Kotieläiminä pidettävien tarhattujen märehtijöiden ja kamelieläinten (mm. laamat, alpakat, kamelit, myskihärät, lumivuohet) tuonti EU-maista, Norjasta ja Sveitsistä Suomeen

Tämä ohje koskee kaikkia niitä toimijoita, jotka tuovat tässä ohjeessa tarkoitettuja kotieläiminä pidettäviä tarhattuja märehtijöitä ja kamelieläimiä Suomeen EU-maista, Norjasta tai Sveitsistä. Tuonnilla tarkoitetaan eläinten siirtoja EU-maista, Norjasta tai Sveitsistä Suomeen

Tämä ohje ei koske nautoja, biisoneita, vuohia ja lampaita.

1. Rekisteröidy tuojaksi Eviraan

Jokaisen tuojan pitää rekisteröityä Eviran rekisteriin eläinten tuojista ja viejistä. Hakemus on suositeltavaa tehdä vähintään 10 arkipäivää ennen ensimmäistä tuontia.

Rekisteröinti on voimassa kolme vuotta, ja se uusitaan hakemuksesta. Toimija poistetaan rekisteristä kolmen vuoden kuluttua siitä, kun rekisteröinnin voimassaolo on päättynyt tai rekisteröinti on muusta syystä peruutettu.

Rekisteröinti on maksullinen.

Webropol-rekisteröintihakemus löytyy täältä.

Asiasta säädetään eläintautilaissa 441/2013 60 §:ssä ja MMM:n asetuksessa 1024/2013 4 §:ssä.

2. Rekisteröidy toimijaksi TRACES – järjestelmään

Eläinten tuojien/viejien tulee rekisteröityä myös TRACES -järjestelmään. Ohjeet rekisteröitymiseen löytyvät Eviran internetsivuilta osoitteessa: www.evira.fi > Eläimet > Tuonti ja vienti > TRACES > rekisteröityminen ja ongelmatilanteet. Jos luet tämän oppaan sähköistä versiota, linkki sivulle löytyy klikkaamalla tästä. Kun toimija on rekisteröitynyt, ohjelma lähettää tiedon rekisteröitymisestä paikalliseen aluehallintovirastoon, jossa läänineläinlääkäri aktivoi toimijan TRACES - tilin. Läänineläinlääkäri tekee tämän vasta saatuaan varmennuksen, että toimija on rekisteröity Eviran rekisteriin eläinten siirtäjäksi. Aktivoinnin seurauksena ohjelma lähettää viestin toimijalle, että tili on aktivoitu. Sen jälkeen vienti/tuontierän luominen TRACES - ohjelmaan on mahdollista. Eläinten lähettäjä täyttää lähetystä seuraavan todistuksen osan I TRACES -järjestelmään.

3. Hyväksytyt tuontimaat

Tarhattuja märehtijöitä ja kamelieläimiä saadaan tuoda maa- ja metsätalousministeriön asetuksen nro 1035/2013 mukaisesti kaikista EU-maista. Eläintautiepidemioista voi kuitenkin aiheutua rajoituksia tuontimaissa ja alueissa. Ajan tasalla olevat suojapäätökset rajoituksista löytyvät maa- ja metsätalousministeriön internetsivuilta.

4. Tuonnin terveysehdot

4.1. Terveystodistus

Tarhatun märehtijän tai kamelieläimen mukana on oltava neuvoston direktiivin 92/65/ETY liitteen E osan 1 mallin mukainen todistus. Terveystodistuksen muoto on määritetty Komission asetuksessa (EY) N:o 599/2004 (malli liitteenä). Lähettäjämaan toimivaltainen viranomainen, joka tarkastaa lähetettävät eläimet tulostaa todistuksen TRACES järjestelmästä lähetyksen mukaan ja lähettää samalla todistuksen sähköisesti vastaanottajamaan viranomaisille. Lähetystä on seurattava todistuksesta sekä lähettäjämaan että vastaanottajamaan kieliset versiot, jotka molemmat on oltava leimattu ja ainakin lähettäjämaankielinen versio eläinlääkärin allekirjoittama.

4.2. Vaatimukset lähtömaassa

 1. eläinten lähtöpitopaikkaan ei eläintautien vastustamiseen liittyvistä syistä kohdistu kyseiseen eläinlajiin kuuluvien eläinten siirtämistä koskevia kieltoja tai rajoituksia;
 2. eläimet on merkitty yksilökohtaisin tunnistein siten, että niiden lähtöpitopaikka voidaan tunnistaa;
 3. eläimiä ei ole määrätty teurastettaviksi tai lopetettaviksi eläinten terveyteen liittyvistä syistä;
 4. eläimet eivät ole rokotettuja suu- ja sorkkatautia vastaan eivätkä ne ole lähtöisin alueelta, johon kohdistuu suu- ja sorkkataudin leviämisen estämiseksi asetettuja kieltoja tai rajoituksia;
 5. eläimet ovat olleet lähtöpitopaikassa syntymästään saakka tai vähintään 30 vuorokautta ennen lähettämistä; sekä
 6. siirrettäville eläimille on suoritettu tässä mainitut eläintautitutkimukset. Tutkittaessa lähetettävät eläimet, ne on eristettävä lähtöpitopaikan muista eläimistä lähettäjävaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymään paikkaan vähintään lähetystä edeltävien 30 vuorokauden ajaksi. Vaadittavat eläintautitutkimukset on suoritettava näiden 30 vuorokauden aikana. Eristämistä ei kuitenkaan vaadita, jos kaikille lähtöpitopaikan eläimille on suoritettu eläintautitutkimukset.
 7. Eläinten kuljetusvälineessä ei saa samanaikaisesti kuljettaa eläimiä, jotka eivät täytä vähintään vastaavantasoisia terveysvaatimuksia kuin mitä näiltä eläimiltä EU-maiden välisissä siirroissa edellytetään.


Lisäksi eläinten on oltava lähtöisin pitopaikasta, jossa ei ole saanut esiintyä lähettämistä edeltävien 42 vuorokauden aikana luomistautia, naudan tarttuvaa rinotrakeiittia (IBR-tauti) eikä tuberkuloosia.

Eläimet tulee tutkia 30 päivän eristyksen kuluessa ennen tuontia kielteisin tuloksin:

 • tuberkuliinitestillä käyttäen nauta- ja aviäärituberkuliinia
 • luomistaudin (bruselloosin) varalta serologisesti
 • IBR: n varalta serologisesti 


Eläimiä seuraavassa terveystodistuksessa on ilmettävä tuberkuloosin ja luomistaudin tutkimukset. Naudan tarttuvan rinotrakeiitin (IBR, Infectious bovine rhinotracheitis) tutkimuksesta on oltava tutkimuksen tehneen laboratorion antama tutkimustulos, jossa on oltava mainittu tutkittujen eläinten yksilökohtaiset tunnisteet.

4.3. Tuonti bluetongue-taudin rajoitusalueilta

Useissa Euroopan maissa on alueita, jotka bluetongue-taudin vuoksi ovat rajoittavien määräysten alaisia. Taudille herkkien eläinlajien tuonti rajoitusalueilta on mahdollista vain noudattaen Komission asetuksen (EY) N:o 1266/2007 ehtoja. Ehtojen täyttymisestä pitää olla todettu eläimiä seuraavassa terveystodistuksessa. Tarkemmat ohjeet tuonnista ja tuonnin jälkeisistä toimenpiteistä ovat erillisessä liitteessä.

Bluetongue-taudin vuoksi rajoittavien määräysten alaisina olevat alueet eri EU-maissa löytyvät internetistä komission sivuilta:
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bt_restrictedzones.pdf

4.4. Tutkimukset tuonnin jälkeen

Suomeen saapumisen jälkeen märehtijät ja kamelieläimet on pidettävä määränpäänä olevassa pitopaikassa tuontia seuraavan vuoden ajan. Tuodut märehtijät ja kamelieläimet sekä ne eläimet, jotka ovat määränpäänä olevassa pitopaikassa olleet yhteydessä tuotuihin eläimiin siten, että olisivat voineet saada tuberkuloositartunnan, on tutkittava tuberkuloosin varalta nauta- ja aviäärituberkuliinilla ensimmäisen kerran 1—2 kuukauden ja toisen kerran 11—12 kuukauden kuluttua tuonnista. Tutkimuksen kuluista vastaa valtio ja tutkimukset suorittaa kunnan virkaeläinlääkäri.

Eläimet on tutkittava kahden arkipäivän kuluessa niiden saapumisesta IBR:n ja luomistaudin varalta serologisesti.

Lisäksi Bluetonguen suhteen riskimaista tuotavat märehtijät ja kamelieläimet tutkitaan 2 arkipäivän kuluessa tuonnista viranomaismääräyksellä bluetongue-taudin varalta. Läänineläinlääkäri määrää kunnaneläinlääkärin ottamaan tarvittavat näytteet. Näytteeksi otetaan verinäyte (1 seerumiverinäyte ja 1 EDTA-verinäyte). Eläimille tehdään myös kliininen tarkastus.

Asiasta säädetään MMM:n asetuksessa 1035/2013 5 ja 6 §:ssä, Neuvoston direktiivissä 92/65/ETY ja Komission asetuksessa (EY) N:o 599/2004.

5. Tuontitarkastus

Tuojan on tarkastettava eläimet, niiden tunnistusmerkinnät ja tuontiasiakirjat välittömästi tuonnin jälkeen määräpaikassa. Jos tarkastuksen suorittaja toteaa, että tuontiasiakirjat tai tunnistusmerkinnät eivät täytä tuontia koskevia vaatimuksia tai ne ovat puutteelliset tai jos eläimen epäillään levittävän tarttuvaa tautia, eläimet on eristettävä määräpaikassa välittömästi ja asiasta on ilmoitettava kunnaneläinlääkärille.

Tuoja ei saa luovuttaa eläimiä toiselle vastaanottajalle, ennen kuin eläinten ja niitä seuraavien tuontiasiakirjojen on todettu täyttävän tuontivaatimukset.

Virkaeläinlääkäri voi tehdä pistokokein tarkastuksia ja ottaa niiden yhteydessä näytteitä määräpaikassa. Virkaeläinlääkärillä on oikeus tarkastaa eläimet ja tuontiasiakirjat myös kuljetuksen aikana.

Asiasta säädetään tarkemmin eläintautilain 441/2013 64 §:ssä ja MMM:n asetuksen 1024/2013 5 ja 6 §:ssä.

6. Luettelon pito ja tietojen säilyttäminen

Tuojan on pidettävä luetteloa kaikista lähetyksistä. Luetteloa ja virallisia terveystodistuksia on säilytettävä vähintään 5 vuotta ja luettelosta on käytävä ilmi seuraavat asiat:

 1. eläinten laji, määrä ja mahdolliset tunnisteet, 
 2. eläinten, alkioiden ja sukusolujen määrät,
 3. tiedot toimitettujen eläinten, alkioiden ja sukusolujen lähettäjästä ja lähtöpitopaikasta, vastaanottajasta ja määräpaikasta,
 4. tuontipäivämäärä,
 5. tuontiasiakirjat, joita erän mukana on seurannut, sekä
 6. jos vastaanotettuja eläimiä, alkioita tai sukusoluja luovutetaan eteenpäin, seuraavat tiedossa olevat vastaanottajat.

Asiasta säädetään eläintautilain 441/2013 65 §:ssä ja MMM:n asetuksessa 1024/2013 8 §:ssä.

7. Muu asiaan kuuluva lainsäädäntö

7.1. Eläinten suojelua kuljetusten aikana koskeva lainsäädäntö

Eläinten suojelusta kuljetusten aikana säädetään

 • eläinkuljetusasetuksessa [Euroopan neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005 eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta]
 • laissa eläinten kuljetuksesta (1429/2006)
 • Euroopan neuvoston asetuksessa pysähdyspaikoista eli tarkastusasemista (1255/97, muutettu 1040/2003).


Euroopan neuvoston eläinkuljetusasetus säätelee selkärankaisten eläinten kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuvaa kuljetusta.

Kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuva eläinkuljetus edellyttää eläinkuljettajalupaa, jota haetaan siitä aluehallintovirastosta, jonka alueella on luvan hakijan kotipaikka.

Eviran internet‑sivuilla on eläinten kuljetuksista lisää tietoa ja muun muassa reittisuunnitelman täyttöohjeet ja lomakkeet löytyvät sieltä. Lisäohjeistusta eläinten kuljetuksista antavat tarvittaessa läänineläinlääkärit.
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainsuojelu_ja_elainten_pito/elainsuojelu_kuljetuksissa/

7.2. Eläintautien leviämisen ehkäisy kuljetuksissa

Eläinten kuljettamisessa on käytettävä sellaisia kuljetusvälineitä, joista ei kuljetuksen aikana tai muutoin pääse ulos eläinten eritteitä, kuivikkeita tai rehua. Kuljetusten välillä kuljetusvälineen eläimille tarkoitettu tila on puhdistettava ja tarvittaessa desinfioitava siihen soveltuvalla desinfiointiaineella.

Asiasta säädetään eläintautilain 441/2013 73 §:ssä.

7.3. Haitalliset vieraslajit

EU:n jäsenmaat ovat hyväksyneet luettelon haitallisista vieraslajeista. Luetteloon kuuluvien lajien maahantuonti, kasvattaminen, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kielletty EU:n alueella. Lisäksi kansallisista haittalajeista säädetään valtioneuvoston asetuksella 1725/2015. Lisätietoja: http://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vieraslajien-maahantuontiin-rajoituksia

7.4. Metsästyslain mukainen tuontilupa

Ennen tuontia tuojan on selvitettävä tarvitseeko tuonti lisäksi metsästyslain 615/1993 42 §:n mukaisen vierasperäisen riistaeläimen maahantuontiluvan. Sitä anotaan Suomen riistakeskuksesta, Fantsintie 13-14, 00890 Helsinki, puh. +358 (0)29 431 2001, fax +358 (0)9 2727 8130, www.riista.fi.

 

Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia tai toimijoita sitovia. Viime kädessä lainsäädännön soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee tuomioistuin.

Tässä ohjeessa on sekä suoria lainauksia lainsäädännöstä että tulkintoja lainsäädännön soveltamisesta. Tulkinnat lainsäädännön soveltamisesta on erotettu kursiivilla. Ohjeessa esitetyt tulkinnat ovat Eviran näkemyksiä siitä, miten lainsäädäntöä tulisi soveltaa.

 

Lisää aiheesta palvelussamme

Lisää aiheesta muualla verkossa