Usein kysyttyä penisilliinin käytöstä

Tuotantoeläinten bentsyylipenisilliiniprokaiinia sisältävissä valmisteissa on ollut heinäkuusta 2015 lähtien saantihäiriötilanne. Tämä johtuu vaikuttavan aineen pulasta Euroopassa ja koskee useita bentsyylipenisilliiniprokaiinia sisältäviä eläinlääkevalmisteita. Lue lisää saatavuudesta   Fimean sivuilta   
    
1.    Miten tarpeellinen penisilliini on eläinten tarttuvien tautien hoidossa?

Suomessa penisilliiniä käytetään paljon tuotantoeläinten sairauksien hoidossa, koska meillä bakteerit ovat sille edelleen herkkiä.

2.    Koskeeko tilanne toteutuessaan kaikkia eläinlajeja?

Häiriötilanteella olisi eniten vaikutusta sikojen, nautojen ja hevosten hoitoon käytettäviin vaihtoehtoihin. Näiden eläinlajien bakteeritautien hoidossa penisilliini on usein ensisijainen vaihtoehto.

Myös turkiseläinten hoidossa joudutaan käyttämään muita vaihtoehtoisia lääkkeitä, koska näille käytettävällä bentsatiinipenisilliini-prokaiinipenisilliinivalmisteella on elokuussa alkanut saantihäiriö, jonka arvioidaan kestävän vuoden loppuun asti.   (lisätty 4.9.2015)

3.    Jäävätkö eläimet ilman tarvitsemiaan lääkkeitä, jos penisilliinistä ja sitä korvaavista lääkkeistä tulee pula? (päivitetty 4.9.2015)

Eivät jää. Vaikka prokaiinipenisilliini on käytetyin antibiootti eläinten bakteeritulehdusten hoidossa, vaihtoehtoisia lääkkeitä on olemassa. Evira on antanut väliaikaisia suosituksia, mihin käyttötarkoituksiin penisilliiniä käytetään ja missä tapauksissa se korvataan muilla lääkkeillä.

Elokuusta lähtien myös joillakin tärkeillä korvaavilla valmisteilla on saantihäiriöitä. Fimea sekä myyntilupien haltijat ja maahantuojat pyrkivät saamaan valmisteita eläinlääkärien käyttöön mahdollisimman pian. Tilanteen johdosta Evira on antanut lisäohjeistusta väliaikaisten suositusten soveltamisesta. Lisää tietoa saa läänineläinlääkäreiltä ja Evirasta.

4.    Eläinlääkkeiden käyttöön liittyviä kysymyksiä

 • Koskevatko lihasikojen penisilliinin käyttörajoitukset lihasikaosastoa myös silloin, kun kyseessä on yhdistelmäsikala?
  Lihasikaosastossa on noudatettava STM:n päätöksen käyttösuosituksen lihasikoja koskevia käyttösuosituksia. Penisilliini on sikaloissa pyrittävä säästämään emakoille ja porsastuotantoon, jotta resistenttien bakteerien syntymistä pystyttäisiin estämään tuotantoketjun alkupäässä.
  Yhdistelmäsikaloissa on erityisen tärkeää noudattaa tautisuojaustoimenpiteitä osastosta toiseen siirryttäessä. Eläinliikenteen tulee olla yksisuuntaista emakkopuolelta lihasikalaosastoon. Kärpäsiä on pyrittävä torjumaan tehokkaasti, jotteivät ne levitä taudinaiheuttajia osastosta toiseen. Tautisuojausohjeita löytyy esimerkiksi tietopaketista MRSA-bakteerista sikatiloilla.
  Jos sikalaa ei ole osastoitu ja lihasikoja kasvatetaan samassa osastossa kuin emakoita, noudatetaan porsastuotantosikalan lääkitysohjeita. 

 

 • Onko utaretulehduksen hoidossa odotettava aina bakteriologinen tulos ennen kuin bentsyylipenisilliiniprokaiinia voidaan käyttää hoitoon, vaikka epäilisi penisilliinille herkkää taudinaiheuttajaa?
  Jos kliininen tila vaatii, myös injektiona annettava penisilliinihoito voidaan aloittaa kliinisen diagnoosin perusteella, jotta eläimen vakava sairastapaus tulee hoidettua. Bakteriologinen näyte tulee ottaa aina.
  Koska tarkoituksena on säästää erityisesti injisoitavaa penisilliiniä, jokaisen hoidettavan utaretulehdustapauksen kohdalla tulee pohtia,
  a) onko tapaus hoidettavissa intramammaareilla ja tarvittaessa tukihoidolla
  b) onko oireiden vakavuus sellainen, että hoitoon tarvitaan penisilliiniä injektiohoitona jo ennen kuin tutkimustulos on valmistunut
  c) onko bakteriologisen tuloksen valmistuttua tehtävä hoitosuunnitelmaan muutoksia, esim. aiheuttaja ei olekaan penisilliinille herkkä ja injektiohoito voidaan lopettaa.

 

 • Miksi eläinlääkäri määrää pidemmän varoajan kuin valmisteen pakkauksessa on? (lisätty 4.8.2015)
  Eläinlääkärin on määrättävä valmisteelle pakkauksen merkintöjä pidempi varoaika, jos on todennäköistä, että valmisteesta aiheutuu jäämiä tavanomaista pidemmän aikaa. Eläinlääkäri voi joutua käyttämään suurempaa annosta tai pidempää kuuria kuin mitä valmisteelle on myyntiluvassa hyväksytty. Näissä tilanteissa valmisteelle asetetut varoajat eivät riitä. Eläinlääkärin määräämiä varoaikoja on noudatettava. 

 

  5.    Mitä on tehtävissä eläinten terveydenhuollossa?

Tilan terveydenhuollosta vastaavan eläinlääkärin on tärkeää varmistaa, että tila noudattaa lääkityssuunnitelmaa. Lisäksi omistajan kanssa käydään läpi sairauksien ennaltaehkäisytoimet, jotta mikrobilääkkeiden käyttötarve saataisiin mahdollisimman pieneksi.

6.    Jos penisilliiniä ei saada, onko penisilliinin saatavuusongelmilla vaikutusta mikrobilääkeresistenssiin?

Tähän ei pystytä vielä vastaamaan. Resistenssikehitystä hidastetaan hallitulla mikrobilääkekäytöllä myös väliaikaisen häiriötilanteen aikana.