Sikojen siirto Suomesta EU-maihin, Norjaan ja Sveitsiin

Tämä ohje koskee toimijoita, jotka siirtävät sikoja Suomesta EU-maihin, Norjaan tai Sveitsiin.

 • Ohje koskee kaikkia kotieläiminä pidettäviä sikoja ja tarhattuja villisikoja, myös lemmikki- ja harrastesikoja, kuten villa- ja minisiat.
 • Lemmikki- ja harrastesioilla voi esiintyä samoja vakavia eläintauteja kuin tuotantosioillakin.
 • Virkaeläinlääkärillä tarkoitetaan tässä ohjeessa kunnaneläinlääkäriä, valvontaeläinlääkäriä ja/tai läänineläinlääkäriä. Eläinlääkintäviranomaisilla tai valvontaviranomaisella tarkoitetaan edellisten lisäksi myös aluehallintovirastoa ja Eviraa

1. Rekisteröidy eläinten siirtäjäksi Eviraan (Eläintautilaki 441/2013, ETL, 60 §)

Jokaisen sikojen siirtäjän pitää rekisteröityä Eviraan eläinten siirtäjäksi (Eläintautilaki 441/2013, ETL 60§).

Webropol-rekisteröintihakemus löytyy täältä.

Rekisteröinti on voimassa kolme vuotta, ja se uusitaan hakemuksesta. Toimija poistetaan rekisteristä kolmen vuoden kuluttua siitä, kun rekisteröinnin voimassaolo on päättynyt tai rekisteröinti on muusta syystä peruutettu.

2. Rekisteröidy toimijaksi TRACES – järjestelmään

Ohjeet rekisteröintiin löytyy Eviran internetsivuilta osoitteessa: www.evira.fi > Eläimet > Tuonti ja vienti > TRACES > rekisteröityminen ja ongelmatilanteet. Jos luet tämän oppaan sähköistä versiota, linkki sivulle löytyy tästä. Kun toimija on rekisteröitynyt, ohjelma lähettää tiedon rekisteröitymisestä paikalliseen aluehallintovirastoon, jossa läänineläinlääkäri aktivoi toimijan TRACES - tilin. Läänineläinlääkäri tekee tämän saatuaan varmennuksen, että toimija on rekisteröity Eviran rekisteriin eläinten siirtäjäksi. Aktivoinnin seurauksena ohjelma lähettää viestin toimijalle, että tili on aktivoitu. Sen jälkeen siirtoerän luominen TRACES - ohjelmaan on mahdollista.

3. Vientitarkastus (MMM asetus 1028/2013)

Sikojen terveydentila ja niiden tunnistusmerkinnät on tarkastettava 24 tunnin sisällä ennen suunniteltua lähtöä tilalta. Tarkastuksen tekee virkaeläinlääkäri toimijan pyynnöstä.

Virkaeläinlääkäri tarkastaa

 • että sioissa ei ole tarttuvien eläintautien oireita
 • etteivät siat ole lähtöisin sellaisesta pitopaikasta tai sellaiselta alueelta, johon kohdistuu eläintautien vastustamiseen liittyviä sikojen siirtämistä koskevia kieltoja tai rajoituksia
 • siat on merkitty ja rekisteröity sikojen tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annettujen säädösten mukaisesti
 • sikoja ei ole määrätty lopetettaviksi tai teurastettaviksi eläinten terveyteen liittyvistä syistä


Tarkastuksen yhteydessä laaditaan TRACES - järjestelmässä terveystodistus, joka on voimassa 10 vrk tarkastusajankohdasta. Todistus tulostetaan järjestelmästä vastaanottajamaan kielellä. Virkaeläinlääkärin allekirjoittama ja leimaama todistus seuraa eläimiä koko matkan ajan. Tieto laaditusta terveystodistuksesta menee TRACES- järjestelmässä vastaanottajamaan viranomaisille. 

TRACES- todistus sisältää kaksi osaa. Todistuksen malli löytyy sivun oikeasta laidasta.

 • OSA I sisältää lähetystä koskevat tiedot: lähettäjä, vastaanottaja, lähetyksen sisältö jne. Eläinten viejä tai hänen edustajansa täyttää nämä tiedot TRACES – järjestelmään.
 • OSA II sisältää eläinten terveyttä koskevan vakuutuksen, jonka virkaeläinlääkäri vakuuttaa saatuaan ensin lähetystä koskevat tiedot viejältä ja tarkastettuaan eläimet.

 
Toimijan on syytä hyvissä ajoin ennen eläinten siirtoa neuvotella lähetyksen tarkastavan virkaeläinlääkärin kanssa terveystodistuksen laatimisen käytännön järjestelyistä

4. Viennin terveysehdot (Neuvoston direktiivi 64/432)

Eläimillä on oltava Neuvoston direktiivin (EY) 64/432. liite F, malli 2 edellyttämä terveystodistus (TRACES – todistus). Todistuksessa vakuutetaan, että siirrolle asetettavat terveysehdot täyttyvät.

Yhdellä terveystodistuksella voi siirtää eläimiä yhdestä pitopaikasta. Jos pitopaikkoja, joista lähetys kootaan, on useampia, tarvitaan terveystodistuksiakin useampi. Jos kaikki eläimet kerätään yhdelle tilalle ennen siirtoa Suomen ulkopuolelle, on niiden oltava sillä tilalla 30 vuorokautta ennen siirtoa.

Terveystodistuksen täytössä virkaeläinlääkäriä auttaa alla olevat Suomea koskevat ohjeet.

A jakso:
II.1.1 Ensimmäisessä lauseessa eläinlääkäri vakuuttaa, että lähtöalueella ei ole sikojen tarttuvien tautien vuoksi siirtorajoituksia. (1)ja jälkeinen lause ei toteudu Suomessa, sillä Suomella ei ole komission hyväksymää valvontaverkostoa. Näin kohdan II.1.1 toisen momentin ehto ei täyty -> kohtaa ei täytetä

II.1.2 valitaan joko jalostus/tuotantosiat tai teurassiat

II.1.3 kohta täytetään, mikäli sikojen lähtöpaikka on sikala, jossa valvottujen pito-olosuhteiden vaatimukset täyttyvät. Tällaiset sikalat löytyvät Eviran internetsivuilta osoitteessa: www.evira.fi > elintarvikkeet > valmistus ja myynti > lihantarkastus > sikojen valvotut pito-olosuhteet > rekisteri tunnustetuista valvottuja pito-olosuhteita noudattavista sikaloista. Jos luet tämän ohjeen sähköistä versiota, linkki sivulle löytyy tästä. Jos lähtöpitopaikkaa ei löydy tästä Eviran rekisteristä, kaikki kohdan II.3.1 kohdat jätetään täyttämättä.

Suomi on ilmoittanut komissiolle olevansa asetuksen 2075/2005 mukainen jäsenvaltio, jonka osalta aiemmat tiedot osoittavat, että teurastetuissa sioissa jatkuvasti testattaessa trikiinin varalta 95 %:n varmuudella voidaan osoittaa, että trikiinin esiintyvyys populaatiossa on enintään yksi tapaus miljoonassa. Lähetettäessä teurassikoja valvotuista pito-olosuhteista voidaan valita kohdassa II.1.3.1.1 tämä vaihtoehto.

B jakso:
Virkaeläinlääkäri varmentaa, että lähtevät eläimet vastaavat TRACES – todistuksen osaan I ilmoitettuja eläimiä.

C jakso:
II.3.1 Virkaeläinlääkäri varmistaa, että tilalla ei ole mitään infektio- tai tartuntatautien kliinisiä oireita. Kohtaan täytetään tarkastushetken päivämäärä eläinten tarkastuksen jälkeen.

II.3.2 Virkaeläinlääkäri varmistaa, että lähtöpitopaikan eläinten siirtoja ei ole rajoitettu tarttuvien tautien vuoksi.

II.3.3 Suomessa ei esiinny sikojen Aujeszkyn tautia. Evira osoittaa komissiolle jatkuvasti valvovansa maamme Aujeszkyn taudin tilannetta. Näin komissio on myöntänyt Suomelle Aujeszkyn varalta lisätakeet.  Lisätakeiden ansiosta riittää, että eläinten alkuperätilalla ei ole virallisten tietojen mukaan viimeisen vuoden aikana tehty havaintoja Aujeszkyn taudista. Virkaeläinlääkärin ollessa vakuuttunut, että tila on taudista vapaa, hän täyttää terveystodistuksen C jakson kohdat seuraavasti:

 • II.3.3.1 "Aujeszkyn tauti komission päätöksen 2008/185/EY 1 (jalostus- ja tuotantosiat) / 2 (teurassiat) artiklan mukaisesti."


Sian Aujeszkyn taudista löytyy tietoa www.evira.fi > eläimet > eläinten terveys ja eläintaudit > siat.

II.3.5. Tämän kohdan täyttymiseksi toimijan on vakuutettava virkaeläinlääkäri, että eläinten kuljettaja täyttää eläinten kaupalliselle kuljetukselle asetetut vaatimukset:

 • kuljettajalla on aluehallintoviraston tai vastaavan toisen jäsenvaltion viranomaisen myöntämä lupa eläinten kuljettamiseksi;
 • hänellä on käytössään aluehallintoviraston tai vastaavan toisen jäsenvaltion viranomaisen hyväksymät puhdistus- ja desinfiointitilat kuljetusautolleen tai hänen on esitettävä selvitys siitä, että näistä toimista vastaa kolmas osapuoli, jolla on vastaavat tilat käytössään;
 • eläimet tullaan lastaamaan kuljetusautoon, joka on rakennettu siten, ettei ajoneuvosta valu tai pääse ulos eläinten ulosteita, kuivikkeita tai rehua;
 • kuljetusauto on puhdistettu ja desinfioitu hyväksytyssä kuljetusautojen desinfektiopaikassa ennen eläinten lastaamista

 
Käytännössä eläinlääkärille kannattaa varata tiedoksi eläinkuljettajan nimi ja kopio hänelle myönnetystä eläinkuljetusluvasta. Täyttääkseen kohdan eläinlääkäri myös perehtyy täytettyyn reittisuunnitelmaan, kts tämän ohjeen kohta 6.3. Jos eläimet vaihtavat kuljetusvälinettä matkalla, sen on tultava ilmi suunnittelulomakkeella. Lisäksi eläinlääkäri tarvitsee tiedon mitä hyväksyttyä eläinkuljetusautojen desinfektiopaikkaa eläinkuljettaja käyttää kuljetusautonsa puhdistamiseksi, kts tämän ohjeen kohta 6.2.

II.3.6. Virkaeläinlääkäri varmistaa, että vietävät eläimet ovat tarkastushetkellä sellaisessa kunnossa, että ne kestävät hyvinvoivina tulevan matkan. Matkan suunniteltu alkamisajankohta lisätään todistukseen.

II.3.7. Tässä valitaan 10 pv:n voimassaolo todistukselle, ellei eläinten ole tarkoitus pysähtyä keräyskeskukseen jossain matkan varrella sijaitsevassa EU:n jäsenvaltiossa.

5. Eläinjalostustoimintalain (319/2014) mukaiset vaatimukset

Jalostussikojen mukana on oltava komission päätöksen 89/503/ETY liitteen 1 mukainen polveutumistodistus. Polveutumistodistuksen jalostussioille antaa kantakirjaa pitävä yhteisö, Suomessa Figen Oy.

6. Eläinten kuljetus

6.1. Terveysvaatimukset eläinten kuljetuksen aikana (dir. 64/432/ETY 4 art)

Siirrettävät siat eivät missään vaiheessa lähtöpitopaikasta lähtönsä ja määränpääpitopaikkaan saapumisensa välillä saa joutua kosketuksiin sellaisten sorkkaeläinten kanssa, jotka eivät täytä vähintään vastaavantasoisia terveysvaatimuksia kuin mitä kyseisiltä sorkkaeläimiltä EU-maiden välisissä siirroissa edellytetään. Käytännössä siat kannattaa kuljettaa määräpaikkaan saman terveysstatuksen omaavien sikojen kanssa.

6.2 Eläintautien leviämisen ehkäisy kuljetuksen aikana

Eläinten kuljettamisessa on noudatettava sivun oikeassa laidassa olevaa ohjetta kuljetusajoneuvojen desinfioinnista. Lisää ohjeistusta eläintautien leviämisen ehkäisyyn löytyy Eläinten terveys ETT ry:n sivuilta: www.ett.fi/ .

6.3. Eläinten suojelu kuljetusten aikana (Neuvoston asetus 1/2005, eläinkuljetusasetus)

Kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuva eläinkuljetus edellyttää eläinkuljettajalupaa. Lupa haetaan siitä aluehallintovirastosta, jonka alueella luvan hakijan kotipaikka on. Kuljettajan velvollisuus on laatia eläinkuljetusasetuksen liitteen II mukainen reittisuunnitelma. Lähettäjä liittää reittisuunnitelman eläinten mukana kulkevaan terveystodistukseen. Malli reittisuunnitelmalomakkeesta löytyy sivun laidassa olevan TRACES-todistuksen viimeisenä sivuna.

7. Eläinten merkitseminen ja ilmoitus sikarekisteriin (Neuvoston direktiivi sikojen tunnistamisesta ja rekisteröinnistä 2008/71/EY, laki eläintunnistusjärjestelmästä 238/2010, MMM asetus 720/2012)

EU:n alueelle siirrettävät eläimet on merkittävä ennen siirtoa lähtötilalta tatuoimalla tai korvamerkillä. Sikojen siirrosta tilalta on ilmoitettava sikarekisteriin seitsemän päivän kuluessa tapahtumasta. Sikarekisteriin ilmoitettava tapahtumapäivä on eläimen lähtöpäivä pitopaikasta ja poistotapa on ”viety ulkomaille”.

8. Luettelon pito ja tietojen säilyttäminen (ETL 65 §)

Viejän on pidettävä luetteloa kaikista lähetyksistä. Luetteloa ja terveystodistuksia on säilytettävä vähintään 5 vuotta ja luettelosta on käytävä ilmi seuraavat asiat:

 1. vietyjen eläinten laji, määrä ja tunnisteet;
 2. tiedot toimitettujen eläinten lähettäjästä ja lähtöpitopaikasta, vastaanottajasta ja määräpaikasta;
 3. siirtopäivämäärä;
 4. tiedot siitä, mitä asiakirjoja toimituksen mukana on seurannut. Hyvä käytäntö on ottaa kopiot lähtevistä asiakirjoista ja arkistoida ne.

 

Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia tai toimijoita sitovia. Viime kädessä lainsäädännön soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee tuomioistuin.

Tässä ohjeessa on sekä suoria lainauksia lainsäädännöstä että tulkintoja lainsäädännön soveltamisesta. Tulkinnat lainsäädännön soveltamisesta on erotettu kursiivilla. Ohjeessa esitetyt tulkinnat ovat Eviran näkemyksiä siitä, miten lainsäädäntöä tulisi soveltaa.

 

Lisää aiheesta palvelussamme