Lampaiden ja vuohien vienti Suomesta EU-maihin, Norjaan ja Sveitsiin

Tämä ohje koskee toimijoita, jotka vievät lampaita ja/tai vuohia Suomesta EU-maihin, Norjaan tai Sveitsiin. Viennillä tarkoitetaan eläinten siirtoja.

1. Rekisteröidy viejäksi Eviraan

Jokaisen eläinten viejän pitää rekisteröityä Eviran rekisteriin eläinten tuojista ja viejistä (Eläintautilaki 441/2013, ETL 60§).  

Webropol-rekisteröintihakemus löytyy täältä.

Rekisteröinti on voimassa kolme vuotta, ja se uusitaan hakemuksesta. Toimija poistetaan rekisteristä kolmen vuoden kuluttua siitä, kun rekisteröinnin voimassaolo on päättynyt tai rekisteröinti on muusta syystä peruutettu.

Jos viejäksi rekisteröityjä on eläinvälittäjä, hänen tulee olla hyväksytty eläinvälittäjäksi (ETL 61 §) Eläinvälittäjän velvollisuutta ilmoittaa toiminnastaan säädetään laissa eläintunnistusjärjestelmästä (238/2010, 9 §).

2. Rekisteröityminen organisaatioksi TRACES –järjestelmään

Eläinten viejät on rekisteröitävä ja varmennettava TRACES – järjestelmään. Evira rekisteröi kaikki eläinten viejäksi rekisteröimänsä tuotantoeläimiä vievät toimijat organisaatioksi TRACES järjestelmään.

Kun eläimiä lähetetään EU:n maasta toiseen, TRACES – ohjelmaan on laadittava lähetyksen edellyttämät asiakirjat. Siirtoon liittyvät organisaatiot (lähettäjä ja vastaanottaja) löytää ohjelmasta varmimmin seuraavilla ohjeilla:

 • valitse maa Suomi, kun etsit omaa organisaatiotasi
 • valitse postinumeroksi Eviraan rekisteröityessäsi antama postinumero
 • valitse tilaksi ”varmennettu”

sen jälkeen ”etsi” komennolla tulee esiin rajallinen määrä organisaatioita (nimiä) näkyville ja niistä pitäisi olla helppoa löytää oikea organisaatio.

Vastaavasti lähetyksen luojan tulisi löytää oikea vastaanottaja.

On tärkeää, että lähettäjät eivät luo muiden maiden organisaatioita uutena organisaationa. Jos et löydä vastaanottajaa ohjelmasta, pyydä vastaanottajalta ohjeet, miten hänet sieltä löytää. Jos vastaanottajaorganisaatiota ei ole rekisteröity TRACES - ohjelmaan, hänen on pyydettävä oman maansa viranomaista rekisteröimään ja varmentamaan organisaationsa ennen terveystodistuksen luomista.

3. Vientitarkastus

Lampaiden/vuohien terveydentila ja niiden tunnistusmerkinnät on tarkastettava 24 tunnin sisällä ennen suunniteltua lähtöä tilalta. Tarkastuksen tekee valvova virkaeläinlääkäri (kunnaneläinlääkäri tai valvontaeläinlääkäri) viejän pyynnöstä.

Tarkastuksen yhteydessä laaditaan TRACES-järjestelmässä terveystodistus, joka on voimassa 10 vrk tarkastusajankohdasta. Todistus tulostetaan järjestelmästä vastaanottajamaan kielellä. Eläinlääkärin allekirjoittama ja leimaama todistus seuraa eläimiä koko matkan ajan. Tieto laaditusta terveystodistuksesta menee TRACES- järjestelmässä vastaanottajamaan viranomaisille.

TRACES- todistus sisältää kaksi osaa. Todistuksen malli lähetetään tämän ohjeen liitteenä rekisteröidylle toimijalle.

 • OSA I sisältää lähetystä koskevat tiedot (lähettäjä, vastaanottaja, lähetyksen sisältö jne.), ja sen laatii eläinten tai tavaroiden viejä tai hänen edustajansa. Myös valvova eläinlääkäri voi laatia osan I saatuaan viejältä kaikki tarvittavat tiedot.
 • OSA II sisältää eläinten terveyttä koskevan vakuutuksen, jonka virkaeläinlääkäri vakuuttaa saatuaan ensin lähetystä koskevat tiedot viejältä ja tarkastettuaan eläimet.

Viejän on syytä hyvissä ajoin ennen vientiä neuvotella vientilähetyksen tarkastavan eläinlääkärin kanssa terveystodistuksen laatimisen käytännön järjestelyistä.

Lisätietoa TRACES-järjestelmästä ja ohjelman käytöstä on Elintarviketurvallisuusviraston internetsivuilla.

4. Viennin terveysehdot

Lampaiden/vuohien viennissä on noudatettava MMM asetuksen 1031/2013 4-7 ja 10 § mukaisia terveysvaatimuksia. Eläimillä on oltava Neuvoston direktiivin 91/68/ETY edellyttämä terveystodistus (= TRACES-todistus).

Yhdellä terveystodistuksella voi viedä eläimiä yhdestä pitopaikasta. Jos pitopaikkoja, joista lähetys kootaan, on useampia, tarvitaan terveystodistuksiakin useampi. Jos kaikki eläimet kerätään yhdelle tilalle ennen vientiä, on niiden oltava sillä tilalla 30 vuorokautta ennen vientiä.

Virkaeläinlääkäri täyttää todistuksen seuraavasti:

Kohdat II.1-3 valitaan kohdat, jotka pätevät vietäviin eläimiin.

Kohta II.4: Kohta jätetään avoimeksi, sillä Suomella ei ole lisätakeita tarttuvan agalactian, paratuberkuloosin, caseoosin lymphadeniitin, pulmonaarin adenomatoosin, Maedi-Visnan tai vuohen virusperäisen arteriitin varalta.

Kohta II.5. Suomi tunnustetaan virallisesti luomistaudista (B. melitensis) vapaaksi maaksi Euroopan komission päätöksessä 93/52/ETY. Näin ollen Suomesta voidaan lähettää kaikista pitopaikoista eläimiä luomistaudista virallisesti vapaille tiloille tai muille tiloille muihin EU-maihin ilman erillisiä luomistautitutkimuksia. Tähän kohtaan on lisättävä päätöksen 93/52/ETY numero.

Kohdan II.5. muut vaihtoehdot sekä kohta II.6. jätetään avoimiksi.

Kohta II.7. Jos viedään leikkaamattomia pässejä, niiden on tultava pitopaikoista, joissa pässien tarttuvaa lisäkivestulehdusta ei ole tavattu viimeisen 12 kk:n aikana (Suomessa tätä tautia ei ole toistaiseksi todettu), pässit ovat olleet lähtöpitopaikoissa vähintään 60 päivää ja niistä on otettu ja tutkittu verinäyte 30 päivän aikana ennen vientiä direktiivin 91/68/ETY liitteen D mukaisesti. Kohdassa edellytetään komplementtifiksaatiokoetta anti-brucella ovis standardiseerumilla. Eläinlääkäri ottaa vientiin tarkoitetuista pässeistä verinäytteet ja lähettää seerumit tutkittaviksi laboratorioon. Jos näyte lähetetään Eviraan, vastauksen saa yleensä alle viikossa.

Kohta II.8. Virkaeläinlääkärin ja omistajan on käytävä läpi pitopaikassa tehdyt lampaiden ja vuohien hankinnat ja selvitettävä, että tämän kohdan vaatimukset täyttyvät. Selvitys tehdään kirjallisesti siten, että siinä näkyy eläinten hankinnat yksilön tarkkuudella, hankintapäivät ja alkuperäpitopaikat. Kohdassa mainituista taudeista ja niiden oireista löytyy lisätietoa Evira.fi sivuilta. Jos vietävät eläimet ovat syntyneet Suomessa tämän kohdan vaatimukset täyttyvät, sillä Suomessa ei ole todettu mainittuja tauteja, paitsi Maedi-Visna, josta viimeisin havainto on vuodelta 2006.

Kohta II.9. Tässä kohdassa todistetaan lähettävän tilan ja/tai eläinten Scrapie–taudin statusta. EU:n komissio on tunnustanut Suomen olevan mitättömän alhaisen klassisen scrapien riskin maa, joten kaikilla Suomen lampailla ja lammastiloilla on mitättömän alhainen Scrapie riski.

Scrapien osalta asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen VIII A luvun A jakson kohta 4 edellyttää seuraavaa:

Joko
jalostuslampaiden on oltava ARR/ARR-prioniproteiinin genotyyppiä eikä niiden lähtöpitopaikassa ole todetusta lampaan, naudan tai vuohen TSE-tapauksesta johtuvia rajoitteita. Genotyyppi todetaan tarvittaessa eläimen verinäytteestä.

tai
vietäessä jalostuslampaita tai vuohia Tanskaan, Itävaltaan, Ruotsiin tai Norjaan tultava pitopaikoista, joilla on mitättömän alhainen klassisen scrapien riski,

tai
vietäessä jalostuslampaita tai vuohia muihin EU-maihin tultava pitopaikoista, joilla on hallittu tai mitättömän alhainen klassisen scrapien riski

Scrapien ehdot eivät siis rajoita lampaiden tai vuohien vientiä Suomesta muihin EU:n maihin. Vietäviä lampaita ei tarvitse testata niiden prioniproteiinin genotyypin varalta.

Kohta II.10.1 Tämän kohdan täyttymiseksi toimijan on vakuutettava virkaeläinlääkäri, että eläinten kuljettaja täyttää eläinten kaupalliselle kuljetukselle asetetut vaatimukset:

 • kuljettajalla on aluehallintoviraston tai vastaavan toisen jäsenvaltion viranomaisen myöntämä lupa eläinten kuljettamiseksi;
 • kuljettajalla on käytössään aluehallintoviraston tai vastaavan toisen jäsenvaltion viranomaisen hyväksymät puhdistus- ja desinfiointitilat kuljetusautolleen tai hänen on esitettävä selvitys siitä, että näistä toimista vastaa kolmas osapuoli, jolla on vastaavat tilat käytössään;
 • eläimet tullaan lastaamaan kuljetusautoon, joka on rakennettu siten, ettei ajoneuvosta valu tai pääse ulos eläinten ulosteita, kuivikkeita tai rehua;
 • kuljetusauto on puhdistettu ja desinfioitu virallisesti hyväksytyillä aineilla ennen eläinten lastaamista
 • EU:n kuljetusasetuksen (1/2005/EY) reittisuunnitelma on laadittu ja sen toteutuminen on realistista


Käytännössä eläinlääkärille kannattaa varata tiedoksi eläinkuljettajan nimi ja kopio hänelle myönnetystä eläinkuljetusluvasta. Täyttääkseen kohdan eläinlääkäri myös perehtyy täytettyyn reittisuunnitelmaan, kts tämän ohjeen kohta 7.3. Jos eläimet vaihtavat kuljetusvälinettä matkalla, sen on tultava ilmi suunnittelulomakkeella. Lisäksi eläinlääkäri tarvitsee tiedon mitä hyväksyttyä eläinkuljetusautojen desinfektiopaikkaa eläinkuljettaja käyttää kuljetusautonsa puhdistamiseksi, kts tämän ohjeen kohta 7.2.

Kohta II.10.2 kohtaan täytetään eläinten suunniteltu lähtöpäivä. Tämän päivämäärän pitäisi olla sama kuin TRACES-todistuksen I osan kohtaan I.15. täytetty päivämäärä.

Kohta II.10.3 Virkaeläinlääkäri varmistaa, että vietävät eläimet ovat tarkastushetkellä sellaisessa kunnossa, että ne kestävät hyvinvoivina tulevan matkan.

5. Eläinjalostustoimintalain mukaiset vaatimukset

Jalostuslampaiden ja –vuohien mukana on oltava komission päätöksen 90/258/ETY liitteen 1 mukainen polveutumistodistus. Nämä myöntää lampaille ja vuohille Suomessa ProAgria Keskusten Liitto paitsi Ahvenanmaanlampaalle Föreningen Ålandsfåret.

6. Lampaiden ja vuohien merkitseminen ja ilmoitus rekisteriin

EU:n alueelle vietävät lampaat ja vuohet on oltava yksilöllisesti merkitty Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymillä korvamerkeillä maa- ja metsätalousministeriön asetuksen lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä (469/2005) ja Euroopan neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004 mukaisesti.  1.1.2010 ja sen jälkeen syntyneiden sisämarkkinakauppaan tarkoitettujen lampaiden ja vuohien oltava merkitty myös elektronisella korvamerkillä perinteisen tunnistimen lisäksi.

Lampaiden ja vuohien siirroista tilalta on ilmoitettava eläinrekisteriin seitsemän päivän kuluessa tapahtumasta. Eläinrekisteriin ilmoitettava tapahtumapäivä on eläimen lähtöpäivä pitopaikasta ja poistotapa ”viety ulkomaille”.

7. Eläinten kuljetus

7.1. Terveysvaatimukset eläinten kuljetuksen aikana (dir. 91/68/ETY 8c art)

Siirrettävät eläimet eivät missään vaiheessa lähtöpitopaikasta lähtönsä ja määränpääpitopaikkaan saapumisensa välillä saa joutua kosketuksiin sellaisten eläinten kanssa, jotka eivät täytä vähintään vastaavantasoisia terveysvaatimuksia kuin mitä kyseisiltä eläimiltä EU-maiden välisissä siirroissa edellytetään. Käytännössä lampaat/vuohet kannattaa kuljettaa määräpaikkaan saman terveysstatuksen omaavien lampaiden/vuohien kanssa.

7.2. Eläintautien leviämisen ehkäisy kuljetuksen aikana

Eläinten kuljettamisessa on noudatettava Eviran ohjetta kuljetusajoneuvojen desinfioinnista. Lisää ohjeistusta eläintautien leviämisen ehkäisyyn löytyy Eläinten terveys ETT ry:n sivuilta: http://www.ett.fi/  

7.3. Eläinten suojelu kuljetusten aikana (Neuvoston asetus 1/2005/EY, eläinkuljetusasetus)

Kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuva eläinkuljetus edellyttää eläinkuljettajalupaa. Lupa haetaan siitä aluehallintovirastosta, jonka alueella luvan hakijan kotipaikka on. Eläinten kuljettajalla on velvollisuus laatia eläinkuljetusasetuksen liitteen II mukainen reittisuunnitelma. Lähettäjä liittää reittisuunnitelman eläinten mukana kulkevaan terveystodistukseen. Malli reittisuunnitelmalomakkeesta on liitteenä olevan TRACES-todistuksen viimeisenä sivuna.

Kun luot TRACES – ohjelmassa terveystodistusta lähetykselle sinun on löydettävä ohjelmasta kuljetusyritys, joka toteuttaa kuljetuksen. Etsiessäsi kuljetusyritystä valitse tyypiksi ”kaupallinen eläinkuljettaja”.

8. Luettelon pito ja tietojen säilyttäminen (ETL 65 §)

Viejän on pidettävä luetteloa kaikista lähetyksistä. Luetteloa ja terveystodistuksia on säilytettävä vähintään 5 vuotta ja luettelosta on käytävä ilmi seuraavat asiat:

 1. vietyjen eläinten laji, määrä ja tunnisteet;
 2. tiedot toimitettujen eläinten lähettäjästä ja lähtöpitopaikasta, vastaanottajasta ja määräpaikasta;
 3. vientipäivämäärä;
 4. tiedot siitä, mitä asiakirjoja toimituksen mukana on seurannut. Hyvä käytäntö on ottaa kopiot lähtevistä asiakirjoista ja arkistoida ne.

 

Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia tai toimijoita sitovia. Viime kädessä lainsäädännön soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee tuomioistuin.

Tässä ohjeessa on sekä suoria lainauksia lainsäädännöstä että tulkintoja lainsäädännön soveltamisesta. Tulkinnat lainsäädännön soveltamisesta on erotettu kursiivilla. Ohjeessa esitetyt tulkinnat ovat Eviran näkemyksiä siitä, miten lainsäädäntöä tulisi soveltaa.

 

Lisää aiheesta palvelussamme