Lampaiden ja vuohien sairaudet

Vuonna 2015 tutkittiin patologisanatomisesti 133 näytettä lampaista ja 5 näytettä vuohista. Näytemäärä oli samaa suuruusluokkaa kuin edellisenä vuonna (146 näytettä). Lihantarkastukseen liittyviä näytteitä oli 26.

Luomisen syyn selvittämiseksi tutkittiin patologisanatomisesti 8 lammasnäytettä viideltä tilalta. Infektiivisiä luomisen aiheuttajia olivat yhdellä tilalla todettu Toxoplasma gondii -loistartunta ja bakteeritartunnoista Escherichia coli yhdellä tilalla.

Valtaosa taudinsyyn selvitysnäytteistä oli kokonaisia eläimiä, pääosin nuoria karitsoita tai kilejä. Tavallinen löydös oli juoksutusmahan tai suoliston loistartunta (Strongylida -lahkon sukkulamadot tai Eimeria sp. -kokkidit) ja siihen liittyvä ripuli tai kuihtuminen. Haemonchus contortus -sukkulamatoja todettiin neljällä tilalla. Yhdessä lihantarkastuksen yhteydessä otetussa näytteessä todettiin pientä maksamatoa (Dicrocoelium dendriticum). Cysticercus tenuicollis–loisrakkuloita todettiin kolmen tilan lampaissa lihantarkastuksen yhteydessä otetuissa näytteissä.

Listeria monocytogenes -bakteerin aiheuttama hermomuotoinen listerioosi todettiin kymmenellä lammastilalla. Mannheimia haemolytica -bakteerin aiheuttama keuhkotulehdus todettiin kolmen tilalla, näistä yhdellä tilalla lampaiden keuhkoista eristettiin lisäksi Bibersteinia trehalosi. Clostridium perfringens tyyppi D -enterotoksemiaa todettiin seitsemällä lammastilalla ja yhdellä vuohitilalla.

Suoliston sukkulamatojen (Strongylida ja Strongyloides sp.) munat ja Eimeria sp.-kokkidit olivat yleisin löydös yhdeksän lammastilan ripulitutkimuspaketissa ja 41 tilan loistutkimuspaketeissa. Yhdeltä tilalta tehtiin serologinen tutkimuspaketti luomisen syyn selvittämiseksi.

Orf-virusta todettiin vuoden aikana 27 lammastilalla. Yhteensä Orf-viruksen varalta tutkittiin näytteitä 42 lammastilalta.

Lampaiden ja vuohien tautitilannetta klassisen scrapien ja pienten märehtijöiden lentivirustartuntojen (lampaan maedi-visna ja vuohen CAE) osalta seurataan vapaaehtoisen terveysvalvonnan avulla. Klassisen scrapien varalta tutkitaan itsestään kuolleita tai lopetettuja lampaita ja vuohia. Lisäksi teurastamoissa näytteet otetaan kaikista niistä yli 18 kk:n ikäisistä lampaista ja vuohista, joissa havaitaan merkkejä näivettymisestä tai hermostollisia oireita tai jotka on hätäteurastettu. Itsestään kuolleista tai tilalla lopetetuista, yli 18 ikäisistä lampaista ja vuohista tutkitaan niiden tilojen eläimet, jotka kuuluvat vapaaehtoiseen terveysvalvontaan tai sijaitsevat raatokeräilyalueella. Vuonna 2015 ei todettu klassista eikä epätyypillistä scrapieta.

Lampaiden genotyyppien tutkimukset jatkuivat EU – asetuksen (999/2001) mukaisesti ja genotyypityksiä tehtiin asetuksen vaatimat 100 kappaletta. Liitteessä B on esitetty scrapievalvonta-ohjelman tulokset vuosina 2006 - 2015 (taulukko B5).

Lampaiden ja vuohien maedi-visna/CAEV-näytteitä tutkittiin 112 eri tilalta yhteensä 4566 näytettä (taulukko 12). Tutkimuksissa ei todettu maedi-visna/CAEV-tartuntoja. Luomistautiseurantaa (Brucella melitensis) toteutettiin tutkimalla mm. pienten märehtijöiden vapaaehtoisen terveysvalvonnan näytteitä; kaikki näytteet negatiivisiin tuloksiin.

Tilasto

  • Lampaiden ja vuohien terveysvalvontaohjelmien tulokset vuonna 2015 (T12) ks alla. Kaikki maedi-visna/CAEV- ja scrapietutkimukset olivat negatiivisia.
  • Lampaiden ja vuohien vektorivälitteisten virustautien seurantatutkimukset ja taudinsyyn selvitykset vuonna 2015 (T13) ks alla. Sinikielitautia ei todettu. Schmallenbergvirusta ei todettu.

Taulukoissa B on koosteet 2006–2015 tehdyistä nautojen, lampaiden, vuohien ja sikojen luomistautitutkimuksista (taulukko B3) ja lampaiden ja vuohien maedi-visna/CAEV-terveysvalvonnan (B9) ja scrapie-terveysvalvonnan tuloksista (B5).

Tilastoja 2015