Viljelyyn, istutukseen tai avoimiin koristetiloihin tarkoitettujen vesiviljelyeläinten (kalat, äyriäiset, nilviäiset) siirrot Suomesta toisiin EU:n jäsenvaltioihin sekä Norjaan ja Sveitsiin

Tämä ohje on toimijoille, jotka siirtävät (vievät) Suomesta toisiin EU-maihin, Norjaan tai Sveitsiin vesiviljelyeläimiä (kalat, äyriäiset, nilviäiset) tai niiden sukusoluja vesiviljelyyn, istutuksiin tai sellaisiin koristekalatiloihin, joista on suora vesiyhteys luonnonvesiin.

1. Rekisteröidy viejäksi Eviraan

Jokaisen viejän pitää rekisteröityä Eviraan eläinten viejäksi (Eläintautilaki 441/2013, ETL 60§).

Webropol-rekisteröintihakemus löytyy täältä.

Rekisteröinti on voimassa kolme vuotta, ja se uusitaan hakemuksesta. Toimija poistetaan rekisteristä kolmen vuoden kuluttua siitä, kun rekisteröinnin voimassaolo on päättynyt tai rekisteröinti on muusta syystä peruutettu.

2. Rekisteröityminen toimijaksi TRACES – järjestelmään

Toimijoiden, jotka siirtävät eläviä eläimiä, sukusoluja, alkioita tai eläimistä saatavia sivutuotteita Suomesta toiseen jäsenvaltioon tulee rekisteröityä TRACES -järjestelmään.

On suositeltavaa myös, että toimijat, jotka siirtävät Suomeen eläviä eläimiä, sukusoluja, alkioita tai eläimistä saatavia sivutuotteita rekisteröityvät järjestelmään.

Ohjeet rekisteröitymiseen löytyvät Eviran internetsivuilta osoitteessa: www.evira.fi > Eläimet > Tuonti ja vienti > TRACES > rekisteröityminen ja ongelmatilanteet. Jos luet tämän oppaan sähköistä versiota, linkki sivulle löytyy klikkaamalla tästä. Kun toimija on rekisteröitynyt, ohjelma lähettää tiedon rekisteröitymisestä paikalliseen aluehallintovirastoon, jossa läänineläinlääkäri aktivoi toimijan TRACES - tilin. Aktivoinnin seurauksena ohjelma lähettää viestin toimijalle, että tili on aktivoitu.

TRACES –järjestelmään rekisteröitynyt toimija voi tehdä järjestelmään sisämarkkinakauppaan vaadittavan terveystodistuksen I osan tai sivutuotteiden kaupallisen asiakirjan. Toimija voi seurata järjestelmässä kaikkia omaan toimintaansa liittyviä - niin lähteviä kuin saapuvia terveystodistuksia. Järjestelmästä löytyvät myös kaikki sisämarkkinakaupan terveystodistusmallit.

3. Sisämarkkinakaupan terveysehdot

Vesiviljelyeläinten terveysvaatimuksista säädetään direktiivissä 2006/88/EY ja tämän direktiivin täytäntöönpanosta annetussa komission asetuksessa (EY) N:ro 1251/2008.

3.1. Eläintautivaatimukset vesiviljelyeläinten siirroille

Lainsäädännön mukaan vesiviljelyeläinten siirrot ovat mahdollisia silloin kun alkuperäpaikka on terveystilanteeltaan vastaava tai parempi kuin määräpaikka (ks. taulukko 1) niiden listattujen tautien osalta, joille kyseinen siirrettävä laji on herkkä tai joita se voi levittää.

Taulukko 1: Euroopan Unionissa käytetty vesiviljelylaitosten terveysluokittelu ja sallittujen siirtojen edellytykset eri luokkaan kuuluvien vesiviljelylaitosten välillä.

Vastaanottavan laitoksen terveystilanne

Voidaan siirtää kaloja

Terveystodistus Traces järjestelmässä

Luokka I (Taudista vapaa)

Vain luokasta I

Kyllä

Luokka II (Seurantaohjelma)

Vain luokasta I

Kyllä

Luokka III (Ei määritelty (ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi mutta ei taudista   vapaan aseman saavuttamiseksi toteutettavan ohjelman kohteena))

Luokasta I, II tai III

Vain TRACES-ilmoitus

Luokka IV (Hävittämisohjelma)

Vain luokasta I

Kyllä

Luokka V (Tartunnan saastuttama)

Kaikista luokista

Kyllä

 

Jäsenvaltioiden ja niiden eri alueiden eläintautitilanne niiden vesiviljelyeläinten tautien osalta, joita vastustetaan koko EU:n alueella, on listattu Euroopan komission päätöksen 2009/177/EY liitteessä I. Taulukossa 2 on esitetty Suomen eri alueiden terveystilanne ja terveysluokka näiden kalatautien osalta. Siirrettäessä kaloja Suomesta alkuperäpaikan terveysluokan on oltava taulukon 1 mukaisesti. Lähtöpaikan ja määränpääpaikan terveysluokka on tarkastettava taudeittain.

Taulukko 2: Suomalaisten kalanviljelylaitosten terveystilanne.

Tauti

Terveystilanne

Luokka

VHS (kalojen virusperäinen verenvuotoseptikemia)

Ahvenanmaalla hävittämisohjelma, muu maa vapaa

Ahvenanmaa luokka IV, muu maa luokka I

IHN (kalojen tarttuva vertamudostavan kudoksen kuolio)

Koko maa vapaa

Koko maa luokka I

ISA (tarttuva lohen anemia)

Koko maa vapaa

Koko maa luokka I

KHV (koikarpin herpesvirustartunta)

Ei määritelty

Koko maa luokka III

 

Lisäksi jäsenvaltioiden ja niiden eri alueiden eläintautitilanne niistä vesiviljelyeläinten taudeista (ns. lisävakuustaudit), joita jäsenvaltiot vastustavat kansallisesti, on listattu Euroopan komission päätöksessä 2010/221/EU. Taulukossa 3 on esitetty suomalaisten kalanviljelylaitosten terveystilanne näiden kalatautien suhteen.

Taulukko 3: Suomalaisten kalanviljelylaitosten terveystilanne kansallisesti vastustettavien kalatautien suhteen.

SVC (karpin kevätviremia)

    
 • Koko maa vapaa

BKD (kalojen bakteeriperäinen munuaistauti)

    
 • Vapaaehtoiseen terveysvalvontaan kuuluvat ja siinä terveysluokan I saaneet kalanviljelylaitokset vapaita,
 • muut laitokset ei määritelty

IPN*** (kalojen tarttuva haimakuoliotauti)

    
 • Suomen sisävesialue vapaa,
 • muut alueet ei määritelty

SAV (lohikalojen alfavirustartunnat)

    
 • Suomen sisävesialue vapaa,
 • muut alueet ei määritelty

Gyrodactylus salaris

    
 • Jäämereen laskevat (Tenon, Näätämön, Paatsjoen, Uutuanjoen ja Tuulomajoen vesistöt) vesistöt vapaita,
 • muut alueet ei määritelty

 

*** Suomen sisävesialueet ovat vapaita IPN genoryhmä 5 viruksesta, mutta osalla sisävesialueen laitoksissa esiintyy kuitenkin IPN genoryhmä 2 virusta. Vietäessä kaloja tai mätiä alueille, jotka on tunnustettu IPN-vapaiksi, tulee vastaanottavan jäsenmaan viranomaisilta etukäteen tarkistaa hyväksyvätkö he siirron tai asettavatko ehtoja lähettävän laitoksen IPN genoryhmä 2 suhteen.

Yksittäisten vesiviljelylaitosten tiedot löytyvät useimpien maiden osalta myös EU:n internetsivuilla olevien linkkien kautta.

http://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/aquaculture_en >Preventive measures

3.2. Eläintautivaatimukset muiden vesiviljelyeläinlajien kuin kalojen siirroille

Jos tarkoitus on siirtää Suomesta muita vesiviljelyeläinlajeja kuin kaloja, niin toimijan on otettava yhteyttä hyvissä ajoin Eviraan saadakseen tarkempaa ohjeistusta kyseisten lajien eläintautivaatimuksista.

Komission sivuilla on myös ohje (englanniksi) vesiviljelyeläinten markkinoille saattamisesta EU:n alueelle ja tuonnista EU:n ulkopuolelta

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/la_aqua_cm_guidance_2009-4788.pdf

4. Vientitarkastus ja terveystodistus

Vesiviljelyeläinten jokainen vientierä on tarkastettava ennen niiden toimittamista toiseen EU-maahan. Sukusolujen osalta tarkastusta ei ole välttämätöntä tehdä paikan päällä. Tarkastuksen tekee valvova kunnaneläinlääkäri viejän pyynnöstä. Tarkastuksen yhteydessä kunnaneläinlääkärin on varmistettava, että vesiviljelyeläimissä ei ole tarttuviin tauteihin viittaavia oireita ja että eläimet tai sukusolut täyttävät siirtoa koskevat vaatimukset.

Viejän on syytä hyvissä ajoin ennen vientiä neuvotella vientilähetyksen tarkastavan kunnaneläinlääkärin kanssa terveystodistuksen laatimisen käytännön järjestelyistä.

Vesiviljelyeläinten mukana on seurattava EU:n Komission asetuksessa 1251/2008(2016/1096) edellyttämä terveystodistus, joka on laadittu Traces – järjestelmässä.

TRACES-järjestelmän mukainen terveystodistus sisältää kolme erillistä osaa:

OSA 1 sisältää lähetystä koskevat tiedot (lähettäjä, vastaanottaja, lähetyksen sisältö, kauttakuljetus jne.), ja sen voi laatia eläinten tai tavaroiden viejä rekisteröitymällä toimijaksi TRACES-järjestelmään. Myös valvova kunnaneläinlääkäri voi laatia osan 1 saatuaan viejältä kaikki vaadittavat tiedot.

OSA 2 sisältää eläinten terveyttä koskevan vakuutuksen, jonka valvova kunnaneläinlääkäri tekee saatuaan ensin lähetystä koskevat tiedot viejältä ja tarkastettuaan vientierän. Viljelyyn tarkoitetuille kaloille käytetään 1251/2008 liitteen II A (Viljelyyn, uudelleensijoitukseen, istuta ja ongi kalastus -paikoille, avoimiin koristetiloihin ja istutukseen) tai B (Ihmisravinnoksi tarkoitetut vesiviljelyeläimet ja niistä saatavat tuotteet) osan todistusmallia.

OSA 3 sisältää tiedot lähetyksen mahdollisesta tarkastuksesta vastaanottajamaassa, ja se tulee toimivaltaisten viranomaisten tietoon Suomessa.

Lähetyksen mukaan on tulostettava todistus sekä lähettäjämaan- että vastaanottajamaan kielellä. Nämä molemmat on oltava leimattu ja ainakin lähettäjämaankielinen versio kunnaneläinlääkärin allekirjoittama.

Silloin kun vesiviljelyeläinten siirto ei edellytä terveystodistuksen osan II eli eläinten terveyttä koskevan vakuutuksen antamista, siirrosta on silti tehtävä ilmoitus TRACES -tietojärjestelmällä. Ilmoitus tarkoittaa TRACES – todistuksen osaa I, jonka toimija voi täyttää itse mutta kunnaneläinlääkärin on se varmennettava.

Asiasta säädetään eläintautilain 64 §:ssä ja MMM asetuksen 1024/2013 5 ja 7 §:ssä

Lisätietoa TRACES-järjestelmästä ja ohjelman käytöstä on Eviran internetsivuilla osoitteessa: https://www.evira.fi/elaimet/tuonti-ja-vienti/traces/.

5. Kalojen kuljetus

Elävien kalojen kuljettajalla tulee olla eläinkuljettajalupa, joka haetaan oman kotipaikan toimivaltaiselta viranomaiselta, Suomessa luvat myöntää aluehallintovirasto. Lisätietoja eläinten kuljettamisesta löytyy Evira.fi sivuilta > Eläimet > Eläintensuojelu ja eläinten pito > Eläinsuojelu kuljetuksissa. Pääset suoraan sivustolle tästä. Asiasta säädetään Euroopan neuvoston eläinkuljetusasetuksessa 1/2005.

Vesiviljelyeläinten kuljetuksissa on varmistettava, että niiden terveydentila ei muutu kuljetuksen aikana eikä vesiviljelyeläinten kuljetus vaaranna vesieläinten terveydentilaa lähtöpaikassa, kauttakuljetuspaikoissa tai määräpaikassa. Kuljetusveden vaihto on sallittu vain hyväksytyssä kuljetussäiliöiden vedenvaihtopaikassa. Suomessa vedenvaihtopaikat hyväksyy aluehallintovirasto. Asiasta säädetään eläintautilain (441/2013) 74 ja 76 §:ssä.

6. Luettelon pito ja tietojen säilyttäminen

Viejän on pidettävä luetteloa kaikista lähetyksistä. Luetteloa on säilytettävä vähintään 5 vuotta ja luettelosta on käytävä ilmi seuraavat asiat:

 1. vietyjen eläinten laji, määrä ja tunnisteet;
 2. tiedot toimitettujen eläinten lähettäjästä ja lähtöpitopaikasta, vastaanottajasta ja määräpaikasta;
 3. vientipäivämäärä;
 4. tiedot siitä, mitä asiakirjoja toimituksen mukana on seurannut. Hyvä käytäntö on ottaa kopiot lähtevistä asiakirjoista ja arkistoida ne.

 Asiasta säädetään eläintautilain 65 §:ssä ja MMM asetuksen 1024/2013 8 §:ssä

7. Keskeinen muu lainsäädäntö

Terveyslupa: Vesiviljelyalan yrityksillä on oltava Eviran myöntämä lupa vesiviljelyeläinten kasvattamiseen (Eläintautilaki 441/2013, 55 §). Ahvenanmaalla vastaavan luvan myöntää maakuntahallitus. Uuden toimijan on haettava toiminnalleen terveyslupa ennen toiminnan aloittamista. Lisää tietoa asiasta löytyy Evira.fi sivuilta > Eläimet > Eläinten terveys ja eläintaudit > Eläintautien vastustaminen ja valvonta > Vesiviljelyeläinten terveyslupa ja rekisteri. Pääset sivustolle klikkaamalla tästä.

Vesiviljelyrekisteri: Vesiviljelyeläimiä pitävän toimijan on tehtävä ilmoitus vesiviljelyrekisteriin. (MMM:n asetus 533/2011). Jos laitos, mihin kaloja tuodaan, ei ole vielä rekisteröity vesiviljelylaitokseksi, se pitää tehdä ennen rekisteröitymistä Eviraan kalojen tuojaksi. Vesiviljelylaitoksia koskevat ilmoitukset toimitetaan sille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY), jonka toimialueella vesiviljelylaitos sijaitsee. Rekisteröitymisilmoitus löytyy Eviran internetsivuilta. https://www.evira.fi/elaimet/elainsuojelu-ja-elainten-pito/merkitseminen-ja-rekisterointi/vesiviljelyelaimet/.

Vesiviljelyeläinten terveyttä koskevan lainsäädännön lisäksi vesiviljelyeläinten siirroissa on otettava huomioon alla lueteltu muu lainsäädäntö:

CITES-lupamenettely:  Harvinaisia tai muuten uhanalaisia eläimiä siirrettäessä on aina otettava huomioon villieläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus (CITES-sopimus), joka edellyttää eräiden eläinlajien kohdalla vienti- ja tuontilupia tai tuonti-ilmoitusta.

Lisätietoja saa Suomen Ympäristökeskuksesta puh. 0295 251 000, citesat-merkki.gif : 1 kB ymparisto.fi tai Suomen Ympäristökeskuksen internetsivuilta.

Elävien täplärapujen siirrot ovat kiellettyjä vieraslajeja koskevan lainsäädännön perusteella. Lisätietoja: http://vieraslajit.fi/.

 

Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia tai toimijoita sitovia. Viime kädessä lainsäädännön soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee tuomioistuin.

Tässä ohjeessa on sekä suoria lainauksia lainsäädännöstä että tulkintoja lainsäädännön soveltamisesta. Tulkinnat lainsäädännön soveltamisesta on erotettu kursiivilla. Ohjeessa esitetyt tulkinnat ovat Eviran näkemyksiä siitä, miten lainsäädäntöä tulisi soveltaa.