Nautojen tuonti EU-maista, Norjasta ja Sveitsistä Suomeen

Tämä on ohje toimijoille, jotka tuovat nautoja Suomeen EU:n jäsenvaltioista, Norjasta tai Sveitsistä. Tuonnilla tarkoitetaan eläinten siirtoja. Ohjeessa tarkoitettuja nautaeläimiä ovat nauta (Bos taurus), biisoni (Bison bison), puhveli (Bubalus bubalis), jakkihärkä (Bos grunniens) ja seebu (Bos taurus indicus).  

1. Rekisteröidy tuojaksi Eviraan

Jokaisen tuojan pitää rekisteröityä Eviraan eläinten tuojaksi (Eläintautilaki 441/2013, ETL 60§).

Webropol-rekisteröintihakemus löytyy täältä.

Rekisteröinti on voimassa kolme vuotta, ja se uusitaan hakemuksesta. Toimija poistetaan rekisteristä kolmen vuoden kuluttua siitä, kun rekisteröinnin voimassaolo on päättynyt tai rekisteröinti on muusta syystä peruutettu.

2. Rekisteröinti toimijaksi TRACES-järjestelmään

Eläinten tuojat on rekisteröitävä myös TRACES –järjestelmään, jotta eläinten lähettäjä löytää ohjelmasta oikean vastaanottajan. Evira rekisteröi kaikki Eviraan eläinten tuojaksi rekisteröimänsä tuotantoeläimiä tuovat toimijat organisaatioksi TRACES järjestelmään.

Kun eläinten lähettäjä toisesta EU:n maasta laatii lähetyksen edellyttämiä asiakirjoja TRACES – ohjelmaan, hän löytää oikean vastaanottajan ohjelmasta varmimmin seuraavilla ohjeilla:

 • valitse maaksi Suomi
 • valitse postinumeroksi vastaanottajan antama postinumero = postinumero, jonka Eviraan rekisteröitynyt toimija on antanut Eviraan rekisteröityessään
 • valitse tyypiksi (engl. ”type”, ruotsiksi ”typ”) nautatila (engl. ”bovine holding”, ruotsiksi ”besättning med nötkreatur”)
 • valitse statukseksi varmennettu (engl. ”valid”, ruotsiksi ””giltig”)

sen jälkeen ”etsi” komennolla tulee esiin rajallinen määrä organisaatioita (nimiä) näkyville ja lähettäjän on helppo valita niistä oikea vastaanottaja.

On tärkeää, että lähettäjät eivät luo Suomen organisaatioita, sillä niin ne jäävät helposti nimiltään vääriksi ja myös varmentamatta.

3. Hyväksytyt tuontimaat (MMM asetus 1025/2013)

Eläviä nautoja saadaan tuoda Suomeen kaikista EU-maista, kunhan ne täyttävät sisämarkkinakaupalle Neuvoston direktiivissä 64/432/ETY asetetut terveysehdot.

Eläintautiepidemioista voi kuitenkin aiheutua rajoituksia tuontimaissa ja alueissa. Ajan tasalla olevat suojapäätökset rajoituksista löytyvät maa- ja metsätalousministeriön internetsivuilta.

Suojapäätökset on syytä tarkastaa erikseen ennen jokaista tuontierää.

4. Tuotavien eläinten terveys

 Eläinten terveydelle asetettujen ehtojen noudattaminen on välttämätöntä, jotta estetään vakavien eläintautien leviäminen uusille alueille. Suomen eläintautitilanne on poikkeuksellisen hyvä ja siksi eläintaudit voivat Suomeen tullessaan ja täällä levitessään aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia eläinten tuojan lisäksi myös jo täällä olevien eläinten omistajille. Tuonnin terveysehdoilla pyritään estämään vakavimpien eläintautien siirtyminen maasta toiseen. Tautien leviämistä voidaan ehkäistä lainsäädännöllisten vaatimusten lisäksi muun muassa noudattamalla Eläinten terveys ETT ry:n ohjeita (http://www.ett.fi/).

Mikäli tuoja kokee eläintauteihin liittyvissä asioissa epävarmuutta tai havaitsee jotain poikkeavaa eläinten terveydessä, hänen kannattaa aina mieluummin olla yhteydessä eläinlääkintäviranomaisiin, kuin toimia omin päin ja mahdollisesti riskeerata Suomen hyvä eläintautitilanne. Eläinlääkintäviranomaisia ovat paikallinen kunnaneläinlääkäri, valvontaeläinlääkäri ja läänineläinlääkäri.

4.1 Nautoja seuraava terveystodistus ja sen ehdot

Nautojen mukana on oltava koko matkan ajan EU:n neuvoston direktiivin (EY) 64/432 edellyttämä terveystodistus (ns. TRACES-todistus, osat I ja II). Terveystodistuksen malli lähetetään tämän ohjeen liitteenä rekisteröidylle tuojalle.

Lähettäjämaan virkaeläinlääkäri tarkastaa lähetettävät naudat 24 tunnin sisällä ennen TRACES -todistukseen osaan I ilmoitettua suunnitelman mukaista lähtöaikaa. Viranomainen vakuuttaa terveystodistukseen osaan II eläinten siirron edellytyksenä olevat ehdot ja tulostaa todistuksen vastaanottajamaan kielellä. Viranomainen allekirjoittaa ja leimaa tulostetun todistuksen, joka seuraa eläimiä koko matkan ajan. TRACES- todistus tallentuu myös sähköisesti TRACES-järjestelmään ja on sieltä EU-jäsenmaiden eläinlääkintäviranomaisten saatavilla.

Lähtöpitopaikkaa ja tuotavia nautoja koskevat vaatimukset kerrotaan neuvoston direktiivissä (EY) 64/432.Suomeen tuotavien nautojen terveysvaatimuksista säädetään myös MMM:n asetuksessa 1025/2013.

4.2. Tuonti sinikieli (bluetongue) taudin rajoitusalueilta

Euroopan maissa on alueita, joilta eläinten siirtoa on rajoitettu sinikielitaudin vuoksi. Taudille herkkien eläinlajien, kuten nautojen tuonti rajoitusalueilta on mahdollista, kun noudatetaan Komission asetuksen (EY) 1266/2007 liitteen III ehtoja. Ehtojen täyttyminen pitää olla todettu TRACES -todistuksessa.

Sinikielitaudin vuoksi rajoittavien määräysten alaisina olevat alueet eri EU-maissa löytyvät internetistä komission sivuilta: http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bluetongue_en.htm. Jos linkki ei toimi, kopioi se ja syötä internetin otsikkokenttään. Avautuvalta sivulta valitse kartta (map). Kartassa on merkittynä alueet, joilla on rajoituksia sinikielitaudin vuoksi. Koska sinikielitaudin tilanne saattaa muuttua nopeastikin, on tärkeätä tarkistaa Euroopan sinikielitaudin tilanne aina ennen uutta tuontia. Jos suunnittelette tuontia sinikielitaudin rajoitusalueelta tai eläinten kuljetusta rajoitusalueen läpi, lukekaa liitteenä oleva sinikielitaudista laadittu ohje ja noudattakaa myös sitä.

5. Eläinjalostustoimintalain mukaiset vaatimukset

Jalostusnautojen mukana on oltava komission päätöksen 2005/379/EY artiklan 2 edellyttämät tiedot.

6. Nautojen merkitseminen (Asetus (EY) N:o 1760/2000, 4 art.)

EU:n alueelta siirrettävät nautaeläimet on oltava merkitty Neuvoston asetuksen (EY) 1760/2000 mukaisesti kahdella eläimen syntymäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä tunnistimella, joista ainakin toisen on oltava näkyvissä ja siinä on oltava näkyvä tunnistuskoodi. Molemmissa tunnistimissa on oltava sama tunnistuskoodi, jonka avulla eläin ja sen syntymätila voidaan tunnistaa.

Jokaisen toisesta jäsenvaltiosta tuodun eläimen on oltava merkitty loppuelämänsä alkuperäisellä tunnistimellaan, josta selviää eläimen alkuperämaa.

7. Nautaeläinpassi (Asetus (EY) N:o 1760/2000, 6 art.)

Tuontinaudan mukana on oltava nautaeläinpassi.

Alkuperäinen nautapassi on lähetettävä tuontitarkastuksen jälkeen Eviraan terveys ja hyvinvointi -yksikköön (Evira, EHYT/Hannele Kohtala, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki).

8. Tuontieläinten pitopaikka Suomessa

Tuotavat eläimet on tuotava Suomessa rekisteröityyn pitopaikkaan. Kohdassa 4.1 mainittuun TRACES -todistukseen tulee eläinten määräpaikaksi laittaa se pitopaikka, johon eläimet Suomessa saapuvat (TRACES -todistuksen kohta I.13) ja vastaanottajaksi Eviraan rekisteröitynyt tuoja (TRACES -todistuksen kohta I.5)

Jos tuojaksi rekisteröityjä on eläinvälittäjä, hänen tulee olla hyväksytty eläinvälittäjäksi (ETL 61§) Eläinvälittäjän velvollisuutta ilmoittaa toiminnastaan aluehallintovirastolle säädetään laissa eläintunnistusjärjestelmästä (238/2010 9§).

9. Tuontitarkastus (ETL 441/2013 58 ja 64 §)

Tuojan on tarkastettava eläimet, niiden tunnistusmerkinnät ja tuontiasiakirjat (terveystodistus, nautapassit, reittisuunnitelma) välittömästi tuonnin jälkeen määräpaikassa. Eläinten tuojan velvollisuus on tarkastaa, että eläinten mukana tulevassa todistuksessa taataan eläinten täyttävän Suomeen tuonnille asetettavat vaatimukset. Jos tarkastuksen suorittaja toteaa, että tuontiasiakirjat tai tunnistusmerkinnät eivät täytä tuontia koskevia vaatimuksia tai ne ovat puutteelliset tai jos eläimen epäillään levittävän tarttuvaa tautia, eläimet on eristettävä määräpaikassa välittömästi ja asiasta on ilmoitettava virkaeläinlääkärille.

Mikäli tuoja on epävarma eläinten terveysehtojen täyttymisestä, hänen on viisainta olla yhteydessä paikalliseen virkaeläinlääkäriin ja pyytää häntä tarkastamaan saamansa eläimet ja niiden mukana seuranneet asiakirjat.

Tuojan tarkastaessa, että naudat täyttävät Suomeen tuotavien eläinten vaatimukset on TRACES -todistus luettava huolellisesti ja seuraaviin kohtiin on kiinnitettävä huomio:

 • Osa I: Erää koskevat tiedot
  • tässä pitää olla oikeat tiedot, jotka kuvaavat kyseistä eläinerää
 • Osa II: Todistus (tässä todistetaan eläimen terveys) Suomeen jalostuseläimiä tuotaessa, kohtien pitää olla täytettyinä seuraavasti 


Terveystodistuksen jakso A. Tässä todistetaan alkuperätilaa koskevia vaatimuksia.

Kohta II.1.1.
Eläinten on tultava alkuperätiloilta ja alueilta, joihin ei kohdistu nautojen siiroille aiheutuvia kieltoja tai rajoituksia.

Kohta II.1.2.

 • Huomaa tarkastaa koskeeko tämän kohdan vakuutus jalostukseen tai tuotantoon tarkoitettuja eläimiä vai teurastettavaksi tarkoitettuja eläimiä. Jos todistus on annettu teurastettavaksi tarkoitetuille naudoille, niitä ei saa purkaa kuljetusautosta muualle kuin suoraan teurastettaviksi.
 • Jalostukseen tai tuotantoon tarkoitettujen nautaeläinten on täytettävä seuraavat vaatimukset:

Kohta II.1.2.1 Eläimet ovat olleet lähtötilalla vähintään 30 päivää eikä tilalle ole sinä aikana tuotu eläimiä, jotka olisivat voineet huonontaa lähtötilan eläinten terveydentilaa.
Kohdissa II.1.2.2.-4 vakuutetaan alkuperäkarjan tautivapautta tuberkuloosista, tarttuvasta leukoosista ja luomistaudista. Suomi on virallisesti vapaa näistä nautojen taudeista Euroopan komission päätöksen 2003/467/EY mukaisesti. Näin ollen myös Suomeen tuotavien eläinten on oltava näistä taudeista vapaita. Lähettäjämaan virkaeläinlääkärin täyttämässä terveystodistuksessa pitää olla valittuina kohdat, joissa vakuutetaan eläinten vapaus näistä taudeista. Komission päätöksen 2003/467/EY liitteistä I, II ja III löytyy ne alueet, mistä nautoja voi tuoda Suomeen ilman, että ne on yksilöllisesti tutkittu näiden tautien varalta. Nämä alueet on syytä tarkistaa ennen jokaista tuontia sillä ne muuttuvat ajoittain.

Terveystodistuksen jakso B
Virkaeläinlääkäri vakuuttaa tarkistaneensa, että eläimet joille tämä todistus on annettu ovat samoja kuin TRACES –todistuksen osassa I mainitut eläimet.

Terveystodistuksen jakso C. Tässä vakuutetaan lähetettyjen eläinten terveystilannetta.

Kohta II.3.1. Tässä virkaeläinlääkäri vakuuttaa, että eläimet ovat olleet tutkimushetkellä kliinisesti terveitä. Tähän pitäisi olla lisättynä joko sama tai edellinen päivämäärä kuin TRACES –todistuksen osassa I kohdassa 1.15

Kohta II.3.2. tässä virkaeläinlääkäri vakuuttaa, että siirrolle ei lähtöalueella ole eläintaudillisia esteitä.

Kohta II.3.3. Tässä vakuutetaan eläinten terveystilaa Naudan tarttuvan rinotrakeiitin (IBR) osalta. Suomessa ei esiinny naudan tarttuvaa rinotrakeiittiä (IBR) ja osoitamme komissiolle jatkuvasti valvovamme maamme IBR tautitilannetta. Näin Suomi kuuluu niihin komission päätöksen 2004/558/EY liitteessä II mainittuihin maihin, joille on myönnetty IBR lisätakeet.

 1. Jos eläimet tulevat toisesta lisätakeet omaavasta maasta, jotka on mainittu päätöksen 2004/558/EY liitteessä II, silloin riittää, että eläinten alkuperätilalla ei ole virallisten tietojen mukaan viimeisen vuoden aikana tehty kliinisiä tai patologisia havaintoja IBR:sta. Virkaeläinlääkärin ollessa tästä vakuuttunut hän voi täyttää terveystodistuksen C jakson kohdan II.3.3 seuraavasti: "Eläimet täyttävät naudan tarttuvaa rinotrakeiittia koskevat lisätakeet komission päätöksen 2004/558/EY 4 artiklan mukaisesti."

 2. Jos tuotte nautoja jostain muusta kuin päätöksen 2004/558/EY liitteessä II mainitusta maasta, niin
  1. lähtötilalla ei ole saatu havaita kliinisiä tai patologisia muutoksia IBR:sta tuontia edeltävän 12 kk:n aikana;
  2. eläimet on oltava viranomaisen hyväksymissä tiloissa eristyksissä 30 päivää ennen siirtoa eikä niissä ole sinä aikana havaittu IBR:n oireita;
  3. kaikki eristyksissä olevat eläimet on tutkittava aikaisintaan 21 pv eristyksen alkamisen jälkeen IBR:n varalta verinäytteistä päätöksen 2004/558/EY määräämällä tavalla;
  4. eläimiä ei ole rokotettu IBR:n varalta.
 3. Kun virkaeläinlääkäri on vakuuttunut näiden ehtojen täyttymisestä hän voi täyttää terveystodistuksen C jakson kohdan II.3.3 seuraavasti: "Eläimet täyttävät naudan tarttuvaa rinotrakeiittia koskevat lisätakeet komission päätöksen 2004/558/EY 3 artiklan mukaisesti."
 4. Jos Suomeen yritetään tuoda eläimiä päätöksen 2004/558/EY 2 tai jonkun muun artiklan mukaisesti, ne aiheuttavat riskin maamme lisätakeille, eikä niitä saa siinä tapauksessa päästää maahan mahdollisesti tartuttamaan IBR:lla täällä jo olevia eläimiä.


Naudan tarttuvan rinotrakeiitin oireista ja patologiasta löytyy tietoa Evira.fi sivuilta.

Kohta II.3.4. Tässä virkaeläinlääkäri vakuuttaa, että eläinten ei ole matkalla tarkoitus viipyä keräyskeskuksessa yli kuutta päivää. On toivottavaa, että eläimet eivät pysähdy matkalla lainkaan keräyskeskukseen, minne pysähtyy myös muita sisämarkkinoilla liikkuvia eläimiä. Keräyskeskuksissa valvotaan, että eläimet eivät ole tekemisissä sellaisten eläinten kanssa, joilla on huonompi terveystila kuin tässä todistuksessa mainituilla eläimillä. Keräyskeskuksen valvonta kohdentuu kuitenkin vain tässä todistuksessa erikseen mainittuihin tauteihin. Naudoilla on paljon muitakin tauteja, joita keräyskeskukseen pysähtyvät eläimet voivat kantaa. Lisää tietoa nautojen tarttuvista taudeista, jotka ovat yleisiä Euroopassa mutta harvinaisia Suomessa löytyy osoitteesta www.ett.fi.

Kohta II.3.5. Tässä virkaeläinlääkäri vakuuttaa, että kuljetusauto, mihin eläimet on lastattu lähtötilalla täyttää lainsäädännön vaatimukset.

Kohta II.3.6. Tässä virkaeläinlääkäri vakuuttaa, että tutkitut eläimet on lähetetty matkaan huomioiden Neuvoston asetuksen 1/2005/EY (Eläinkuljetusasetus) vaatimukset.
Tuojan on hyvä tarkastaa myös eläinten mukana kulkenut reittisuunnitelma. Kun tarkastat reittisuunnitelmaa, kiinnitä huomio siihen, että se on totuudenmukainen: esim. aikataulut täsmäävät ja kuljetusauto, millä eläimet tuodaan tilalle, on sama kuin suunnitelmassa.

Kohta II.3.7.
jos kohdassa on valittu

 • (joko) –sanan jälkeinen vaihtoehto kannattaa tarkastaa, että todistus ei ole allekirjoitettu yli 10pv ennen eläinten saapumista tilalle.
 • (tai) –sanan jälkeinen vaihtoehto, eläimet ovat pysähtyneet matkalla johonkin keräyskeskukseen lepäämään ja keräyskeskusta valvova viranomainen on liittänyt TRACES –todistukseen lisäosan, jolla on sama numero kuin alkuperäisellä todistuksella. Tässäkään tapauksessa matkan yhteenlaskettu kesto ei saa ylittää 10 pv:ä lähtötilalla allekirjoitetun todistuksen päiväyksestä.


Huomaa, että riski eläintautien leviämiseen kasvaa, jos eläimet pysähtyvät matkalla keräyskeskukseen!

Lisäksi
Tarkista, että leima ja allekirjoitus on tehty eri värillä kuin todistuksen muu teksti eikä päiväyksestä ole kulunut yli 10vrk.

Jos tarkastuksen suorittaja toteaa, että tuontiasiakirjat tai tunnistusmerkinnät eivät täytä tuontia koskevia vaatimuksia tai ne ovat puutteelliset tai jos eläimen epäillään levittävän tarttuvaa tautia, eläimet on eristettävä määräpaikassa välittömästi ja asiasta on ilmoitettava kunnaneläinlääkärille (Eläintautilaki 64§).

Tuoja ei saa luovuttaa eläimiä toiselle vastaanottajalle, ennen kuin eläinten ja niitä seuraavien tuontiasiakirjojen on todettu täyttävän tuontivaatimukset.

Eläintautilain 64§:n perusteella virkaeläinlääkäri voi tehdä pistokokein tarkastuksia ja ottaa niiden yhteydessä näytteitä määräpaikassa. Virkaeläinlääkärillä on oikeus tarkastaa eläimet ja tuontiasiakirjat myös kuljetuksen aikana.

10. Eläinten kuljetus

Kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuva eläinkuljetus edellyttää eläinkuljettajalupaa. Kuljettajan velvollisuus on laatia Neuvoston asetuksen (EY) 1/2005 (eläinkuljetusasetus) liitteen II mukainen reittisuunnitelma, jos kuljetusmatkan on oletettu kestävän yli 8 tuntia. Lähettäjä liittää reittisuunnitelman eläinten mukana kulkevaan terveystodistukseen. Tuoja tarkistaa reittisuunnitelmasta että

 • suunnitelma on realistinen
 • eläimillä ei vaikuttaisi olleen kuljetuksen aikana mahdollisuutta olla kosketuksissa muiden, mahdollisesti huonommat terveysehdot täyttävien, eläinten kanssa. Näin saattaisi käydä esimerkiksi, jos eläimet olisivat pysähtyneet matkan aikana Keski-Euroopassa tyypillisesti käytössä oleville eläinten keräysasemalle. 

11. Ilmoitus nautarekisteriin (Laki eläintunnistusjärjestelmästä 238/2010 ja MMM asetus 326/2015 nautaeläinten tunnistamisesta)

Omistajan on ilmoitettava tuontitapahtuma nautarekisteriin 7 vuorokauden kuluessa tapahtumasta.

 • Täytä ”Tuonti-ilmoitus nautarekisteriin lomake C”
 • Lähetä lomake allekirjoittamisen jälkeen Maatalouden laskentakeskukseen
 • Liitä kopiot nautaeläinpasseista lähetykseen.

12. Luettelon pito ja tietojen säilyttäminen (Eläintautilaki 65§)

Tuojan on pidettävä luetteloa kaikista lähetyksistä. Luetteloa ja virallisia terveystodistuksia on säilytettävä vähintään 5 vuotta ja luettelosta on käytävä ilmi seuraavat asiat:

 1. tiedot tuoduista eläimistä sekä niiden tunnisteet;
 2. eläinten määrät;
 3. tiedot toimitettujen eläinten lähettäjästä, lähtöpaikasta, vastaanottajasta ja määräpaikasta;
 4. tuontipäivämäärä;
 5. tiedot siitä, mitä asiakirjoja toimituksen mukana on seurannut. Hyvä käytäntö on ottaa kopiot asiakirjoista ja arkistoida ne;
 6. jos vastaanotettuja eläimiä luovutetaan eteenpäin, seuraavat tiedossa olevat vastaanottajat sekä toimituksen ajankohta.

 

Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia tai toimijoita sitovia. Viime kädessä lainsäädännön soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee tuomioistuin.

Tässä ohjeessa on sekä suoria lainauksia lainsäädännöstä että tulkintoja lainsäädännön soveltamisesta. Tulkinnat lainsäädännön soveltamisesta on erotettu kursiivilla. Ohjeessa esitetyt tulkinnat ovat Eviran näkemyksiä siitä, miten lainsäädäntöä tulisi soveltaa.