Eläinkuljetusten EU-tarkastukset 2010

Vuonna 2010 tarkastettiin lähes 350 eläinkuljetusta, joista noin 16 prosentissa havaittiin epäkohtia. Epäkohtien määrä laski edellisvuodesta. Huomattava osa havaituista epäkohdista johtui aiempien vuosien tapaan puutteista lainsäädännön edellyttämissä asiakirjoissa.

Vuoden 2010 aikana tarkastettiin 348 eläinkuljetusta, joissa oli yhteensä yli 818 000 eläintä. Eläinkuljetussäännösten vastaista toimintaa havaittiin yhteensä 57 eläinkuljetuksessa eli noin 16 %:ssa tarkastetuista ajoneuvoista. Edellisvuoteen verrattuna epäkohtien määrä laski, sillä vuonna 2009 niitä havaittiin noin 27 %:ssa tarkastuksista. Kaiken kaikkiaan erillisiä epäkohtia oli vuonna 2010 yhteensä 101 kappaletta, sillä osassa kuljetuksista havaittiin useampia epäkohtia samalla kertaa.

Yli kolmannes epäkohdista johtui puutteellisista asiakirjoista

Yleisimmät epäkohdat olivat pitkälti samoja kuin aiempinakin vuosina. Eniten yksittäisiä epäkohtia havaittiin kuljetusasiakirjoihin, eläinkuljetusmerkintään ja eläinkuljettajalupiin liittyvissä vaatimuksissa (39 kpl). Toiseksi yleisimpiä epäkohtia olivat puutteet ajoneuvon kunnossa ja turvallisuudessa (28 kpl), ja kolmanneksi eniten epäkohtia todettiin pitkien kuljetusten lisävaatimusten noudattamisessa (10 kpl).

Lisäksi kahdeksassa kuljetuksessa ei ollut huolehdittu eläinten asianmukaisesta erottamisesta ja kytkemisestä ja yhdeksässä ajoneuvossa tilavaatimukset eivät täyttyneet. Kuorman lastaukseen ja purkuun sekä eläinten käsittelyyn liittyviä epäkohtia havaittiin seitsemän. Yhdessäkään kuljetuksessa ei havaittu kuljetuskunnottomia eläimiä.

Pitkille kuljetuksille on asetettu lisävaatimuksia

Keskimääräinen eläinten kuljetusaika vuonna 2010 tarkastetuissa kuljetuksissa oli noin 3,5 tuntia. Tarkastetuista kuljetuksista 4 % (15 kpl) oli pitkiä eli yli kahdeksan tunnin kuljetuksia. Tarkastuksissa todettiin yhteensä 12 epäkohtaa, jotka koskivat pitkille kuljetuksille asetettuja lisävaatimuksia. Puutteita havaittiin muun muassa juomavesijärjestelmässä sekä lämpötilan kirjaamis- ja hälytysjärjestelmässä. Lisäksi kolmelta ajoneuvolta puuttui maantiekuljetusvälineen hyväksymistodistus.

Useita epäkohtia porojen kuljetuksissa

Porojen kuljetuksia tarkastettiin kuljetuksen lähtöpaikassa eli siellä missä eläimet alun perin lastataan kuljetusvälineeseen ja teurastamoilla. Yhteensä tarkastettiin 12 kuljetusta. Suurimmassa osassa eli 67 %:ssa näistä tarkastuksista todettiin epäkohtia. Neljästä kuljetuksesta puuttui eläinkuljetusmerkintä, kahdessa kuljetuksessa oli puutteellinen valaistus ja kahden ajoneuvon kunnossa ja turvallisuudessa oli huomautettavaa.

Tarkastusten suorittaminen

Suurimman osan tarkastuksista tekivät tarkastuseläinlääkärit teurastamoissa kuljetusten purkamisen yhteydessä. Lisäksi läänineläinlääkärit tarkastivat kuljetuksia muun muassa tien päällä ja lähtöpaikassa. Tarkastuksista suurin osa kohdistui sika- ja nautakuljetuksiin. Lisäksi tarkastettiin siipikarjakuljetuksia, joitakin hevos- ja porokuljetuksia sekä yksittäisiä lammaskuljetuksia.

Valvontaviranomaisten puututtava epäkohtiin

Jos valvontaviranomainen havaitsee kuljetuksessa epäkohtia, tulee tämän ryhtyä eläinkuljetuslainsäädännön edellyttämiin toimenpiteisiin. Tyypillisesti valvontaviranomainen antaa eläinkuljettajalle määräyksen laittaa epäkohdat kuntoon määräajassa tai kieltää eläinkuljettajaa jatkamasta lainsäädännön vastaista toimintaa. Lisäksi viranomaisen tulee ilmoittaa epäkohdista eläinkuljettajaluvan tai kuljetusvälineen hyväksymistodistuksen myöntäneelle aluehallintovirastolle ja tietyissä tapauksissa myös kuljettajalle pätevyystodistuksen antaneelle aluehallintovirastolle. Viranomaiset ryhtyivät toimenpiteisiin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi 30 kuljetuksessa eli noin puolessa tarkastuksista, joissa oli havaittu epäkohtia.

Eläinkuljetuksia tarkastetaan vuosittain

Eläinten kuljetusta koskeva lainsäädäntö uudistui vuoden 2007 alussa. Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005 eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana edellyttää, että jäsenvaltio valvoo eläinkuljetuksille asetettujen eläinsuojeluvaatimusten noudattamista tarkastamalla vuosittain riittävän määrän kuljetuksia. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira kokoaa vuosittain yhteenvedon tarkastusten tuloksista ja raportoi niistä Euroopan komissiolle.

Suomessa eläinkuljetusten EU-eläinsuojelutarkastuksia on suoritettu vuodesta 1997 lähtien. Vuosina 2000–2010 eläinsuojeluviranomaiset ovat tarkastaneet yhteensä yli 3800 eläinkuljetusta, joista keskimäärin 23 %:ssa on havaittu eläinsuojelullisia epäkohtia.