Ajankohtaista rehuista 2014

12.12.2014: Asetus (960/2014) rehualan toiminnanharjoittamisesta annetun asetuksen muuttamisesta voimaan ja kansallinen rehun lisäaineista annettu asetus (43/05) kumoutuu 15.12.2014

MMM on antanut asetuksen (960/2014) rehualan toiminnanharjoittamisesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksessa säädetään mm. lupahakemusmenettelystä hyväksymättömän rehun lisäaineen käyttämiseksi ruokintakokeessa, hakemusmenettelystä laboratorion nimeämiseksi, kuljetusliikkeiden ja varastointilaitosten poikkeuksista salmonellanäytteenotosta ja omavalvonnan salmonellatutkimusten suorittamisesta hyväksytyssä/nimetyssä laboratoriossa. Lisäksi asetuksessa on rekisteröinti-ilmoitukseen liittyviin toimintoihin lisätty uudet toiminnot ”erityisravinnoksi tarkoitettujen rehujen valmistaja” ja ”puhdistuslaitos”. Asetus tulee voimaan 15.12.2014.

Maa- ja metsätalousministeriö kumoaa asetuksella (20/14) kansallisen rehun lisäaineista antamansa asetuksen (43/05) liitteineen. Kumoamisasetus (20/14) tulee voimaan 15.12.2014. Rehun lisäaineiden hyväksymisestä ja käytöstä säädetään unionin tasolla perustuen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista (EY) N:o 1831/2003. Komissio ylläpitää rekisteriä EU:ssa hyväksytyistä sekä käytöstä poistetuista rehun lisäaineista (linkki rekisteriin).

Lisätietoja: rehu.asiakaskysely(at)evira.fi

23.6.2014: Rehuvalvonnan muutokset päivitetty Eviran täydentävien ehtojen oppaaseen

Evira on päivittänyt täydentävien ehtojen rehuvalvontaan tänä vuonna tulleet lisäykset täydentävien ehtojen oppaaseensa ”Eläinten merkintä ja rekisteröinti, kasvinsuojeluaineet, rehut, elintarvikkeet, eläintaudeista ilmoittaminen ja eläinten hyvinvointi”. Eläintilojen lisäksi rehuja valvotaan tänä vuonna myös rehuja tuottavilla kasvinviljelytiloilla. Uutena rehuvalvonnoissa tarkastettavana asiana on sekä eläintiloilla että kasvinviljelytiloilla biosidien eli eliöiden torjunta-aineiden käyttökirjanpito. Kirjanpitoa edellytetään rehujen turvallisuuden takia desinfiointiaineista ja tuhoeläinmyrkyistä, joita on käytetty rehuvarastoissa tai ruokinta-astioiden tai rehujen kuljetus-, siirto- tai punnitusvälineiden käsittelyssä. Täydentävien ehtojen noudattaminen on useimpien maataloustukien maksamisen ehtona.

Eviran täydentävien ehtojen oppaaseen on päivitetty myös vuoden 2012 jälkeen tulleet muut rehuja, siipikarjatilojen salmonellavalvontaa ja TSE:a eli tarttuvaan sienimäiseen aivorappeumaa (lampailla ja vuohilla scrapie) koskevat lainsäädännön muutokset.  TSE-ehdot on huomioitava myös tuonnissa (kaikki maat) tai viennissä muihin EU-maihin. Opas on ladattavissa ja tulostettavissa Eviran nettisivuilta. Edellisen kerran opas on päivitetty nettisivuille kokonaan vuonna 2012.

Linkki oppaaseen:

www.evira.fi > Tietoa Evirasta > Asiakokonaisuudet > Täydentävät ehdot

28.2.2014: Täydentävien ehtojen rehuvalvonta alkaa kasvinviljelytiloilla

 Vuoteen 2014 asti täydentävien ehtojen rehuvalvontaa tehtiin pääasiassa eläintiloilla, mutta nyt valvonta laajenee myös kasvinviljelytiloille. Noin 210 eläintilan lisäksi tullaan valvomaan 400 kasvintuotantotilaa, jotta valvonta kattaa 1 % tukea hakeneista tiloista. Evira ohjaa täydentävien ehtojen rehuvalvontaa ja sen suorittavat ELY-keskusten tarkastajat. Kasvinviljelytilojen rehuvalvonta tehdään tiloilla peltovalvontojen yhteydessä.

Täydentävien ehtojen rehuvalvonnassa kaikilla tiloilla valvotaan, että tila on pitänyt kirjaa tilalle hankitusta, tilalta luovutetusta ja kotoisesta rehusta. Maatilan tulee pitää kirjaa myös kasvinsuojeluaineiden ja rehujen turvallisuutta varmistavien biosidien, kuten desinfiointiaineiden ja tuhoeläinmyrkkyjen, käytöstä. Lisäksi tilan tulee säilyttää rehuista otettujen näytteiden tulokset. Maatilan on hankittava rehut rekisteröidyltä tai hyväksytyltä rehualan toimijalta. Vaatimus koskee myös rehujen hankintaa toisilta maatiloilta ja lisäaineiden, kuten säilörehun säilöntäaineiden, hankintaa. Rehut on varastoitava ja käsiteltävä tilalla erillään jätteistä, vaarallisista aineista, kasvinsuojeluaineista, biosideista, siemenistä, lääkerehuista ja lannoitteista. Eläintiloilla täydentävien ehtojen rehuvalvonnassa tarkastetaan myös, ettei kiellettyjä eläinvalkuaisia käytetä rehuna.

Täydentävien ehtojen vaatimusten noudattaminen on useimpien maataloustukien ehtona. Täydentävien ehtojen rehuvalvonnasta säädetään täydentävien ehtojen valvontaa koskevan valtioneuvoston asetuksen 118/2010 muutoksessa, joka tuli voimaan 1.1.2014.

 Lisätietoja:

www.evira.fi > Eläimet > Rehut > Rehualan toiminta > Viljelijät ja kotieläintuottajat > Kirjanpito- ja muut vaatimukset rehujen alkutuotannossa

13.1.2014: Biosidit täydentävien ehtojen rehuvalvontaan

Täydentävien ehtojen rehuvalvonnoissa tarkastetaan 2014 alkaen, että maatila pitää kirjaa rehuturvallisuutta varmistavista biosideista, kuten desinfiointiaineista ja tuhoeläinmyrkyistä. Täydentävien ehtojen vaatimusten noudattaminen on useimpien maataloustukien ehtona ja vaatimusten noudattamista valvotaan noin yhdeltä prosentilta tukea hakeneista maatiloista.

Biosidit ovat suuri joukko kemiallisia aineita ja valmisteita, joiden tarkoituksena on haitallisten eliöiden torjunta. Rehuvalvonnoissa kirjanpitoa edellytetään desinfiointiaineista, jyrsijämyrkyistä sekä hyönteis- ja punkkimyrkyistä, joita käytetään rehuvarastoissa tai ruokinta-astioiden ja rehujen kuljetus-, siirto- tai punnitusvälineiden käsittelyssä. Biosidien käyttökirjanpidon tulee sisältää tiedot rehuturvallisuutta varmistavien biosidien käytöstä eli käytettyjen biosidien nimet, määrät ja käyttöajat. Esimerkiksi biosidien ostokuitteja voi käyttää kirjanpidon perustana.

Vaatimus biosidien käyttökirjanpidosta koskee kaikkia rehuja tuottavia (esimerkiksi viljaa viljeleviä), sekoittavia tai käyttäviä maatiloja.Myös elintarvikkeiden alkutuotannossa edellytetään kirjanpitoa biosidien käytöstä. Biosideja tulee käyttää oikeaan käyttötarkoitukseen ja käyttöohjeiden mukaisesti.

Biosidien käyttökirjanpidosta säädetään rehuhygienia-asetuksessa (EY) N:o 183/2005, maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 548/2012 rehualan toiminnanharjoittamista ja täydentävien ehtojen valvontaa koskevan valtioneuvoston asetuksen 118/2010 muutoksessa, joka tuli voimaan 1.1.2014.

Lisätietoa rehukirjanpidosta:

www.evira.fi > Eläimet > Rehut > Rehualan toiminta > Viljelijät ja kotieläintuottajat > Kirjanpito- ja muut vaatimukset rehujen alkutuotannossa

Lisätietoa biosideista:

www.tukes.fi > Toimialat > Kemikaalit, biosidit ja kasvinsuojeluaineet > Biosidit

Aiheet: