Nautojen vienti Suomesta EU-maihin, Norjaan ja Sveitsiin

Tämä ohje koskee toimijoita, jotka vievät nautoja Suomesta EU-maihin, Norjaan tai Sveitsiin. Viennillä tarkoitetaan eläinten siirtoja. Ohjeessa tarkoitettuja nautaeläimiä ovat nauta (Bos taurus), biisoni (Bison bison), puhveli (Bubalus bubalis), jakkihärkä (Bos grunniens) ja seebu (Bos taurus indicus).

1. Rekisteröidy viejäksi Eviraan

Jokaisen eläinten viejän pitää rekisteröityä Eviran rekisteriin eläinten tuojista ja viejistä (Eläintautilaki 441/2013, ETL 60§).

Webropol-rekisteröintihakemus löytyy täältä.

Rekisteröinti on voimassa kolme vuotta, ja se uusitaan hakemuksesta. Toimija poistetaan rekisteristä kolmen vuoden kuluttua siitä, kun rekisteröinnin voimassaolo on päättynyt tai rekisteröinti on muusta syystä peruutettu.

Jos viejäksi rekisteröityjä on eläinvälittäjä, hänen tulee olla hyväksytty eläinvälittäjäksi (ETL 61 §) Eläinvälittäjän velvollisuutta ilmoittaa toiminnastaan säädetään laissa eläintunnistusjärjestelmästä (238/2010 9 §).

2. Rekisteröityminen organisaatioksi TRACES -järjestelmään

Eläinten viejät/tuojat on rekisteröitävä ja varmennettava TRACES – järjestelmään. Evira rekisteröi kaikki eläinten viejäksi rekisteröimänsä tuotantoeläimiä vievät toimijat organisaatioksi TRACES järjestelmään.

Kun eläimiä lähetetään EU:n maasta toiseen, TRACES – ohjelmaan on laadittava lähetyksen edellyttämät asiakirjat. Siirtoon liittyvät organisaatiot (lähettäjä ja vastaanottaja) löytää ohjelmasta varmimmin seuraavilla ohjeilla:

 • valitse maa Suomi, kun etsit omaa organisaatiotasi
 • valitse postinumeroksi Eviraan rekisteröityessäsi antama postinumero
 • valitse tilaksi ”varmennettu”

sen jälkeen ”etsi” komennolla tulee esiin rajallinen määrä organisaatioita (nimiä) näkyville ja niistä pitäisi olla helppoa löytää oikea organisaatio.

Vastaavasti lähetyksen luojan tulisi löytää oikea vastaanottaja.

On tärkeää, että lähettäjät eivät luo muiden maiden organisaatioita ohjelmaan uutena organisaationa. Jos et löydä vastaanottajaa ohjelmasta, pyydä vastaanottajalta ohjeet, miten hänet sieltä löytää. Jos vastaanottajaorganisaatiota ei ole rekisteröity TRACES - ohjelmaan, hänen on pyydettävä oman maansa viranomaista rekisteröimään ja varmentamaan organisaationsa ennen terveystodistuksen luomista.

3. Vientitarkastus

Nautojen terveydentila ja niiden tunnistusmerkinnät on tarkastettava 24 tunnin sisällä ennen suunniteltua lähtöä tilalta. Tarkastuksen tekee valvova virkaeläinlääkäri (kunnaneläinlääkäri tai valvontaeläinlääkäri) viejän pyynnöstä.

Tarkastuksen yhteydessä laaditaan TRACES-järjestelmässä terveystodistus, joka on voimassa 10 vrk tarkastusajankohdasta. Todistus tulostetaan järjestelmästä vastaanottajamaan kielellä. Eläinlääkärin allekirjoittama ja leimaama todistus seuraa eläimiä koko matkan ajan. Tieto laaditusta terveystodistuksesta menee TRACES- järjestelmässä vastaanottajamaan viranomaisille.

TRACES- todistus sisältää kaksi osaa. Todistuksen malli lähetetään tämän ohjeen liitteenä rekisteröidylle toimijalle.

 • OSA I sisältää lähetystä koskevat tiedot (lähettäjä, vastaanottaja, lähetyksen sisältö jne.), ja sen laatii eläinten viejä tai hänen edustajansa rekisteröitymällä toimijaksi TRACES-järjestelmään. Myös valvova eläinlääkäri voi laatia osan I saatuaan viejältä kaikki tarvittavat tiedot.
 • OSA II sisältää eläinten terveyttä koskevan vakuutuksen, jonka valvova eläinlääkäri vakuuttaa saatuaan ensin lähetystä koskevat tiedot viejältä ja tarkastettuaan eläimet.

Viejän on syytä hyvissä ajoin ennen vientiä neuvotella vientilähetyksen tarkastavan eläinlääkärin kanssa terveystodistuksen laatimisen käytännön järjestelyistä.

Lisätietoa TRACES-järjestelmästä ja ohjelman käytöstä löytyy täältä.  

4. Viennin terveysehdot

Nautojen viennissä on noudatettava MMM asetuksen 1025/2013 4-7 ja 10 § mukaisia terveysvaatimuksia. Eläimillä on oltava Neuvoston direktiivin (EY) 64/432 edellyttämä terveystodistus. Terveystodistuksen malli lähetetään tämän ohjeen liitteenä rekisteröidylle viejälle.

Yhdellä terveystodistuksella voi viedä eläimiä yhdestä pitopaikasta. Jos pitopaikkoja, joista lähetys kootaan, on useampia, tarvitaan terveystodistuksiakin useampi. Jos kaikki eläimet kerätään yhdelle tilalle ennen vientiä, on niiden oltava sillä tilalla 30 vuorokautta ennen vientiä.

Suomi on virallisesti vapaa nautojen tuberkuloosista, tarttuvasta leukoosista ja luomistaudista Euroopan komission päätöksen 2003/467/EY mukaisesti. Näin ollen vietäviä eläimiä ei tarvitse tutkia näiden tautien varalta. Eläinlääkärin täyttämässä terveystodistuksessa pitää olla valittuina kohdat, joissa vakuutetaan maamme tautivapaus. Samaan kohtaan on lisättävä päätöksen 2003/467/EY numero.

Suomessa ei esiinny naudan tarttuvaa rinotrakeiittiä (IBR) ja osoitamme komissiolle jatkuvasti valvovamme maamme IBR tautitilannetta. Näin Suomi kuuluu maihin, joille on myönnetty IBR lisätakeet. Lisätakeiden ansiosta riittää, että eläinten alkuperätilalla ei ole virallisten tietojen mukaan viimeisen vuoden aikana tehty kliinisiä tai patologisia havaintoja naudan tarttuvasta rinotrakeiitista. Virkaeläinlääkärin ollessa tästä vakuuttunut hän voi täyttää terveystodistuksen C jakson kohdan II.3.3 seuraavasti: "Eläimet täyttävät naudan tarttuvaa rinotrakeiittia koskevat lisätakeet komission päätöksen 2004/558/EY 4 artiklan mukaisesti."

Naudan tarttuvan rinotrakeiitin oireista ja patologiasta löytyy tietoa Evira.fi sivuilta.

Terveystodistuksen C jakso

kohta II.3.5 Tämän kohdan täyttymiseksi toimijan on vakuutettava virkaeläinlääkäri, että eläinten kuljettaja täyttää eläinten kaupalliselle kuljetukselle asetetut vaatimukset:

 • kuljettajalla on aluehallintoviraston tai vastaavan toisen jäsenvaltion viranomaisen myöntämä lupa eläinten kuljettamiseksi;
 • kuljettajalla on käytössään aluehallintoviraston tai vastaavan toisen jäsenvaltion viranomaisen hyväksymät puhdistus- ja desinfiointitilat kuljetusautolleen tai hänen on esitettävä selvitys siitä, että näistä toimista vastaa kolmas osapuoli, jolla on vastaavat tilat käytössään;
 • eläimet tullaan lastaamaan kuljetusautoon, joka on rakennettu siten, ettei ajoneuvosta valu tai pääse ulos eläinten ulosteita, kuivikkeita tai rehua;
 • kuljetusauto on puhdistettu ja desinfioitu virallisesti hyväksytyillä aineilla ennen eläinten lastaamista
 • EU:n kuljetusasetuksen (1/2005/EY) reittisuunnitelma on laadittu ja sen toteutuminen on realistista

Käytännössä eläinlääkärille kannattaa varata tiedoksi eläinkuljettajan nimi ja kopio hänelle myönnetystä eläinkuljetusluvasta. Täyttääkseen kohdan eläinlääkäri myös perehtyy täytettyyn reittisuunnitelmaan, kts tämän ohjeen kohta 7.3. Jos eläimet vaihtavat kuljetusvälinettä matkalla, sen on tultava ilmi suunnittelulomakkeella. Lisäksi eläinlääkäri tarvitsee tiedon mitä hyväksyttyä eläinkuljetusautojen desinfektiopaikkaa eläinkuljettaja käyttää kuljetusautonsa puhdistamiseksi, kts tämän ohjeen kohta 7.2.

Kohta II.3.6. Virkaeläinlääkäri tarkastaa, että eläimet ovat tarkastushetkellä sellaisessa kunnossa, että ne kestävät hyvinvoivina tulevan matkan. Tähän kohtaan täytetään eläinten suunniteltu lähtöpäivämäärä. Tämän päivämäärän pitäisi olla sama kuin TRACES -todistuksen I osan kohtaan I.15. täytetty päivämäärä.

5. Eläinten merkitseminen ja ilmoitus nautaeläinrekisteriin

EU:n alueelle vietävät naudat on oltava merkitty kahdella korvamerkillä. Nautojen siirrosta tilalta on ilmoitettava nautaeläinrekisteriin seitsemän päivän kuluessa tapahtumasta. Nautaeläinrekisteriin ilmoitettava tapahtumapäivä on eläimen lähtöpäivä pitopaikasta ja poistotapa ”viety ulkomaille” (6).

Asiasta säädetään MMM asetuksessa 1391/2006 8 §:ssä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa EY/1760/2000 4 ja 7 artiklassa.

6. Nautaeläinpassi

Siirrettäessä nautoja Suomesta toiseen EU:n jäsenvaltioon on eläimen mukana oltava nautaeläinpassi. Passin saa pyynnöstä Eviran eläinten terveys ja hyvinvointi -yksiköstä (Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, fax: 029 530 4350, sähköposti: ehyt@evira.fi). Passit on tilattava vähintään 10 arkipäivää ennen vientiä ja tilauksessa on ilmoitettava vietävistä nautaeläimistä liitteenä olevassa lomakkeessa vaaditut tiedot.

Asiasta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 1760/2000 6 artikla ja MMM asetuksessa 1391/2006 16 §.

7. Eläinten kuljetus

7.1. Terveysvaatimukset eläinten kuljetuksen aikana (dir. 64/432/ETY 12 art.)

Siirrettävät eläimet eivät missään vaiheessa lähtöpitopaikasta lähtönsä ja määränpääpitopaikkaan saapumisensa välillä saa joutua kosketuksiin sellaisten eläinten kanssa, jotka eivät täytä vähintään vastaavantasoisia terveysvaatimuksia kuin mitä kyseisiltä eläimiltä EU-maiden välisissä siirroissa edellytetään. Käytännössä naudat kannattaa kuljettaa määräpaikkaan saman terveysstatuksen omaavien nautojen kanssa.

7.2. Eläintautien leviämisen ehkäisy kuljetuksen aikana

Eläinten kuljettamisessa on noudatettava ohjetta kuljetusajoneuvojen desinfioinnista. Lisää ohjeistusta eläintautien leviämisen ehkäisyyn löytyy Eläinten terveys ETT ry:n sivuilta: http://www.ett.fi/.

7.3. Eläinten suojelua kuljetusten aikana koskeva lainsäädäntö

Kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuva eläinkuljetus edellyttää eläinkuljettajalupaa. Lupa haetaan siitä aluehallintovirastosta, jonka alueella luvan hakijan kotipaikka on. Kuljettajan velvollisuus on laatia Neuvoston asetuksen (EY) 1/2005 (eläinkuljetusasetus) liitteen II mukainen reittisuunnitelma. Lähettäjä liittää reittisuunnitelman eläinten mukana kulkevaan terveystodistukseen. Malli reittisuunnitelmalomakkeesta on liitteenä olevan TRACES-todistuksen viimeisenä sivuna.

8. Luettelon pito ja tietojen säilyttäminen (ETL 65 §)

Viejän on pidettävä luetteloa kaikista lähetyksistä. Luetteloa on säilytettävä vähintään 5 vuotta ja luettelosta on käytävä ilmi seuraavat asiat:

 1. vietyjen eläinten laji, määrä ja tunnisteet;
 2. tiedot toimitettujen eläinten lähettäjästä ja lähtöpitopaikasta, vastaanottajasta ja määräpaikasta;
 3. vientipäivämäärä;
 4. tiedot siitä, mitä asiakirjoja toimituksen mukana on seurannut. Hyvä käytäntö on ottaa kopiot lähtevistä asiakirjoista ja arkistoida ne.

 

Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia tai toimijoita sitovia. Viime kädessä lainsäädännön soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee tuomioistuin.

Tässä ohjeessa on sekä suoria lainauksia lainsäädännöstä että tulkintoja lainsäädännön soveltamisesta. Tulkinnat lainsäädännön soveltamisesta on erotettu kursiivilla. Ohjeessa esitetyt tulkinnat ovat Eviran näkemyksiä siitä, miten lainsäädäntöä tulisi soveltaa.

 

Lisää aiheesta palvelussamme