Koristekalojen ei-kaupallinen siirto

Koristekala eli koristevesieläin on eläin, jota pidetään tai kasvatetaan tai jopa satetaan markkinoille ainoastaan koristetarkoituksiin (MMMa 866/2008 4§ Määritelmät, kohta 8).

Yksityishenkilö saa tuoda vain koristevesieläimiä, jotka on  kasvatettu ei-kaupallisissa akvaarioissa. Niiden lukumäärää ei ole rajoitettu, mutta niiden tulee täyttää seuraavat määritelmät:

artikla 3 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 576/2013:

a) ’muulla kuin kaupallisella siirrolla’ tarkoitetaan siirtoa, jonka tavoitteena ei ole lemmikkieläimen myynti tai omistajuuden siirto;

b) ’lemmikkieläimellä’ tarkoitetaan liitteessä I lueteltuihin lajeihin kuuluvaa eläintä, joka on omistajansa tai valtuutetun henkilön mukana muun kuin kaupallisen siirron aikana ja joka pysyy tällaisen muun kuin kaupallisen siirron keston ajan omistajan tai valtuutetun henkilön vastuulla;

Yksityishenkilön tuomille koristevesieläimille tekee tarkastuksen tulli osana tullivalvontaa. Tuotavia koristevesieläimiä  saa pitää vain ei-kaupallisessa akvaariossa tai puutarhalammessa, josta ei ole suoraa yhteyttä luonnonvesiin. Tuotuja koristekaloja ei saa vapauttaa kalanviljelylaitokseen tai muuhun altaaseen, mistä ne voisivat karata luonnonvesiin. Koristekalojen tuonnissa on lisäksi varmistettava, että tuontierän kuljetusvesi ei välitä kalatauteja luonnonvesiin.

Koristekalat  saa tuoda minkä tahansa rajanylityspaikan kautta, mutta CITES-lajeihin kuuluvat lemmikit saa tuoda vain CITES-lajien hyväksyttyjen rajanylityspaikkojen kautta. Mahdolliset CITES-vaatimukset on omistajan aina selvitettävä ennen tuontia Suomen ympäristökeskuksesta (Syke).

(Ohje 18046U)

Lisää aiheesta muualla verkossa