Sikojen tuonti EU-maista, Norjasta ja Sveitsistä Suomeen

Tämä on ohje toimijoille, jotka tuovat sikoja Suomeen EU-maista, Norjasta tai Sveitsistä. Tuonnilla tarkoitetaan eläinten siirtoja. Ohje koskee kaikkia kotieläiminä pidettäviä sikoja ja tarhattuja villisikoja, myös lemmikki- ja harrastesikoja, kuten villa- ja minisiat.Lemmikki- ja harrastesioilla esiintyy samoja vakavia eläintauteja kuin tuotantosioillakin.

1. Rekisteröidy tuojaksi Eviraan

Jokaisen tuojan pitää rekisteröityä Eviraan eläinten tuojaksi (Eläintautilaki 441/2013, ETL 60§).

Webropol-rekisteröintihakemus löytyy täältä.

Rekisteröinti on voimassa kolme vuotta, ja se uusitaan hakemuksesta. Toimija poistetaan rekisteristä kolmen vuoden kuluttua siitä, kun rekisteröinnin voimassaolo on päättynyt tai rekisteröinti on muusta syystä peruutettu.

2. Rekisteröidy toimijaksi TRACES – järjestelmään

Eläinten tuojien ja viejien tulee rekisteröityä myös TRACES -järjestelmään. Ohjeet rekisteröitymiseen löytyvät Eviran internetsivuilta osoitteessa: www.evira.fi > Eläimet > Tuonti ja vienti > TRACES > rekisteröityminen ja ongelmatilanteet. Jos luet tämän oppaan sähköistä versiota, linkki sivulle löytyy klikkaamalla tästä. Kun toimija on rekisteröitynyt, ohjelma lähettää tiedon rekisteröitymisestä paikalliseen aluehallintovirastoon, jossa läänineläinlääkäri aktivoi toimijan TRACES - tilin. Läänineläinlääkäri tekee tämän vasta saatuaan varmennuksen, että toimija on rekisteröity Eviran rekisteriin eläinten siirtäjäksi. Aktivoinnin seurauksena ohjelma lähettää viestin toimijalle, että tili on aktivoitu. Sen jälkeen vienti/tuontierän luominen TRACES - ohjelmaan on mahdollista. Eläinten lähettäjä täyttää lähetystä seuraavan todistuksen osan I TRACES -järjestelmään.

3. Hyväksytyt tuontimaat (MMM asetus 1028/2013)

Eläviä sikoja saa tuoda Suomeen kaikista EU-maista, kunhan ne täyttävät sisämarkkinakaupalle Neuvoston direktiivissä 64/432/ETY asetetut terveysehdot.

Eläintautiepidemioista voi kuitenkin aiheutua rajoituksia eläinten siirroille. Ajan tasalla olevat suojapäätökset rajoituksista löytyvät maa- ja metsätalousministeriön internetsivuilta. Suojapäätökset on syytä tarkastaa erikseen ennen jokaista tuontierää.

4. Tuotavien eläinten terveys

Tuonnin terveysehdoilla pyritään estämään vakavimpien eläintautien siirtyminen maasta toiseen. Suomen eläintautitilanne on hyvä ja siksi eläintaudit voivat Suomeen tullessaan ja täällä levitessään aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia eläinten tuojan lisäksi myös jo täällä olevien eläinten omistajille. Tautien leviämistä voidaan ehkäistä lainsäädännöllisten vaatimusten lisäksi muun muassa noudattamalla Eläinten terveys ETT ry:n ohjeita (http://www.ett.fi/).

Mikäli tuoja kokee eläintauteihin liittyvissä asioissa epävarmuutta tai havaitsee jotain poikkeavaa eläinten terveydessä, hänen kannattaa aina mieluummin olla yhteydessä eläinlääkintäviranomaisiin, kuin toimia omin päin ja mahdollisesti riskeerata Suomen hyvä eläintautitilanne. Eläinlääkintäviranomaisia ovat paikallinen kunnaneläinlääkäri, valvontaeläinlääkäri ja läänineläinlääkäri.

4.1 Sikoja seuraava terveystodistus ja sen ehdot

Sikojen mukana on oltava koko matkan ajan EU:n neuvoston direktiivin (EY) 64/432 edellyttämä terveystodistus (ns. TRACES-todistus, osat I ja II). Terveystodistuksen malli lähetetään tämän ohjeen liitteenä rekisteröidylle tuojalle.

Lähettäjämaan virkaeläinlääkäri tarkastaa lähetettävät siat 24 tunnin sisällä ennen TRACES -todistukseen osaan I ilmoitettua suunnitelman mukaista lähtöaikaa. Viranomainen vakuuttaa terveystodistukseen osaan II eläinten siirron edellytyksenä olevat ehdot ja tulostaa todistuksen vastaanottajamaan kielellä. Viranomainen allekirjoittaa ja leimaa tulostetun todistuksen, joka seuraa eläimiä koko matkan ajan. TRACES- todistus tallentuu myös sähköisesti TRACES-järjestelmään ja on sieltä EU-jäsenmaiden eläinlääkintäviranomaisten saatavilla.

Lähtöpitopaikkaa ja tuotavia sikoja koskevat vaatimukset kerrotaan neuvoston direktiivissä (EY) 64/432.Suomeen tuotavien sikojen terveysvaatimuksista säädetään myös MMM:n asetuksessa 1028/2013. Lähtöpitopaikan virkaeläinlääkärille kannattaa muistuttaa myös, että Suomi on vapaa sikojen tarttuvasta suolistotulehduksesta (TGE) ja siksi TRACES todistuksessa on todistettava myös, että TGE:tä koskevat lisävakuudet täyttyvät tuotavien eläinten kohdalla. Lisävakuuden ehdot löytyvät EFTA:n päätöksestä: EFTA surveillance authority decision no: 48/94/COL.

5. Eläinjalostustoimintalain (319/2014) mukaiset vaatimukset

Jalostussikojen mukana on oltava komission päätöksen 89/503/ETY liitteen 1 mukainen polveutumistodistus.

6. Eläinten kuljetus

Kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuva eläinkuljetus edellyttää eläinkuljettajalupaa. Kuljettajan velvollisuus on laatia Neuvoston asetuksen (EY) 1/2005 (eläinkuljetusasetus) liitteen II mukainen reittisuunnitelma, jos kuljetusmatkan on oletettu kestävän yli 8 tuntia. Lähettäjä liittää reittisuunnitelman eläinten mukana kulkevaan terveystodistukseen. Tuoja tarkistaa reittisuunnitelmasta että

 • suunnitelma on realistinen
 • eläimillä ei vaikuttaisi olleen kuljetuksen aikana mahdollisuutta olla kosketuksissa muiden, mahdollisesti huonommat terveysehdot täyttävien, eläinten kanssa. Näin saattaisi käydä esimerkiksi, jos eläimet olisivat pysähtyneet matkan aikana Keski-Euroopassa tyypillisesti käytössä oleville eläinten keräysasemalle. 

7. Tuontitarkastus (ETL 441/2013 58 ja 64 §)

Tuojan on tarkastettava eläimet, niiden tunnistusmerkinnät ja tuontiasiakirjat (terveystodistus, polveutumistodistus, reittisuunnitelma) välittömästi tuonnin jälkeen määräpaikassa. Eläinten tuojan velvollisuus on tarkastaa, että eläinten mukana tulevassa todistuksessa taataan eläinten täyttävän Suomeen tuonnille asetettavat vaatimukset. Jos tarkastuksen suorittaja toteaa, että tuontiasiakirjat tai tunnistusmerkinnät eivät täytä tuontia koskevia vaatimuksia tai ne ovat puutteelliset tai jos eläimen epäillään levittävän tarttuvaa tautia, eläimet on eristettävä määräpaikassa välittömästi ja asiasta on ilmoitettava virkaeläinlääkärille.

Mikäli tuoja on epävarma eläinten terveysehtojen täyttymisestä, hänen on viisainta pyytää apua tuontierän tarkastukseen joko omalta eläinlääkäriltään tai paikalliselta virkaeläinlääkäriltä. Tämä apu maksaa, mutta se voi säästää paljon, jos sillä estää uuden taudin leviämisen omaan karjaansa.

Tuojan tarkastaessa, että siat täyttävät Suomeen tuotavien eläinten vaatimukset on TRACES -todistus luettava huolellisesti ja seuraaviin kohtiin on kiinnitettävä huomio:

Osa I: Erää koskevat tiedot

 • tässä pitää olla oikeat tiedot, jotka kuvaavat kyseistä eläinerää


Osa II: Todistus (tässä todistetaan eläimen terveys) Suomeen jalostuseläimiä tuotaessa, kohtien pitää olla täytettyinä seuraavasti

Terveystodistuksen jakso A. Tässä todistetaan alkuperätilaa koskevia vaatimuksia.

Kohta II.1.1.
Eläinten on tultava alkuperätiloilta ja alueilta, joihin ei kohdistu sikojen siiroille aiheutuvia kieltoja tai rajoituksia.

Kohta II.1.2.

 • Huomaa tarkastaa koskeeko tämän kohdan vakuutus jalostukseen tai tuotantoon tarkoitettuja sikoja vai teurastettavaksi tarkoitettuja sikoja. Jos todistus on annettu teurastettavaksi tarkoitetuille sioille, niitä ei saa purkaa kuljetusautosta muualle kuin suoraan teurastettaviksi.


Kohta II.1.3.

 • Jos tilalla, mille eläimet tuodaan, on tunnustettu noudatettavan valvottuja pito-olosuhteita, myös sinne tuotavien sikojen on tultava valvotuista pito-olosuhteista. Suomessa valvotut pito-olosuhteet on myönnetty tiloille, jotka löytyvät Eviran sivuilta osoitteesta: www.evira.fi > elintarvikkeet > valmistus ja myynti > lihantarkastus > sikojen valvotut pito-olosuhteet > rekisteri tunnustetuista valvottuja pito-olosuhteita noudattavista sikaloista. Jos luet tämän ohjeen sähköistä versiota, linkki sivulle löytyy tästä.
 • Jos määränpääpitopaikkaa ei löydy Eviran yllä mainitusta rekisteristä, kaikki kohdan II.1.3 kohdat saavat olla yliviivattuina.
 • Jos sikoja tuodaan Suomeen suoraan teurastettavaksi teurastamon tarkastuseläinlääkärit tulkitsevat, miten tämän kohdan vakuuttamiset vaikuttavat teurassikojen tutkimiseen trikiinin varalta.


Terveystodistuksen jakso B

Virkaeläinlääkäri vakuuttaa tarkistaneensa, että eläimet joille tämä todistus on annettu ovat samoja kuin TRACES –todistuksen osassa I mainitut eläimet.

Terveystodistuksen jakso C. Tässä vakuutetaan lähetettyjen eläinten terveystilannetta lähtötarkastushetkellä.

Kohta II.3.1. Tässä virkaeläinlääkäri vakuuttaa, että eläimet ovat olleet tutkimushetkellä kliinisesti terveitä. Tähän pitäisi olla lisättynä joko sama tai edellinen päivämäärä kuin TRACES –todistuksen osassa I kohdassa 1.15

Kohta II.3.2. tässä virkaeläinlääkäri vakuuttaa, että siirrolle ei lähtötilalla tai -alueella ole eläintaudillisia esteitä.

Kohta II.3.3. Tässä vakuutetaan eläinten terveystilaa mahdollisten vastaanottajamaan lisävakuuksien osalta.

 • Kohta II.3.3.1 Suomessa ei esiinny sikojen Aujeszkyn tautia ja osoitamme komissiolle jatkuvasti valvovamme maamme Aujeszkyn tautitilannetta. Näin Suomi kuuluu niihin komission päätöksen 2008/185/EY liitteessä I mainittuihin maihin, jotka on tunnustettu Aujeszkyn taudista vapaaksi. Tuotaessa Suomeen sikoja jalostus- tai tuotantotarkoitukseen, niiden on täytettävä päätöksen 2008/185/EY 1. artiklan mukaiset vaatimukset. Teurassikoja koskevat vaatimukset ovat artiklassa 2.

Jos Suomeen yritetään tuoda eläimiä päätöksen 2008/185/EY 3 tai jonkun muun artiklan mukaisesti, ne aiheuttavat riskin maamme lisätakeille, eikä niitä saa siinä tapauksessa päästää maahan mahdollisesti tartuttamaan Aujeszkyn tautia täällä jo oleviin eläimiin.

 • Kohta II.3.3.2 Suomessa ei esiinny sikojen tarttuvaa suolistotulehdusta (TGE) ja osoitamme komissiolle jatkuvasti valvovamme maamme TGE tautitilannetta. Näin Suomi on EFTA:n päätöksen 48/94/COL liitteessä I mainittu maa, joka on tunnustettu TGE taudista vapaaksi. Tuotaessa Suomeen sikoja jalostukseen, niiden on täytettävä päätöksen 48/94/COL 1. artiklan mukaiset vaatimukset. Tuotantoon tai teuraaksi tuotavia sikoja koskevat vaatimukset ovat päätöksen 48/94/COL artiklassa 2.

Jos Suomeen yritetään tuoda sikoja, jotka eivät täytä päätöksen 48/94/COL 1 tai 2 artiklan vaatimuksia, ne aiheuttavat riskin maamme lisätakeille, eikä niitä saa siinä tapauksessa päästää maahan mahdollisesti tartuttamaan TGE tautia täällä jo oleviin sikoihin.

Sikojen TGE:n ja Aujeszkyn taudin oireista ja patologiasta löytyy tietoa Evira.fi sivuilta.

Kohta II.3.4 Tässä virkaeläinlääkäri vakuuttaa, että siat eivät ole olleet hyväksytyssä keräyskeskuksessa yli kuutta päivää.  

On toivottavaa, että eläimet eivät pysähdy matkalla eivätkä ole muulloinkaan olleet lainkaan hyväksytyissä keräyskeskuksissa. Keräyskeskuksissa pysähtyy myös muita sisämarkkinoilla liikkuvia eläimiä. Keräyskeskuksissa valvotaan, että eläimet eivät ole tekemisissä sellaisten eläinten kanssa, joilla on huonompi terveystila kuin tässä todistuksessa mainituilla eläimillä. Keräyskeskuksen valvonta kohdentuu kuitenkin vain tässä todistuksessa erikseen mainittuihin tauteihin. Sioilla on paljon muitakin kuin lainsäädännöllä valvottavia tauteja, joita keräyskeskukseen pysähtyvät eläimet voivat kantaa. Lisää tietoa sikojen tarttuvista taudeista, jotka ovat yleisiä Euroopassa mutta harvinaisia Suomessa löytyy osoitteesta http://www.ett.fi/

Kohta II.3.5. Tässä virkaeläinlääkäri vakuuttaa, että kuljetusauto, johon eläimet on lastattu lähtötilalla täyttää lainsäädännön vaatimukset.

Kohta II.3.6. Tässä virkaeläinlääkäri vakuuttaa, että tutkitut eläimet on lähetetty matkaan huomioiden Neuvoston asetuksen 1/2005/EY (Eläinkuljetusasetus) vaatimukset. Tähän pitäisi olla lisättynä matkan suunnitelman mukainen lähtöpäivämäärä. Päivämäärän pitäisi olla sama kuin TRACES –todistuksen osassa I, kohdassa I.15.

Tuojan on hyvä tarkastaa myös eläinten mukana kulkenut reittisuunnitelma. Kun tarkastat reittisuunnitelmaa, kiinnitä huomio siihen, että se on totuudenmukainen: esim. aikataulut täsmäävät ja kuljetusauto, jolla eläimet tuodaan tilalle, on sama kuin suunnitelmassa.

Kohta II.3.7.
jos kohdassa on valittu

 • (joko) –sanan jälkeinen vaihtoehto kannattaa tarkastaa, että todistus ei ole allekirjoitettu yli 10pv ennen eläinten saapumista tilalle.
 • (tai) –sanan jälkeinen vaihtoehto, eläimet ovat pysähtyneet matkalla johonkin keräyskeskukseen lepäämään ja keräyskeskusta valvova viranomainen on liittänyt TRACES –todistukseen lisäosan, jolla on sama numero kuin alkuperäisellä todistuksella. Tässäkään tapauksessa matkan yhteenlaskettu kesto ei saa ylittää 10 pv:ä lähtötilalla allekirjoitetun todistuksen päiväyksestä.


Huomaa, että riski eläintautien leviämiseen kasvaa, jos eläimet pysähtyvät matkalla keräyskeskukseen!

Lisäksi
Tarkista, että leima ja allekirjoitus on tehty eri värillä kuin todistuksen muu teksti eikä päiväyksestä ole kulunut yli 10vrk.

Jos tarkastuksen suorittaja toteaa, että tuontiasiakirjat tai tunnistusmerkinnät eivät täytä tuontia koskevia vaatimuksia tai ne ovat puutteelliset tai jos eläimen epäillään levittävän tarttuvaa tautia, eläimet on eristettävä määräpaikassa välittömästi ja asiasta on ilmoitettava kunnaneläinlääkärille (Eläintautilaki 64§).

Tuoja ei saa luovuttaa eläimiä toiselle vastaanottajalle, ennen kuin eläinten ja niitä seuraavien tuontiasiakirjojen on todettu täyttävän tuontivaatimukset.

Eläintautilain 64§:n perusteella virkaeläinlääkäri voi tehdä pistokokein tarkastuksia ja ottaa niiden yhteydessä näytteitä määräpaikassa. Virkaeläinlääkärillä on oikeus tarkastaa eläimet ja tuontiasiakirjat myös kuljetuksen aikana.

8. Sikojen merkitseminen (Neuvoston direktiivi sikojen tunnistamisesta ja rekisteröinnistä 2008/71/EY, laki eläintunnistusjärjestelmästä 238/2010, MMM asetus 720/2012) Eläinten merkitseminen ja ilmoitus sikarekisteriin

EU:n alueelta, Norjasta tai Sveitsistä Suomeen siirrettävät sikaeläimet on oltava merkitty ennen siirtoa lähtötilalta tatuoimalla tai korvamerkillä. Jokaisen toisesta jäsenvaltiosta tuodun eläimen on oltava merkitty loppuelämänsä alkuperäisellä tunnistimellaan, josta selviää eläimen alkuperämaa. Eläimestä vastuussa oleva toimija on velvollinen ilmoittamaan sikarekisteriin eläimen tunnistuskoodi, tunnistin, tunnistamiseen liittyvä asiakirja ja muut eläimen tunnistamisen kannalta oleelliset tiedot 7 päivän kuluessa sian saavuttua Suomeen.

9. Luettelon pito ja tietojen säilyttäminen (Eläintautilaki 65§)

Tuojan on pidettävä luetteloa kaikista lähetyksistä. Luetteloa ja virallisia terveystodistuksia on säilytettävä vähintään 5 vuotta ja luettelosta on käytävä ilmi seuraavat asiat:

 1. tiedot tuoduista eläimistä sekä niiden tunnisteet;
 2. eläinten määrät;
 3. tiedot toimitettujen eläinten lähettäjästä, lähtöpaikasta, vastaanottajasta ja määräpaikasta;
 4. tuontipäivämäärä;
 5. tiedot siitä, mitä asiakirjoja toimituksen mukana on seurannut. Hyvä käytäntö on ottaa kopiot asiakirjoista ja arkistoida ne;
 6. jos vastaanotettuja eläimiä luovutetaan eteenpäin, seuraavat tiedossa olevat vastaanottajat sekä toimituksen ajankohta.

 

Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia tai toimijoita sitovia. Viime kädessä lainsäädännön soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee tuomioistuin.

Tässä ohjeessa on sekä suoria lainauksia lainsäädännöstä että tulkintoja lainsäädännön soveltamisesta. Tulkinnat lainsäädännön soveltamisesta on erotettu kursiivilla. Ohjeessa esitetyt tulkinnat ovat Eviran näkemyksiä siitä, miten lainsäädäntöä tulisi soveltaa.

 

Lisää aiheesta palvelussamme