Eläinkuljetusten EU-tarkastukset 2012

Vuonna 2012 tarkastettiin lähes 360 kaupallista eläinkuljetusta, joista noin 17 prosentissa havaittiin epäkohtia. Vaikka epäkohtien osuus pysyi lähes samana edellisvuoteen verrattuna, eläinten erottelu parantui. Huomattava osa havaituista epäkohdista johtui aiempien vuosien tapaan puutteista lainsäädännön edellyttämissä asiakirjoissa.

Vuoden 2012 aikana tarkastettiin 358 eläinkuljetusta, joissa oli yhteensä yli 806 000 eläintä. Tarkastetuista eläimistä suurin osa oli siipikarjaa (yli 780 000 yksilöä). Suurimman osan tarkastuksista tekivät tarkastuseläinlääkärit teurastamoissa kuljetusten purkamisen yhteydessä. Lisäksi läänineläinlääkärit tarkastivat kuljetuksia muun muassa tien päällä ja lähtöpaikassa. Tarkastuksista suurin osa kohdistui nauta- ja sikakuljetuksiin sekä siipikarjakuljetuksiin. Yli kahdeksan tuntia kestäviä kuljetuksia tarkastettiin 22 kappaletta. Keskimääräinen kuljetusaika oli 3,5 tuntia.

Eläinkuljetussäännösten vastaista toimintaa havaittiin yhteensä 61 eläinkuljetuksessa eli noin 17 prosentissa tarkastetuista ajoneuvoista. Edellisvuoteen verrattuna epäkohtien osuus pysyi samalla tasolla. Kaiken kaikkiaan erillisiä epäkohtia oli vuonna 2012 yhteensä 110 kappaletta, sillä osassa kuljetuksista havaittiin useampia epäkohtia samalla kertaa.

Yli puolet epäkohdista johtui puutteellisista asiakirjoista

Yleisimmät epäkohdat olivat pitkälti samoja kuin aiempinakin vuosina. Eniten yksittäisiä epäkohtia havaittiin eläinkuljettajalupiin, kuljettajan pätevyystodistuksiin ja kuljetusasiakirjoihin liittyvissä vaatimuksissa (70 kpl). Toiseksi yleisimpiä epäkohtia olivat puutteet ajoneuvon kunnossa ja turvallisuudessa (12 kpl) sekä tilavaatimusten noudattamisessa (12 kpl). Lisäksi todettiin epäkohtia eläinten erottelussa (5 kpl) sekä pitkien kuljetusten lisävaatimusten ja kuljetusten keston noudattamisessa (5 kpl). Kolmessa kuljetuksessa havaittiin kuorman lastaukseen ja purkuun sekä eläinten käsittelyyn liittyviä epäkohtia ja kolmessa kuljetuksessa oli kuljetuskunnottomia eläimiä.

Myös välityseläinkuljetuksia sekä hevos- ja porokuljetuksia tarkastettiin

Välityseläinkuljetuksia tarkastettiin seitsemän, näistä kolmessa todettiin epäkohtia. Kaikissa kolmessa tapauksessa asiakirjoissa oli puutteita ja yhdessä näistä tapauksista todettiin lisäksi epäkohtia pitkien kuljetusten lisävaatimusten noudattamisessa.

Hevoskuljetuksia tarkastettiin yhteensä 26. Epäkohtia havaittiin 13 kuljetuksessa ja ne liittyivät puutteellisiin asiakirjoihin. Yhdestä kuljetuksesta puuttui asiakirjojen lisäksi merkintä eläinkuljetuksesta.

Porojen kuljetuksia tarkastettiin kuljetuksen lähtöpaikassa eli siellä missä eläimet alun perin lastataan kuljetusvälineeseen ja teurastamoilla. Yhteensä tarkastettiin yhdeksän kuljetusta. Näistä tarkastuksista noin 56 prosentissa todettiin epäkohtia. Yleisimpiä epäkohtia olivat puutteet ajoneuvon kunnossa, turvallisuudessa ja valaistuksessa. Kahdessa tapauksessa mukana ei ollut tarvittavia asiakirjoja. Kahdessa kuljetuksessa oli eläimiä, jotka eivät olleet kuljetuskuntoisia. Yhdessä tapauksessa eläimiä ei pystynyt tarkastamaan.

Valvontaviranomaisten puututtava epäkohtiin

Jos valvontaviranomainen havaitsee kuljetuksessa epäkohtia, tulee tämän ryhtyä eläinkuljetuslainsäädännön edellyttämiin toimenpiteisiin. Tyypillisesti valvontaviranomainen antaa eläinkuljettajalle määräyksen laittaa epäkohdat kuntoon määräajassa tai kieltää eläinkuljettajaa jatkamasta lainsäädännön vastaista toimintaa. Lisäksi viranomaisen tulee ilmoittaa epäkohdista eläinkuljettajaluvan tai kuljetusvälineen hyväksymistodistuksen myöntäneelle aluehallintovirastolle ja tietyissä tapauksissa myös kuljettajalle pätevyystodistuksen antaneelle aluehallintovirastolle. Viranomaiset ryhtyivät toimenpiteisiin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi 44 kuljetuksessa eli noin 72 prosentissa tarkastuksista, joissa oli havaittu epäkohtia.

Eläinkuljetuksia tarkastetaan vuosittain

Eläinten kuljetusta koskeva lainsäädäntö uudistui vuoden 2007 alussa. Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005 eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana edellyttää, että jäsenvaltio valvoo eläinkuljetuksille asetettujen eläinsuojeluvaatimusten noudattamista tarkastamalla vuosittain riittävän määrän kuljetuksia. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira kokoaa vuosittain yhteenvedon tarkastusten tuloksista ja raportoi niistä Euroopan komissiolle.

Jotta kaupallisia eläinkuljetuksia tarkastettaisiin riittävä määrä, tavoitteena on tarkastaa vuosittain 2-4 prosenttia näistä kuljetuksista. Tämä tarkoittaa 735 - 1 470 kuljetustarkastusta. Tavoitteeseen ei ole kuitenkaan päästy, vaan vuosittain on tarkastettu vain noin 1 % kaupallisista eläinkuljetuksista.

Suomessa kaupallisten eläinkuljetusten eläinsuojelutarkastuksia on suoritettu vuodesta 1997 lähtien. Vuosina 2000–2012 eläinsuojeluviranomaiset ovat tarkastaneet yhteensä yli 4 600 eläinkuljetusta, joista keskimäärin 22 prosentissa on havaittu eläinsuojelullisia epäkohtia.