Porojen sairaudet

Evirassa tutkittujen poronäytteiden määrä on viime vuosina pysynyt viidenkymmenen paikkeilla Vuonna 2015 näytteitä saatiin yhteensä 46, joista kokonaisia poroja oli seitsemän ja elinnäytteitä tai osia porosta 39 kappaletta. Vientitutkimusten yhteydessä tutkittiin 112 poron verinäytteet serologisesti bruselloosin varalta kielteisin tuloksin Näytemäärän ja löydösten perusteella porojen terveydentila on ollut edellisvuosien tapaan melko hyvä, taudinpurkauksia ei Eviraan tulleiden näytteiden perusteella ole havaittu.

Suuri osa poronäytteistä saadaan poroteurastamoilta poronlihaa tarkastavien eläinlääkäreiden lähettäminä. Elinnäytteistä 35 oli lihantarkastusnäytteitä. Näissä loisten aiheuttamat muutokset olivat edellisvuosien tapaan yleisimpiä löydöksiä. Luonnossa elävänä porot ovat alttiita loistartunnoille. Loiset ovat harvemmin osallisena porojen sairastumisissa mutta niiden aiheuttamat muutokset aiheuttavat usein hylkäyksiä lihantarkastuksessa. Suurin osa eloporoista lääkitään loisten varalta vuosittain erotusten yhteydessä.

Hirviekinokokkia (Echinococcus canadensis G10) todettiin kolmen poron keuhkoissa, kun vuonna 2014 ekinokokkirakkuloita löytyi viideltä porolta. Tartuntaa tavattiin poronhoitoalueen itäisissä osissa. Yhden poron maksassa todettiin kehityshäiriönä tai uudismuodostumana pidettyjä sappitiehytkystia, jotka voidaan ulkonäön perusteella sekoittaa ekinokokkikystiin. Tämän vuoksi kaikki epäilyttävät rakkulalöydökset tulee toimittaa Eviralle varmistettavaksi. Kolmen poron lihasnäytteissä lihasten välisillä kalvoilla todettiin poron aivomadoksi kutsuttuja Elaphostrongylus rangiferi -sukkulamatoja. Yksittäisiä löydöksiä olivat Setaria tundra- ja Onchocerca tarsicola -sukkulamatojen aiheuttamat tulehdusmuutokset vatsakalvolla ja elimissä sekä ihonalaiskudoksessa. Yhdessä näytteessä todettiin sidekudoskalvoilla Besnoitia tarandi -alkueläinloisen hiekanjyvämäisiä kudoskystia. Sarcocystis -suvun loisen kudoskystat olivat yleinen sivulöydös mikroskooppisessa kudostutkimuksessa porojen sydän- ja luurankolihaksissa.

Yhdessä lihasnäytteessä todettiin akuuttia iskeemistä myopatiaa (lihasrappeuma, capture myopathy). Sitä on todettu esiintyvän villieläimillä ja poroilla takaa-ajon ja kiinnioton sekä kuljetuksen aiheuttaman stressin ja verenkiertohäiriön seurauksena. Tällainen liha on laadultaan huonoa, tummaa ja kuivaa.

Sairauden tai kuolinsyyn varalta tutkituissa poroissa löydökset olivat samankaltaisia kuin aiempina vuosina. Alkuvuonna todettiin yksittäisiä nekrobasilloositapauksia (Fusobacterium necrophorum -infektio) ja haavaista suun tulehdusta, suutautia. Suutautiin liittyviä poron parapoxviruksia ei suun haavaisista tulehduksista otetuissa kuudessa näytteessä todettu. Silmätulehdusta, suolisto- ja vatsakalvontulehdusta esiintyi muutamia tapauksia. Usein näihin liittyi poron nääntyminen. Loisten varalta tutkituissa uloste- ja verinäytteissä loismäärät olivat edellisvuosien tapaan vähäisiä.

 Aikuisilta poroilta mahdollisuuksien mukaan tutkitut näytteet TSE-tautien varalta (hirvieläinten CWD, Chronic Wasting Disease) olivat kielteisiä. (taulukko B6).

Tilastoja

Lisää aiheesta muualla verkossa