Eläinkuljetusten EU-tarkastukset 2011

Vuonna 2011 tarkastettiin lähes 390 eläinkuljetusta, joista noin 16 prosentissa havaittiin epäkohtia. Epäkohtien määrä pysyi lähes samana edellisvuoteen verrattuna. Huomattava osa havaituista epäkohdista johtui aiempien vuosien tapaan puutteista lainsäädännön edellyttämissä asiakirjoissa.

Vuoden 2011 aikana tarkastettiin 387 eläinkuljetusta, joissa oli yhteensä yli 908 000 eläintä. Suurimman osan tarkastuksista tekivät tarkastuseläinlääkärit teurastamoissa kuljetusten purkamisen yhteydessä. Lisäksi läänineläinlääkärit tarkastivat kuljetuksia muun muassa tien päällä ja lähtöpaikassa. Tarkastuksista suurin osa kohdistui nauta- ja sikakuljetuksiin sekä siipikarjakuljetuksiin. Yli kahdeksan tuntia kestäviä kuljetuksia tarkastettiin 10 kpl ja keskimääräinen kuljetusaika oli kolme tuntia.

Eläinkuljetussäännösten vastaista toimintaa havaittiin yhteensä 61 eläinkuljetuksessa eli noin 16 %:ssatarkastetuista ajoneuvoista. Edellisvuoteen verrattuna epäkohtien määrä pysyi samalla tasolla. Kaiken kaikkiaan erillisiä epäkohtia oli vuonna 2011 yhteensä 99 kappaletta, sillä osassa kuljetuksista havaittiin useampia epäkohtia samalla kertaa.

Lähes puolet epäkohdista johtui puutteellisista asiakirjoista

Yleisimmät epäkohdat olivat pitkälti samoja kuin aiempinakin vuosina. Eniten yksittäisiä epäkohtia havaittiin kuljettajan pätevyystodistuksiin, kuljetusasiakirjoihin ja eläinkuljettajalupiin liittyvissä vaatimuksissa (46 kpl). Toiseksi yleisimpiä epäkohtia olivat puutteet ajoneuvon kunnossa ja turvallisuudessa (19 kpl), ja kolmanneksi eniten epäkohtia todettiin tilavaatimusten noudattamisessa (12 kpl), jolloin kuormaustiheys oli liian suuri.

Lisäksi yhdessätoista kuljetuksessa ei ollut huolehdittu eläinten asianmukaisesta erottamisesta ja kytkemisestä. Neljässä kuljetuksessa havaittiin kuorman lastaukseen ja purkuun sekä eläinten käsittelyyn liittyviä epäkohtia. Pitkien kuljetusten lisävaatimusten noudattamiseen sekä kuljetuksen kestoon liittyviä ongelmia todettiin neljässä kuljetuksessa. Kolmessa kuljetuksessa havaittiin kuljetuskunnottomia eläimiä.

Myös välityseläinkuljetuksia sekä hevos- ja porokuljetuksia tarkastettiin

Välityseläinkuljetuksia tarkastettiin 14 kpl, näistä neljässä kuljetuksessa todettiin epäkohtia. Kolmessa tapauksessa epäkohdat liittyivät puutteellisiin asiakirjoihin ja yhdessä kuljetuksessa todettiin kuorman lastaukseen ja purkuun liittyviä ongelmia. Yhdessä välityseläinkuljetuksessa havaittiin epäkohtia pitkien kuljetusten lisävaatimusten noudattamisessa. Lisäksi ajoneuvossa ei ollut vasikoille juottorehua ja lisäksi puutteita oli lämpötilan kirjaamis- ja hälytysjärjestelmässä.

Hevosten kuljetuksia tarkastettiin yhteensä 48 kpl. Epäkohtia havaittiin 15 kuljetuksessa ja ne kaikki liittyivät puutteellisiin asiakirjoihin.

Porojen kuljetuksia tarkastettiin k uljetuksen lähtöpaikassa eli siellä missä eläimet alun perin lastataan kuljetusvälineeseen ja teurastamoilla. Yhteensä tarkastettiin 8 kuljetusta. Näistä tarkastuksista 50 %:ssa todettiin epäkohtia. Kahdesta kuljetuksesta puuttui eläinkuljetusmerkintä, kahdessa kuljetuksessa oli puutteellinen valaistus ja kahden ajoneuvon kunnossa ja turvallisuudessa oli huomautettavaa. Yhdessä ajoneuvossa kuormaamisessa ja purkamisessa käytettävät välineet eivät olleet asianmukaisia.

Valvontaviranomaisten puututtava epäkohtiin

Jos valvontaviranomainen havaitsee kuljetuksessa epäkohtia, tulee tämän ryhtyä eläinkuljetuslainsäädännön edellyttämiin toimenpiteisiin. Tyypillisesti valvontaviranomainen antaa eläinkuljettajalle määräyksen laittaa epäkohdat kuntoon määräajassa tai kieltää eläinkuljettajaa jatkamasta lainsäädännön vastaista toimintaa. Lisäksi viranomaisen tulee ilmoittaa epäkohdista eläinkuljettajaluvan tai kuljetusvälineen hyväksymistodistuksen myöntäneelle aluehallintovirastolle ja tietyissä tapauksissa myös kuljettajalle pätevyystodistuksen antaneelle aluehallintovirastolle. Viranomaiset ryhtyivät toimenpiteisiin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi 39 kuljetuksessa eli noin 64 %:ssa tarkastuksista, joissa oli havaittu epäkohtia.  

Eläinkuljetuksia tarkastetaan vuosittain

Eläinten kuljetusta koskeva lainsäädäntö uudistui vuoden 2007 alussa. Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005 eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana edellyttää, että jäsenvaltio valvoo eläinkuljetuksille asetettujen eläinsuojeluvaatimusten noudattamista tarkastamalla vuosittain riittävän määrän kuljetuksia. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira kokoaa vuosittain yhteenvedon tarkastusten tuloksista ja raportoi niistä Euroopan komissiolle.

Suomessa kaupallisten eläinkuljetusten eläinsuojelutarkastuksia on suoritettu vuodesta 1997 lähtien. Vuosina 2000–2011 eläinsuojeluviranomaiset ovat tarkastaneet yhteensä yli 4100 eläinkuljetusta, joista keskimäärin 22 %:ssa on havaittu eläinsuojelullisia epäkohtia.