Lemmikkilintujen tuonti Suomeen EU:n ulkopuolisista maista

Tuontiehdot kaupalliselle ja ei-kaupalliselle tuonnille ovat erilaiset. Jos lintu lähetetään lentokoneella Suomeen tai muuhun EU-maahan ilman mukana kulkevaa saattajaa, tulee sen täyttää kaupallisen tuonnin (= harrastelintujen) ehdot. Tältä sivulta löytyvät ei-kaupallisen siirron vaatimukset, eli vaatimukset tilanteessa, jossa lemmikkilinnut kulkevat omistajansa tai niistä kuljetuksen aikana vastaavan luonnollisen henkilön mukana ja joita ei ole tarkoitettu myytäviksi tai luovutettaviksi uudelle omistajalle ja joiden määrä on enintään 5 yksilöä. Ei-kaupallisena pidetään myös tilannetta, jossa lemmikki ja saattaja ovat samassa kuljetusvälineessä (yleisimmin lentokoneessa), vaikkakin lemmikin kuljetuslaatikko sijoitetaan ruumaan.

Tuotaessa lemmikkiä Yhdysvalloista pyydämme teitä tutustumaan Yhdysvaltain hyväksymisvaatimuksiin (kso linkkisarake oikealla: Hyväksytyt viranomaiset Yhdysvalloissa).

Huomioikaa, että kaikki lentoyhtiöt eivät ota lintuja kuljetettavakseen. Asia kannattaa tarkistaa lentoyhtiöltä ennen lippujen varaamista.

Alla olevassa ohjeessa viitataan erilaisiin EU:n komission päätöksiin ja neuvoston asetuksiin. Linkit kyseisiin päätöksiin ja asetuksiin alla olevassa linkkiosiossa vievät Eur-Lexin - EU:n säädöstietopankin - nettisivuille. Ohessa mm sellainen linkki komission päätökseen 2007/25, johon muutokset päivittyvät automaattisesti, ja kielen voi valita. Lukuohjeeseen pääsy oikealla olevasta linkistä ”Ohje tiedon hakuun Eur-Lexistä”.

1. Tuontiin hyväksytyt maat

Lemmikkilintujen viejämaan on oltava sellainen maailman eläintautijärjestön (OIE) jäsenmaa, joka kuuluu johonkin alueelliseen toimikuntaan, joka on lueteltu:

komission päätöksen 2007/25/EY liitteen I osassa B ( ko. maita ovat OIE:n jäsenmaat, jotka kuuluvat johonkin seuraavaan alueelliseen toimikuntaan : Afrikan, Amerikan, Aasian, Kaukoidän, Oseanian, Euroopan tai Keski-idän alueelliset toimikunnat ) edellyttäen lisäksi, että jokin seuraavien alakohtien i – iv ehdoista täyttyy:

i)linnut ovat ennen vientiä olleet 30 vuorokautta eristettyinä lähtöpaikassa, joka sijaitsee jossakin komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 (*) liitteessä I olevassa 1 osassa tai liitteessä II olevassa 1 osassa luetellussa kolmannessa maassa,

tai

ii) linnut pidetään määräjäsenvaltiossa maahantuonnin jälkeen 30 vuorokautta karanteenissa tiloissa, jotka on hyväksytty komission asetuksen (EY) N:o 318/2007 (2) 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti, (Huom! Tämä vaihtoehto ei ole mahdollinen tuotaessa lemmikkilintuja Suomeen, koska Suomessa ei ole em. hyväksyttyjä karanteenitiloja)

tai

iii) linnut on rokotettu lintuinfluenssaa vastaan viimeksi kuluneiden kuuden kuukauden aikana ja vähintään 60 vuorokautta ennen lähetystä kolmannesta maasta, ja rokotus on uusittu ainakin kerran, noudattaen rokotteenvalmistajan ohjeita ja käyttäen kyseiselle lajille hyväksyttyä H5-rokotetta,

tai

iv) lintuja on pidetty eristettyinä vähintään 10 vuorokautta ennen vientiä, ja niille on H5N1-lintuinfluenssan vasta-aineen tai genomin havaitsemiseksi tehty maaeläinten diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevän käsikirjan (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals), sellaisena kuin se on OIE:n säännöllisesti päivittämänä, lintuinfluenssaa käsittelevän kohdan mukainen testi, jossa on käytetty aikaisintaan kolmantena eristyspäivänä otettua näytettä.’

Tuontia rajoittavat myös komission antamat muut suojapäätökset.
HUOM! Lintuinfluenssan takia annetun suojapäätöksen voimassaoloa on jatkettu 31.12.2017 saakka!

Jos lintu halutaan tuoda ilman mukana seuraavaa saattajaa (rahtina lentokoneessa ilman, että omistaja tai kuljetuksen aikana linnuista vastaava henkilö on samassa koneessa), tulee sen täyttää harrastelinnuille asetetut tuontiehdot. Jos kyseinen alkuperämaa ei kuitenkaan täytä harrastelintujen tuontimaalle asetettuja vaatimuksia - kolmannet maat tai niiden osat, jotka on lueteltu asetuksen 798/2008 (valitse konsoloidut versiot, ja niistä viimeisin) liitteessä I olevan 1 osan taulukon sarakkeissa 1 ja 3, ei lintua ole ollenkaan sallittua tuoda rahtina ilman samassa koneessa mukana seuraavaa saattajaa. Jos kyseinen alkuperämaa on sallittu myös harrastelintujen tuontiin, voidaan lintu kuljettaa koneessa rahtina ilman samassa koneessa mukana seuraavaa saattajaa harrastelintujen tuontiehtojen täyttyessä.

2. Terveystodistus

Lintujen mukana on oltava alkuperäinen, alkuperämaan virkaeläinlääkärin myöntämä komission päätöksen 2007/25/EY liitteen II mukainen terveystodistus. Suomessa hyväksytään suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset asiakirjat. Mallit löytyvät komission päätöksestä 2007/25/EY 1.4.2011 alkaen muutos 2010/734/EU, jossa terveystodistusta muutettu). Yhden seuraavista päätöksen 2010/734/EU liitteen II terveystodistuksessa asetetuista ehdoista on täytyttävä (numerot kuten I.11.viittaavat terveystodistuksen numeroihin):

joko

kun lintu tuodaan päätöksessä 206/2010 luetelluista kolmansista maista, lintuja on pidetty kohdassa I.11 mainituissa tiloissa virallisessa valvonnassa ainakin 30 päivää ennen lähettämistä tehokkaasti suojattuna kosketukselta kaikkiin muihin lintuihin

tai

lintujen määränpäänä on kohdassa I.12 ilmoitetun mukaisesti karanteeniasema, joka on hyväksytty komission asetuksen (EY) N:o 318/2007 6 artiklan kohdan 1 mukaisesti (Huom! Tämä vaihtoehto ei ole mahdollinen tuotaessa lemmikkilintuja Suomeen, koska Suomessa ei ole em. hyväksyttyjä karanteenitiloja)

tai

linnut on rokotettu lintuinfluenssaa vastaan ja rokotus on uusittu vähintään kerran viimeksi kuluneiden kuuden kuukauden aikana ja viimeistään 60 päivää ennen lähetystä noudattaen rokotteenvalmistajan ohjeita ja käyttäen kyseiselle lajille hyväksyttyä elävää H5-rokotetta.

tai

lintuja on pidetty eristettyinä vähintään 10 vuorokautta juuri ennen vientiä, ja niille on H5N1-vasta-aineen tai - genomin havaitsemiseksi tehty maaeläinten diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevän käsikirjan (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) kohdan 2.3.4 mukainen testi, jossa on käytetty aikaisintaan kolmantena eristyspäivänä otettua näytettä

Asetuksen 206/2010 maista lemmikkinä (eli kun matkustaja tuo linnun mukanaan) tuonnissa ei yllä mainitun mukaisesti karanteenia vaadita, vaan riittää 30 vrk virallinen eristäminen terveystodistuksen mukaisesti. Tuojan vakuutuksen (katso alla kohta '3. Tuojan vakuutus') on aina seurattava erää. Vakuutuksesta tulee selkeästi valita vain toinen seuraavista vaihtoehdoista: linnut ovat olleet 30 vrk eristettyinä ennen tuontia tai linnut tuodaan karanteeniin (Huom! Suomessa ei ole karanteeneja).

Viralliset karanteenitilat löytyvät seuraavista EU –maista: Itävalta, Belgia, Kypros, Tsekki, Saksa, Espanja, Ranska, Kreikka, Unkari, Irlanti, Italia, Malta, Alankomaat, Puola, Portugal ja Yhdistynyt kuningaskunta, ja ne löytyvät komission asetuksesta (EY) N:o 318/2007.

3. Tuojan vakuutus

Lintujen mukana tulee olla myös päätöksen 2007/25/EY liitteen III (muutoksen 2010/734/EU) mukainen tuojan tai hänen edustajansa vakuutus. On suositeltavaa valita vaihtoehdoksi se, että linnut ovat olleet eristettynä 30 vuorokauden ajan ennen kuljetusta, eivätkä ne sinä aikana ole saaneet olla kontaktissa muihin lintuihin. Muussa tapauksessa lintuja on pidettävä 30 vuorokautta karanteenissa maahantuonnin jälkeen. Suomessa ei ole virallisia karanteenitiloja, joten linnun on tultava tällöin jonkun toisen EU-maan kautta, jossa sitä pidetään 30 vrk karanteenissa (kts. yllä ne EU-maat, joissa on hyväksyttyjä karanteenitiloja).

4. Hyväksytyt saapumispaikat

Lemmikkilintujen tuontiin hyväksytyt rajanylityspaikat Suomessa ovat Helsinki-Vantaan lentoasema ja Vaalimaan maantie. Rajanylityspaikalla tarkastuksen lemmikkilinnuille Suomessa tekee tulli. Rajaeläinlääkäri antaa tarkastuksessa tulliviranomaisen pyytäessä virka-apua. Maahantuojan on esitettävä linnut tullille, eli valittava ns. punainen linja tullialueella. Jos lintu tai linnut matkustavat yksin, niiden määrä on 6 tai enemmän tai ne on tarkoitettu edelleen myytäviksi tai välitettäviksi, niille tehdään niiden saapuessa EU:n alueelle eläinlääkinnällinen rajatarkastus. Myös terveystodistusmalli ja tuontiehdot ovat tällöin erilaiset, linnun on täytettävä tällöin harrastelintujen tuontivaatimukset. Lintujen maahantuontia suunniteltaessa suosittelemme yhteydenottoa rajaeläinlääkäreihin (linkki oikealla) hyvissä ajoin ennen tuontia.

Harvinaisia tai muuten uhanalaisia eläimiä, kuten tiettyjä papukaijoja maahantuotaessa on lisäksi otettava huomioon ns. CITES -sopimus. CITES on uhanalaisten eläinten ja kasvien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus, joka edellyttää eräiden eläinlajien kohdalla vienti- ja tuontilupia tai tuonti-ilmoitusta. Cites-lajeja koskevista luvista antavat lisätietoja tulli ja ympäristökeskus cites (at) ymparisto.fi. CITES-lajeihin kuuluvat lemmikit saa tuoda vain CITES-lajien hyväksyttyjen rajanylityspaikkojen kautta.

5. Jos EU:n ulkopuolisesta maasta tuotu eläin ei täytä edellä kuvattuja vaatimuksia

a) eläin palautetaan lähtömaahan tai
b) eläin eristetään virallisen valvonnan alaisena eläimen tuojan kustannuksella, kunnes se täyttää terveyttä koskevat vaatimukset tai
c) viimeisenä keinona eläin lopetetaan, jos eläintä ei voida palauttaa tai pitää eristettynä.

* päätöksestä 206/2010 löytyy 2 maalistaa, liite I ja liite II. Riittää, että tuontimaan nimi on jommassakummassa listassa, aluerajoituksia ei tässä huomioida.

Elävien eläinten tuontineuvonta

Lintujen tuontiin EU:n ulkopuolisista maista liittyvää neuvontaa voitte saada sähköpostin välityksellä osoitteesta lentoasema(at)evira.fi.

(Ohje 18017)

Lisää aiheesta palvelussamme

Lisää aiheesta muualla verkossa