Eläinkuljetusten EU-tarkastukset 2014

Vuonna 2014 tarkastettiin 418 kaupallista eläinkuljetusta, joista noin 12 prosentissa havaittiin epäkohtia. Eläinkuljetuksia tarkastettiin hieman edellisvuotta enemmän.  Epäkohtien osuus sen sijaan väheni edellisvuodesta. Huomattava osa havaituista epäkohdista johtui aiempien vuosien tapaan puutteista lainsäädännön edellyttämissä asiakirjoissa.

Vuoden 2014 aikana tarkastettiin 418 eläinkuljetusta, joissa oli yhteensä yli 882 500 eläintä. Tarkastetuista eläimistä suurin osa oli siipikarjaa (yli 856 100 yksilöä). Tarkastusmäärä nousi hieman edellisvuodesta, jolloin tarkastettiin 384 kuljetusta. Suurimman osan tarkastuksista tekivät tarkastuseläinlääkärit teurastamoissa kuljetusten purkamisen yhteydessä. Lisäksi läänineläinlääkärit tarkastivat kuljetuksia muun muassa tien päällä ja lähtöpaikassa. Tarkastuksista suurin osa kohdistui nauta-, siipikarja- ja sikakuljetuksiin. Yli kahdeksan tuntia kestäviä kuljetuksia tarkastettiin 33 kpl ja keskimääräinen kuljetusaika oli hieman alle 4 tuntia, pisin kuljetus kesti 28 tuntia.

Eläinkuljetussäännösten vastaista toimintaa havaittiin yhteensä 50 eläinkuljetuksessa eli noin 12 %:ssatarkastetuista ajoneuvoista. Edellisvuoteen verrattuna epäkohtien osuus laski (20 % vuonna 2013). Kaiken kaikkiaan erillisiä epäkohtia oli vuonna 2014 yhteensä 81 kappaletta, sillä osassa kuljetuksista havaittiin useampia epäkohtia samalla kertaa.

Yli puolet epäkohdista johtui puutteellisista asiakirjoista

Yleisimmät epäkohdat olivat pitkälti samoja kuin aiempinakin vuosina. Eniten yksittäisiä epäkohtia havaittiin eläinkuljettajalupaan, kuljettajan pätevyystodistukseen ja kuljetusasiakirjoihin liittyvissä vaatimuksissa (46 kpl).Toiseksi yleisimpiä olivat epäkohdat kuljetusvälineen kunnossa ja turvallisuudessa sekä pitkien kuljetusten lisävaatimusten noudattamisessa (16 kpl). Kolmanneksi eniten epäkohtia havaittiin kuljetuskäytännöissä ja tilavaatimusten noudattamisessa (13 kpl). Epäkohtia, jotka liittyvät eläinten kuljetuskuntoisuuteen ja mahdollisuuteen lopettaa loukkaantuneet eläimet, todettiin kuudessa kuljetuksessa. Juottoon ja ruokintaan sekä matka- ja lepoaikoihin liittyvissä vaatimuksissa ei sen sijaan todettu lainkaan epäkohtia.

Myös hevos- ja porokuljetuksia sekä välityseläinkuljetuksia tarkastettiin

Hevoskuljetuksia tarkastettiin yhteensä 25 kpl. Epäkohtia havaittiin noin 36 %:ssa näistä kuljetuksista. Kaikki epäkohdat aiheutuivat luvan, pätevyystodistuksen ja/tai kuljetusasiakirjojen puuttumisesta. Verrattuna edellisvuoteen epäkohtien osuus hevoskuljetuksissa laski selvästi (74 % vuonna 2013).

Porojen kuljetuksia tarkastettiin kuljetuksen lähtöpaikassa eli siellä missä eläimet alun perin lastataan kuljetusvälineeseen ja teurastamoilla. Yhteensä tarkastettiin 17 kuljetusta. Näistä tarkastuksista noin 29 %:ssa todettiin epäkohtia. Kolmessa tapauksessa ajoneuvossa ei ollut merkintää eläimistä. Yhdessä tapauksessa poroja ei ollut mahdollista lopettaa ilman tarpeetonta viivytystä, jos nämä loukkaantuisivat kuljetuksen aikana. Yhdessä tarkastuksessa havaittiin, ettei lastausramppi ollut turvallinen. Epäkohtien osuus porokuljetuksissa nousi hieman edellisvuodesta (23 % vuonna 2013).

Välityseläinkuljetuksia tarkastettiin 13 kpl, näistä kolmessa (23 %) todettiin epäkohtia. Jokaisessa kolmessa tapauksessa mukana ei ollut eläinkuljettajalupaa. Yhdessä ei lisäksi ollut mukana hyväksymistodistusta ja yhdessä taas eläinten käsittely ei ollut asianmukaista. Välityseläinkuljetuksissa todettujen epäkohtien osuus laski hieman edellisestä vuodesta (25 % vuonna 2013).

Valvontaviranomaisten puututtava epäkohtiin

Jos valvontaviranomainen havaitsee kuljetuksessa epäkohtia, tulee tämän ryhtyä eläinkuljetuslainsäädännön edellyttämiin toimenpiteisiin. Tyypillisesti valvontaviranomainen antaa eläinkuljettajalle määräyksen laittaa epäkohdat kuntoon määräajassa. Lisäksi viranomaisen tulee ilmoittaa epäkohdista eläinkuljettajaluvan tai kuljetusvälineen hyväksymistodistuksen myöntäneelle aluehallintovirastolle ja tietyissä tapauksissa myös kuljettajalle pätevyystodistuksen antaneelle aluehallintovirastolle. Viranomaiset ryhtyivät toimenpiteisiin 12 kuljetuksessa eli noin 24 %:ssa tarkastuksista, joissa oli havaittu epäkohtia.  

Eläinkuljetuksia tarkastetaan vuosittain

Eläinten kuljetusta koskeva lainsäädäntö uudistui vuoden 2007 alussa. Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005 eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana edellyttää, että jäsenvaltio valvoo eläinkuljetuksille asetettujen eläinsuojeluvaatimusten noudattamista tarkastamalla vuosittain riittävän määrän kuljetuksia. Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) kokoaa vuosittain yhteenvedon tarkastusten tuloksista ja raportoi niistä Euroopan komissiolle.

Jotta kaupallisia eläinkuljetuksia tarkastettaisiin riittävä määrä, tavoitteena on tarkastaa vuosittain vähintään 2 % näistä kuljetuksista. Tämä tarkoittaa vähintään 760 kuljetustarkastusta. Tavoitteeseen ei ole kuitenkaan päästy, vaan vuosittain on tarkastettu vain noin 1 % kaupallisista eläinkuljetuksista.

Suomessa kaupallisten eläinkuljetusten eläinsuojelutarkastuksia on suoritettu vuodesta 1997 lähtien. Vuosina 2000–2014 eläinsuojeluviranomaiset ovat tarkastaneet yhteensä yli 5400eläinkuljetusta, joista keskimäärin 21 %:ssa on havaittu eläinsuojelullisia epäkohtia.

Kaupallisten eläinkuljetusten eläinsuojelutarkastuksissa havaittujen epäkohtien osuus vuosina 2000-2014