä rikkeistä 14 kpl koski puutteellisia asiakirjoja tai merkintöjä.

Jos tarkastuksessa havaitaan eläinkuljetussäädösten vastaista menettelyä, tarkastavan eläinlääkärin tulee aina ryhtyä eläinkuljetuslainsäädännön edellyttämiin toimenpiteisiin. Valvontaviranomaisia koulutetaan säännöllisesti eläinkuljetuslainsäädännön valvontaan ja toimeenpanoon, mukaan lukien määräysten ja kieltojen antaminen silloin, kun epäkohtia havaitaan.