Mehiläisten ja kimalaisten vienti Suomesta EU-maihin, Norjaan ja Sveitsiin

Tämä ohje koskee kaikkia niitä toimijoita, jotka vievät tässä ohjeessa tarkoitettuja mehiläisiä ja kimalaisia Suomesta EU-maihin, Norjaan tai Sveitsiin. Viennillä tarkoitetaan eläinten siirtoja Suomesta EU-maihin, Norjaan tai Sveitsiin.

1. Rekisteröidy viejäksi Eviraan

Jokaisen eläinten viejän pitää rekisteröityä Eviran rekisteriin eläinten tuojista ja viejistä (Eläintautilaki 441/2013, ETL 60§).

Webropol-rekisteröintihakemus löytyy täältä.

Rekisteröinti on voimassa kolme vuotta, ja se uusitaan hakemuksesta. Toimija poistetaan rekisteristä kolmen vuoden kuluttua siitä, kun rekisteröinnin voimassaolo on päättynyt tai rekisteröinti on muusta syystä peruutettu.

Jos viejäksi rekisteröityjä on eläinvälittäjä, hänen tulee olla hyväksytty eläinvälittäjäksi (ETL 61 §) Eläinvälittäjän velvollisuutta ilmoittaa toiminnastaan säädetään laissa eläintunnistusjärjestelmästä (238/2010, 9 §).

2. Viennin terveysehdot ja terveystodistus 

2.1. Vaatimukset esikotelomädän suhteen

Mehiläiset ja kimalaiset ovat peräisin alueelta, jota ei ole asetettu kieltoon esikotelomädän esiintymisen vuoksi. Mehiläisten ja kimalaisten on oltava peräisin tarhalta, jolla ja jota 3 kilometrin säteellä ympäröivällä vyöhykkeellä ei esiinny tai ei epäillä esiintyvän esikotelomätätautia. Jos tarhalla tai vyöhykkeellä on aikaisemmin esiintynyt esikotelomätätautia, on rajoittavien määräysten peruuttamisesta sekä tarhan ja kaikkien vyöhykkeellä sijaitsevien tarhojen tarkastuksesta oltava kulunut mehiläisten osalta vähintään 60 vuorokautta ja kimalaisten osalta vähintään 30 vuorokautta. Vietävien mehiläisten ja kimalaisten alkuperätarhoilta on otettava ja tutkittava hunajanäytteet esikotelomädän varalta vähintään kerran ennen ensimmäistä vientiä ja sen jälkeen säännöllisesti kerran vuodessa. Hunajanäytteen on oltava koko tarhaa edustava. Kunnaneläinlääkäri selvittää alueen esikotelomätätilanteen ennen todistuksen myöntämistä.

2.2. Vaatimukset pienen pesäkuoriaisen ja Tropilaelaps-punkin suhteen

Mehiläisten ja kimalaisien on oltava peräisin tarhalta, jolla ja jota 100 kilometrin säteellä ympäröivällä vyöhykkeellä ei esiinny eikä epäillä esiintyvän pientä pesäkuoriaista eikä Tropilaelaps-punkkia ja mehiläiset/kimalaiset sekä niiden pakkaukset on tarkastettu silmämääräisesti pienen pesäkuoriaisen, sen munien tai toukkien sekä muiden mehiläisiin/kimalaisiin vaikuttavien tuholaisten, erityisesti Tropilaelaps-punkin varalta.

2.3. Vaatimukset Varroa-punkin suhteen

Man-saarille siirrettävien mehiläisten on oltava varroavapaalta alueelta. Tällä hetkellä Ahvenanmaan lisäksi vain Man-saaret ovat Varroa-vapaata aluetta.

Asiasta säädetään MMM asetuksen 1035/2013 17 §:ssä ja komission täyttöönpanoasetuksessa 2013/503, muutos 2015/266 (Man-saarten Varroa-vapaus).

2.4. Mehiläisille ja kimalaisille annettava terveystodistus

Mehiläisiä ja kimalaisia tulee seurata Euroopan neuvoston direktiivin 92/65/ETY liitteen E osan 2 mallin mukainen virallinen terveystodistus, jolla terveyttä koskevien vaatimusten täyttyminen vakuutetaan. Terveystodistus on oltava jokaisen tilan mehiläisistä ja kimalaisista erikseen.

Viejä ja lähettäjämaan toimivaltainen viranomainen (mehiläisten ja kimalaisten osalta valvova kunnaneläinlääkäri), joka tarkastaa lähetyksen, laativat yhdessä TRACES-järjestelmässä terveystodistuksen, joka seuraa mehiläisiä ja kimalaisia. Virkaeläinlääkäri varmentaa ja tulostaa todistuksen TRACES-ohjelmasta lähetyksen mukaan, ja samalla tieto varmennetusta terveystodistuksesta menee sähköisesti vastaanottajamaan viranomaisille. Lähetyksen mukaan on tulostettava todistus sekä lähettäjämaan että vastaanottajamaan kielellä. Nämä molemmat on eläinlääkäri leimattava ja eläinlääkärin tulee allekirjoittaa ainakin lähettäjämaankielinen todistus.

TRACES-ohjelman mukainen terveystodistus sisältää kolme erillistä osaa.

OSA 1 sisältää lähetystä koskevat tiedot (lähettäjä, vastaanottaja, lähetyksen sisältö jne.) ja sen voi laatia eläinten tai tavaroiden viejä tai hänen edustajansa rekisteröitymällä toimijaksi TRACES järjestelmään. Myös valvova eläinlääkäri voi laatia osan 1 saatuaan viejältä kaikki vaadittavat tiedot.
OSA 2 sisältää eläinten terveyttä koskevan vakuutuksen, jonka valvova eläinlääkäri tekee saatuaan ensin lähetystä koskevat tiedot viejältä ja tarkastettuaan vientierän.
OSA 3 sisältää tiedot lähetyksen mahdollisesta tarkastuksesta vastaanottajamaassa ja se tulee vain toimivaltaisten viranomaisten tietoon Suomessa.

Viejän on syytä hyvissä ajoin ennen vientiä neuvotella vientilähetyksen tarkastavan eläinlääkärin kanssa terveystodistuksen laatimisen käytännön järjestelyistä.

Lisätietoa TRACES-järjestelmästä ja ohjelman käytöstä on elintarviketuvallisuusviraston internetsivuilla.

Asiasta säädetään MMM asetuksen 1035/2013 17 §:ssä, MMM asetuksen 1024/2013 7 §:ssä, komission asetuksessa (EY) N:o 599/2004 ja Euroopan neuvoston direktiivissä 92/65/ETY liitteen E osa 2

3. Vientitarkastus

Mehiläis- ja kimalaislähetys ja sen tunnistusmerkinnät on tarkastettava ennen lastausta. Tässä yhteydessä täytetään terveystodistus, joka on voimassa 10 vrk. Tarkastuksen tekee valvova kunnaneläinlääkäri.

Asiasta säädetään MMM asetuksen 1024/2013 5 §:ssä ja Eläintautilain 441/2013 64 §:ssä

4. Eläinten merkitseminen

Vietävät mehiläis- ja kimalaiserät on oltava merkittyjä siten, että ne ovat aina tunnistettavissa kyseisiksi vientiin tarkoitetuiksi eriksi.

5. Luettelon pito ja tietojen säilyttäminen

Viejä on pidettävä luetteloa kaikista lähetyksistä. Luetteloa ja virallisia terveystodistuksia on säilytettävä vähintään 5 vuotta ja luettelosta on käytävä ilmi seuraavat asiat:

  1. eläinten laji, määrä ja mahdolliset tunnisteet,
  2. eläinten, alkioiden ja sukusolujen määrät,
  3. tiedot toimitettujen eläinten, alkioiden ja sukusolujen lähettäjästä ja lähtöpitopaikasta, vastaanottajasta ja määräpaikasta,
  4. vientipäivämäärä,
  5. vientiasiakirjat, joita erän mukana on seurannut.

Asiasta säädetään eläintautilain 65 §:ssä ja MMM asetuksen 1024/2013 8 §:ssä.

6. Eläinten kuljetus

Eläinten kuljetuksessa on noudatettava eläinsuojelulainsäädännön vaatimuksia. Mehiläisten kuljetuksesta säädetään eläinsuojelulaissa (247/1996).