Eläinkuljetusten EU-tarkastukset 2008

Vuonna 2008 tarkastettiin teurastamoissa ja tien päällä 328 eläinkuljetusta, joista noin 11 prosentissa havaittiin eläinsuojelullisia epäkohtia. Eläinkuljetustarkastuksissa havaittiin selvästi vähemmän epäkohtia kuin aiempina vuosina. Huomattava osa havaituista epäkohdista johtui puutteista lainsäädännön edellyttämissä asiakirjoissa.

Vuonna 2008 tarkastettiin yhteensä 328 eläinkuljetusta. Eläinkuljetussäädösten vastaista toimintaa havaittiin yhteensä 35 eläinkuljetuksessa eli hieman alle 11 %:ssa tarkastetuista ajoneuvoista. Edellisvuoteen verrattuna rikkomusten määrä laski, sillä vuonna 2007 rikkomuksia havaittiin 20 %:ssa tarkastuksista. Kaiken kaikkiaan erillisiä rikkomuksia oli vuonna 2008 yhteensä 55 kpl, sillä osassa kuljetuksista havaittiin useampia rikkomuksia samalla kertaa. Suurimman osan tarkastuksista tekivät tarkastuseläinlääkärit teurastamoissa kuljetusten purkamisen yhteydessä. Lisäksi läänineläinlääkärit tarkastivat kuljetuksia tien päällä tai lähtöpaikassa.

Epäkohdat johtuvat usein puutteellisista asiakirjoista


Eniten yksittäisiä epäkohtia havaittiin pätevyystodistuksiin, eläinkuljettajalupiin ja kuljetusasiakirjoihin liittyvissä vaatimuksissa. Toiseksi eniten epäkohtia todettiin eläinten erottelussa, kun taas kolmanneksi yleisimpiä epäkohtia olivat puutteet ajoneuvon kunnossa ja turvallisuudessa.

Pitkille kuljetuksille on asetettu lisävaatimuksia


Keskimääräinen eläinten kuljetusaika vuonna 2008 tarkastetuissa kuljetuksissa oli n. 4 tuntia. Tarkastetuista kuljetuksista 14 oli pitkiä eli yli kahdeksan tunnin kuljetuksia. Tarkastuksissa todettiin yhteensä kolme epäkohtaa, jotka koskivat pitkille kuljetuksille asetettuja lisävaatimuksia.

Eläinkuljetuksia tarkastetaan vuosittain


Eläinten kuljetusta koskeva lainsäädäntö uudistui vuoden 2007 alussa. Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005 eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana edellyttää, että jäsenvaltio valvoo eläinkuljetuksille asetettujen eläinsuojeluvaatimusten noudattamista tarkastamalla vuosittain riittävän määrän kuljetuksia. Suomessa eläinkuljetusten EU-eläinsuojelutarkastuksia on suoritettu vuodesta 1997 lähtien. Vuosina 2000–2008 eläinsuojeluviranomaiset ovat tarkastaneet yhteensä yli 3200 eläinkuljetusta, joista keskimäärin 23 %:ssa on havaittu eläinsuojelullisia epäkohtia.