Hyväksymismenettely ja hakemusohjeet

Rehun lisäaineen hyväksyntähakemus

Uudet rehun lisäaineiden hyväksyntää koskevat hakemukset lähetetään asetuksen (EY) N:o 1831/2003 mukaisesti:

 

[Notifioiduista rehun lisäaineista oli lähetettävä hakemus komissiolle ja EFSA:lle joko vuotta ennen määräaikaisen hyväksynnän päättymistä tai viimeistään 7.11.2010.]

Ohjeet hyväksyntähakemuksen laatimisesta

Komissio on julkaissut yksityiskohtaiset säännöt hakemusten laadinnan ja esittämisen sekä rehun lisäaineiden arvioinnin ja hyväksymisen osalta asetuksessa (EY) N:o 429/2008.

Komission ja EFSA:n internetsivuilla on saatavilla ohjeistusta.Ohjeet on tarkoitettu auttamaan hakijaa tekemään tarvittavat tutkimukset ja luomaan riittävästi tietoja sisältävä hakemus.

Komissio: http://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-additives/authorisation-types-withdrawal/index_en.htm

EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/applications/feedadditives/regulationsandguidance

Hakemuksen arviointi ja päätös

EFSA arvioi lisäaineen tehokkuuden ja turvallisuuden eläimille, ihmisille sekä ympäristölle ja julkaisee arvioinnista lausunnon.

Komission pysyvä komitea tekee päätöksen lisäaineen hyväksymisestä komission säädösehdotuksen pohjalta EFSA:n lausunto huomioon ottaen.

Komission täytäntöönpanoasetus rehun lisäaineen hyväksynnästä julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä. Asetuksessa on esitetty hyväksyntään liittyvät tiedot mm. lisäaineen tunnistamisesta, sen käyttöedellytyksistä ja hyväksynnän voimassaolosta. Lisäaineen hyväksyntä on voimassa koko unionin alueella kymmenen vuotta, jonka jälkeen hyväksyntä voidaan uusia uuden hakemuksen perusteella. Hyväksyntöjä voidaan paitsi myöntää, myös muuttaa tai peruuttaa.

Tiedot rehun lisäaineen hyväksynnästä

Komissio ylläpitää verkkosivuillaan rehun lisäaineista rekisteriä:

http://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-additives/eu-register_en

 

 

Aiheet: