Suojaa siipikarjasi luonnonvaraisilta linnuilta

Lintuinfluenssaviruksen leviämisen estämiseksi siipikarja on suojattava kontakteilta luonnonvaraisiin lintuihin 1.12. - 31.5. välisenä aikana. Luonnonvaraisten lintujen välityksellä leviävien lintuinfluenssatartuntojen takia määräys pitää siipikarja sisätiloissa alkaa 1.12.2016.

Linnut tulee pitää joko sisätiloissa tai suojata niiden ulkoilualue esimerkiksi riittävän tiheällä verkolla.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä (386/2006 muutoksineen), koskee sekä kaupallista toimintaa (myös luonnonmukaista tuotantoa) että harrastesiipikarjan pitoa.

  • Siipikarjalla tarkoitetaan kanoja, kalkkunoita, helmikanoja, ankkoja, sorsia, hanhia, viiriäisiä, kyyhkysiä, fasaaneja, peltopyitä, metsoja, teeriä, riikinkukkoja, strutseja, emuja, nanduja, sekä muita tarhattavia lintuja
  • Tarhatuilla vesilinnuilla tarkoitetaan ankkoja, sorsia sekä hanhia
  • Luonnonvaraisilla vesilinnuilla sorsalintujen (Anseriformes) ja rantalintujen (Charadriiformes) lahkojen lintuja

Ulkonapitokielto

Pääsääntöisesti linnut on pidettävä sisällä asetuksen voimassaoloajan koko Suomen alueella.

Ulkonapitokielto ei kuitenkaan koske:

1) eläintarhoja ja pysyviä eläinnäyttelyitä,

2) kyyhkyslakoista tapahtuvia vapaalentoja, sekä

3) sellaisia pitopaikkoja, joissa ulkotarhat on kauttaaltaan suojattu riittävän tiheällä verkolla (silmäkoko < 25 mm) tai muulla vastaavalla tavalla siten, että luonnonvaraiset vesilinnut eivät pääse kosketuksiin siipikarjan kanssa. Kyseisissä pitopaikoissa ei saa olla samanaikaisesti sekä tarhattuja vesilintuja että kaupalliseen lihan- tai munantuotantoon tarkoitettua siipikarjaa.

Ulkoilualueen katoksi riittää verkko eikä läpäisemätöntä katetta välttämättä tarvita. Muille kuin vesilinnuille tarkoitetussa ulkotarhassa ei saa olla lampea, ojaa tai muuta vesiaihetta. Jos lintujen hyvinvointi vaatii vesialtaita (vesilinnut), tulee vesialtaat aidata verkolla (silmäkoko < 25 mm) sekä kattaa siten, että luonnonvaraiset vesilinnut eivätkä niiden ulosteet pääse veteen.

Tämänhetkisessä tautitilanteessa mitään siipikarjaa ei tule pitää verkottamattomissa tarhoissa rannikkoalueella (75 km levyinen rannikkokaistale Kokkolasta Vaalimaalle). Tämä koskee myös ulkokanoja. Muualla Suomessa muita kuin tarhattuja vesilintuja voidaan pitää myös verkottamattomissa tarhoissa, jos siipikarjan ulkoilualue ei sijaitse vesistön läheisyydessä eikä ulkoilualueen läheisyydessä oleile vesilintuja esimerkiksi sulamisvesissä pelloilla. Tästä käytännön esimerkkinä voidaan pitää strutsitilaa, jossa ulkoilutarhan alueella ei ole lampea tai ojaa ja lintujen todennäköinen kontakti vesilintuihin on erittäin vähäinen. Sileälastaisille linnuille ulkotarhojen käyttö on usein hyvinvoinnille välttämätön eikä niiden tarvitsemaa jaloittelualuetta ole aina mahdollisuutta kattaa lintujen korkeuden ja tilantarpeen vuoksi. Sen sijaan tarhattujen vesilintujen pitäminen ulkona ilman verkkosuojaa ei ole mahdollista.

Siipikarjan sisälläpidossa on noudatettava eläinsuojelulainsäädännön tilavaatimuksia.

Ilmoitus siipikarjan ulkonapidosta

Sen, joka pitää siipikarjaa ulkona joulukuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana (edellä kohdassa 3 tarkoitetut pitopaikat) on tehtävä 15.12.2016 mennessä kunnaneläinlääkärille ilmoitus siipikarjan ulkonapidosta. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisena, sen voi tehdä vapaamuotoisesti tai alla olevan linkin lomakkeella.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi seuraavat seikat:

  • mitä lintulajeja ulkonapito koskee
  • lintujen lukumäärä
  • etäisyys pitopaikasta lähimpiin järviin, lampiin ja jokiin
  • selvitys siitä, miten lintujen suojaaminen luonnonvaraisilta vesilinnuilta toteutetaan ulkotarhassa

Siipikarjan hoitamista koskevat vaatimukset

Siipikarjan rehu ja juomavesi tulee suojata luonnonvaraisilta vesilinnuilta ja niiden ulosteilta kaikissa tapauksissa, koska lintuinfluenssa leviää helposti ulosteiden mukana. Siipikarjan rehun ja juomaveden saanti on järjestettävä sisätiloissa tai sellaisessa muussa paikassa, jossa ei ole vaaraa luonnonvaraisten vesilintujen pääsystä sinne. Jos rehua joutuu ulkotarhaan, tulisi se välittömästi siivota pois.

Ulkona pidettävää siipikarjaa ei saa laiduntaa sellaisilla laitumilla, joilla todetaan runsaasti vesilintuja.

Jos pitopaikassa on käytössä lintujen hyvinvoinnin kannalta tarpeellisia vesialtaita, on luonnonvaraisten vesilintujen pääsy näihin estettävä. Siipikarjalle ei saa käyttää juomavedeksi sellaista pintavettä, joka on peräisin paikasta, jossa on paljon luonnonvaraisia vesilintuja, esimerkiksi matalista ruovikoista tai lammista.

Eläinnäyttelyt

Siipikarjan ja muiden lintujen vieminen eläinnäyttelyihin tai muihin vastaaviin tilaisuuksiin on kielletty joulukuun alusta toukokuun loppuun. Kielto ei koske vähintään kuuden kuukauden ajan maassa olleita ja yksinomaan sisätiloissa lemmikkieläiminä pidettäviä häkkilintuja. 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA