Eläintautien vastustaminen ja valvonta

Eläintautien vastustamisen ylin johto kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle (MMM).

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ohjaa ja valvoo keskushallinnon viranomaisena lainsäädännön toimeenpanoa ja noudattamista. 

Aluehallintovirastoissa läänineläinlääkärit puolestaan huolehtivat lainsäädännön täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta toimialueellaan. Manner – Suomessa on kuusi aluehallintovirastoa, jotka toimivat kahdessatoista toimipaikassa. Ahvenanmaalla vastaavana viranomaisena toimii Ahvenanmaan maakuntahallitus.

Paikallistasolla eläinlääkintähuollon suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat kunnassa tai kuntayhtymässä kunnaneläinlääkärit ja teurastamoissa tarkastuseläinlääkärit.

Helposti leviävien eläintautien vastustamista varten perustetussa kansallisessa valmiuseläinlääkärijärjestelmässä on noin 80 eläinlääkäriä, jotka kriisitilanteessa ottavat päävastuun toimenpiteiden toteuttamisesta paikallistasolla. Valmiuseläinlääkäreitä koulutetaan säännöllisesti helposti leviävien eläintautien torjuntaan.

Eläintautien vastustamisesta eläimiä EU:n ulkopuolelta tuotaessa vastaavat pääasiassa rajaeläinlääkärit eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen yhteydessä. EU-jäsenmaista eläimiä tuotaessa valvonnasta vastaavat läänineläinlääkärit ja kunnaneläinlääkärit.

Eläinten terveyden valvonnassa ei ole muita toimivaltaisia viranomaisia kuin virkaeläinlääkäri omalla toimialueellaan. Kuitenkin myös muu kuin virkaeläinlääkäri on velvollinen ilmoittamaan vakavan eläintaudin epäilystä virkaeläinlääkärille ja ryhtymään taudin leviämisen estämiseksi tarpeellisiin ensitoimenpiteisiin tilalla. Eläintaudin leviämisen estämiseksi voidaan pyytää virka-apua poliisilta, pelastuslaitokselta tai puolustusvoimilta. Tällöin yhteistyön koordinaatiosta vastaa läänineläinlääkäri. valvonta.jpg : 54Kb

Valvonnan suunnittelu ja varautuminen vakavien eläintautien varalta


Evira laatii vuosittaisen suunnitelman lakisääteisesti vastustettavien eläintautien seurantaohjelmista. Valvonnan riskiperusteisuus on otettu huomioon seurantaohjelmia laadittaessa kohdentamalla näytteenotto eläimiin, joista tartunta tai taudinaiheuttajan vasta-aineita todennäköisimmin löytyy tai joista löytyvä tartunta aiheuttaisi suurimman vaaran tartunnan leviämiselle muille tiloille.

Eläintautien valvontaa suoritetaan lisäksi lakisääteisten terveysvalvontaohjelmien puitteissa sekä jokaisella eläinlääkärin tilakäynnillä ja teurastukseen liittyvissä tarkastuksissa teurastamoilla.

Eläinlääkärin tarkastuksessa tai laboratoriotutkimuksessa syntyvien vakavien eläintautiepäilyjen varalta on Evirassa laadittu toimintaohjeet kansallisiksi valmiussuunnitelmiksi. Valmiussuunnitelmat on laadittu ensisijaisesti niiden vastustettavien, helposti leviävien eläintautien varalle, jotka todennäköisimmin uhkaavat Suomen eläinten terveyttä ja joiden leviäminen Suomen eläinpopulaatioon aiheuttaisi suurimmat tappiot eläintuotannolle.

Aluehallintovirasto laatii kansallisia toimintaohjeita täydentävän alueellisen valmiussuunnitelman, joka sisältää yksityiskohtaiset toimintaohjeet helposti leviävien eläintautien tautitapausten varalta läänineläinlääkärin toimialueella.

Valmiussuunnitelmien ajantasaisuus varmistetaan vuosittain. Säännöllisillä valmiusharjoituksilla varmistetaan suunnitelmien toiminta käytännössä.

Valvonnan ohjaus ja määräysten toimeenpano

Evira ohjaa ja johtaa seurantaohjelmien toteutumista antamalla seurantaohjelmien näytteenottoon tarvittavat määräykset ja ohjeet aluehallintovirastoille tai suoraan teurastamoille. Aluehallintovirastot antavat määräykset alueensa kunnaneläinlääkäreille. Evira laatii lisäksi vuosittain ohjekirjeen läänineläinlääkäreille ja teurastamoille seurantaohjelmien ja valmiussuunnitelmien päivityksen toteuttamisesta. Joidenkin eläintautien osalta on lisäksi laadittu opas tuottajien ja valvovien viranomaisten ohjaamiseksi.

Määräysten toteutumista seurataan seuraavien tilakäyntien yhteydessä, esimerkiksi terveysvalvontaohjelmiin liittyvien säännöllisten tilakäyntien tai eläintautitapauksissa rajoittavien määräysten purkamiseen tähtäävien tilakäyntien yhteydessä. Näillä käynneillä aina varmistetaan, että aiemmin annettuja päätöksiä on noudatettu.

Aluehallintovirasto valvoo seurantaohjelmien toteutumista alueellaan kunnaneläinlääkäreiltä saatujen ilmoitusten perusteella.

Eläintautien esiintymisen ja valvontatulosten raportointi

Eläintautien esiintymisestä ja valvonnan tuloksista ja toimenpiteistä raportoidaan säännöllisesti mm. maa- ja metsätalousministeriölle, EU:n komissiolle, Euroopan elintarviketurvallisuusvirastolle EFSAlle sekä Kansainväliselle eläintautijärjestölle OIE:lle.

 

Lisää aiheesta palvelussamme

 

  •