Koristekalojen kaupallinen tuonti

Kaupallisesti tuotavien koristekalojen tulee täyttää tietyt tuontivaatimukset ja niille tulee tehdä eläinlääkinnällinen rajatarkastus.

Koristekalalähetysten mukana on oltava komission täytäntöönpanoasetuksen 1012/2012 liitteessä III olevassa B osassa olevan mallin ja asetuksen 1251/2008 liitteen V perustelujen mukaisesti täytetty eläinten terveystodistus ja niiden on täytettävä em. todistusmallissa ja perusteluissa asetetut eläinten terveyttä koskevat vaatimukset.

Komission päätöksessä 2009/177/EY (muutoksineen) säädetään siitä, mitä EU:ssa listattujen tautien vapauksia tai ohjelmia Suomella on menossa sekä päätöksessä 2010/221/EU (muutoksineen) siitä, mitä lisävakuuksia Suomella on.

Taudeille herkät lajit on listattu direktiivissä 2006/88/EY, liitteessä IV, osassa II; terveystodistus löytyy liitteestä II.

Asetuksen 1251/2008 liitteessä II, C osassa listattuja lajeja sekä liitteessä 1 listattuja vektorilajeja on Suomeen tuotaessa täytettävä tietyt vaatimukset koskien EHN, VHS, IHN, ISA ja KHV -tauteja.

Lisäksi tulee ko. kalalajien täyttää lisävaatimukset koskien SVC, IPN, BKD -tauteja, myös Gyrodactylus salaris -loista koskien. Viljelylaitokseen tuotaessa laitoksen on oltava hyväksytty vesiviljelylaitosrekisteriin.

Terveystodistusmallit löytyvät komission täytäntöönpanoasetuksesta 1012/2012. Samassa täytäntöönpanoasetuksessa on terveystodistusmallit koristekaloille (käytetään myös akvaarioissa pidettäville nilviäisille ja äyriäisille) sekä ihmisravinnoksi tarkoitetuille kalastustuotteile.

Koristekalojen kaupallisissa kuljetuksissa EU:n ulkopuolisista maista Vaalimaan rajatarkastusasemalla vaadittavat asiakirjat

Koristekalojen suojelusta kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuvissa kuljetuksissa säädetään Euroopan yhteisön neuvoston asetuksessa 1/2005 ja laissa eläinten kuljetuksesta (1429/2006). Koristekaloja kaupallisen toiminnan yhteydessä kuljettavalla on oltava eläinkuljettajalupa, jonka myöntämisestä venäjäksi voi saada lisätietoja Virossa (http://www.vet.agri.ee/, s-posti vetat-merkki.gif : 1Kb vet.agri.ee, puh + 372 605 1710, fax + 372 621 1441). Linkit kuljetusasetukseen ja eläinkuljettajalupa löytyvät kohdasta Hevosten kuljetus ja muut eläinsuojelumääräykset hevosille EU:n ulkopuolisista maista.

Kuljettajan tulee esittää eläinlääkinnällisellä rajatarkastusasemalla rajaeläinlääkärille yllä mainitun mallin mukaisen terveystodistuksen lisäksi seuraavat asiakirjat:

Kopio pitkien kuljetusten eläinkuljettajaluvasta (joka voi olla useamman henkilön yhteinen), jolla voidaan kuljettaa eläimiä  yli kahdeksan tunnin ajan (eläinkuljetusasetuksen liitteen III luvun II mukainen asiakirja, linkki yllä mainitun hevosten kuljetusta koskevan sivun reunassa)

  1. Maantiekuljetusvälineen hyväksymistodistus (eläinkuljetusasetuksen liitteen III luvun IV mukainen asiakirja)
  2. Kuljetusasiakirja, josta käyvät ilmi seuraavat tiedot:

a) elänten alkuperä ja omistaja

b) lähtöpaikka

c) lähtöpäivä ja -aika

d) aiottu määräpaikka

e) kuljetusmatkan odotettu kesto

Muut vaatimukset koristekalojen tuonnissa

1. Eläintautilain vaatimukset

Akvaarioyrittäjä on eläintautilain (N:o 55/1980, 9 §) perusteella velvollinen ilmoittamaan virkaeläinlääkärille, mikäli hän epäilee kalojen kuolleen tai sairastuneen vastustettavaan eläintautiin, kuten karpin kevätviremia (SVC) tai koikarpin herpesvirus (KHV).

2. Kalastuslain vaatimukset

Kalastuslain 1982/286 94 §:n nojalla koristekalojen tuonti ei saa vaarantaa Suomessa luonnonvaraisina esiintyviä kalalajeja ja -kantoja. Vieraiden kalalajien ja -kantojen maahantuonti luontoon istutettavaksi edellyttää Eviran eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikköön rekisteröitymisen lisäksi aina maa- ja metsätalousministeriön kala- ja riistaosaston tuontilupaa, ja istuttaminen luonnonvesiin lisäksi paikallisen ELY-keskuksen luvan. Suljettuihin koristetiloihin tuotujen kalojen siirtäminen tiloihin, jotka ovat avoimessa yhteydessä luonnonvesiin, edellyttää Eviran lupaa.

3. Muuntogeenisiä koristekaloja koskevat ehdot

Myyjälle – muuntogeeniset koristekalat

EU:n alueella kaikkien muuntogeenisten organismien markkinointi edellyttää tiettyjen säädösten mukaista tuotehyväksyntää. Koristekalojen (akvaariokalojen) kohdalla tarvitaan direktiivin 2001/18/EY mukainen markkinointilupa.

Muuntogeenisille koristekaloille (esimerkiksi hohtava seeprakalat) tai millekään muulle muuntogeeniselle eläimelle ei tällaista lupaa ole toistaiseksi myönnetty. Näin ollen muuntogeenisten koristekalojen tukku- ja vähittäismyynti on Suomessa ja muualla EU:ssa kiellettyä

Harrastajalle – ei-myyntitarkoituksessa pidettävät muuntogeeniset koristekalat

Muuntogeenisten koristekalojen pitäminen akvaariossa ilman myyntitarkoitusta katsotaan Suomessa geenitekniikkalain (377/1995) mukaiseksi suljetuksi käytöksi, jota koskee muun muassa velvollisuus tehdä asiaankuuluva ilmoitus lupaviranomaisena toimivalle geenitekniikan lautakunnalle. Ilmoitus on käyttäjäkohtainen.

Ilmoitukseen tulee sisältyä yhteenveto käyttöön liittyvästä riskinarvioinnista ja noudatettavista eristämis- ja muista turvatoimista. Muuntogeenisistä koristekaloista pitää tehdä myös geenitekniikkalain 14 §:n mukainen ilmoitus muuntogeenisten organismien käyttöön tarkoitetusta tilasta.

Jos harrastajalla on jo hallussaan geenimuunneltuja kaloja, hänen on otettava yhteyttä geenitekniikan lautakuntaan.

Jos muuntogeeniset koristekalat on ostettu Suomessa toimivalta elinkeinonharjoittajalta, ostajalla on kuluttajansuojasäädösten perusteella oikeus palauttaa kalat myyjälle. Muussa tapauksessa kalat on joko hävitettävä asianmukaisella tavalla tai niitä hallussa pitävän henkilön on tehtävä geenitekniikkalain mukainen ilmoitus ja rekisteröidyttävä suljetun käytön toiminnanharjoittajaksi.

Lisätietoa muuntogeenisten organismien käyttöä koskevasta säätelystä saa geenitekniikan lautakunnan internetsivuilta tai lautakunnan sihteeristöltä.

4. Eläintunnistusjärjestelmän vaatimukset

Tuotaessa koristevesieläimiä, vesiviljelyeläinten sukusoluja tai koristevesieläinten sukusoluja viljelylaitokseen on  noudatettava vesiviljelyeläinten tunnistamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (533/2011) vaatimuksia.

Akvaarioyrityksen, johon maahantuodut koristekalat sijoitetaan ja myydään eteenpäin, on maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 533/2011 (Eläinsuojelulaki, A -hakemisto kohta 43) mukaisesti ilmoittauduttava paikallisen ELY-keskuksen (www.ely-keskus.fi/) ylläpitämään vesiviljelyrekisteriin ja toimittava päätöksen asettamien vaatimusten mukaisesti.

Asetuksen 533/2011 1 §:n mukaisesti em. asetusta ei kuitenkaan sovelleta eläintautilain (55/1980) 14 a §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuihin koristekaloihin, -äyriäisiin tai -nilviäisiin, joita ovat

2) koristeeksi tarkoitettujen kalojen, äyriäisten tai nilviäisten kasvattaminen sellaisissa akvaarioissa tai akvaariotiloissa, tekolammikoissa tai altaissa, joista vesiä ei johdeta puhdistamattomina mereen tai vesistöihin;

Muiden kuin yllä mainittujen kohdan 2) koristevesieläinten eläintunnnistusjärjestelmän vaatimuksista säädetään eläintunnistusjärjestelmälaissa 238/2010 (eläinlääkintälainsäädännön kohta A 1).

5. Terveyslupa

Koristeeksi tarkoitettujen kalojen, äyriäisten ja nilviäisten kasvattamiseksi siten, että niitä tai niiden hedelmöitettyjä sukusoluja myydään tai muuten luovutetaan eteenpäin ja sellaisissa akvaarioissa tai akvaariotiloissa, tekolammissa tai altaissa, joiden vesi johdetaan puhdistamattomana mereen tai vesistöihin (mukaan lukien ojat ja umpilammet) on 1.2.2009 alkaen oltava Elintarviketurvallisuusviraston lupa.

6. Kalojen kuljetus

Kuljetuksesta säädetään laissa eläintunnistusjärjestelmästä, joka ei kuitenkaan koske kohdan 4 2) koristevesieläimiä.

Tuotuja koristekaloja ei saa vapauttaa kalanviljelylaitokseen tai muuhun altaaseen, mistä ne voisivat karata luonnonvesiin. Koristekalojen tuonnissa on lisäksi varmistettava, että tuontierän kuljetusvesi ei välitä kalatauteja luonnonvesiin

(Ohje 18047U)

Lisää aiheesta palvelussamme

Lisää aiheesta muualla verkossa

Terveystodistukset