"Gmo-vapaa" -markkinointiväittämä rehuissa

Markkinointiväittämän käyttö rehuissa on vapaaehtoista

Vapaaehtoista ”gmo-vapaa” tai ”eläintä on ruokittu gmo-vapaalla rehulla” –väittämää voidaan käyttää rehujen markkinoinnissa edellyttäen, että markkinointiväittämät eivät ole harhaanjohtavia. Kuluttajan harhaanjohtamisen estämiseksi ja markkinointiväittämien yhdenmukaisuuden varmistamiseksi Evira on laatinut toimijoille ohjeen, jossa markkinointiväittämän, joka voi olla myös kuva tai merkki, käytölle on laadittu säännöt.

”Gmo-vapaa”-markkinointiväittämä edellyttää muuntogeenittömyyttä

Eläimistä saatavissa elintarvikkeissa vapaaehtoista ”gmo-vapaa” tai vastaavaa markkinointiväittämää voidaan käyttää silloin, kun eläintä on koko sen elämän ajan ruokittu rehulla, jossa gm-ainesta on alle 0,9 % (ohje; tuoteryhmä 3). Jos tämän elintarvikkeen markkinointiväittämän lisäksi halutaan käyttää markkinointiväittämää ”eläintä on ruokittu gmo-vapaalla rehulla” tai vastaavaa, tulee toimijan varmistaa, ettei myöskään rehu sisällä gm-ainesta (= 0 %) (ohje; tuoteryhmä 1).  Toimijan tulee viranomaisen pyytäessä pystyä esittämään eräkohtaiset analyysitodistukset rehun muuntogeenittömyydestä, jolla asiasta voidaan varmistua (ohje; toimijoiden omavalvontavelvoitteet). ”Gmo-vapaa” tai vastaava markkinointiväittämä edellyttää muuntogeenittömyyttä (= 0 %), joten pientäkin gm-pitoisuutta pidetään harhaanjohtavana. Rehuja, jotka sisältävät ainesosia sellaisista muuntogeenisistä kasveista, joista ei ole EU:ssa hyväksyttyä lajia ei saa merkitä ”gmo-vapaaksi” tai vastaavalla merkinnällä (ohje; tuoteryhmä 2).

Muuntogeeniset rehut merkitään

Lainsäädäntö edellyttää, että muuntogeeniset ainesosat merkitään rehun saateasiakirjoihin (esim. etiketti). Rehun muuntogeenisyydestä ilmoittavilla merkinnöillä halutaan turvata kuluttajan tiedonsaanti ja valinnanvapaus. Mikäli rehu sisältää gm-aineksia enintään 0,9 % kutakin rehun ainesosaa kohden ja gm-aineksen esiintyminen on rehussa satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää, ei muuntogeenisyydestä kertovaa merkintää välttämättä edellytetä. Asetuksen (EY) N:o 1829/2003 artiklan 24 mukaisesti, kun gm-ainesta on rehusta todettu alle 0,9 % viranomainen kuulee toimijaa ja vasta toimijalta saadun selvityksen perusteella viranomainen päättää pitääkö em. rehu merkitä muuntogeeniseksi vai ei. Toisin sanoen em. rehu voidaan määrätä merkittäväksi, vaikka siinä todettu gm-aineksen pitoisuus jää alle 0,9 %:iin.  Merkinnät, jossa kerrotaan, että rehu saattaa sisältää muuntogeenistä ainesta eivät ole lainsäädännön mukaisia, eikä sellaisia tule käyttää.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

Aiheet: