Siitosmunien, untuvikkojen ja siipikarjan tuonti EU-maista, Sveitsistä ja Norjasta Suomeen

Tämä ohje koskee toimijoita, jotka tuovat siitosmunia, untuvikkoja ja siipikarjaa Suomeen EU-maista, Norjasta tai Sveitsistä. Tuonnilla tarkoitetaan eläinten siirtoja.

 • Ohje koskee seuraavien siipikarjalajien, niiden untuvikkojen ja siitosmunien maahantuontia: kana, kalkkuna, helmikana, ankka, sorsa, hanhi, viiriäinen, kyyhkynen, fasaani, peltopyy ja sileälastaiset linnut (strutsi, emu, nandu).
 • Tuotaessa EU:n ulkopuolisesta maasta siitosmunia, jotka haudotaan untuvikoiksi toisessa EU-maassa, Norjassa tai Sveitsissä, niin siitosmunien on täytettävä Suomeen tuonnin edellytykset niiden saapuessa toiseen EU-maahan, Norjaan tai Sveitsiin.
 • Alle 20 linnun tai siitosmunien tuonnille on erillinen ohje

1. Rekisteröidy siipikarjan tuojaksi Eviraan (Eläintautilaki 441/2013, ETL, 60 §)

Siipikarjan tuojan pitää rekisteröityä Eviraan eläinten siirtäjäksi (Eläintautilaki 441/2013, ETL 60§).

Webropol-rekisteröintihakemus löytyy täältä.

Rekisteröinti on maksullinen. Rekisteröinti on voimassa kolme vuotta, ja se uusitaan hakemuksesta. Toimija poistetaan rekisteristä kolmen vuoden kuluttua siitä, kun rekisteröinnin voimassaolo on päättynyt tai rekisteröinti on muusta syystä peruutettu.

2. Rekisteröinti organisaatioksi TRACES – järjestelmään

Eläinten tuojat on rekisteröitävä myös TRACES –järjestelmään, jotta eläinten lähettäjä löytää ohjelmasta oikean vastaanottajan. Evira rekisteröi kaikki Eviraan eläinten tuojaksi rekisteröimänsä siipikarjaa tuovat toimijat organisaatioksi TRACES järjestelmään.

Kun eläinten lähettäjä toisesta EU:n maasta laatii lähetyksen edellyttämiä asiakirjoja TRACES – ohjelmaan, hän löytää oikean vastaanottajan ohjelmasta varmimmin seuraavilla ohjeilla:

 • valitse maaksi Suomi
 • syötä postinumeroksi vastaanottajan antama postinumero = postinumero, jonka Eviraan rekisteröitynyt toimija on antanut Eviraan rekisteröityessään
 • valitse tyypiksi ”siipikarjatila (ex)” (engl.”type” -> ”poultry farm (ex), ruotsiksi ”typ” ->”besättning med fjäderfä (ex)”)
 • valitse statukseksi varmennettu (engl. ”valid”, ruotsiksi ””giltig”)

sen jälkeen ”etsi” komennolla tulee esiin rajallinen määrä organisaatioita (nimiä) ja lähettäjän on helppo valita niistä oikea vastaanottaja.

On tärkeää, että lähettäjät eivät luo Suomen organisaatioita, sillä niin ne jäävät helposti nimiltään vääriksi ja myös varmentamatta.

3. Hyväksytyt tuontimaat

Siipikarjaa, untuvikkoja ja siitosmunia saadaan tuoda Suomeen kaikista EU-maista, kunhan ne täyttävät Neuvoston direktiivissä 2009/158/EY asetetut terveysehdot sekä lisävakuusehdot salmonellan varalta.

Eläintautiepidemioista voi kuitenkin aiheutua rajoituksia tuontimaissa ja alueissa. Ajan tasalla olevat suojapäätökset rajoituksista löytyvät maa- ja metsätalousministeriön internetsivuilta. Suojapäätökset on syytä tarkastaa erikseen ennen jokaista tuontia.  

4. Tuotavien eläinten terveys

Eläinten terveydelle asetettujen ehtojen noudattaminen on välttämätöntä, jotta estetään vakavien eläintautien leviäminen uusille alueille. Suomen eläintautitilanne on poikkeuksellisen hyvä ja siksi eläintaudit voivat Suomeen tullessaan ja täällä levitessään aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia eläinten tuojan lisäksi myös jo täällä olevien eläinten omistajille. Tuonnin terveysehdoilla pyritään estämään vakavimpien eläintautien siirtyminen maasta toiseen. Tautien leviämistä voidaan ehkäistä lainsäädännöllisten vaatimusten lisäksi muun muassa noudattamalla Eläinten terveys ETT ry:n ohjeita (http://www.ett.fi/).

Mikäli tuoja kokee eläintauteihin liittyvissä asioissa epävarmuutta, hänen kannattaa aina mieluummin olla yhteydessä eläinlääkintäviranomaisiin, kuin toimia omin päin ja mahdollisesti riskeerata Suomen hyvä eläintautitilanne. Eläinlääkintäviranomaisia ovat paikallinen kunnaneläinlääkäri, valvontaeläinlääkäri ja läänineläinlääkäri.

4.1 Siipikarjaa, untuvikkoja ja siitosmunia seuraava terveystodistus

Siipikarjan, untuvikkojen ja siitosmunien mukana on oltava koko matkan ajan EU:n neuvoston direktiivin (EY) 2009/158 edellyttämä terveystodistus (ns. TRACES-todistus, osat I ja II). Malli todistuksesta löytyy direktiivin 2009/158/EY liitteestä IV. Käytettävä todistusmalli valitaan tuotavan erän mukaan: siitosmunat/päivän ikäiset untuvikot/siitos- ja tuotantosiipikarja/teurassiipikarja/ riistan istutukseen maastoon tarkoitettu siipikarja.

Lähettäjämaan virkaeläinlääkäri tarkastaa lähetettävän siipikarjan, untuvikot ja/tai siitosmunat ennen TRACES -todistukseen osaan I ilmoitettua suunnitelman mukaista lähtöaikaa. Virkaeläinlääkäri vakuuttaa terveystodistukseen osaan II eläinten siirron edellytyksenä olevat ehdot ja tulostaa todistuksen sekä lähettäjämaan että vastaanottajamaan kielellä. Viranomainen allekirjoittaa ja leimaa tulostetun todistuksen, joka seuraa eläimiä koko matkan ajan. TRACES- todistus tallentuu myös sähköisesti TRACES-järjestelmään ja on sieltä EU:n jäsenmaiden eläinlääkintäviranomaisten saatavilla. Terveystodistus on laadittava lähtöpäivänä ja se on voimassa 5 päivää.

4.2 Terveystodistuksen ehdot

Lähtöpitopaikkaa ja tuotavia siipikarjaa, untuvikkoja ja siitosmunia koskevat vaatimukset kerrotaan neuvoston direktiivissä (EY) 2009/158.Suomeen tuotavien siipikarjan, untuvikkojen ja siitosmunien terveysvaatimuksista säädetään myös MMM:n asetuksessa 1036/2013.

Lintujen, untuvikkojen ja siitosmunien on oltava lähtöisin laitoksesta, joka täyttää Euroopan neuvoston direktiivin 2009/158/EY vaatimukset. Laitos ei saa lähetyshetkellä olla eläintautien leviämisen estämiseksi annettujen rajoitusten alainen. Kyseiset laitokset löytyvät osoitteesta http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

Lintujen, untuvikkojen ja siitosmunien on lähtöhetkellä oltava parvesta, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

 1. Parvea on pidetty yli 6 viikkoa edellä mainitussa EU:n sisäiseen kauppaan hyväksytyssä laitoksessa.
 2. Rokotusohjelma täyttää lähtömaan viranomaisten vaatimukset. HUOM. Katso myös kohta 4.4. koskien Suomen vaatimuksia ND-rokotuksista.
 3. Parvessa ei lähetyshetkellä ole havaittavissa tarttuviin siipikarjatauteihin viittaavia oireita.
 4. Jokaisessa siitosmunassa on oltava leimattuna alkuperälaitoksen hyväksymistunnus.
 5. Siitosmunat on oltava desinfioitu lähtömaan virkaeläinlääkärin antamien ohjeiden mukaisesti.
 6. Lähtömaan virkaeläinlääkäri on tarkastanut
 • siipikarjan enintään 48 tuntia ennen suunniteltua lastausta;
 • siitosmunien ja untuvikkojen emoparven enintään 72 tuntia ennen suunniteltua lähetyshetkeä eikä silloin ole havaittu tarttuviin tauteihin viittaavia oireita.

4.3 Kuljetusvaatimukset

Linnut ja untuvikot on kuljetettava viipymättä määränpäälaitokseen. Ne eivät saa joutua kosketuksiin muiden elävien lintujen kanssa lukuun ottamatta tämän ohjeen vaatimukset täyttävää isovanhempais-, vanhempais- ja tuotantopolven siipikarjaa tai untuvikkoja.

Lintuja ei saa kuljettaa lintuinfluenssan tai Newcastlen taudin saastuttamien alueiden läpi muuta kuin pääteitä pitkin tai rautateitse.

Siitosmunat ja untuvikot on kuljetettava joko

 1. tähän tarkoitukseen suunnitellussa kertakäyttöisessä laatikossa, joka hävitetään kuljetuksen jälkeen tai
 2. useamman kerran käytettävässä laatikossa edellyttäen, että se on puhdistettu ja desinfioitu ennen kuljetusta.

Kuljetuslaatikossa saa olla vain samasta laitoksesta lähtöisin olevia samaa lajia, tyyppiä ja luokkaa olevia siitosmunia tai untuvikkoja.

Laatikossa on oltava seuraavat merkinnät:

 1. lähtövaltion ja -alueen nimi
 2. lähtölaitoksen virallinen hyväksymistunnus ja
 3. kuljetuslaatikon sisältämien siitosmunien määrä ja laji.

Kuljetuslaatikot voidaan kuljetusta varten pakata kontteihin. Kontteihin on merkittävä niiden sisältämien kuljetuslaatikoiden lukumäärä ja samat tiedot kuin kuljetuslaatikoihin. Kuljetuslaatikot sekä -kontit, jos ne eivät ole kertakäyttöisiä, on puhdistettava ja desinfioitava ennen lastausta lähtömaan virkaeläinlääkärin antamien ohjeiden mukaan. Lastin purkamisen jälkeen puhdistus ja desinfiointi on suoritettava paikallisen suomalaisen kunnaneläinlääkärin ohjeiden mukaan.

Siipikarja on kuljetettava sälelaatikoissa tai häkeissä

 1. laatikko tai häkki saa sisältää vain samasta laitoksesta lähtöisin olevaa samaa lajia, tyyppiä ja luokkaa olevaa siipikarjaa.
 2. laatikkoon tai häkkiin on merkittävä lähtölaitoksen virallinen hyväksymistunnus
 3. laatikoiden ja häkkien ja kuljetusajoneuvon on oltava rakenteeltaan sellaisia, että

a. ulosteiden leviäminen estyy, ja höyhenten leviäminen on mahdollisimman vähäistä,
b. lintujen ulkoinen tarkastus on mahdollista suorittaa ja
c. ne on mahdollista puhdistaa ja desinfioida.

4.4 Newcastlen tauti (Euroopan komission päätös 94/963/EY)

Terveystodistuksessa tai sen liitteessä on oltava maininta Suomelle Newcastlen taudin suhteen myönnettyyn rokotusvapaa-asemaan liittyvien lisäehtojen täyttymisestä. Maahantuojan on tarkastettava maininta terveystodistuksen II osasta:

edellä kuvattu siipikarja, untuvikot tai siitosmunat täyttävät neuvoston direktiivin 2009/158/EY 15 artiklan 1 kohdan säännökset. Näillä ehdoilla lähettäjämaan virkaeläinlääkäri vakuuttaa, että:

Siitosmunat tai untuvikot ovat peräisin parvesta,

 1. jota ei ole rokotettu Newcastlen tautia vastaan tai
 2. joka on rokotettu tapetulla (inaktivoidulla) rokotteella tai
 3. joka on rokotettu elävällä rokotteella edellyttäen, että rokotus on suoritettu vähintään 30 päivää ennen munien keräämistä.

Untuvikot (ml. riistanistutuksiin tarkoitetut)

 1. eivät ole rokotettuja Newcastlen taudin varalta.
 2. on haudottu hautomossa eri aikaan ja paikassa sellaisista siitosmunista, jotka eivät täytä edellisen kohdan vaatimuksia.

Siipikarja täyttää seuraavat vaatimukset:

 1. Lintuja ei ole rokotettu Newcastlen taudin varalta.
 2. Lintujen on oltava virkaeläinlääkärin valvonnassa eristettyinä lähtötilalla tai karanteeniasemalla viimeiset 14 päivää ennen lähtöä. Viimeisen 21 päivän aikana ennen lähtöä lähtötilalla tai karanteeniasemalla ei saa suorittaa rokotuksia Newcastlen tautia vastaan eikä sinne saa tuoda lintuja, jotka eivät kuulu kyseessä olevaan maahantuontierään. Karanteeniasemalla ei saa suorittaa rokotuksia.
 3. Linnut on tutkittu 14 päivän sisällä ennen lähtöä serologisesti kielteisin tuloksin Newcastlen taudin vasta-aineiden varalta. Tutkimukseen on valittu linnut siten, että 95 %.n todennäköisyydellä on todettu tartunta, jonka esiintyvyys on 5 %.

4.5 Salmonella- ja mykoplasmaehdot

Lintujen terveydelle asetetaan vaatimuksia Salmonella pullorum, S. gallinarum ja S. arizonae -bakteerien sekä mykoplasman vapaudesta. Nämä vaatimukset koskevat kaikkia siipikarjalajeja ja myös siipikarjaa, jota tuodaan Ruotsista tai Norjasta. Nämä ehdot täyttyvät, jos vientiin hyväksyttyä laitosta on lähettävässä maassa valvottu asianmukaisesti.

Muualta kuin Ruotsista tai Norjasta tuotaessa vaaditaan yllä mainittujen vaatimusten lisäksi lisävakuusehtoja kanoilta, broilereilta ja kalkkunoilta sekä niiden untuvikoilta mutta ei siitosmunilta. Lisävakuusehdot on selostettu tämän ohjeen erillisessä liitteessä. Ruotsilla ja Norjalla on vastaavat lisävakuudet kuin Suomella, joten niistä tuotaessa lisäehtoja ei vaadita.

4.6 Riistanistutuksiin tarkoitettu siipikarja

Riistanistutuksiin tarkoitetun siipikarjan ei tarvitse olla peräisin hyväksytystä siipikarjan vientilaitoksesta. Lähetyshetkellä yli 72 tunnin ikäisen riistanistutukseen tarkoitetun siipikarjan on

oltava peräisin tilalta:

 1. jolla niitä on pidetty kuoriutumisesta alkaen tai yli 21 päivän ajan ja jolla ne eivät lähetystä edeltävän kahden viikon aikana ole joutuneet kosketuksiin pitopaikkaan tuodun uuden siipikarjan kanssa;
 2. jossa virkaeläinlääkäri tai hyväksytty eläinlääkäri on lähetystä edeltävien 48 tunnin aikana suorittanut terveystarkastuksen eikä siipikarjassa tarkastushetkellä ole havaittu mitään tarttuviin siipikarjan tauteihin viittaavia oireita;
 3. virkaeläinlääkäri on ennen lähetystä ottanut lähtöpitopaikasta näytteitä lintuinfluenssan varalta liitteenä olevan asetuksen MMMa 1036/2013 liitteen II mukaisesti. Näytteiden tutkimustulokset ovat olleet kielteisiä.
 4. joka ei sijaitse alueella, jolla on voimassa kielto yhteisön lainsäädännön mukaisesti eläinten terveyteen liittyvistä syistä sellaisen taudin puhkeamisen seurauksena, jolle siipikarja on altista.

5. Eläinsuojelulainsäädännön asettamat vaatimukset siipikarjan ja untuvikkojen kuljetukselle

Eläinten suojelusta kuljetusten aikana säädetään

 • eläinkuljetusasetuksessa (1/2005/EY)
 • laissa eläinten kuljetuksesta (1429/2006)

Kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuva eläinkuljetus edellyttää eläinkuljettajalupaa, jota haetaan sen läänin lääninhallituksesta, jonka alueella on luvan hakijan kotipaikka. Eviran internetsivuilla on eläinten kuljetuksista lisää tietoa. Lisäohjeistusta eläinten kuljetuksista antavat tarvittaessa läänineläinlääkärit.

6. Eläintautilainsäädännön asettamat vaatimukset siipikarjan ja untuvikkojen kuljetukselle

Eläintautien ehkäisystä kuljetusajoneuvojen mukana siirrettäessä siipikarjaa säädetään eläintautilain (441/2013) 73 §:ssä. Siipikarjan kuljettamisessa on noudatettava ohjetta kuljetusajoneuvojen desinfioinnista.

7. Tuontitarkastus (Eläintautilaki 64 §)

Tuojan on tarkastettava eläimet, niiden tunnistusmerkinnät ja tuontiasiakirjat välittömästi tuonnin jälkeen määräpaikassa. Jos tarkastuksen suorittaja toteaa, että tuontiasiakirjat tai tunnistusmerkinnät eivät täytä tuontia koskevia vaatimuksia tai ne ovat puutteelliset tai jos eläimen epäillään levittävän tarttuvaa tautia, eläimet on eristettävä määräpaikassa välittömästi ja asiasta on ilmoitettava kunnaneläinlääkärille.

Tuoja ei saa luovuttaa eläimiä toiselle vastaanottajalle, ennen kuin eläinten ja niitä seuraavien tuontiasiakirjojen on todettu täyttävän tuontivaatimukset.

Virkaeläinlääkäri voi tehdä pistokokein tarkastuksia ja ottaa niiden yhteydessä näytteitä määräpaikassa. Virkaeläinlääkärillä on oikeus tarkastaa eläimet ja tuontiasiakirjat myös kuljetuksen aikana.

8. Luettelon pito ja tietojen säilyttäminen (Eläintautilaki 65 §)

Tuojan on pidettävä luetteloa kaikista lähetyksistä. Luetteloa ja virallisia terveystodistuksia on säilytettävä vähintään 5 vuotta ja luettelosta on käytävä ilmi seuraavat asiat:

 1. siipikarjan laji ja mahdolliset tunnisteet,
 2. lintujen, untuvikkojen ja/tai siitosmunien määrät,
 3. tiedot toimitettujen lintujen, untuvikkojen ja/tai siitosmunien lähettäjästä ja lähtöpitopaikasta, vastaanottajasta ja määräpaikasta,
 4. tuontipäivämäärä,
 5. tuontiasiakirjat, joita erän mukana on seurannut, sekä
 6. jos vastaanotettuja lintuja, untuvikkoja ja/tai siitosmunia luovutetaan eteenpäin, seuraavat tiedossa olevat vastaanottajat.

 

Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia tai toimijoita sitovia. Viime kädessä lainsäädännön soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee tuomioistuin.

Tässä ohjeessa on sekä suoria lainauksia lainsäädännöstä että tulkintoja lainsäädännön soveltamisesta. Tulkinnat lainsäädännön soveltamisesta on erotettu kursiivilla. Ohjeessa esitetyt tulkinnat ovat Eviran näkemyksiä siitä, miten lainsäädäntöä tulisi soveltaa.

 

Lisää aiheesta palvelussamme