Kaupallisten eläinkuljetusten valvonta 2016

Vuoden 2016 aikana tarkastettiin 411 kaupallista eläinkuljetusta ja noin 690 000 eläintä. Tarkastetuista eläimistä 97 % oli siipikarjaa. Suurimman osan tarkastuksista tekivät tarkastuseläinlääkärit teurastamoissa kuljetusten purkamisen yhteydessä. Läänineläinlääkärit tarkastivat kuljetuksia muun muassa tien päällä ja lähtöpaikassa sekä ulkomaankuljetusten asiakirjatarkastuksia.

Eniten tarkastettiin nauta-, siipikarja- ja sikakuljetuksia. Yli kahdeksan tuntia kestäviä kuljetuksia tarkastettiin 43 kpl ja keskimääräinen kuljetusaika oli noin 3,5 tuntia, pisin kuljetus kesti 18 tuntia. Eläinkuljetussäännösten vastaista toimintaa havaittiin yhteensä 37 eläinkuljetuksessa eli noin 9 %:ssa tarkastetuista kuljetuksista. Edellisvuoteen verrattuna epäkohtien osuus laski hieman (10 % vuonna 2015). Kaiken kaikkiaan erillisiä epäkohtia havaittiin yhteensä 87 kappaletta, sillä osassa kuljetuksista havaittiin useampia epäkohtia samalla kertaa.

Puutteelliset asiakirjat edelleen ongelmallisinta

Yleisimmät epäkohdat olivat pitkälti samoja kuin aiempinakin vuosina. Eniten yksittäisiä epäkohtia havaittiin eläinkuljettajalupaan, kuljettajan pätevyystodistukseen ja kuljetusasiakirjoihin liittyvissä vaatimuksissa (51 kpl). Toiseksi yleisimpiä olivat epäkohdat kuljetusvälineen kunnossa ja turvallisuudessa sekä pitkien kuljetusten lisävaatimusten noudattamisessa (20 kpl). Kolmanneksi eniten epäkohtia havaittiin kuljetuskäytännöissä ja tilavaatimusten noudattamisessa (10 kpl). Epäkohtia, jotka liittyvät mahdollisuuteen lopettaa loukkaantuneet eläimet, todettiin viidessä kuljetuksessa. Yhdessä kuljetuksessa oli ongelmia eläinten juottoon ja ruokintaan tai matka- ja lepoaikoihin liittyvissä vaatimuksissa. Kuljetuskunnottomia eläimiä ei havaittu tarkastuksissa lainkaan.

Nautakuljetuksia tarkastettiin 129 kpl, joista 11 kpl oli välityseläinkuljetuksia. Välityseläinten kuljetustarkastuksissa todettiin kahdessa kuljetuksessa (18 %) epäkohtia. Toisessa tapauksessa kyseessä oli pätevyystodistuksen puuttuminen ja toisessa puutteelliset juottolaitteet. Muissa nautakuljetuksissa havaittiin seitsemässä tarkastuksessa laiminlyöntejä, jotka liittyivät asiakirjoihin, eläinten juottolaitteisiin, eläinten erotteluun toisistaan ja pitkien kuljetusten lisävaatimuksiin.

Siipikarjakuljetuksia tarkastettiin 117 kpl ja näistä kahdessa oli kyse asiakirjapuutteista ja siitä, ettei kuljetusvälineessä ollut merkintää eläimistä. Näiden lisäksi yhdessä kuljetuksessa oli puutteita kuljetuskäytännöissä eläinten loukkaantumisen estämisen osalta.

Sikakuljetuksia tarkastettiin 103 kpl, joista yhdeksässä todettiin epäkohtia. Neljässä tapauksessa kyseessä olivat asiakirjapuutteet. Kahdessa tapauksessa eläimiä kuljetettiin liian tiheässä. Muissa tapauksissa ajoneuvosta puuttui merkintä eläimistä ja valaistus oli riittämätöntä tai kuljetusvälineen kunnossa tai pitkien kuljetusten lisävaatimuksissa oli huomautettavaa.

Hevoskuljetuksia tarkastettiin yhteensä 40 kpl ja joka viidennessä havaittiin epäkohtia. Kaikki epäkohdat aiheutuivat luvan, pätevyystodistuksen tai kuljetusasiakirjojen puuttumisesta. Edellisvuoteen verrattuna epäkohtien osuus hevoskuljetuksissa oli samaa luokkaa. Tarkastusten tulokset ovat kuitenkin selkeästi parantuneet viimeisten vuosien aikana (18 % 2015, 36 % 2014 ja 74 % 2013).

Porokuljetuksia tarkastettiin teurastamoissa sekä kuljetuksen lähtöpaikassa eli siellä missä eläimet lastataan kuljetusvälineeseen. Yhteensä tarkastettiin 13 kuljetusta, joista neljässä todettiin laiminlyöntejä. Ajoneuvosta puuttuivat lopetukseen tarvittavat välineet tai merkintä eläinkuljetuksesta tai valaistus ei ollut riittävä eläinten tarkastamiseen.

Lammaskuljetuksia tarkastettiin 12 kpl, joista kolmessa loukkaantuneiden eläinten lopettamiseen ei ollut tarvikkeita kuljetuksessa ja yhdessä oli asiakirjapuutteita.

Kaupallisten eläinkuljetusten lukumäärät ja havaittujen epäkohtien osuus vuosina 2000-2016