Vesiviljelyeläinten terveyslupa

Vesiviljelyeläinten (kalat, ravut, simpukat) kasvattajien tulee hakea toiminnalleen terveyslupa Evirasta. Ahvenanmaalla terveyslupaa haetaan maakunnan hallitukselta. Lupa on yrityskohtainen, mutta kunkin yritykseen kuuluvan pitopaikan tiedot ja omavalvonta tulee kuvata erikseen. Lupatarve perustuu eläintautilakiin (441/2013) ja MMM:n asetukseen kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta (1009/2013).

Keneltä lupaa vaaditaan?

Luvan tarvitsevat kaikki kaloja, rapuja tai simpukoita sekä näiden sukusoluja ihmisravinnoksi, myytäväksi tai muutoin luovutettavaksi kasvattavat toimijat. Lupa vaaditaan myös perkaamoilta, jos siellä perattavat viljellyt kalat ovat peräisin helposti leviävän kalataudin vuoksi perustetulta rajoitusalueelta. Suomessa on tällä hetkellä yksi Ahvenanmaalle VHS-taudin vuoksi perustettu rajoitusalue.

Terveyslupaa ei kuitenkaan vaadita

I) Jos vesieläimiä kasvatetaan ihmisravinnoksi vain omaan käyttöön tai vain vähäisessä määrin joko suoraan lopulliselle kuluttajalle myytäväksi tai myytäväksi paikallisessa vähittäisliikkeessä, jossa ostajana on lopullinen kuluttaja.

Ruokakalan kasvatus voidaan katsoa vähäiseksi jos rehun käyttö on alle 2000 kg vuodessa kuivarehuna tai sitä vastaava määrä muuta rehua, tai kalan lisäkasvu on alle 2000 kg vuodessa. Ruokarapujen kasvatus katsotaan pienimuotoiseksi, jos niitä tuotetaan vuodessa vähemmän kuin 2000 kpl. Lisäksi pienimuotoisesti vesieläimiä ihmisravinnoksi kasvattavan toimijan on siis myytävä eläimet joko suoraan tai yhden paikallisen välikäden kautta lopulliselle kuluttajalle. Mikäli nämä molemmat vaatimukset toteutuvat, ei lupaa tarvitse hakea.

II) Koristevesieläimien kasvattajalta, jotka kasvattavat eläimiä altaissa tai akvaarioissa, joiden vesi ei koskaan ole suorassa yhteydessä luonnonvesiin tai jos koristevesieläimiä ei myydä tai luovuteta eteenpäin.

III) Kalojen tai rapujen kasvattamiseksi onkilammikoissa edellyttäen, etteivät kalat tai ravut päädy lammikoista edelleen kasvatettavaksi tai istutuksiin.

IV) Simpukoiden kasvattamiseksi veden puhdistusta varten.

Miksi lupaa tulee hakea?

Terveyslupa on edellytys kalojen, rapujen tai simpukoiden myymiselle tai muuten luovuttamiselle elintarvikekäyttöön, jatkokasvatukseen tai istutuksiin.

Lupa vaaditaan toimijoilta kaikissa EU-maissa (direktiivi 2006/88/EY). Luvan saaneista yrityksistä ja niiden laitoksista on julkaistu lista Eviran internetsivuilla (ks. vasen palkki) ja vastaava lista tehdään kussakin EU-maassa. Listalle on koottu pitopaikkojen perustiedot sekä kalatautitilanne tärkeimpien tautien osalta. Toimijat voivat käyttää listan tietoja kaupankäynnin edellytysten varmistamiseksi.

Terveysluvan tarkoituksena on lisätä toimijoiden vastuuta eläintautien leviämisen ehkäisemisestä. Keskeinen osa lupahakemusta onkin toiminnan omavalvonnan kuvaus. Tällä tarkoitetaan kuvausta siitä, kuinka yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa ehkäistään eläintautien leviämistä.

Miten lupaa haetaan?

Lomakkeet luvan hakemiseksi löytyvät Eviran internetsivuilta (ks. linkki alla). Lomakkeiden lisäksi hakemukseen tulee liittää vapaamuotoinen kuvaus laitoksen toiminnasta ja omavalvonnankuvaus, eli kuvaus siitä kuinka tautien leviäminen pitopaikkaan, pitopaikan sisällä ja pitopaikasta edelleen pyritään estämään. Muiden kuin merikassien osalta tulee hakemukseen liittää myös vapaamuotoinen pohjapiirros, josta käy ilmi pitopaikan vesitys. Perkaamoiden osalta tulee omavalvonnan kuvauksessa kuvata yksityiskohtaisesti perkauksessa syntyvän jätteen ja jäteveden käsittely.