Lintuinfluenssaa todettu Suomessa luonnonvaraisissa linnuissa

Ohjeet kuolleena löydettyjen lintujen toimittamisesta tutkittavaksi lintuinfluenssan varalta löytyvät täältä.

Ahvenanmaalta Lemlandin ja Vårdön alueelta kuolleena löytyneistä tukkasotkista todettiin 25.11.2016 valmistuneissa tutkimuksissa korkeapatogeeninen, H5N8-tyypin lintuinfluenssa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Suomessa on todettu korkeapatogeenista lintuinfluenssaa. Tämän jälkeen korkeapatogeenistä lintuinfluenssaa on todettu luonnonvaraisista linnuista myös Lounais-Suomessa.

Influenssa A -viruksen alatyyppi H5N8 voi aiheuttaa vakavia lintuinfluenssaepidemioita ja suuria menetyksiä siipikarjataloudelle. Eräillä lintuinfluenssaviruksilla on kyky tartuttaa ihmisiä, tartunnat ovat kuitenkin hyvin harvinaisia. Tiedossa ei ole ainuttakaan H5N8-viruksen aiheuttamaa ihmistartuntaa.

Luonnonvaraisissa linnuissa todetun korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vuoksi perustetut rajoitusvyöhykkeet

Evira voi perustaa korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymispaikkojen ympärille rajoitusvyöhykkeen, joka on jaettu kahteen osaan. Rajoitusvyöhykkeen sisemmät osat ovat tarkastusaluetta, jonka raja sijaitsee vähintään 3 km etäisyydellä taudin esiintymispaikasta. Rajoitusvyöhykkeen ulompi osa on seuranta-alue, ja sen raja sijaitsee vähintään 10 km etäisyydellä taudin esiintymispaikasta siten, että tarkastusalue kuuluu seuranta-alueeseen. Tällä hetkellä Suomessa ei ole voimassa olevia rajoitusvyöhykkeitä.

Tarkastusalue - toimenpiteet ja rajoitukset

Virkaeläinlääkäri käy kaikissa tarkastusalueella olevissa siipikarjan pitopaikoissa. Käynnin yhteydessä tarkastetaan linnut ja niitä koskeva kirjanpito sekä otetaan tarvittaessa näytteitä korkeapatogeenisen lintuinfluenssan varalta. Muiden kuin kaupallisen siipikarjan pitopaikoissa tehdään tarkastuksia tapauskohtaisen arvion perusteella.

Tarkastusalueella toteutettavat tautisuojaustoimenpiteet:

 • lintujen pitopaikoissa käyvät ajoneuvot tulee pestä ja desinfioida tarpeellisilta osin pitopaikasta poistuttaessa, jos ajoneuvot ovat voineet saastua käynnin yhteydessä
 • lintujen omistajan tai haltijan tulee huolehtia siitä, että pitopaikoissa käyvillä henkilöillä on mahdollisuus jalkineiden desinfiointiin desinfektioaltaassa sekä käsien pesuun ja desinfiointiin pitopaikan sisään- ja uloskäynnin yhteydessä
 • lintujen pitopaikoissa käyvien henkilöiden tulee pukeutua vain kyseisessä pitopaikassa käytettäviin suojavaatteisiin, vaihtaa jalkineet eläinsuojan sisään- ja uloskäynnin yhteydessä niin, että eläinsuojassa käytettävien jalkineitten ja eläinsuojan ulkopuolella käytettävien jalkineitten jalanjäljet eivät kohtaa, sekä pesemään ja desinfioimaan kädet eläinsuojaan tullessa ja sieltä poistuttaessa.

Tarkastusalueella on kiellettyä pitää siipikarjaa ulkona

Tarkastusalueella on siipikarjan pitäminen ulkona kielletty. Eläintautilain 38 §:n nojalla myönnettävää lupaa poiketa kiellosta ei voida Ahvenanmaalla myöntää, sillä pitopaikan läheisyydessä on merkittäviä luonnonvaraisten lintujen levähdys- tai oleskelualueita. Kielto ei kuitenkaan koske eläintarhoja ja pysyviä eläinnäyttelyitä.

Tarkastusalueella noudatettavat lintujen ja siipikarjan kuljetuskiellot

 • siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen siirtäminen pois tarkastusalueella sijaitsevasta pitopaikasta on kielletty
 • siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen vieminen eläinnäyttelyihin tai muihin vastaaviin tilaisuuksiin tarkastusalueella on kielletty
 • siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen kuljettaminen tarkastusalueen kautta on kielletty, lukuun ottamatta maanteitse pysähtymättä ja lastia purkamatta tapahtuvaa kauttakuljetusta
 • tarkastusalueella, sen perustamisen jälkeen kerättyjen siitosmunien kuljettaminen alueen ulkopuolelle on kielletty
 • luonnonvaraisista riistalinnuista saatavan tuoreen lihan, jauhelihan, mekaanisesti erotetun lihan, raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden kuljettaminen tarkastusalueelta on kielletty, lukuun ottamatta alueella ennen sen perustamista tai alueen ulkopuolella metsästetyistä linnuista saatavan tuoreen lihan, jauhelihan, mekaanisesti erotetun lihan, raakalihavalmisteiden tai lihavalmisteiden lähettämistä viranomaisten hyväksymistä laitoksista
 • siipikarjasta saatavan tuoreen lihan, jauhelihan, mekaanisesti erotetun lihan, raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden kuljetukset tarkastusalueelta on kielletty
 • tarkastusalueella sijaitsevasta lintujen pitopaikasta saadun käsittelemättömän lannan kuljettaminen ja levittäminen on kielletty, lukuun ottamatta kuljettamista käsiteltäväksi muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009 (sivutuoteasetus) mukaisesti
 • tarkastusalueelta peräisin olevista linnuista saatujen muiden sivutuotteiden kuljettaminen alueen ulkopuolelle on kielletty, ellei niitä ole käsitelty 2006/563/EY 12 artiklassa tarkoitetulla tavalla tai ellei niitä toimiteta käsiteltäväksi sivutuoteasetuksen mukaisesti sekä
 • riistalintujen siirtäminen vankeudesta luontoon tarkastusalueella on kielletty.

Seuranta-alue – toimenpiteet ja rajoitukset

Seuranta-alueella toteutettavat tautisuojaustoimenpiteet:

 • lintujen pitopaikoissa käyvät ajoneuvot tulee pestä ja desinfioida tarpeellisilta osin pitopaikasta poistuttaessa, jos ajoneuvot ovat voineet saastua käynnin yhteydessä
 • lintujen omistajan tai haltijan tulee huolehtia siitä, että pitopaikoissa käyvillä henkilöillä on mahdollisuus jalkineiden desinfiointiin desinfektioaltaassa sekä käsien pesuun ja desinfiointiin pitopaikan sisään- ja uloskäynnin yhteydessä
 • lintujen pitopaikoissa käyvien henkilöiden tulee pukeutua vain kyseisessä pitopaikassa käytettäviin suojavaatteisiin, vaihtaa jalkineet eläinsuojan sisään- ja uloskäynnin yhteydessä niin, että eläinsuojassa käytettävien jalkineitten ja eläinsuojan ulkopuolella käytettävien jalkineitten jalanjäljet eivät kohtaa, sekä pesemään ja desinfioimaan kädet eläinsuojaan tullessa ja sieltä poistuttaessa.

Seuranta-alueella on kiellettyä pitää siipikarjaa ulkona

Siipikarjan pitäminen ulkona on kielletty seuranta-alueella.

Eläintautilain 38 §:n nojalla myönnettävää lupaa poiketa kiellosta ei voida Ahvenanmaalla myöntää, sillä pitopaikan läheisyydessä on merkittäviä luonnonvaraisten lintujen levähdys- tai oleskelualueita.

Kielto ei kuitenkaan koske eläintarhoja ja pysyviä eläinnäyttelyitä.

Seuranta-alueella noudatettavat kuljetuskiellot

 • siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen siirtäminen pois seuranta­-alueelta alueen perustamista seuraavien 15 vuorokauden aikana on kielletty
 • siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen vieminen eläinnäyttelyihin tai muihin vastaaviin tilaisuuksiin seuranta-alueella on kielletty sekä
 • riistalintujen siirtäminen vankeudesta luontoon seuranta-alueella on kielletty.

Poikkeukset

Aluehallintovirasto tai maakuntahallitus voi myöntää hakemuksesta yksittäistapauksessa luvan poiketa rajoitusvyöhykkeellä noudatettavasta kiellosta tai rajoituksesta, jos poikkeaminen ei aiheuta taudin leviämisen vaaraa.

Rajoitusvyöhykkeen lakkauttaminen

Tarkastusalue voidaan lakkauttaa, kun vähintään 21 vuorokautta on kulunut niiden näytteiden ottamisesta, joista tauti on todettu, eikä lakkauttamisen katsota vaarantavan siipikarjan ja muiden lintujen terveyttä. Tarkastusalueen lakkauttamisen jälkeen sillä sijainneet alueet jäävät edelleen seuranta-alueelle.

Seuranta-alue voidaan lakkauttaa, kun tarkastusalue on lakkautettu ja kun vähintään 30 vuorokautta on kulunut niiden näytteiden ottamisesta, joista tauti on todettu.

Ilmoita lintuinfluenssaepäilystä kunnaneläinlääkärille

Siipikarjan ja harrastelintujen omistajan tulee ilmoittaa heti kunnan- tai läänineläinlääkärille, jos hän havaitsee linnuissaan lintuinfluenssaan viittaavia sairauden oireita. Lintuinfluenssan esiintymiseen siipikarjassa voivat viitata sairauden oireiden lisäksi seuraavat muutokset:

 • rehun ja veden kulutuksen pieneneminen yli 20 prosentilla
 • munantuotannon pieneneminen yli viidellä prosentilla yli kahden päivän ajaksi tai
 • kuolleisuusasteen nousu yli kolmeen prosenttiin viikossa.

Ilmoituksen saatuaan virkaeläinlääkäri arvioi tilanteen, ja jollei muuta ilmeistä syytä muutoksille ole, eläinlääkäri lähettää linnuista näytteitä tutkittaviksi Eviraan.

Aiheet: