Elävien porojen vienti Suomesta EU-maihin ja Sveitsiin

Tämä ohje koskee kaikkia niitä toimijoita, jotka vievät tässä ohjeessa tarkoitettuja eläviä poroja Suomesta EU-maihin, Norjaan tai Sveitsiin. Viennillä tarkoitetaan eläinten siirtoja Suomesta EU-maihin, Norjaan tai Sveitsiin.

1. Rekisteröidy viejäksi Eviraan

Jokaisen viejän pitää rekisteröityä Eviran rekisteriin eläinten tuojista ja viejistä. Hakemus on suositeltavaa tehdä vähintään 10 arkipäivää ennen ensimmäistä vientiä.

Rekisteröinti on voimassa kolme vuotta, ja se uusitaan hakemuksesta. Toimija poistetaan rekisteristä kolmen vuoden kuluttua siitä, kun rekisteröinnin voimassaolo on päättynyt tai rekisteröinti on muusta syystä peruutettu.

Rekisteröinti on maksullinen.

Webropol-rekisteröintihakemus löytyy täältä.

Asiasta säädetään eläintautilaissa 441/2013 60 §:ssä ja MMM asetuksessa 1024/2013 4 §:ssä. 

2. Rekisteröidy toimijaksi TRACES – järjestelmään

Eläinten tuojien/viejien tulee rekisteröityä myös TRACES -järjestelmään. Ohjeet rekisteröitymiseen löytyvät Eviran internetsivuilta osoitteessa: www.evira.fi > Eläimet > Tuonti ja vienti > TRACES > rekisteröityminen ja ongelmatilanteet. Jos luet tämän oppaan sähköistä versiota, linkki sivulle löytyy klikkaamalla tästä. Kun toimija on rekisteröitynyt, ohjelma lähettää tiedon rekisteröitymisestä paikalliseen aluehallintovirastoon, jossa läänineläinlääkäri aktivoi toimijan TRACES - tilin. Läänineläinlääkäri tekee tämän vasta saatuaan varmennuksen, että toimija on rekisteröity Eviran rekisteriin eläinten siirtäjäksi. Aktivoinnin seurauksena ohjelma lähettää viestin toimijalle, että tili on aktivoitu. Sen jälkeen vienti/tuontierän luominen TRACES - ohjelmaan on mahdollista. Eläinten lähettäjä täyttää lähetystä seuraavan todistuksen osan I TRACES -järjestelmään.

3. Viennin terveysehdot ja vientitarkastus

3.1 Yleiset vaatimukset

 1. eläinten lähtöpitopaikkaan ei eläintautien vastustamiseen liittyvistä syistä kohdistu kyseiseen eläinlajiin kuuluvien eläinten siirtämistä koskevia kieltoja tai rajoituksia;
 2. eläimet on merkitty yksilökohtaisin tunnistein siten, että niiden lähtöpitopaikka voidaan tunnistaa;
 3. eläimiä ei ole määrätty teurastettaviksi tai lopetettaviksi eläinten terveyteen liittyvistä syistä;
 4. eläimet eivät ole rokotettuja suu- ja sorkkatautia vastaan eivätkä ne ole lähtöisin alueelta, johon kohdistuu suu- ja sorkkataudin leviämisen estämiseksi asetettuja kieltoja tai rajoituksia;
 5. eläimet ovat olleet lähtöpitopaikassa syntymästään saakka tai vähintään 30 vuorokautta ennen lähettämistä; sekä
 6. siirrettäville eläimille on suoritettu tässä mainitut eläintautitutkimukset. Tutkittaessa lähetettävät eläimet, ne on eristettävä lähtöpitopaikan muista eläimistä lähettäjävaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymään paikkaan vähintään lähetystä edeltävien 30 vuorokauden ajaksi. Vaadittavat eläintautitutkimukset on suoritettava näiden 30 vuorokauden aikana. Eristämistä ei kuitenkaan vaadita, jos kaikille lähtöpitopaikan eläimille on suoritettu eläintautitutkimukset.
 7. Eläinten kuljetusvälineessä ei saa samanaikaisesti kuljettaa eläimiä, jotka eivät täytä vähintään vastaavantasoisia terveysvaatimuksia kuin mitä näiltä eläimiltä EU-maiden välisissä siirroissa edellytetään.

Lisäksi eläinten on oltava lähtöisin pitopaikasta, jossa ei ole saanut esiintyä lähettämistä edeltävien 42 vuorokauden aikana luomistautia, naudan tarttuvaa rinotrakeiittia (IBR-tauti) eikä tuberkuloosia.

3.2 Terveystodistus

Vietäviä poroja on seurattava neuvoston direktiivin 92/65/ETY liitteen E osan 1 mallin mukainen todistus. Terveystodistuksen muoto on määritetty Komission asetuksessa (EY) N:o 599/2004.

Terveystodistus on oltava jokaisen tilan eläimistä erikseen, jos eläimet viedään suoraan tiloilta. Siinä tapauksessa, että eläimet kerätään yhdelle tilalle ennen vientiä, niin niiden on oltava ko. tilalla 30 vuorokautta ennen vientiä ja silloin terveystodistuksen voi allekirjoittaa ko. tilaa valvova virkaeläinlääkäri.

Terveystodistus laaditaan TRACES-ohjelmalla. Lähettäjämaan toimivaltainen viranomainen (valvova kunnaneläinlääkäri), joka tarkastaa lähetyksen, tulostaa todistuksen TRACES ohjelmasta lähetyksen mukaan ja lähettää samalla todistuksen sähköisesti vastaanottajamaan viranomaisille. Lähetyksen mukaan on tulostettava todistus sekä lähettäjämaan- että vastaanottajamaan kielellä. Nämä molemmat on oltava leimattu ja ainakin lähettäjämaankielinen versio eläinlääkärin allekirjoittama.

TRACES-ohjelman mukainen terveystodistus sisältää kolme erillistä osaa.

OSA 1 sisältää lähetystä koskevat tiedot (lähettäjä, vastaanottaja, lähetyksen sisältö jne.) ja sen voi laatia eläinten tai tavaroiden viejä tai hänen edustajansa rekisteröitymällä toimijaksi TRACES järjestelmään. Myös valvova eläinlääkäri voi laatia osan 1 saatuaan viejältä kaikki vaadittavat tiedot.
OSA 2 sisältää eläinten terveyttä koskevan vakuutuksen, jonka valvova eläinlääkäri tekee saatuaan ensin lähetystä koskevat tiedot viejältä ja tarkastettuaan vientierän.
OSA 3 sisältää tiedot lähetyksen mahdollisesta tarkastuksesta vastaanottajamaassa ja se tulee vain toimivaltaisten viranomaisten tietoon Suomessa.

Tällä hetkellä Suomessa viranomaisista TRACES ohjelmaa käyttävät kaikki läänineläinlääkärit sekä osa kunnan-/kaupungineläinlääkäreistä. Viejän on syytä hyvissä ajoin ennen vientiä neuvotella vientilähetyksen tarkastavan eläinlääkärin kanssa terveystodistuksen laatimisen käytännön järjestelyistä.

Lisätietoa TRACES-järjestelmästä ja ohjelman käytöstä on elintarviketurvallisuusviraston internetsivuilla.

3.3 Terveysvaatimukset

Terveystodistus laaditaan sen jälkeen kun eläimet on tarkastettu ennen lastausta ja eläinten on täytettävä seuraavat ehdot:

Kohta II.1: Eläimet ovat vientitarkastuksessa hyväkuntoisia ja voidaan kuljettaa aiottu matka Euroopan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 mukaisesti. Katso tarkemmin kohta 6.

Kohta II.2: Neuvoston direktiivin 92/65/ETY artiklan 4 ehdot täyttyvät. Nämä ehdot täyttyvät Suomen porotilojen osalta tällä hetkellä.

Kohta II.2.
(a) täytetään poro latinaksi: Rangifer tarandus tarandus
(b) kliinisessä tarkastuksessa ei ole todettu tarttuvien tautien oireita
(c) eläimet tulee 30 päivän kuluessa ennen vientiä tutkia kielteisin tuloksin direktiivin 92/65/ETY 6 artiklan 2 kohdan b alakohdassa mainittujen tautien osalta eli tuberkuloosin varalta käyttäen nauta ja aviäärituberkuliinia ja bruselloosin varalta serologisesti. Näyte lähetetään tutkittavaksi Elintarviketurvallisuusviraston tutkimus- ja analytiikkaosastolle Helsinkiin.
Muita kohtia II.2 ei täytetä.

Lisäksi viennissä on noudatettava määränpäänä olevan EU-maan eläinlääkintäviranomaisten mahdollisesti antamia lisämääräyksiä.

Asiasta säädetään MMM:n asetuksessa 1035/2013 5 ja 6 §:ssä, Neuvoston direktiivissä 92/65/ETY ja Komission asetuksessa (EY) N:o 599/2004.

4. Vientitarkastus

Porojen terveydentila ja niiden tunnistusmerkinnät on tarkastettava 24 tunnin sisällä ennen vientiä. Tässä yhteydessä täytetään terveystodistus, joka on voimassa 10 vrk. Tarkastuksen tekee vientiä valvova kunnaneläinlääkäri viejän pyynnöstä.

Asiasta säädetään tarkemmin eläintautilain 441/2013 64 §:ssä ja MMM:n asetuksen 1024/2013 5 §:ssä.

5. Eläinten merkitseminen

Vietävät porot on oltava merkittyjä yksilökohtaisin tunnistein siten, että ne ovat aina tunnistettavissa kyseisiksi vientiin tarkoitetuiksi eläimiksi.

6. Luettelon pito ja tietojen säilyttäminen

Viejän on pidettävä luetteloa kaikista lähetyksistä. Luetteloa ja virallisia terveystodistuksia on säilytettävä vähintään 5 vuotta ja luettelosta on käytävä ilmi seuraavat asiat:

 1. eläinten laji, määrä ja mahdolliset tunnisteet,
 2. eläinten, alkioiden ja sukusolujen määrät,
 3. tiedot toimitettujen eläinten, alkioiden ja sukusolujen lähettäjästä ja lähtöpitopaikasta, vastaanottajasta ja määräpaikasta,
 4. vientipäivämäärä,
 5. vientiasiakirjat, joita erän mukana on seurannut.

Asiasta säädetään eläintautilain 441/2013 65 §:ssä ja MMM:n asetuksessa 1024/2013 8 §:ssä.

7. Eläinten kuljetus

 Eläinten suojelusta kuljetusten aikana säädetään

 • eläinkuljetusasetuksessa [Euroopan neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005 eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta]
 • laissa eläinten kuljetuksesta (1429/2006)
 • Euroopan neuvoston asetuksessa pysähdyspaikoista eli tarkastusasemista (1255/97, muutettu 1040/2003).


Euroopan neuvoston eläinkuljetusasetus säätelee selkärankaisten eläinten kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuvaa kuljetusta.

Kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuva eläinkuljetus edellyttää eläinkuljettajalupaa, jota haetaan siitä aluehallintovirastosta, jonka alueella on luvan hakijan kotipaikka. Lisäksi laaditaan reittisuunnitelma yli kahdeksan tuntia kestävälle kuljetukselle Suomen ja muiden valtioiden välillä. Reittisuunnitelma laaditaan TRACES ohjelmassa.

Eviran internet‑sivuilla on eläinten kuljetuksista lisää tietoa ja muun muassa reittisuunnitelman täyttöohjeet ja lomakkeet löytyvät sieltä. Lisäohjeistusta eläinten kuljetuksista antavat tarvittaessa läänineläinlääkärit.
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainsuojelu+ja+elainten+pito/elainsuojelu+kuljetuksissa/

8. Eläintautien leviämisen ehkäisy kuljetuksessa

Eläinten kuljettamisessa on käytettävä sellaisia kuljetusvälineitä, joista ei kuljetuksen aikana tai muutoin pääse ulos eläinten eritteitä, kuivikkeita tai rehua. Kuljetusten välillä kuljetusvälineen eläimille tarkoitettu tila on puhdistettava ja tarvittaessa desinfioitava siihen soveltuvalla desinfiointiaineella.

Asiasta säädetään eläintautilain 441/2013 73 §:ssä.

 

Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia tai toimijoita sitovia. Viime kädessä lainsäädännön soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee tuomioistuin.

Tässä ohjeessa on sekä suoria lainauksia lainsäädännöstä että tulkintoja lainsäädännön soveltamisesta. Tulkinnat lainsäädännön soveltamisesta on erotettu kursiivilla. Ohjeessa esitetyt tulkinnat ovat Eviran näkemyksiä siitä, miten lainsäädäntöä tulisi soveltaa.