Hevoseläinten (hevonen, aasi, muuli) tuonti ja vienti EU-maiden, Norjan ja Sveitsin välillä

Tässä ohjeessa tarkoitetaan viennillä eläinten siirtoja Suomesta EU-maihin, Norjaan tai Sveitsiin ja tuonnilla eläinten siirtoja EU-maista, Norjasta tai Sveitsistä Suomeen.

1. Hyväksytyt tuonti- ja vientimaat

Hevoseläimiä saadaan viedä Suomesta kaikkiin EU-maihin, Norjaan ja Sveitsiin ja tuoda näistä maista Suomeen.

Eläintautiepidemioista voi kuitenkin aiheutua rajoituksia tuontimaissa ja alueissa. Hevoseläinten tuonnissa on rajoituksia Romanian suhteen. Ajan tasalla olevat suojapäätökset rajoituksista löytyvät maa- ja metsätalousministeriön internetsivuilta.

Suojapäätöksen mukaan Romaniasta lähetettävät hevoseläimet tulee mm. tutkia ennen lähetystä näivetystaudin varalta. Kaikki Romaniasta lähetettävät hevoseläimet on merkittävä mikrosirulla. Määräpaikkaan on ilmoitettava etukäteen Traces-järjestelmän kautta vähintään 36 tuntia ennen hevoseläinten saapumista. Muut kuin suoraan teurastamolle lähetettävät hevoseläimet on eristettävä määrätilalla virkaeläinlääkärin valvonnassa vähintään 30 päivän ajaksi ja virkaeläinlääkärin tulee ottaa näytteet näivetystaudin varalta. Yksityiskohtaiset ehdot voi lukea suojapäätöksestä.

Asiasta säädetään suojapäätöksessä 2010/346/EY.

2. Terveysvaatimukset ja terveystodistus

2.1. Terveysvaatimukset

Hevoseläimessä ei saa olla kliinisiä sairauteen viittaavia oireita ennen kuljetusta. Virkaeläinlääkärin on lähtötarkastuksen yhteydessä varmistettava perustuen omistajan tai kasvattajan ilmoitukseen, ettei kuljetettava hevoseläin ole ollut yhteydessä tarttuvaan tautiin sairastuneisiin hevosiin viidentoista tarkastusta välittömästi edeltävän vuorokauden aikana.

Hevoseläin ei saa olla vastustettavan eläintaudin hävittämisohjelman yhteydessä teurastettavaksi määrätty.

Hevoseläin ei saa olla peräisin tilalta, johon sovelletaan eläinten terveyteen liittyvistä syistä kieltomääräyksiä, eikä se ole ollut kosketuksissa sellaisen tilan hevoseläimiin, johon sovellettiin eläinten terveyteen liittyvistä syistä kieltomääräyksiä

 1. astumatautiin sairastuneeksi epäiltyjen hevoseläinten osalta kuuden kuukauden aikana viimeisestä päivästä, jolloin eläin on ollut tai on mahdollisesti ollut yhteydessä sairaaseen eläimeen. Oriiden osalta kielto on kuitenkin voimassa eläimen kuohintaan asti,
 2. räkätaudin tai hevosen enkefalomyeliitin osalta kuuden kuukauden aikana siitä päivästä, jona näihin tauteihin sairastuneet hevoseläimet on teurastettu,
 3. näivetystaudin osalta siihen päivään asti, jona tartunnan saaneiden eläinten teurastuksen jälkeen jäljelle jääneet eläimet ovat reagoineet negatiivisesti kahteen kolmen kuukauden välein suoritettuun Cogginsin testiin,
 4. vesikulaarisen stomatiitin osalta kuuden kuukauden aikana viimeisestä tapauksesta,
 5. rabieksen osalta yhden kuukauden aikana viimeisestä tapauksesta,
 6. pernaruton osalta 15 vuorokauden aikana viimeisestä tapauksesta,
 7. jos tilan kaikki taudille alttiiseen lajiin kuuluvat eläimet on teurastettu ja tilat desinfioitu 30 vuorokauden aikana siitä, kun eläimet hävitettiin ja tilat desinfioitiin, jollei kyseessä ole pernarutto, jolloin kieltoaika on 15 vuorokautta,


Koskien afrikkalaista hevosruttoa, hevoseläin ei saa olla peräisin EU-maan, Norjan tai Sveitsin alueelta tai alueen osasta, johon sovelletaan rajoituksia afrikkalaisen hevosruton vuoksi tai se on peräisin EU-maan, Norjan tai Sveitsin alueelta tai alueen osasta, johon sovelletaan rajoituksia afrikkalaisen hevosruton osalta ja sille on hyväksyttävin tuloksin suoritettu direktiivin 2009/156/EY 5 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut testit karanteeniasemalla. Lisäksi terveystodistukseen on merkittävä, onko hevonen rokotettu vai rokottamaton afrikkalaisen hevosruton varalta.

Asiasta säädetään MMM asetuksessa 1033/2013 4 ja 8 § ja direktiivissä 2009/158/EY

2.2. Tarkastukset lähtömaassa

 Hevoseläin on lähettävän maan virkaeläinlääkärin toimesta tarkastettava enintään 48 tuntia ennen lastausta tai viimeistään lastausta edeltävänä viimeisenä työpäivänä. Virkaeläinlääkärin tulee tarkastuksessa varmistaa, että hevosessa ei ole sairauteen viittaavia oireita. Tarkastuksen yhteydessä tulee myös varmistaa, ettei ole syytä, erityisesti omistajan tai kasvattajan ilmoitusten perusteella, olettaa hevosen olleen yhteydessä tarttuvaan tautiin sairastuneisiin hevosiin viidentoista tutkimusta välittömästi edeltävän päivän aikana. Lisäksi on syytä varmistaa, että tunnistusasiakirjaan eli passiin merkitty mikrosirun numero vastaa hevosesta luettavissa olevaa sirunumeroa.

Suomesta lähtevien hevoseläinten tarkastukset tekee se kunnan-/kaupungineläinlääkäri, jonka alueelta eläimet lähtevät. Tarkastuksen perusteella virkaeläinlääkäri antaa lähetykselle terveystodistuksen. Viejän on hyvissä ajoin ennen lähtöpäivää sovittava tarkastavan virkaeläinlääkärin kanssa tarkastuksen tekemisestä, terveystodistuksen laatimisesta ja muista käytännön järjestelyistä.

Asiasta säädetään MMM asetuksessa 1024/2013 5 § ja direktiivissä 2009/156/EY

2.3. Hevosille annettava terveystodistus

Rekisteröidyt hevoset:
Rekisteröidylle hevoselle riittää direktiivin 2009/156/EY mukainen (ohjeen kohta 2.1.) terveyttä koskeva vakuutus, joka voi olla lähettävän EU-maan lomakkeelle laadittu tai Traces-mallinen todistus. Terveystodistuksen tai vakuutuksen allekirjoittaa lähtömaan virkaeläinlääkäri joka myös suorittaa vaadittavan terveystarkastuksen. Todistusta ei tarvitse tehdä Traces-järjestelmässä, mutta se on kuitenkin suositeltavaa. Terveyttä koskevassa vakuutuksessa on oltava hevosen passin numero merkittynä. Vakuutuksen tai terveystodistuksen on oltava suomeksi tai ruotsiksi, mutta myös englanninkielinen vakuutus voidaan hyväksyä. Todistuksen tai vakuutuksen tulee seurata hevosta kuljetuksen ajan. Huom. Rekisteröidyille hevosille laaditaan oma erillinen terveystodistus tai vakuutus jokaista kuljetettavaa hevoseläintä kohden erikseen. Rekisteröityjä hevosia voidaan kuitenkin tietyin edellytyksin laittaa useampi samalle todistukselle. Jos rekisteröityjä hevosia lähetetään samanaikaisesti useita samasta lähtöpaikasta samaan määräpaikkaan EU:n alueella ja kyseisillä hevosilla on sama omistaja, voidaan kaikille hevosille tehdä yhteinen terveystodistus. Tällöin todistus tulee tehdä TRACES-järjestelmässä ja todistuksen malliksi valitaan Rekisteröidyt hevoseläimet, jalostukseen ja kasvatukseen tarkoitetut, teurastettavaksi tarkoitetut hevoseläimet. Todistuksen tai vakuutuksen tulee seurata hevosta kuljetuksen ajan.

Muut kuin rekisteröidyt hevoset: Muiden kuin rekisterihevosten  mukana on tunnistusasiakirjan lisäksi oltava neuvoston direktiivin 2009/156/EY edellyttämä terveystodistus. Lähettäjämaan toimivaltainen viranomainen, joka tarkastaa lähetettävät hevoseläimet tulostaa todistuksen Traces-järjestelmästä lähetyksen mukaan ja samalla todistus on nähtävissä sähköisesti vastaanottajamaan viranomaisille. Terveystodistus on oltava sekä lähettäjämaan että vastaanottajamaan kielillä, jotka molemmat on oltava leimattu ja ainakin lähettäjämaankielinen terveystodistus eläinlääkärin allekirjoittama. Vaikka vieroittamattomalla varsalla ei tarvitse olla omaa tunnistusasiakirjaa, kun sitä siirretään emänsä kanssa, on sillä oltava terveystodistus, johon se on merkitty muuksi kuin rekisteröidyksi hevoseläimeksi, vaikka emä olisi rekisteröity hevoseläin.

Rekisteröityjen hevosten kilpailumatkat pohjoismaissa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa rekisteröityjen hevosten osalta ei vaadita erillistä terveystodistusta edellyttäen, että:

 1. hevonen ylittää valtioiden välisen rajan kilpailuun osallistumista varten aikaisintaan viisi päivää ennen kilpailun alkamista ja viimeistään viisi päivää kilpailun päättymisen jälkeen;
 2. hevosen mukana on ennen kilpailua asiakirja, joka osoittaa, että hevonen on ilmoitettu kilpailuun;
 3. hevosen mukana on kilpailun jälkeen todistus kilpailuun osallistumisesta;
 4. 3 kohdassa tarkoitettu todistus on kilpailua valvovan eläinlääkärin antama, tai jos kilpailu ei edellytä eläinlääkärin valvontaa, kilpailun ylimmän tuomarin antama;
 5. hevosen mukana on tunnistamisasiakirja (hevospassi); sekä
 6. hevonen täyttää lainsäädännön edellyttämät yleiset terveysvaatimukset.


Asiasta säädetään MMM asetuksessa 1033/2013 4 ja 8 § ja komission asetuksessa (EY) N:o 599/2004.

2.4. TRACES

Traces-ohjelman mukainen terveystodistus sisältää kolme erillistä osaa:

OSA 1 sisältää lähetystä koskevat tiedot (lähettäjä, vastaanottaja, lähetyksen sisältö jne.) ja sen voi laatia eläinten tai tavaroiden viejä tai hänen edustajansa rekisteröitymällä toimijaksi TRACES- järjestelmään. Kun toimija on rekisteröitynyt, ohjelma lähettää tiedon rekisteröitymisestä paikalliseen aluehallintovirastoon, jossa läänineläinlääkäri aktivoi toimijan TRACES - tilin. Aktivoinnin seurauksena ohjelma lähettää viestin toimijalle, että tili on aktivoitu. Sen jälkeen vienti/tuontierän luominen TRACES - ohjelmaan on mahdollista. Myös valvova eläinlääkäri voi laatia osan 1 saatuaan viejältä kaikki vaadittavat tiedot.

OSA 2 sisältää eläinten terveyttä koskevan vakuutuksen, jonka valvova eläinlääkäri tekee saatuaan ensin lähetystä koskevat tiedot viejältä ja tarkastettuaan vientierän.

OSA 3 sisältää tiedot lähetyksen mahdollisesta tarkastuksesta vastaanottajamaassa ja se tulee vain toimivaltaisten viranomaisten tietoon Suomessa.

Tällä hetkellä Suomessa viranomaisista Traces-ohjelmaa käyttävät kaikki läänineläinlääkärit sekä osa kunnan-/kaupungineläinlääkäreistä.

Lisätietoa Traces-järjestelmästä ja ohjelman käytöstä on Elintarviketuvallisuusviraston internetsivuilla.

Asiasta säädetään MMM asetuksessa 1033/2013 8 §, MMM asetuksessa 1024/2013 7 §, komission asetuksessa (EY) N:o 599/2004 ja direktiivissä 2009/156/EY

3. Hevoseläinten tunnistaminen

Tunnistusasiakirjan on oltava aina hevoseläimen mukana, myös kuljetuksen aikana. Suomeen ei saa vastaanottaa muusta EU- tai ETA-alueen valtiosta tulevaa hevoseläintä, jolla ei ole asetuksessa (EY) N:o 2015/262 (tullut 1.1.2016 asetuksen (EY) N:o 504/2008 sijaan) tarkoitettua tunnistusasiakirjaa. Jos eläimellä ei ole tunnistusasiakirjaa, eläin on palautettava lähtöpaikkaansa. Suomessa ei tällaisen hevoseläimen tunnistamiseen ja tunnistusasiakirjan myöntämiseen voida ryhtyä. Vastavuoroisesti on eläimen omistajan tai haltijan syytä varmistaa muuhun EU- tai ETA-alueen valtioon lähtevän hevoseläimen tunnistusasiakirjojen asianmukaisuus, jotta liikkuminen sujuisi vaivattomasti. On muistettava, että kaikilla 1.7.2009 jälkeen tunnistetuilla hevoseläimillä, on oltava asennettuna myös mikrosiru, pelkkä tunnistusasiakirja ei riitä.

Ennen asetuksen voimaantuloa syntyneiden hevoseläinten tunnistusasiakirja
Sellaisia ennen 1.7.2009 syntyneitä hevoseläimiä, joilla on EU- tai ETA-alueen valtion viranomaisen tai viranomaisen hyväksymän rotukantakirjaa pitävän organisaation tai kansainvälisen kilpailu- ja urheiluhevosia hallinnoivan organisaation edustajan myöntämä tunnistusasiakirja, pidetään asianmukaisesti tunnistettuna. Samoin niitä hevoseläimiä, jotka ovat syntyneet ennen 1.7.2009, mutta tunnistettu asetuksen (EY) N:o 504/2008 mukaisesti 31.12.2009 mennessä. Hevoseläimet, jotka ovat syntyneet EU:n alueella tai tuotu unioniin kolmannesta maasta 30. kesäkuuta 2009 jälkeen ja joita ei ole tunnistettu 31.12.2015 mennessä, on tunnistettava tämän uuden asetuksen mukaisesti.

Asiasta säädetään komission täytäntöönpanoasetuksessa (EY) N:o 2015/262.

4. Luettelon pito ja tietojen säilyttäminen

Tuojan ja viejän on pidettävä luetteloa kaikista lähetyksistä. Luetteloa ja virallisia terveystodistuksia on säilytettävä vähintään 5 vuotta ja luettelosta on käytävä ilmi seuraavat asiat:

 1. eläinten laji, määrä ja mahdolliset tunnisteet,
 2. eläinten, alkioiden ja sukusolujen määrät,
 3. tiedot toimitettujen eläinten, alkioiden ja sukusolujen lähettäjästä ja lähtöpitopaikasta, vastaanottajasta ja määräpaikasta,
 4. tuonti- tai vientipäivämäärä,
 5. tuonti- tai vientiasiakirjat, joita erän mukana on seurannut, sekä
 6. tuonnissa, jos vastaanotettuja eläimiä, alkioita tai sukusoluja luovutetaan eteenpäin, seuraavat tiedossa olevat vastaanottajat.

Asiasta säädetään eläintautilain 65 § ja MMM asetuksessa 1024/2013 8 §.

5. Eläinten kuljetus

Eläinten suojelusta kuljetusten aikana säädetään

 • eläinkuljetusasetuksessa [Euroopan neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005 eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta]
 • laissa eläinten kuljetuksesta (1429/2006)
 • Euroopan neuvoston asetuksessa pysähdyspaikoista eli tarkastusasemista (1255/97, muutettu 1040/2003).

Euroopan neuvoston eläinkuljetusasetus säätelee selkärankaisten eläinten kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuvaa kuljetusta.

Kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuva eläinkuljetus edellyttää eläinkuljettajalupaa, jota haetaan sen läänin lääninhallituksesta, jonka alueella on luvan hakijan kotipaikka.

Eviran internetsivuilla on eläinten kuljetuksista lisää tietoa. Lisäohjeistusta eläinten kuljetuksista antavat tarvittaessa läänineläinlääkärit.

 

Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia tai toimijoita sitovia. Viime kädessä lainsäädännön soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee tuomioistuin.

Tässä ohjeessa on sekä suoria lainauksia lainsäädännöstä että tulkintoja lainsäädännön soveltamisesta. Tulkinnat lainsäädännön soveltamisesta on erotettu kursiivilla. Ohjeessa esitetyt tulkinnat ovat Eviran näkemyksiä siitä, miten lainsäädäntöä tulisi soveltaa.

 

Lisää aiheesta palvelussamme

Lisää aiheesta muualla verkossa

Asiakaspalvelu

Lemmikkieläinten sekä hevosten tuonti ja vienti: EU-maista, Norjasta ja Sveitsistä.

 • Neuvontapuhelin: 029 530 0401 (vain ma-ke klo 9-11)
 • Neuvontasähköposti > ehyt /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi