Harrastesiipikarjan siirrot (tuonti) EU-maista, Sveitsistä ja Norjasta Suomeen

Tämä ohje koskee toimijoita, jotka siirtävät harrastesiipikarjaa Suomeen EU-maista, Norjasta tai Sveitsistä. Siirrot ovat lintujen tai siitosmunien liikkumista EU:n jäsenvaltioiden, Norjan ja Sveitsin välillä.

 • Ohje koskee kanojen, kalkkunoiden, helmikanojen, ankkojen, sorsien, hanhien, viiriäisten, kyyhkysten, fasaanien ja peltopyiden, niiden untuvikkojen ja siitosmunien siirtoja.
 • Ohje koskee alle 20 siitosmunan tai linnun eriä.
 • Eläintautiriskin kannalta on turvallisinta siirtää siitosmunia eikä untuvikkoja tai varsinkaan aikuisia lintuja. Alle 20 siitosmunan tai linnun erille on lievemmät ehdot kuin tätä suuremmille erille. Siirrettäessä suurempia eriä tulee noudattaa Eviran ohjetta Siitosmunien, untuvikkojen ja siipikarjan siirrot (tuonti) EU-maista, Sveitsistä ja Norjasta Suomeen.
 • Virkaeläinlääkärillä tarkoitetaan tässä ohjeessa kunnaneläinlääkäriä, valvontaeläinlääkäriä ja/tai läänineläinlääkäriä. Eläinlääkintäviranomaisilla tai valvontaviranomaisella tarkoitetaan edellisten lisäksi myös aluehallintovirastoa ja Eviraa

1. Rekisteröidy tuojaksi Eviraan

Jokaisen toimijan, joka siirtää harrastesiipikarjaa Suomeen toisista EU-maista pitää rekisteröityä Eviraan eläinten siirtäjäksi (Eläintautilaki 441/2013, ETL 60§). 

Webropol-rekisteröintihakemus löytyy täältä.

Rekisteröinti on voimassa kolme vuotta, ja se uusitaan hakemuksesta. Toimija poistetaan rekisteristä kolmen vuoden kuluttua siitä, kun rekisteröinnin voimassaolo on päättynyt tai rekisteröinti on muusta syystä peruutettu.

2. Rekisteröityminen organisaatioksi TRACES -järjestelmään

Eläinten tuojat on rekisteröitävä myös TRACES –järjestelmään, jotta eläinten lähettäjä löytää ohjelmasta oikean vastaanottajan. Evira rekisteröi kaikki Eviraan eläinten tuojaksi rekisteröimänsä siipikarjaa tuovat toimijat organisaatioksi TRACES järjestelmään.

Kun eläinten lähettäjä toisesta EU:n maasta laatii lähetyksen edellyttämiä asiakirjoja TRACES – ohjelmaan, hän löytää oikean vastaanottajan ohjelmasta varmimmin seuraavilla ohjeilla:

 • valitse maaksi Suomi
 • syötä postinumeroksi vastaanottajan antama postinumero = postinumero, jonka Eviraan rekisteröitynyt toimija on antanut Eviraan rekisteröityessään
 • valitse tyypiksi ”siipikarjatila (ex)” (engl.”type” -> ”poultry farm (ex), ruotsiksi ”typ” ->”besättning med fjäderfä (ex)”)
 • valitse statukseksi varmennettu (engl. ”valid”, ruotsiksi ””giltig”)

sen jälkeen ”etsi” komennolla tulee esiin rajallinen määrä organisaatioita (nimiä) ja lähettäjän on helppo valita niistä oikea vastaanottaja.

On tärkeää, että lähettäjät eivät luo Suomen organisaatioita, sillä niin ne jäävät helposti nimiltään vääriksi ja myös varmentamatta.

3. Hyväksytyt tuontimaat

Harrastesiipikarjaa saa lähtökohtaisesti siirtää Suomeen kaikista EU-maista. Lähtömaissa todetut eläintautiepidemiat voivat kuitenkin rajoittaa harrastesiipikarjan siirtoja. Tällaisia eläintauteja ovat mm.

 • Lintuinfluenssa
 • Newcastlen tauti

Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta mmm.fi - lainsäädäntö - eläimet, elintarvikkeet ja terveys - komission suojapäätökset - tuonti EU:n jäsenvaltiosta on syytä tarkistaa mahdolliset rajoitukset myös harrastesiipikarjan siirtoon tarttuvien tautien varalta ennen jokaista siirtoa.

4. Harrastesiipikarjan siirtojen terveysehdot

Siirtojen terveysehdoilla pyritään estämään vakavimpien eläintautien leviäminen maasta toiseen. Suomen eläintautitilanne on hyvä ja siksi eläintaudit voivat Suomeen tullessaan ja täällä levitessään aiheuttaa harmia eläinten tuojan lisäksi myös jo täällä oleville linnuille. Tautien leviämistä voidaan ehkäistä lainsäädännöllisten vaatimusten lisäksi muun muassa noudattamalla Eläinten terveys ETT ry:n ohjeita (www.ett.fi).

Mikäli tuoja kokee eläintauteihin liittyvissä asioissa epävarmuutta tai havaitsee jotain poikkeavaa eläinten terveydessä, hänen kannattaa aina mieluummin olla yhteydessä eläinlääkintäviranomaisiin, kuin toimia omin päin ja mahdollisesti riskeerata Suomen hyvä eläintautitilanne.

Siipikarjan siirroille asetetuista ehdoista säädetään direktiivissä 2009/158/EY. Ehdot ovat samat kaikille EU:n jäsenvaltioille. Direktiivin 2009/158/EY vaatimukset on saatettu voimaan Suomessa maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 1036/2013.

Direktiivin 15 artiklassa säädetään Newcastlen tautiin liittyvistä ehdoista. Erityisesti on hyvä huomioida, että Suomi kuuluu Ruotsin tavoin komission päätöksellä 94/963/EY niihin maihin, joissa ei saa rokottaa lintuja Newcastlen tautia vastaan. Poikkeuksena tästä ovat viestikyyhkyset. Viestikyyhkysiä, joita ei ole rokotettu Newcastlen tautia vastaan, ei saa siirtää EU:n alueella.

Direktiivin 14 artiklassa kohdassa 2. edellytetään, että kaikki siirrettävät siitosmunat, untuvikot tai linnut on osoitettava vapaaksi Salmonella pullorumin ja Salmonella gallinariumin tartunnan varalta. Tutkimus tehdään verinäytteistä, joista ei saa löytyä näiden bakteereiden vasta-aineita. Pienten alle 20 harrastelinnun tai siitosmunan erältä vaatimukset ovat lievemmät kuin siirrettäessä Suomeen suurempia siipikarjaeriä.

 • kaikki Suomeen siirrettävät linnut tutkitaan siirtoa edeltävän 30 vrk:n aikana.
 • siitosmunien tai kuoriutuneiden untuvikkojen tautivapaus todistetaan tutkimalla siitosmunat tai untuvikot tuottanut alkuperäisparvi siten, että tartunta havaittaisiin 95 %:n todennäköisyydellä, jos tartunnan prevalenssi olisi 5 %. Jotta tähän varmuuteen päästään, tutkittavien lintujen määrän on oltava tietyssä suhteessa alkuperäparven kokoon. Alla olevasta taulukosta voi tarkistaa, mikä määrä lähtöparven lintuja on missäkin tapauksessa tutkittava.

 

Lintuja lähtöparvessa

Tutkittavien lintujen lukumäärä

vähemmän kuin 24

kaikki

vähemmän kuin 30

24

vähemmän kuin 40

31

vähemmän kuin 50

32

vähemmän kuin 60

38

vähemmän kuin 70

39

vähemmän kuin 80

42

vähemmän kuin 100

50

vähemmän kuin 200

56

200 tai enemmän

60


Siitosmunat on lisäksi oltava desinfioitu lähtömaan virkaeläinlääkärin antamien ohjeiden mukaisesti.

5. Siipikarjalle annettava terveystodistus

Lintuja tai siitosmunia tulee seurata Euroopan neuvoston direktiivin 2009/158/EY liitteen IV mallin 4 mukainen terveystodistus. Todistuksella paikallinen virkaeläinlääkäri vakuuttaa, että siirrolle asetetut terveysehdot täyttyvät. Todistus on edellytys lintujen tai siitosmunien lailliselle siirrolle EU:n alueella. Malli kyseisestä todistuksesta on nähtävillä Eviran internetsivuilla -> eläimet -> tuonti ja vienti-> EU jäsenmaat ->siipikarja-> harrastesiipikarja. Malli on sivun alalaidassa.

Lähettäjämaan virkaeläinlääkäri tarkastaa lähetettävät linnut ja/tai siitosmunat, laatii ja varmentaa terveystodistuksen lähetyksen lastauspäivänä sähköisesti omalla äidinkielellään TRACES – ohjelmassa. Eläinlääkäri tulostaa todistuksen TRACES -järjestelmästä Suomen tai Ruotsin kielellä ja liittää allekirjoittamansa ja leimaamansa todistuksen tuotavien lintujen ja/tai siitosmunien mukaan. Jokaisen eri tilan linnuista tai munista on oltava oma lähetyksen mukana kulkeva terveystodistus.Todistus on voimassa 5 päivää sen varmentamisesta. Lähetyksen vastaanottajaksi (todistuksen osa I, kohta 1.5) merkitään Eviraan rekisteröitynyt siipikarjan maahantuoja ja lähetyksen määräpaikaksi (todistuksen osa I, kohta 1.13) Suomessa rekisteröity siipikarjan pitopaikka.

6. Kuljetus

Linnut ja/tai siitosmunat eivät saa kuljetuksen aikana joutua kosketuksiin sellaisten lintujen tai siitosmunien kanssa, joiden terveydentila on heikompi, kuin Suomeen matkalla olevien lintujen tai siitosmunien terveydentila. (ETL 73§).

Eläinten kuljettamisessa on noudatettava liitteenä olevaa ohjetta kuljetusajoneuvojen sekä lintujen ja/tai siitosmunien kanssa kosketuksissa olleiden kuljetuslaatikoiden pesusta ja desinfioinnista.

Lintujen suojelua kuljetusten aikana koskeva lainsäädäntö

Eläinten suojelusta kuljetusten aikana säädetään

 • Euroopan neuvoston asetus 1/2005/EY (eläinkuljetusasetus) säätelee selkärankaisten eläinten kaupallista kuljetusta
 • Laki eläinten kuljetuksesta (1429/2006) säätää eläinkuljetusasetuksen ulkopuolelle jäävistä kuljetuksista, kuten ei-kaupallisista kuljetuksista

Kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuva eläinkuljetus edellyttää muun muassa eläinkuljettajalupaa, jota haetaan siitä aluehallintovirastosta, jonka alueella on luvan hakijan kotipaikka. Jos eläinkuljettaja on jonkun muun jäsenvaltion kansalainen, hän hakee eläinkuljettajaluvan oman maansa vastaavalta viranomaiselta.

Lisää tietoa eläinten kuljetuksista löytyy Eviran internetsivuilla: evira.fi -> eläimet -> eläinsuojelu ja eläinten pito -> eläinsuojelu kuljetuksissa. Aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit antavat tarvittaessa lisäohjeistusta eläinten kuljetuksista.

7. Saapuneen erän tarkastus

Toimijan on tarkastettava linnut ja/tai siitosmunat ja TRACES terveystodistus välittömästi erän saapumisen jälkeen määräpaikassa. Jos tarkastuksen suorittaja toteaa, että terveystodistus ei vastaa lähetystä, lähetys ei täytä siirtoa koskevia vaatimuksia tai jos lintujen epäillään levittävän tarttuvaa tautia, linnut on eristettävä määräpaikassa välittömästi ja asiasta on ilmoitettava kunnaneläinlääkärille (Eläintautilaki 64 §).

Mikäli toimija on epävarma eläinten terveysehtojen täyttymisestä, hänen on viisainta pyytää apua erän tarkastukseen joko omalta eläinlääkäriltään tai paikalliselta virkaeläinlääkäriltä. Tämä apu maksaa, mutta se voi säästää paljon, jos sillä voidaan estää uuden taudin leviäminen Suomeen.

Toimijan tarkastaessa, että linnut tai siitosmunat täyttävät Suomeen siirrettävien eläinten vaatimukset on TRACES -terveystodistus luettava huolellisesti ja seuraaviin kohtiin on kiinnitettävä huomio:

 • Osa I: Erää koskevat tiedot
  • tässä pitää olla oikeat tiedot, jotka kuvaavat kyseistä lintu-/siitosmunaerää 
 • Osa II: Todistus (tässä todistetaan lintujen/siitosmunien terveys) Suomeen lintuja ja/tai siitosmunia tuotaessa, kohtien pitää olla täytettyinä seuraavasti  

 Kohta II.1. Eläinten terveyttä koskeva vakuutus

a) Lintujen/siitosmunien on täytettävä dir.2009/158/EY 14 artiklan säännökset
b) Lintujen/siitosmunien on täytettävä dir.2009/158/EY 15 artiklan 1 kohdan säännökset
c) Suomella ei ole harrastesiipikarjalle hyväksyttyjä vapaaehtoisia tai pakollisia valvontaohjelmia, joten tätä kohtaa ei edellytetä täytettäväksi
d) kohta ”ei ole rokotettu Newcastlen tautia vastaan” on oltava valittuna, jos tuodaan muita lintuja kuin kirjekyyhkysiä. Muidenkin kuin kirjekyyhkysten rokottaminen on kuitenkin sallittua, jos se on tapahtunut yli 12 kk ennen tuontia.
e) kohta ”ei ole rokotettu Newcastlen tautia vastaan” on oltava valittuna tuotaessa untuvikkoja
f)  kohta on oltava valittuna tuotaessa untuvikkoja. Untuvikkojen alkuperäparvi on voitu rokottaa Newcastlen tautia vastaan, jos on käytetty inaktivoitua rokotetta tai rokottaminen on tapahtunut yli 30vrk ennen siitosmunien keräämistä.
g) kohta on oltava täytettynä, jos tuodaan siitosmunia. Siitosmunien alkuperäparvi on voitu rokottaa Newcastlen tautia vastaan, jos on käytetty inaktivoitua rokotetta tai rokottaminen on tapahtunut yli 30vrk ennen siitosmunien keräämistä.

Kohta II.2. Kansanterveyttä koskeva vakuutus

 • kohta a. on oltava valittuna siirrettäessä Gallus gallus lajin kanoihin tai kalkkunoihin kuuluvia lintuja, untuvikkoja tai siitosmunia. 
  • Viimeisin näytteenoton päivämäärä ei saa olla kuukautta vanhempi kuin terveystodistuksen antopäivämäärä. 
  • Jos tutkimuksen tulos on positiivinen, silloin on oltava valittuna myös kohta b). 
  • Jos tulos on ollut negatiivinen, silloin kohtaa b) ei tarvitse olla valittuna. 

Kohta II.3. Terveyttä koskevat lisätiedot

Tämän kohdan ehdot koskevat lintuja ja/tai siitosmunia jotka tulevat alueelta, jonne on annettu lintuinfluenssan vuoksi suojapäätöksiä. Jos joku tämän kohdan alakohdista on täytettynä, se tarkoittaa, että lähetys on peräisin lintuinfluenssan vuoksi asetetulta suoja-alueelta. Tällaisessa tapauksessa on varminta olla yhteydessä eläinlääkintäviranomaiseen, joka voi auttaa tarkistamaan, täyttääkö lähetys asetetut terveysvaatimukset.

Lintujen tai siitosmunien siirto lintuinfluenssan vuoksi asetetulta suoja-alueelta on aina suuri eläintautiriski, vaikka ehdot siirrolle onnistuttaisiinkin täyttämään. Evira suosittelee, että harraste- tai muutakaan siipikarjaa ei missään olosuhteissa siirrettäisi lintuinfluenssan vuoksi perustetulta suoja-alueelta.

Tarkista vielä, että todistuksen leima ja allekirjoitus on tehty eri värillä kuin todistuksen muu teksti eikä päiväyksestä ole kulunut yli 5vrk.

Toimija ei saa luovuttaa eläimiä toiselle vastaanottajalle, ennen kuin eläinten ja niitä seuraavien asiakirjojen on todettu täyttävän vaatimukset.

Virkaeläinlääkäri voi tehdä pistokokein tarkastuksia ja ottaa niiden yhteydessä näytteitä määräpaikassa. Virkaeläinlääkärillä on oikeus tarkastaa eläimet ja asiakirjat myös kuljetuksen aikana.

8. Luettelon pito ja tietojen säilyttäminen (Eläintautilaki 65§)

Toimijan on pidettävä luetteloa kaikista lähetyksistä. Luetteloa ja virallisia terveystodistuksia on säilytettävä vähintään 5 vuotta ja luettelosta on käytävä ilmi seuraavat asiat:

 1. tiedot siirretyistä linnuista ja munista sekä niiden mahdolliset tunnisteet
 2. siirrettyjen lintujen ja munien määrät,
 3. tiedot siirrettyjen lintujen ja munien lähettäjästä ja lähtöpitopaikasta, vastaanottajasta ja määräpaikasta,
 4. saapumispäivämäärä,
 5. asiakirjat, joita erän mukana on seurannut, sekä
 6. jos vastaanotettuja eläimiä tai munia luovutetaan eteenpäin, seuraavat tiedossa olevat vastaanottajat sekä toimituksen ajankohta.

 

Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia tai toimijoita sitovia. Viime kädessä lainsäädännön soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee tuomioistuin.

Tässä ohjeessa on sekä suoria lainauksia lainsäädännöstä että tulkintoja lainsäädännön soveltamisesta. Tulkinnat lainsäädännön soveltamisesta on erotettu kursiivilla. Ohjeessa esitetyt tulkinnat ovat Eviran näkemyksiä siitä, miten lainsäädäntöä tulisi soveltaa.

 

Lisää aiheesta palvelussamme