Hevoset ja niiden sukusolut

Hevosten tuonti Suomeen EU:n ulkopuolisista maista

Huom! Tässä tekstissä mainittu lainsäädäntö löytyy joko Eur-Lexistä – EU:n lainsäädäntötietopankki tai FinLexistä – kansallinen lainsäädäntö. Ohje lainsäädännön hakemiseen löytyy tästä.

Euroopan unionin ulkopuolisista valtioista eli ns. kolmansista maista tuotavien hevoseläinten eläintautivaatimuksista säädetään eläinlääkintölainsäädännön Eb-hakemiston kohdassa 22, maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa MMMa 468/2006. Hevosen maahantuojan tulee perehtyä huolella tähän sekä eläinlääkintölainsäädännön kohtiin Eb 1 ja Eb 6 muutoksineen.

Hevosia saadaan tuoda Suomeen eläinlääkintölainsäädännön Eb 22 liitteessä mainituista maista, jotka on jaettu terveysvaatimusten suhteen eri ryhmiin. Em. liite perustuu kuitenkin komission päätökseen 2004/211/EY (linkki oikealla) , ja koska komission päätökset tulevat voimaan kyseisen päätöksen voimaantuloajankohtana, on tuonti sallittua komission päätöksen 2004/211 maista siten kuin se on viimeksi muutettuna.

Tuontia rajoittavat myös komission antamat suojapäätökset.

Tässä ohjeessa mainittuihin asetuksiin ja päätöksiin on pääsy Eb22 eli MMMa 468/2006 lopussa (tai sen mahdollisten myöhäisempien muutosten) olevista linkeistä, joissa kannattaa valita ajankohdaltaan viimeisin konsolidoitu versio, tai silloin kun konsolidoituun versioon ei vielä ole ehditty sisällyttää viimeisintä muutosta, ajankohdaltaan viimeisin muutos. Kielen voi valita yläpalkista.

Huom: tämä ohje keskittyy tuontiin Venäjältä, koska se on suurin tuontimaa Suomeen tuotaessa. Ohjeesta löytää kuitenkin tiedot myös muista EU:n ulkopuolisista maista tuotaessa linkkejä tarkastelemalla.

Hevoset luokitellaan

 • rekisteröityihin hevosiin (Suomessa hevostalouslain 796/1993 tai muualla direktiivin 90/427/ETY mukaisella tavalla rekisteröity)
 • jalostukseen ja kasvatukseen tarkoitettuihin hevosiin (käytännössä kaikki muut kuin rekisteröidyt tai teurashevoset)
 • teurashevosiin (hevoset tuodaan teuraaksi ja kuljetetaan teurastamoon)

Terveystodistus ja tunnistusasiakirja

Maahantuotavien hevoseläinten mukana on seurattava koko kuljetuksen ajan tuontityyppiä vastaava terveystodistusmalli ja asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen järjestön myöntämä 90/427/ETY mukainen tunnistusasiakirja suomen, ruotsin tai englanninkielellä. Jos hevosen määränpäänä on toinen jäsenvaltio, on terveystodistusmallin oltava myös kohdemaan virallisella kiellä. Terveystodistus myönnetään lähtömaassa virallisen terveystarkastuksen yhteydessä. Kullekin tuontityypille on omassa terveystodistusmallissa yksityiskohtaiset ehdot, joiden on maahantuotaessa täytyttävä. Jos hevonen viedään Suomen kautta toiseen EU:n jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan, on sen lisäksi täytettävä kohdemaan vaatimukset.

Pysyvästi Suomeen tai toiseen jäsenvaltioon tuotavien hevoseläimien mukana on oltava eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten sekä jalostukseen ja kasvatukseen tarkoitettujen hevosten tuonnissa tehdyn komission päätöksen 93/197/ETY liitteen II A, B, C, D, E, F tai G, sellaisina kuin ne ovat viimeksi muutettuina, mallin mukainen terveystodistus.

Tilapäisessä tuonnissa käytetään komission päätöksen 92/260 mukaista todistusmallia.

Käytettävä terveystodistusmalli riippuu siis siitä, tuodaanko hevonen

 1. tilapäistä oleskelua varten, jolloin käytetään komission päätöksen 92/ 260 mukaista terveystodistusmallia (linkissä mallit "Hevosten väliaikainen tuonti Venäjältä" eli 92/ 260 mukainen malli TRACES-malliseksi muokattuna) 
 2. muuta kuin tilapäistä oleskelua varten (linkissä mallit "Hevosten tuonti Venäjältä" eli 93/197 mukainen malli TRACES-malliseksi muokattuna) 
 3. takaisin Suomeen kolmannesta maasta tilapäisen oleskelun jälkeen
 4. teurastettavaksi
 5. onko kyseessä kauttakuljetus kolmannesta maasta toiseen kolmanteen maahan

HUOM! Voimassaoleva todistusmalli on TRACES-mallinen, ja sen sisältö on pysyvässä tuonnissa sama kuin komission päätöksen 93/197 malli, mutta se on ulkonäöltään kuten "hevosten tuonti Venäjältä" eri kieliversioina. Väliaikaisessa tuonnissa terveystodistus on komission päätöksen 92/260/EEC mukainen, mutta ulkonäöltään kuten "hevosten väliaikainen tuonti Venäjältä" (linkit sivun reunassa Venäjältä tuotaessa). Terveystodistusmallina tuotaessa käytetään linkkien TRACES-mallisia todistuksia. Terveystodistus on voimassa 10 vrk.

Jos Venäjältä tuotaessa hevosella ei ole Venäjän toimivaltaisen järjestön myöntämää tunnistusasiakirjaa, tunnistusasiakirjaan tulee virkaeläinlääkärin lisätä esim. oikeaan yläkulmaan terveystodistuksen numero (ohje pätee myös muista maista tuotaessa).

Laboratoriotutkimukset

Tarkempaa tietoa laboratoriotutkimuksista koskien väliaikaista tuontia Turkista sekä pysyvää tuontia Turkista, Kirgistanista, Valko-Vanäjältä, Kroatiasta, Makedoniasta, Venäjältä, Ukrainasta ja Serbiasta saat viereisestä linkistä "Eviran hyväksymät laboratoriot". Jos määränpäänä on toinen jäsenvaltio, hyväksytään kyseisen jäsenvaltion hyväksymien laboratorioiden tekemät tutkimukset. Hevoseläinten mukana seuraavaan terveystodistukseen on liitettävä laboratorion antama alkuperäinen tutkimusvastaus.

Laboratorion ei kuitenkaan tarvitse olla hyväksytty, jos terveystodistusmallissa ei sitä edellytetä. Siten muista kuin yllä mainituista maista tuotaessa laboratorion ei tarvitse olla Eviran erikseen hyväksymä. Venäjältä hevosta Suomeen tuotaessa pysyvään tuontiin ovat lähimmät tutkimuksia tekemään hyväksytyt laboratoriot All-Russia Research Institute -VIEV Moskovassa, Tallinn Veterinary and Food Laboratory Tallinnassa ja Evira Helsingissä. Väliaikaiseen tuontiin Venäjältä ei linkistä löytyvän kirjeen "Eviran hyväksymät laboratoriot" mukaisesti vaadita Eviran hyväksymää laboratoriota.

Hevosella on verinäytteiden otosta 21 vuorokautta aikaa saapua eläinlääkinnälliseen rajatarkastukseen. Linkkin näytteenottoohjeeseen ja laboratoriolähetteeseen sivun reunassa.

Tuontityyppiä vastaavassa terveystodistusmallissa näkyvät kaikki tuontivaatimukset myös laboratoriotutkimusten osalta.

Tuotaessa hevonen pysyvästi Suomeen Venäjältä vaadittavat laboratoriotutkimukset ovat

 • Cogginsin testi näivetystaudin toteamiseksi,
 • komplementin sitoutumistesti astumataudin toteamiseksi, ja
 • komplementin sitoutumistesti räkätaudin toteamiseksi.

Yli 180 päivän ikäisten orihevosten kohdalla tulee huomioida lisäksi hevoseläinten virusarteriittia koskevat vaatimukset.

Väliaikaisesti tuotaessa vaaditaan vain Cogginsin testi.

Hyväksytyt saapumispaikat

Hevonen saadaan tuoda EU:n ulkopuolisesta maasta EU:n alueelle vain sellaisen rajanylityspaikan kautta, jossa sijaitsee hevosten tarkastukseen hyväksytty eläinlääkinnällinen rajatarkastusasema. Suomessa hevosten tarkastukseen hyväksyttyjä eläinlääkinnällisiä rajatarkastusasemia on vain yksi: Vaalimaan maantie. Tällä hetkellä ei siis esimerkiksi ole sallittua tuoda hevosta Suomeen suoralla lennolla EU:n ulkopuolisesta maasta, vaan on tehtävä välilasku ensin johonkin toiseen EU-maahan lentokentälle, jossa on hevosten tarkastukseen hyväksytty eläinlääkinnällinen rajatarkastusasema. Eläinlääkinnällisellä rajatarkastusasemalla hevosille suoritetaan eläinlääkinnällinen rajatarkastus, josta on säädetty eläinlääkintölainsäädännön asetuksessa Eb 6.

EU-maiden rajatarkastusasemien yhteystiedot löytyvät komission internet-sivuilta. Hevosten tarkastuksiin hyväksytyt rajatarkastusasemat ovat sellaisia, joiden nimen kohdalla sarakkeeseen 6 on merkitty kirjain E. Tuojan tulee hyvissä ajoin ennen tuontia olla yhteydessä ko. EU-maan rajatarkastusasemaan, jossa pätevät periaatteessa samat määräykset kuin Suomessa, varmistaakseen että siellä on hyväksyttyä tarkastaa hevosia.

Maahantuojan on tehtävä ennakkoilmoitus hevosen saapumisesta eläinlääkinnälliselle rajatarkastusasemalle viimeistään tuontia edeltävänä arkipäivänä internetpohjaisella Traces -järjestelmällä (linkki sivun reunassa). Maahantuojan tulee olla jo hyvissä ajoin ennen maahantuontia yhteydessä siihen eläinlääkinnälliseen rajatarkastusasemaan, jolla tarkastus tullaan suorittamaan, ja tarkastusaika on aina sovittava etukäteen. Eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta peritään maksu, jonka suorittamiseen tulee Vaalimaalla varautua käteisenä.

Yhteenveto rajatarkastuasemalla esitettävistä dokumenteista ja muista vaatimuksista, kun kuljettajana on yksityishenkilö

Rajatarkastuasemalla esitettävät dokumentit ja muista vaatimuksista silloin, kun kuljettajana on yksityishenkilö, joka ei kuljeta hevosia ammatikseen (tuo esim. yhden tai useampia hevosia itselleen tai tuttavalleen):

 1. Terveystodistus
 2. Tunnistusasiakirja
 3. Traces-ohjelman käyttö (palvelun voi ostaa rajaeläinlääkäriltä)
 4. Tarkastusajasta sopiminen rajaeläinlääkärin kanssa etukäteen (Venäjältä tuotaessa Vaalimaan rajaeläinlääkäri puh 040-489 3362)

Siten yksityishenkilöltä ei vaadita ohjeessa Kuljetus ja muut eläinsuojelumääräykset  kohdassa "Hevosten kaupallisissa kuljetuksissa EU:n ulkopuolisista maista rajatarkastusasemalla vaadittavat asiakirjat" mainittuja asiakirjoja. Em. asiakirjat vaaditaan vain ohjeen mukaiselta ammatikseen hevosia kuljettavan henkilön suorittamalta kuljetukselta.

Jalostusaineksen (sukusolut) tuontiehtojen tulee täyttyä: erää tulee seurata ohjeen mukainen todistus kyseiselle eläinlajille tai sukusolulle, joka esitetään tullille.

VAALIMAAN AUKIOLOAJAT

Rajatarkastusasema Vaalimaalla on avoinna vain maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 9:00-14:45, kesällä rajoitetummin.

Rajatarkastusmaksu

Kso linkistä oikealla Eviran hinnasto eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen maksujen osalta kohdasta 5.2. lähtien.

Hevoseläinten kuljetus

Ohje kaupallisen kuljetuksen vaatimuksista löytyy tästä. Tuontiehdot, jotka on yllä lueteltu kohdissa 1-4 tällä sivulla ovat kuitenkin aina samat (siten myös tärkeimmät tuontiehdot eli terveystodistusmalliehdot ovat samat) oli kyseessä sitten yksityishenkilön tai ammatikseen hevosia kuljettavan henkilön suorittama kuljetus. Ero kaupallisen kuljetuksen ja yksityishenkilön kuljetuksen välillä on siis se, ettei yksityishenkilöltä vaadita mitään lisädokumentteja yllä mainituissa kohdissa vaadittujen dokumenttien 1-4 lisäksi.

Poistuminen EU:n alueelta tilapäisen tuonnin jälkeen

Tilapäiseen maahantuontiin hyväksytyn hevosen on poistuttava EU:n alueelta 90 päivän sisällä EU:n alueelle saapumisestaan ennalta ilmoitetun rajatarkastusaseman kautta. Jos tilapäiseen tuontiin hyväksytty hevonen ei määräaikaan mennessä poistu EU:n alueelta, saa sekä saapumis- että ilmoitetun poistumisraja-aseman rajaeläinlääkäri tästä ilmoituksen.

Tilapäisen maahantuonnin muuttaminen pysyväksi

Evira voi hakemuksesta myöntää tilapäistä maahantuontia varten maahantuodulle rekisteröidylle hevoseläimelle luvan jäädä pysyvästi maahan, jos hevoseläin jo ennen kyseistä maahantuontia olisi täyttänyt pysyvän maahantuonnin vaatimukset eikä hevoseläimen pysyvästä maahan jäämisestä aiheudu eläintautien leviämisen vaaraa. Hakemus on jätettävä ennen tilapäisen maahantuonnin määräajan päättymistä osoitteessa  lentoasema(at)evira.fi.

Kauttakulku

Hevoseläinten kauttakuljetusehdot löytyvät komission päätöksesta 2010/57/EU linkistä oikealla. Ko. päätöksessä 2010/57/EU säädetään ne maat, joista kolmansista maista kauttakuljetettavat hevoset saavat olla peräisin (samat maat, joista tuonti tai tilapäinen tuonti on sallittua) ja terveystodistuksen sisältö.

Rekisteröityjen hevosten takaisintuonti tilapäisen maastaviennin jälkeen

Rekisteröityjen hevosten takaisintuonnissa vaadittavat terveystodistusmallit löytyvät oheisesta päätöksestä 93/195. Tavallisimmin käytettävästä liitteen II todistusmallista löytyy tuonnissa vaadittava Traces-malli linkistä oikealla. Muut mallit löytyvät tarvittaessa Traces-järjestelmästä.

Vesicular stomatitis- tautitutkimus hevosille USAsta

Yhdysvaltain Eläin- ja kasvinterveyden virasto (USDA) on raportoinut OIE:lle, että hevosten vesicular stomatits -tautia on maassa todettu 6.1.2015. Hevosten vesicular stomatitis -tautitutkimus vaaditaan siis EU:hun USAsta tuotaville hevosille  (kso Komission kirje linkkisarakkeesta).

(Ohje 18020U)

Lisää aiheesta muualla verkossa

Lisää aiheesta palvelussamme

Terveystodistukset / Health certificate

Huom: terveystodistusmalleihin saattaa tulla muutoksia. Ajantasaiset hyväksytyt mallit löytyvät Traces-järjestelmästä etusivulta: tyhjä todistusmalli/empty certificate-edelleen tulosta/print ja komission päätösten konsolidoiduista versioista.

Tunnistusasiakirjat