Täydentävät ehdot

Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti on välttämätöntä, kun halutaan seurata eläimestä peräisin olevan elintarvikkeen kulkua pellolta pöytään. Jotta kuluttaja voi vakuuttua tuotteen turvallisuudesta, on elintarviketuotannon oltava läpinäkyvää ja tuote voitava jäljittää lähtöpisteeseensä asti.

Myös eläintaudin puhjetessa on oleellista tietää, missä kukin eläin on ollut, jotta todennäköisesti tartunnan saaneet eläimet voidaan jäljittää ja erotella muista eläimistä.

Täydentävien ehtojen valvontakohteet

 • Rekisteröityminen ko. eläinlajin pitäjäksi, rekisteritietojen ajantasaisuus

 • Pitopaikkakohtaisten eläinluetteloiden ajantasaisuus

 • Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti

 • Eläinten läsnäolo pitopaikassa/tilalla

Eläinten merkitsemistä ja rekisteröintiä koskevat täydentävien ehtojen vaatimukset

Sikojen, nautaeläinten sekä lammas- ja vuohieläinten pitäjien on:

 • rekisteröidyttävä ko. eläinlajin eläintenpitäjäksi kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle

 • huolehdittava siitä, että eläimet ovat rekisteröidyssä pitopaikassa, jolla on pitopaikkatunnus

 • huolehdittava siitä, että eläinten merkitseminen on kunnossa:

  - vapaita korvamerkkejä syntyviä eläimiä varten on oltava riittävästi (naudat, lampaat, vuohet)

  - eläinten on oltava merkitty ja rekisteröity eläinlajikohtaisten säännösten mukaisesti

  - mahdolliset korvausmerkit tulee olla tilattu ja kiinnitetty tarpeen mukaan (naudat, lampaat, vuohet)

 • pidettävä eläinluettelo kussakin pitopaikassa ajan tasalla (naudat, lampaat, vuohet ja siat)

 • tehtävä tapahtumailmoitukset ilmoitusaikojen puitteissa

  - nautaeläimistä ilmoitukset tehdään nautarekisteriin, jota päivittää Maatalouden Laskentakeskus Oy

  - lampaista, vuohista ja sioista ilmoitukset tehdään Eläinrekisteriin, jota päivittää Maatalouden Laskentakeskus Oy,

 • tehtävä sikojen eläinmääräilmoitukset säännösten mukaisesti

Tarkempia ohjeita ja määräyksiä löytyy eläinlajikohtaisista merkitsemis- ja rekisteröintioppaista.

 

Lisää aiheesta palvelussamme