Arkisto

Ajankohtaista rehuista ja rehujen valvonnasta

2013                

 

4.12.2013

Teknologisten lisäaineiden luokkaan lisättiin vuonna 2009 uusi funktionaalinen ryhmä aineille, joilla vähennetään mykotoksiinikontaminaatiota. Tähän ryhmään on hyväksytty lokakuussa 2013 kaksi ensimmäistä rehun lisäainetta. Siirry tiedotteeseen tästä.

7.11.2013

Evira lopettaa eläinten luomutuotantoon liittyvät luettelot säilörehun lisäaineista ja esiseoksista sekä luomurehuista ja luomutuotantoon soveltuvista rehuista. Siirry tiedotteeseen tästä.

17.7.2013

Rehujen valvontanäytteiden analyysitulokset vuodelta 2012 julkaistu. Analyysitulosraporttiin tästä.

12.6.2013

Muista kuin märehtijöistä peräisin olevan käsitellyn eläinvalkuaisen ja sitä sisältävän rehun syöttäminen vesiviljelyeläimille, kuten kasvatetuille kaloille, on sallittua. Syöttämisen sallivaa EU:n komission asetusta on sovellettu 1.6.2013 alkaen. Siirry tiedotteeseen tästä.

20.5.2013

Rehun lisäaineena käytettävän seleenihiivan eli selenometioniinin enimmäismäärää on muutettu. Komission asetuksen mukaan seleenihiivasta tulevaa seleeniä rehussa saa olla enintään  0,2 mg/kg rehua (12 % kosteutta). Siirry tiedotteeseen tästä.

8.5.2013

Ternimaidon luovutus tilalta märehtijöiden ruokintaan sallittua. Lue lisää

17.4.2013

Rehujaoston uusimmat tiedotteet:

Rehun lisäaineen hyväksynnän keskeyttäminen

Tietyt aromiaineet poistuvat markkinoilta

16.4.2013

Suomessa valmistettiin tuotantoeläinten rehuseoksia 1 397 miljoonaa kiloa vuonna 2012. Määrä oli 3,5 prosenttia suurempi kuin vuonna 2011. Lue lisää

1.3.2013

Rehujen merkintäopasta on päivitetty. Oppaan liitteessä 9 on lueteltu edelliseen versioon tehdyt muutokset. Siirry oppaaseen tästä.

1.2.2013

Rehujen merkintäopas on päivitetty. Siirry oppaaseen tästä.

2012                

 

28.12.2012

Rehujen valvontanäytteiden analyysitulokset vuodelta 2011 julkaistu. Siirry julkaisuun tästä.

24.10.2012

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 548/2012 rehualan toiminnanharjoittamisesta on tullut voimaan 24.10.2012. Asetus korvaa aikaisemman asetuksen 712/2008.

Lue lisää rehuvalvonnan tiedotteesta.

24.10.2012

Maatilojen on merkittävä jatkossa rehuvarastojen tunnisteet rehukirjanpitoon. Lainsäädännöstä tulevan kirjaamisvelvoitteen lisäksi elinkeino on tehnyt rehuvarastojen hyvistä merkitsemiskäytännöistä ohjeen, jonka noudattaminen on vapaaehtoista ja joka löytyy Eläintautien torjuntayhdistyksen ETT ry:n internet-sivuilta osoitteesta www.ett.fi.                
Lue lisää: Kirjanpito- ja muut vaatimukset rehujen alkutuotannossa

8.6.2012

EU:n komissio on julkaisut asetuksen (EU) N:o 451/2012 tiettyjen "säilörehun lisäaineet" -ryhmään kuuluvien rehun lisäaineiden markkinoilta poistamiseksi. Asetuksessa luetelluille rehun lisäaineille on annettu siirtymäajat markkinoilta poistamiselle. Lue lisää

29.5.2012

EU:n komission julkaisema asetus (EU) N:o 225/2012 dioksiiniseurannasta edellyttää tiettyjen toimijoiden hyväksyntää sekä asettaa erityisvaatimuksia tiettyjen rehuksi käytettävien öljyjen, rasvojen ja niitä sisältävien rehuseosten tuotannolle, varastoinnille, kuljetukselle ja dioksiinitutkimuksille. Asetusta sovelletaan 16.9.2012 alkaen. Lue lisää.

17.4.2012

Tilastot tuotantoeläinten rehuseosten, lemmikkieläinruokien ja tuoreen turkiseläinrehun valmistuksesta vuonna 2011 on julkaistu. Lue lisää

2011                

 

30.12.2011

Rehualan toimijoiden asiakasnumerot muuttuvat. Muutos johtuu käyttöönotetusta uudesta tietojärjestelmästä. Asiakasnumeroiden muutos ei edellytä rehualan toimijoilta mitään toimenpiteitä. Lue lisää

29.11.2011

MMM:n asetus 4/11 erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista tulee voimaan 1.12.2011. Asetus kumoaa MMM:n asetuksen 15/08. Siirry asetukseen tästä

12.7.2011

Euroopan komissio on 24.6.2011 antanut asetuksen (EU) N:o 619/2011, missä säädetään sellaisten muuntogeenisten rehujen näytteenotosta ja analysoinnista, joiden lupamenettely on kesken tai lupa ei enää ole voimassa. Lue lisää

30.6.2011

Euroopan komissio on päivittänyt rehuaineluettelon. Komission asetus (EU) N:o 575/2011 rehuaineluettelosta on julkaistu, ja se tulee voimaan 7.7.2011. Samalla edellinen asetus (EU) N:o 242/2010 rehuaineluettelosta kumoutuu. Lue lisää

29.6.2011

Nutrional Balance koiranruokaerät, joiden epäiltiin aiheuttavan koirille käytöshäiriöitä, on vedetty markkinoilta. Riisiproteiinista, johon laatuongelman oletettiin liittyvän, ei ole tutkimuksissa löydetty mitään poikkeavaa. Lue lisää

20.6.2011

Rehujen valvontanäytteiden analyysitulokset loppuvuodelta 2010 julkaistu. Lue lisää

4.4.2011

Sivutuoteasetuksen 1069/2009/EY mukaisesti sivutuotteita ja johdettuja tuotteita kuljetettaessa on mukana aina oltava kaupallinen asiakirja, josta ilmenee kuormaa koskevat tiedot. Kaupallinen asiakirja laaditaan vähintään kolmena kappaleena. Lue lisää.

7.2.2011

Rehujen merkinnät -opasta on päivitetty 3.2.2011. Uusi versio on sivulla "Rehujen merkinnät".

31.1.2011

Laki rehulain muuttamisesta (34/2011) astuu voimaan 1.2.2011. Lisätietoja MMM:n tiedotteessa.

2010                

 

31.12.2010

Eviran rehujaostossa laskettiin syksyllä 2009 naudoille sunniteltujen rehuseosten energia- ja OIV-pitoisuuksia tuoteselostetietojen perusteella. Merkittävin syyn havaittuihin poikkeamiin tuoteselostetietojen ja rehuvalvonnan laskemien arvojen välillä oli oletettavasti se, että rehuseoksessa oleville rehuaineille oli käytetty taulukkoarvoista poikkeavia, kemialliseen koostumukseen perustuvia arvoja. Lue lisää

15.11.2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus (60/2005) eläinten ruokintaan käytettävistä tuotteista on kumottu MMM:n asetuksella 24/2010.  Tämän seurauksena myös ns. bioproteiineihin sovelletaan yleisiä rehuja ja rehuaineita koskevia säädöksiä. Asetus 24/2010 astuu voimaan 15.11.2010.

8.11.2010

Rehujen valvontanäytteiden analyysitulokset alkuvuodelta 2010 julkaistu. Lue lisää

28.10.2010

Euroopan komissio on julkaissut asetuksen (EU) N:o 892/2010, jossa luetellaan ne rehuaineiksi luokiteltavat rehun lisäaineet, jotka on siirretty rehun lisäainerekisteristä rehuaineiksi. Asetuksessa on myös luettelo sellaisista tuotteista, joita ei ole koskaan hyväksytty rehun lisäaineiksi, mutta jotka unionin eri jäsenmaissa on luokiteltu eri tavoin rehuaineiksi tai hyväksymättömiksi rehun lisäaineiksi. Lue lisää

28.10.2010

Evira on kilpailutuksen jälkeen valinnut neljä hyväksyttyä laboratoriota tekemään tuontirehujen virallisten näytteiden salmonellatutkimukset 1.11.2010 alkaen. Kaikki Eviran hyväksymät laboratoriot voivat jatkossakin tehdä salmonellatutkimuksia rehualan toimijoiden omista laadunvarmistusnäytteistä. Lue lisää

14.9.2010

Eviran rehujaosto on julkaisut "Rehujen merkinnät" -oppaan rehualan toimijoille lainsäädännön vaatimukset täyttävien rehujen merkintöjen laatimiseksi. Opas korvaa aiemman "Rehujen tuoteseloste- ja pakkausmerkinnät" -oppaan. Lue lisää

14.9.2010

Valmiiden rehujen analysointi ei yksinään ole riittävän tehokas tapa salmonellan löytämiseksi. Siksi Eviran valtuuttamat tarkastajat tulevat jatkossa ottamaan ympäristönäytteitä rehutehtailta ja rehuaineita valmistavista laitoksista salmonellatutkimuksia varten. Näytteenotto kännistyy isommissa laitoksissa syksýn 2010 aikana. Lue lisää

11.8.2010

Maidon ja maitopohjaisten tuotteiden käyttöä elintarviketuotannossa käytettävien eläinten ruokinnassa säätelevä MMM:n asetus N:o 665/2010 on tullut voimaan 15.7.2010. Asetus kumoaa aikaisemman asetuksen N:o 19/2006. Evira on päivittänyt asetukseen liittyvän ohjeen (Ohje REHU 12814).

1.6.2010

Rehujen valvontanäytteiden analyysitulokset loppuvuodelta 2009 julkaistu. Lue lisää

18.5.2010

Eviran maatalouskemian yksikkö on julkaissut ohjeen "Rehualan toimijoiden tarkastukset ja tarkastuskäynteihin valmistautuminen". Ohje on tarkoitettu kaikille rehualan toimijoille lukuun ottamatta alkutuotannon tarkastuksia, rehujen kuljetuskaluston tarkastuksia ja luonnonmukaisen tuotannon valvontaan liittyviä tarkastuksia.

7.5.2010

Maa- ja metsätalousministeriön tiedotustilaisuus rehualan toimijoille 7.6.2010 Eviran auditoriossa. Tilaisuuden aiheena Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rehujen markkinoille saattamisesta ja käytöstä (EY) Nro 767/2009.

23.3.2010

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 mukaan rehun lisäaineita on mahdollista lisätä tarkoituksellisesti rehuihin tai veteen edellyttäen, että tämä annostustapa on esitetty yksittäistä lisäainetta koskevassa hakemuksessa ja hyväksymisasetuksessa. Toistaiseksi ei ole annettu yhtään hyväksyntää rehun lisäaineen lisäämiseksi eläinten juomaveteen. Siirry tiedotteeseen tästä.

3.2.2010

Rehun lisäainerekisterissä luetellaan EU:ssa hyväksytyt rehun lisäaineet. Vain näitä lisäaineita saa lisätä rehuun hyväksytyn käyttötarkoituksen mukaisesti. Tällöin on otettava huomioon myös eläinlaji tai -kategoria, jolle hyväksyntä on myönnetty hakemuksessa esitettyjen turvallisuus- ja tehokkuuskokeiden perusteella. Siirry rehuvalvonnan tiedotteeseen maitohappobakteerien ja muiden mikro-organismien käytöstä hevosten ja lemmikkien rehuissa tästä.

11.1.2010

Komissio antoi viime heinäkuussa asetuksen (EY) N:o 669/2009 tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuonnin (tuonti EU:n ulkopuolelta) tehostetusta virallisesta valvonnasta. Asetusta sovelletaan 25.1.2010 lähtien. Siirry rehuvalvonnan tiedotteeseen tästä.