Älä tuo afrikkalaista sikaruttoa Suomeen

Afrikkalainen sikarutto (ASF) on sikojen ja villisikojen vakava verenvuotokuumetauti, joka jatkaa vastustustoimista huolimatta leviämistä uusille alueille. Taudin leviäminen maahan aiheuttaisi suuria taloudellisia tappioita sikatiloille ja koko lihateollisuudelle eläinten hävittämisen, tilojen saneerauksen sekä kansainvälisen kaupan pysähtymisen vuoksi. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen eikä sitä ole koskaan todettu Suomessa. Tautia on todettu mm. Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tšekissä, Unkarissa, Romaniassa, Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Ukrainassa ja uhka taudin leviämisestä Suomeen on kasvanut.

Afrikkalaisen sikaruton mahdollisia maahantuloreittejä

Evira julkaisi vuonna 2011 riskiprofiilin afrikkalaisen sikaruton mahdollisesta maahantulosta, jossa on kuvattu maahantuloreittejä, jotka voisivat aiheuttaa taudin tulon Suomeen. Riskiprofiili päivitettiin vuonna 2017.

Oleellisimmat maahantuloreitit ovat: 

  • maahantulo infektioalueella matkustaneiden ihmisten mukana,
  • infektoituneen lihan tai lihatuotteen mukana, 
  • elävien kesysikojen ja sperman mukana, 
  • kontaminoituneiden eläinkuljetusajoneuvojen mukana, 
  • kansainvälisen liikenteen ruokajätteen mukana tai 
  • Suomeen vaeltavan infektoituneen villisian mukana.


Maahantulo rehun, kuivikkeen, lannan ja sivutuotteiden mukana on myös mahdollista.

Lisäksi riskiprofiilissa on kartoitettu mm. villisikojen ja eläinkuljetusautojen liikkeitä, eläinperäisten jätteiden kuljetuksia rajan yli sekä metsästysmatkailuun liittyviä mahdollisia riskitekijöitä.

Tautia aiheuttava virus säilyy hyvin ja leviää helposti viruksella saastuneen elintarvikkeen tai rehun välityksellä

Tautia ovat levittäneet mm. sikojen kuljetukset, virusta sisältävän ruokajätteen syöttö sioille sekä villisiat. Kauas uusille alueille siirtyneet tartunnat ovat aiheutuneet pääasiassa saastuneen ruokajätteen syöttämisestä sioille. Leviäminen on mahdollista myös viruksen saastuttaman eläinten- tai rehunkuljetuskaluston mukana. ASF-virus ei tuhoudu matalissa ruuanvalmistuslämpötiloissa ja pystyy siksi leviämään myös mm. savustetun tai ilmakuivatun lihatuotteen mukana. Myöskään pakastus ei tuhoa virusta.

ASF:n takia perustetuilta rajoitusalueilta on rajoitettu villisian ruhojen, villisian lihan ja villisianlihatuotteiden tuontia Suomeen

Taudin takia perustetut rajoitusalueet ja alueita koskevat rajoitukset löytyvät EU-komission suojapäätöksistä. Kartta afrikkalaisen sikaruton takia perustetuista EU -jäsenmaiden rajoitusalueista.

Evira suosittelee, ettei Suomeen tuoda villisianlihaa eikä siitä valmistettuja elintarvikkeita rajoitusalueiden ulkopuoleltakaan. Afrikkalainen sikarutto on osoittautunut nopeasti leviäväksi, ja rajoitusaluepäätökset voivat laahata todellisen tautitilanteen perässä. Tuontisäädökset ja rajoitukset koskevat myös metsästysmuistoja. Evira suosittelee, että metsästysmuistot (esim. hampaat ja nahat) käsitellään asianmukaisesti lähtömaassa huoneenlämmössä säilytettäviksi ja ne lähetetään sen jälkeen Suomeen.

Sianlihan, villisianlihan ja metsästysmuistojen tuonti EU:n ulkopuolelta

Niistä EU:n ulkopuolisista maista, joissa afrikkalaista sikaruttoa esiintyy, on sianlihaa sisältävien elintarvikkeiden tuonti kokonaan kielletty. EU:n ulkopuolisista maista eläinperäisten elintarvikkeiden tuliaistuonti ei yleensä ole lainkaan sallittua.

Lisätietoa sianlihan, villisianlihan ja metsästysmuistojen tuonnista EU:n ulkopuolelta.

ASF voi levitä myös rehujen mukana

Tautia aiheuttava virus kestää lämpöä ja happamuutta, ja voi levitä kuumentamattomien rehujen mukana. Myös ruokajäte voi levittää ASF -virusta ja muita eläintauteja, minkä vuoksi sen käyttö on kielletty sikojen ja villisikojen ruokinnassa.

Taudin leviämisen ehkäisemiseksi tautialueilta ei tule tuoda Suomeen kuumentamattomia rehuja, kuten säilörehua ja heinää sekä tuoresäilöttyä tai käsittelemätöntä satoa tuotantoeläinten tai riistan ruokintaan. Esimerkiksi viljan (mukaan luettuna maissi) kuivaus ei välttämättä tuhoa virusta.

Maahantuotavan rehun alkuperä on aina syytä varmistaa, sillä se voi olla peräisin muusta kuin ostomaasta. Rehualan toimijat ja alkutuottajat vastaavat tuomansa rehun laadusta ja turvallisuudesta osana omavalvontaansa.

Lisätietoa:
Rehujen sisämarkkinakauppa ja maahantuonti
Rehut  (ETT ry)

Eläinkuljetusajoneuvojen pesu ja desinfiointi

Kaikki Suomen rajojen ulkopuolelta tulevat sikojen kuljetukseen käytettävät ajoneuvot on puhdistettava ja desinfioitava hyväksytyssä kuljetusajoneuvojen desinfiointipaikassa ennen eläinten lastausta sekä Suomeen palaamisen jälkeen ennen uutta kuljetusta.

EU:n ulkopuolisista maista tulevat eläinten, rehun ja tavaroiden kuljetusajoneuvot on lastin purkamisen jälkeen pestävä ja desinfioitava ja auton mukana on oltava desinfiointitodistus. Eläinkuljetusajoneuvot on lisäksi pestävä ja desinfioitava Suomessa uudelleen ennen lastausta. Alla olevista linkeistä löytyvät tarkemmat kuljetusajoneuvoja koskevat vaatimukset.

Lisätietoa EU:n alueen liikenteessä olevien eläinten ja tavaroiden kuljetusajoneuvojen desinfioinnista
Lisätietoa EU:n ulkopuolelta palaavien eläinkuljetusajoneuvojen pesusta ja desinfioinnista

Estä taudin pääsy sikalaan – estä maahantulo sairastuneiden sikojen tai sperman mukana

Eläinten siirto uuteen paikkaan ja uusien eläinten keskuuteen aiheuttaa suurimman riskin eläintautien siirtymiselle ja tarttumiselle aiemmin terveisiin eläimiin. Tämän vuoksi sisämarkkinakaupalle ja maahantuonnille asetettuja rajoituksia on tärkeää noudattaa. Lainsäädännön lisäksi tulisi noudattaa Eläinten Terveys ry ETT:n suosituksia liittyen eläinten, niiden sukusolujen ja rehujen tuontiin.
Lisätietoja ETT ry:n ohjeista http://www.ett.fi/tuonti

Euroopan elintarviketurvaturvallisuusviranomaisen EFSAn video: African Swine Fever – How to stay one step ahead.

Videossa esitettyjen vastustuskeinojen lisäksi Suomessa on kansallisia vaatimuksia, jotka eivät käy ilmi videosta. Sellainen on kielto pitää sikoja ja tarhattuja villisikoja ulkona, jos eläinten aitausta ei ole varmistettu teräsverkko- tai sähköaidalla.

Lisää aiheesta palvelussamme

Lisää aiheesta muualla verkossa