Mehiläisten ja kimalaisten tai niiden sukusolujen tuonti EU-maista, Norjasta ja Sveitsistä Suomeen

Tämä ohje koskee kaikkia niitä toimijoita, jotka tuovat mehiläisiä ja kimalaisia tai niiden sukusoluja Suomeen EU-maista, Norjasta tai Sveitsistä. Tuonnilla tarkoitetaan eläinten siirtoja.

1. Rekisteröidy tuojaksi Eviraan

Jokaisen tuojan pitää rekisteröityä Eviraan eläinten tuojaksi (Eläintautilaki 441/2013, ETL 60§). 

Webropol-rekisteröintihakemus löytyy täältä.

Rekisteröinti on voimassa kolme vuotta, ja se uusitaan hakemuksesta. Toimija poistetaan rekisteristä kolmen vuoden kuluttua siitä, kun rekisteröinnin voimassaolo on päättynyt tai rekisteröinti on muusta syystä peruutettu.

2. Rekisteröidy toimijaksi TRACES -järjestelmään

Eläinten tuojat on rekisteröitävä myös TRACES –järjestelmään, jotta eläinten lähettäjä löytää ohjelmasta oikean vastaanottajan. Evira rekisteröi kaikki Eviraan eläinten tuojaksi rekisteröimänsä tuotantoeläimiä tuovat toimijat organisaatioksi TRACES järjestelmään.

Kun eläinten lähettäjä toisesta EU:n maasta laatii lähetyksen edellyttämiä asiakirjoja TRACES – ohjelmaan, hän löytää oikean vastaanottajan ohjelmasta varmimmin seuraavilla ohjeilla:

 • valitse maaksi Suomi
 • syötä postinumeroksi vastaanottajan antama postinumero = postinumero, jonka Eviraan rekisteröitynyt toimija on antanut Eviraan rekisteröityessään
 • valitse tyypiksi: “muun eläinlajin tila (ex)” (ruotsiksi typ: ”besättning / djurägare annat djurslag (ex)” englanniksi type: ”other species location (ex)”)
 • valitse statukseksi varmennettu (engl. ”valid”, ruotsiksi ”giltig”)

sen jälkeen ”etsi” komennolla tulee esiin rajallinen määrä organisaatioita (nimiä) näkyville, joista lähettäjän on helppo oikea vastaanottaja.

On tärkeää, että lähettäjät eivät luo Suomen organisaatioita, sillä niin ne jäävät helposti nimiltään vääriksi ja myös varmentamatta.

3. Hyväksytyt tuontimaat

Mehiläisiä ja kimalaisia saadaan lähtökohtaisesti tuoda kaikista EU-maista. Seuraavista eläintautiepidemioista voi kuitenkin aiheutua rajoituksia tuontimaissa ja -alueissa:

 • Esikotelomätä (American foulbrood, Paenibacillus larvae)
 • Pieni pesäkuoriainen (Small hive beetle, Aethina tumida)
 • Tropilaelaps punkki (Tropilaelaps mite, Tropilaelaps sp.)


Maa- ja metsätalousministeriön internetsivuilta on syytä tarkistaa mahdolliset rajoitukset mehiläisten ja kimalaisten siirtoon tarttuvien tautien varalta ennen jokaista tuontia. 

4. Kasvinterveyteen liittyvät ohjeet

Tuotaessa mehiläispesiä (mehiläisyhdyskuntia) Suomeen niihin kohdistuu kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain (702/2003) mukaisia rajoituksia 15.3. - 30.6. välisenä aikana. Rajoitukset johtuvat omena- ja päärynäpuille erittäin haitallisesta tulipoltetaudista. Tulipoltetautia ei esiinny pysyvästi Suomen lisäksi Virossa, Latviassa eikä Portugalissa. Taudista osittain vapaana olevat maat ovat Espanja, Ranska, Irlanti, Italia, Liettua, Slovenia, Slovakia ja Iso-Britannia.

 

15.3.- 30.6. välisenä aikana mehiläispesiä (mehiläisyhdyskuntia) saa tuoda MMM:n asetuksen 17/08 (ja direktiivin 2000/29 liitteen) IVB kohdan 21.3 mukaisesti EU-maista, mikäli mehiläispesät ovat peräisin suoja-alueelta, jossa tulipoltetautia ei esiinny pysyvästi. Jos olet tuomassa mehiläisyhdyskuntaa vain osittain tulipoltetaudista vapaasta maasta, tarkista, että lähettäjäalue löytyy asetuksen 17/08 liitteen IV B kohdan 21.3 suoja-alueista.  Suoja-alueen ulkopuoleltakin voi tuoda mehiläisyhdyskuntia 15.3.-30.6. välisenä aikana, kunhan ne ovat olleet asianmukaisten karanteenitoimenpiteiden kohteena. Asianmukaiseksi karanteenitoimenpiteeksi katsotaan pesän pitäminen suljettuna vähintään 48 h ennen Suomeen saapumista. Lisätietoja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, kasvinterveysyksikkö, puh. 029 530 5028 (Sari Haikola).

Asetuksen 17/08 (muutoksineen) liitteen IVB kohta 21.3 löytyy täältä

Kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain (702/2003) 9 a §:n mukaan kasvintuotannossa käytettävien pölyttäjähyönteisten maahantuonnista, markkinoinnista tai käytöstä on tehtävä joko ilmoitus tai lupahakemus Eviran kasvinterveysyksikköön. Mehiläisistä tai kimalaisista ilmoitusta ei tarvitse tehdä. Kimalaisten tuonnista lupahakemus vaaditaan, jos maahantuotava kimalaisten pesätuote ei esiinny Eviran ylläpitämässä luettelossa. Luettelo löytyy Eviran sivuilta. Lupahakemusta varten on laadittu kaavakkeet, jotka löytyvät tämän linkin takaa. Lupahakemuksissa vaadittavat tiedot perustuvat maa- ja metsätalousministeriön antamaan asetukseen kasvinterveyden suojelemisesta (17/08) 37 a § ja 37 b §. Lisätietoja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, kasvinterveysyksikkö puh. 029 530 4256 (Aino-Maija Alanko).

5. Tuonnin terveysehdot eläintautien osalta

Tuotaessa mehiläisiä ja kimalaisia EU-maista on noudatettava Euroopan neuvoston direktiivin 92/65/ETY artiklojen 4 ja 8 mukaisia vaatimuksia tuotavien eläinten terveydestä ja eläimiä seuraavasta terveystodistuksesta.

Eläinten terveydentilan tarkastaminen on välttämätöntä, jotta estetään vakavien eläin- tai kasvitautien leviäminen uusille alueille.

Suomelle ei ole myönnetty mehiläisten tai kimalaisten tautien vapauden vuoksi lisätakeita.

Ahvenanmaalla on komission hyväksymä tautivapaus varroan varalta.

5.1 Vaatimukset esikotelomädän suhteen

Alueella ei saa olla esikotelomädän vuoksi mehiläisten siirtoa rajoittavia määräyksiä.

Kimalaiset voivat olla edellä mainitusta poiketen lähtöisin pitopaikasta, joka on viranomaisen valvonnassa esikotelomädän vuoksi. Siinä tapauksessa kimalaisten on tultava ympäristöstään eristetystä pesästä ja ennen kimalaisten lähettämistä virkaeläinlääkärin on tarkastettava lähtöpitopaikka ja varmistettava, ettei siellä ole todettavissa esikotelomädän oireita.

5.2 Vaatimukset pienen pesäkuoriaisen ja Tropilaelaps-punkin suhteen

Mehiläisten ja kimalaisten on oltava peräisin tarhalta, jolla ja jota 100 kilometrin säteellä ympäröivällä vyöhykkeellä ei esiinny eikä epäillä esiintyvän pientä pesäkuoriaista eikä Tropilaelaps-punkkia. Vuonna 2016 Italiassa on rajoituksia pienen pesäkuoriaisen johdosta. Ajan tasalla olevat suojapäätökset rajoituksista löytyvät maa- ja metsätalousministeriön internetsivuilta.

5.3 Vaatimukset Varroa-punkin suhteen

Ahvenanmaalle siirrettävien mehiläisten on oltava varroavapaalta alueelta. Tällä hetkellä Ahvenanmaan lisäksi vain Iso-Britannian Man-saaret ovat Varroa-vapaata aluetta. Jos Ahvenanmaalle siirretään mehiläisiä, on noudatettava komission täytäntöönpanopäätöksen 2013/503 3 artiklan vaatimuksia. Silloin myös TRACES-todistuksen II osassa, kohdassa II.2 on oltava merkintä varroavaatimusten täyttymisestä päätöksen 2013/503 mukaisesti.  

6. Mehiläisille ja kimalaisille annettava terveystodistus 

 

Mehiläisiä ja kimalaisia tulee seurata Euroopan neuvoston direktiivin 92/65/ETY liitteen E osan 2 mallin mukainen terveystodistus (malli todistuksesta on liitteenä). Lähettäjämaan virkaeläinlääkäri tarkastaa lähetettävät eläimet, ja tulostaa todistuksen vastaanottajamaan (Suomeksi tai Ruotsiksi) kielellä TRACES -järjestelmästä lähetyksen mukaan. Eläinlääkärin tulee allekirjoittaa ja leimata tulostamansa todistus. Terveystodistus on oltava jokaisen eri tilan mehiläisistä ja kimalaisista erikseen.

7. Kuljetus

Mehiläiset ja kimalaiset on kuljetettava pakkauksessa ja kuljetusvälineessä, jossa samanaikaisesti ei ole terveydentilaltaan heikompia mehiläisiä ja kimalaisia (mmm asetus 1035/2013 17 §).

8. Tuontitarkastus

Tuojan on tarkastettava eläimet, tuontierän tunnistusmerkinnät ja tuontiasiakirjat välittömästi tuonnin jälkeen määräpaikassa. Jos tarkastuksen suorittaja toteaa, että tuontiasiakirjat tai tunnistusmerkinnät eivät täytä tuontia koskevia vaatimuksia tai ne ovat puutteelliset tai jos eläimen epäillään levittävän tarttuvaa tautia, eläimet on eristettävä määräpaikassa välittömästi ja asiasta on ilmoitettava kunnaneläinlääkärille (Eläintautilaki 64 §).

Tuoja ei saa luovuttaa eläimiä toiselle vastaanottajalle, ennen kuin eläinten ja niitä seuraavien tuontiasiakirjojen on todettu täyttävän tuontivaatimukset.

9. Luettelon pito ja tietojen säilyttäminen (Eläintautilaki 65§)

Tuojan on pidettävä luetteloa kaikista lähetyksistä. Luetteloa ja virallisia terveystodistuksia on säilytettävä vähintään 5 vuotta ja luettelosta on käytävä ilmi seuraavat asiat:

 1. tiedot toimitetuista eläimistä ja sukusoluista sekä niiden mahdolliset tunnisteet,
 2. eläinten ja sukusolujen määrät,
 3. tiedot toimitettujen eläinten ja sukusolujen lähettäjästä ja lähtöpitopaikasta, vastaanottajasta ja määräpaikasta,
 4. tuontipäivämäärä,
 5. tuontiasiakirjat, joita erän mukana on seurannut, sekä
 6. jos vastaanotettuja eläimiä tai sukusoluja luovutetaan eteenpäin, seuraavat tiedossa olevat vastaanottajat sekä toimituksen ajankohta.

 

Lisää aiheesta palvelussamme