Lampaiden ja/tai vuohien tuonti EU-maista, Sveitsistä ja Norjasta Suomeen

Tämä on ohje toimijoille, jotka tuovat lampaita ja/tai vuohia Suomeen EU:n jäsenvaltioista, Norjasta tai Sveitsistä.

1. Rekisteröidy tuojaksi Eviraan

Jokaisen tuojan pitää rekisteröityä Eviraan eläinten tuojaksi (Eläintautilaki 441/2013, ETL 60§). 

Webropol-rekisteröintihakemus löytyy täältä.

Rekisteröinti on voimassa kolme vuotta, ja se uusitaan hakemuksesta. Toimija poistetaan rekisteristä kolmen vuoden kuluttua siitä, kun rekisteröinnin voimassaolo on päättynyt tai rekisteröinti on muusta syystä peruutettu.

2. Rekisteröinti organisaatioksi TRACES-järjestelmään

Eläinten tuojat on rekisteröitävä myös TRACES –järjestelmään, jotta eläinten lähettäjä löytää ohjelmasta oikean vastaanottajan. Evira rekisteröi kaikki Eviraan eläinten tuojaksi rekisteröimänsä tuotantoeläimiä tuovat toimijat organisaatioksi TRACES järjestelmään.

Kun eläinten lähettäjä toisesta EU:n maasta laatii lähetyksen edellyttämiä asiakirjoja TRACES – ohjelmaan, hän löytää oikean vastaanottajan ohjelmasta varmimmin seuraavilla ohjeilla:

 • valitse maaksi Suomi
 • valitse postinumeroksi vastaanottajan antama postinumero = postinumero, jonka Eviraan rekisteröitynyt toimija on antanut Eviraan rekisteröityessään
 • valitse tyypiksi (engl. ”type”, ruotsiksi ”typ”) lammastila (engl. ”ovine/caprine holding”, ruotsiksi ”besättning med får/getter”)
 • valitse statukseksi varmennettu (engl. ”valid”, ruotsiksi ””giltig”)

sen jälkeen ”etsi” komennolla tulee esiin rajallinen määrä organisaatioita (nimiä) näkyville ja lähettäjän on helppo valita niistä oikea vastaanottaja.

On tärkeää, että lähettäjät eivät luo Suomen organisaatioita, sillä niin ne jäävät helposti nimiltään vääriksi ja myös varmentamatta.

3. Hyväksytyt tuontimaat (MMM asetus 1031/2013)

Lampaita ja vuohia saadaan tuoda Suomeen kaikista EU-maista, kunhan ne täyttävät Neuvoston direktiivissä 91/68/ETY asetetut terveysehdot.

Eläintautiepidemioista voi kuitenkin aiheutua rajoituksia tuontimaissa ja alueissa. Ajan tasalla olevat suojapäätökset rajoituksista löytyvät maa- ja metsätalousministeriön internetsivuilta. Suojapäätökset on syytä tarkastaa erikseen ennen jokaista tuontierää.  

4. Tuotavien eläinten terveys

Eläinten terveydelle asetettujen ehtojen noudattaminen on välttämätöntä, jotta estetään vakavien eläintautien leviäminen uusille alueille. Suomen eläintautitilanne on poikkeuksellisen hyvä ja siksi eläintaudit voivat Suomeen tullessaan ja täällä levitessään aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia eläinten tuojan lisäksi myös jo täällä olevien eläinten omistajille. Tuonnin terveysehdoilla pyritään estämään vakavimpien eläintautien siirtyminen maasta toiseen. Tautien leviämistä voidaan ehkäistä lainsäädännöllisten vaatimusten lisäksi muun muassa noudattamalla Eläinten terveys ETT ry:n ohjeita (http://www.ett.fi/).

Mikäli tuoja kokee eläintauteihin liittyvissä asioissa epävarmuutta, hänen kannattaa aina mieluummin olla yhteydessä eläinlääkintäviranomaisiin, kuin toimia omin päin ja mahdollisesti riskeerata Suomen hyvä eläintautitilanne. Eläinlääkintäviranomaisia ovat paikallinen kunnaneläinlääkäri, valvontaeläinlääkäri ja läänineläinlääkäri.

4.1. Lampaita ja vuohia seuraava terveystodistus ja sen ehdot

Lampaiden/vuohien mukana on oltava koko matkan ajan EU:n neuvoston direktiivin (EY) 91/68 edellyttämä terveystodistus (ns. TRACES-todistus, osat I ja II).

Lähettäjämaan virkaeläinlääkäri tarkastaa lähetettävät lampaat/vuohet 24 tunnin sisällä ennen TRACES -todistukseen osaan I ilmoitettua suunnitelman mukaista lähtöaikaa. Viranomainen vakuuttaa terveystodistukseen osaan II eläinten siirron edellytyksenä olevat ehdot ja tulostaa todistuksen vastaanottajamaan kielellä. Viranomainen allekirjoittaa ja leimaa tulostetun todistuksen, joka seuraa eläimiä koko matkan ajan. TRACES- todistus tallentuu myös sähköisesti TRACES-järjestelmään ja on sieltä EU-jäsenmaiden eläinlääkintäviranomaisten saatavilla.

Lähtöpitopaikkaa ja tuotavia lampaita tai vuohia koskevat vaatimukset kerrotaan neuvoston direktiivissä (EY) 91/68. Suomeen tuotavien lampaiden ja vuohien terveysvaatimuksista säädetään myös MMM:n asetuksessa 1031/2013.

Suomen vapaaehtoisista terveysvalvontaohjelmista säädetään

 • eläintautilain 9§:ssä
 • Valtioneuvoston asetuksessa (838/2013) eläinten terveysvalvonnasta sekä eläintautien vastustamisesta eläinten keinollisessa lisäämisessä
 • MMM:n asetuksessa (1005/2013) vapaaehtoisesta eläinten terveysvalvonnasta.

4.2. Tuonti sinikieli (bluetongue) taudin rajoitusalueilta

Euroopan maissa on alueita, joilta eläinten siirtoa on rajoitettu sinikielitaudin vuoksi. Taudille herkkien eläinlajien, kuten lampaiden ja vuohien tuonti rajoitusalueilta on mahdollista, kun noudatetaan Komission asetuksen (EY) 1266/2007 liitteen III ehtoja. Ehtojen täyttyminen pitää olla todettu TRACES -todistuksessa.

Sinikielitaudin vuoksi rajoittavien määräysten alaisina olevat alueet eri EU-maissa löytyvät internetistä komission sivuilta: http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bluetongue_en.htm#zones. Jos linkki ei toimi, kopioi se ja syötä internetin otsikkokenttään. Avautuvalta sivulta valitse kartta (map). Kartassa on merkittynä alueet, joilla on rajoituksia sinikielitaudin vuoksi. Koska sinikielitaudin tilanne saattaa muuttua nopeastikin, on tärkeätä tarkistaa Euroopan sinikielitaudin tilanne aina ennen uutta tuontia. Jos suunnittelette tuontia sinikielitaudin rajoitusalueelta tai eläinten kuljetusta rajoitusalueen läpi, lukekaa liitteenä oleva sinikielitaudista laadittu ohje ja noudattakaa myös sitä.

4.3. Lampaiden ja vuohien TSE-tauteja koskevat vaatimukset

Euroopan parlamentin ja Neuvoston asetus (EY) 999/2001 (TSE asetus) määrittelee liitteen VIII A-luvussa lampaiden ja vuohien scrapietautia (TSE tauti) koskevat ehdot. Näitä ehtoja on noudatettava sisämarkkinakaupassa. Suomessa on mitättömän alhainen klassisen scrapien riski, joten Suomeen tuotavia lampaita ja vuohia koskee liitteen VIII, A luvun kohdan 4.1 b vaatimukset.

Muuten kuin välittömästi teurastettavaksi Suomeen saa tuoda EU:n jäsenmaista ainoastaan sellaisia lampaita ja vuohia, jotka

 • tulevat tiloilta, joilla on mitättömän alhainen klassisen scrapien riski, TAI
 • tulevat jäsenvaltiosta, jolla on mitättömän alhainen klassisen scrapien riski (Itävalta tai Ruotsi), TAI
 • lampaat ovat ARR/ARR-prioniproteiinin genotyyppiä eikä niiden lähtötilalla ole todetusta lampaan, naudan tai vuohen TSE-tapauksesta johtuvia rajoitteita.

4.4. Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE vapaaehtoinen terveysvalvonta

Suomeen tuotavien eläinten alkuperäpitopaikat katsotaan terveysvalvontaan kuulumattomiksi pitopaikoiksi, ellei eläinten tuoja esitä lähtömaan viranomaisten antamaa sellaista selvitystä näiden alkuperäpitopaikkojen terveydentilasta maedi-visnan tai CAE taudin suhteen, että aluehallintovirasto voi katsoa niiden vastaavan vapaaehtoisen terveysvalvonnan vaatimuksia.

5. Eläinjalostustoimintalain mukaiset vaatimukset

Jalostuslampaiden ja –vuohien mukana on oltava komission päätöksen 90/258/ETY liitteen 1 mukainen polveutumistodistus.

6. Lampaiden ja vuohien merkitseminen

EU:n alueelta siirrettävät lampaat ja vuohet on oltava merkitty Neuvoston asetuksen (EY) 21/2004 mukaisesti. 1.1.2010 ja sen jälkeen syntyneiden tuontilampaiden ja -vuohien on oltava merkitty elektronisella korvamerkillä perinteisen tunnistimen lisäksi. Jokaisen toisesta jäsenvaltiosta tuodun eläimen on oltava merkitty loppuelämänsä alkuperäisellä tunnistimellaan, josta selviää eläimen alkuperämaa..

7. Tuontieläinten pitopaikka Suomessa 

Tuotavat eläimet on tuotava Suomessa rekisteröityyn pitopaikkaan. Kohdassa 4.1 mainittuun terveystodistukseen tulee eläinten määräpaikaksi laittaa se pitopaikka, johon eläimet Suomessa saapuvat (terveystodistuksen kohta I.13) ja vastaanottajaksi Eviraan rekisteröitynyt tuoja (terveystodistuksen kohta I.5)

Jos tuojaksi rekisteröityjä on eläinvälittäjä, hänen tulee olla hyväksytty eläinvälittäjäksi (ETL 61§) Eläinvälittäjän velvollisuutta ilmoittaa toiminnastaan aluehallintovirastolle säädetään laissa eläintunnistusjärjestelmästä (238/2010 9§).

8. Tuontitarkastus

Tuojan on tarkastettava eläimet, niiden tunnistusmerkinnät ja tuontiasiakirjat välittömästi tuonnin jälkeen määräpaikassa.

Tuojan tarkastaessa, että jalostettavaksi tarkoitetut lampaat tai vuohet täyttävät Suomeen tuotavien eläinten vaatimukset on TRACES-todistus luettava huolellisesti ja seuraaviin kohtiin on kiinnitettävä huomio:

 • Osa I: Erää koskevat tiedot
  • tässä pitää olla oikeat tiedot, jotka kuvaavat kyseistä eläinerää
 • Osa II: Todistus (tässä todistetaan eläimen terveys) Suomeen jalostuseläimiä tuotaessa, kohtien pitää olla täytettyinä seuraavasti  
  • II.1. jompikumpi vaihtoehdoista on valittuna
  • II.2. mitään kohdista II.2.1.-II.2.5. ei ole todistuksessa yliviivattu
  • II.3. kohtaa ei ole yliviivattu
  • II.4. kohta saa (mutta ei tarvitse) olla yliviivattuna.
  • II.5. pitää olla täytetty, koska Suomi on tunnustettu virallisesti luomistaudista (B. melitensis) vapaaksi komission päätöksellä numero 93/52/EEC. Näin ollen kaikki Suomessa olevat tilat ovat virallisesti luomistaudista vapaita.
  • II.6. kohta täytyy olla yliviivattu
  • II.7. kohtaa ei ole yliviivattu
  • II.8. kohtaa ei ole yliviivattu
  • II.9. Suomeen tuotaessa hyväksytään että joko ensimmäisen tai toisen alakohdan vaatimukset täyttyvät. Viimeisen ”tai” jälkeen oleva teksti täytyy olla yliviivattuna.
  • II.10.1. kohtaa ei ole yliviivattu
  • II.10.2. kohtaa ei ole yliviivattu ja päivämääräksi on merkitty sama päiväys kuin osaan I, kohtaan I.15
  • II.10.3. kohtaa ei ole yliviivattu
 • Tarkista vielä, että leima ja allekirjoitus on tehty eri värillä kuin todistuksen muu teksti eikä päiväyksestä ole kulunut yli 10vrk.

Suoraan teurastettavaksi tuotaville tai lihotettavaksi ennen teurastusta tuotaville lampaille ja vuohille on omat terveystodistuksensa. Jos olet tuomassa eläimiä näihin tarkoituksiin, pyydä Evirasta ohjeet kyseisten eläinten maahantuomiseksi.

Jos tarkastuksen suorittaja toteaa, että tuontiasiakirjat tai tunnistusmerkinnät eivät täytä tuontia koskevia vaatimuksia tai ne ovat puutteelliset tai jos eläimen epäillään levittävän tarttuvaa tautia, eläimet on eristettävä määräpaikassa välittömästi ja asiasta on ilmoitettava kunnaneläinlääkärille (Eläintautilaki 64§).

Tuoja ei saa luovuttaa eläimiä toiselle vastaanottajalle, ennen kuin eläinten ja niitä seuraavien tuontiasiakirjojen on todettu täyttävän tuontivaatimukset.

Eläintautilain 64§:n perusteella virkaeläinlääkäri voi tehdä pistokokein tarkastuksia ja ottaa niiden yhteydessä näytteitä määräpaikassa. Virkaeläinlääkärillä on oikeus tarkastaa eläimet ja tuontiasiakirjat myös kuljetuksen aikana.

9. Eläinten kuljetus

Kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuva eläinkuljetus edellyttää eläinkuljettajalupaa. Kuljettajan velvollisuus on laatia Neuvoston asetuksen (EY) 1/2005 (eläinkuljetusasetus) liitteen II mukainen reittisuunnitelma, jos kuljetusmatkan on oletettu kestävän yli 8 tuntia. Lähettäjä liittää reittisuunnitelman eläinten mukana kulkevaan terveystodistukseen. Tuoja tarkistaa reittisuunnitelmasta että

 • suunnitelma on realistinen
 • eläimillä ei vaikuttaisi olleen kuljetuksen aikana mahdollisuutta olla kosketuksissa muiden, mahdollisesti huonommat terveysehdot täyttävien, eläinten kanssa. Näin saattaisi käydä esimerkiksi, jos eläimet olisivat pysähtyneet matkan aikana Keski-Euroopassa tyypillisesti käytössä oleville eläinten keräysasemalle. 

10. Ilmoitus lammas- ja vuohirekisteriin (laki eläintunnistusjärjestelmästä 238/2010 ja mmm asetus 356/2008 lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä)

Omistajan on ilmoitettava tuontitapahtuma lammas- ja vuohirekisteriin seitsemän (7) vuorokauden kuluessa tuontitapahtumasta.

 • Täytä tuonti-ilmoituslomake (eläintenpitäjä ei voi tehdä tuonti-ilmoitusta lammas- ja vuohirekisterisovelluksella, vaan ilmoitus tehdään asiakaspalvelun kautta paperilomakkeella)  
 • Lähetä lomake allekirjoittamisen jälkeen Maatalouden laskentakeskuksen asiakaspalveluun

11. Luettelon pito ja tietojen säilyttäminen (Eläintautilaki 65§)

Tuojan on pidettävä luetteloa kaikista lähetyksistä. Luetteloa ja virallisia terveystodistuksia on säilytettävä vähintään 5 vuotta ja luettelosta on käytävä ilmi seuraavat asiat:

 1. tiedot tuoduista eläimistä sekä niiden tunnisteet;
 2. eläinten määrät;
 3. tiedot toimitettujen eläinten lähettäjästä, lähtöpaikasta, vastaanottajasta ja määräpaikasta;
 4. tuontipäivämäärä;
 5. tiedot siitä, mitä asiakirjoja toimituksen mukana on seurannut. Hyvä käytäntö on ottaa kopiot asiakirjoista ja arkistoida ne;
 6. jos vastaanotettuja eläimiä luovutetaan eteenpäin, seuraavat tiedossa olevat vastaanottajat sekä toimituksen ajankohta.

 

Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia tai toimijoita sitovia. Viime kädessä lainsäädännön soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee tuomioistuin.

Tässä ohjeessa on sekä suoria lainauksia lainsäädännöstä että tulkintoja lainsäädännön soveltamisesta. Tulkinnat lainsäädännön soveltamisesta on erotettu kursiivilla. Ohjeessa esitetyt tulkinnat ovat Eviran näkemyksiä siitä, miten lainsäädäntöä tulisi soveltaa.