Ohje sinikielitaudille (bluetongue) herkkien elävien eläinten tuontiin sinikielitaudin vuoksi rajoittavien määräysten alaisena olevilta alueilta tai näiden alueiden kautta

 • Ohje koskee kaikkia niitä eläinlajeja, jotka voivat sairastua sinikielitautiin. Näitä ovat mm. nauta, lammas, vuohi, laama, alpakka ja peura.
 • Ohje koskee tuontia toisista EU:n jäsenmaista, Norjasta ja Sveitsistä.
 • Lisätietoa sinikielitaudista löydät Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran internetsivuilta.
 • Sinikielitaudin vuoksi rajoittavien määräysten alaisina olevat alueet eri EU-maissa löytyvät Euroopan komission internetsivuilta. ”Restriction zones established by the member states” avautuvalta sivulta valitse kartta (map). Kartassa on merkittynä alueet, joilla on rajoituksia sinikielitaudin vuoksi.

1) Lainsäädäntö

 • Euroopan komission asetus (EY) N:o 1266/2007 Euroopan neuvoston direktiivin 2000/75/EY täytäntöönpanosäännöistä sinikielitaudin torjunnan, seurannan ja valvonnan sekä tiettyjen sinikielitaudille alttiiden lajien siirtoja koskevien rajoitusten osalta (sinikielitauti-asetus).
 • Direktiivi 2000/75/EY – peruslainsäädäntö sinikielitaudin torjumisesta EU-maissa.


Vaatimukset eläimille lähtömaassa, jossa on voimassa sinikielitaudin rajoitus- tai valvonta-alue, ovat asetuksen 1266/2007 liitteessä III.
Lähtömaan virkaeläinlääkärin tulee vahvistaa ehtojen täyttyminen TRACES-todistuksessa.

2) Vaatimukset eläinkuljetukselle, mikäli eläimet lähtevät sinikielitaudin vuoksi perustetulta rajoitus- tai suoja-alueelta tai kulkevat matkalla sellaisen alueen läpi tulevat komission asetuksesta 1266/2007 artikloista 8 ja 9.

Eläimet tulee suojata culicoides-lajin polttiaisilta määräpaikkaan kuljettamisen ajan. 

 1. Kuljetusauto on pestävä ja desinfioitava huolellisesti ennen lastausta Eviran ohjeen ulkomaanliikenteessä olevien eläinkuljetusajoneuvojen desinfioinnista mukaisesti, kuten aina muulloinkin kuljetettaessa eläimiä jäsenvaltiosta toiseen.
 2. Desinfioinnin jälkeen kuljetusauton sisätilat käsitellään polttiaisiin tehoavalla hyönteiskarkotteella. 
 3. Lastattaessa eläimet käsitellään pitkävaikutteisella deltametriiniä sisältävällä hyönteiskarkotteella, esim. Coopersect ja lastauksen jälkeen kuljetusauton sisätilat käsitellään polttiaisiin tehoavalla hyönteiskarkotteella. 
 4. Kuljetusauton sisätilat käsitellään ennen rajoitusvyöhykkeelle saapumista ja uudestaan sieltä poistuttaessa polttiaisiin tehoavalla hyönteiskarkotteella. 
 5. Jos eläinkuljetus pysähtyy rajoitusalueen sisällä, kuljetusauton sisätilat suihkutetaan hyönteiskarkotteella.
 6. Edellä mainittujen käsittelyjen järjestämisestä huolehtii ja vastaa eläinkuljetuksesta vastaava henkilö.
 7. Kuljetusauton käsittelystä hyönteismyrkyllä/-karkotteella on merkintä eläinten mukana kulkevassa terveystodistuksessa. Todistuksessa mainitaan käytetyn tuotteen nimi ja kuljetusauton käsittelyajankohta.

3) Toimenpiteet maahantulon jälkeen

Evira pitää rajoitusalueilta saapuvia sinikielitaudille herkkiä eläimiä ns. riskieläiminä ja seuraavat toimenpiteet tulee suorittaa eläinten maahantulon jälkeen:  

 1. Purettaessa eläimet käsitellään uudestaan pitkävaikutteisella deltametriiniä sisältävällä hyönteiskarkotteella, esim. Coopersect, niin että eläinten mahdollisesti mukana tulleet polttiaiset kuolevat. Käsittely tehdään kunnaneläinlääkärin valvonnassa.  
 2. Kuljetuksen aikana kertynyt lanta kalkitaan ja haudataan tai lanta poltetaan kunnaneläinlääkärin valvonnassa. 
 3. Kuljetusauto on pestävä ja desinfioitava Eviran ohjeen ulkomaanliikenteessä olevien eläinkuljetusajoneuvojen desinfioinnista mukaisesti, kuten aina muulloinkin kuljetettaessa eläimiä jäsenvaltiosta toiseen.
 4. Sinikielitaudin suhteen riskimaista tuotavia märehtijöitä tutkitaan 2 arkipäivän kuluessa tuonnista osana sinikielitaudin seurantaohjemaa. Läänineläinlääkäri antaa viranomaismääräyksen kunnaneläinlääkärille tarvittavien näytteiden (1 verinäyte seerumin erottamiseksi ja 2 EDTA putkeen otettua veri-näytettä) ottamiseksi. Tutkimuksen kustannuksista vastaa valtio.


Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia tai toimijoita sitovia. Viime kädessä lainsäädännön soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee tuomioistuin.

Tässä ohjeessa on sekä suoria lainauksia lainsäädännöstä että tulkintoja lainsäädännön soveltamisesta. Tulkinnat lainsäädännön soveltamisesta on erotettu kursiivilla. Ohjeessa esitetyt tulkinnat ovat Eviran näkemyksiä siitä, miten lainsäädäntöä tulisi soveltaa.