Siipikarjan ja siipikarjan siitosmunien tuonti

Huom! Tässä tekstissä mainittu lainsäädäntö löytyy joko Eur-Lexistä – EU:n lainsäädäntötietopankki tai FinLexistä – kansallinen lainsäädäntö. Ohje lainsäädännön hakemiseen löytyy tästä.

Siipikarjan ja siipikarjan siitosmunien tuonnille ja kauttakuljetukselle asetetuista vaatimuksista säädetään MMM asetuksessa 867/2008, ja tarkemmat tuontivaatimukset ja terveystodistusmallit löytyvät komission asetuksesta 798/2008.

  1. Erän tulee olla peräisin siipikarjan tuontiin hyväksytystä maasta. Tuontiin hyväksytyt maat ja maiden osat löytyvät edellä mainitun komission asetuksen liitteessä I olevasta 1 osan taulukon sarakkeista 1 ja 3.
  2. Erän mukana on oltava edellä mainitun komission asetuksen liitteessä I olevan 1 osan taulukon sarakkeessa 4 mallin mukainen terveystodistus ja erän tulee täyttää siinä esitetyt vaatimukset.
  3. Erän on lisäksi täytettävä terveystodistuksessa asetetut Newcastlen tautia koskevat lisätakeet.
  4. Erän tulee täyttää Salmonella-takeet komission päätöksen 2003/644 vaatimusten mukaisesti. Erän mukana tulee olla todistus suoritetuista salmonellatesteistä kyseisen asetuksen liitteen II tai III mukaisesti.
  5. Lisäksi suojapäätöksiä on aina noudatettava. Maahantuojan tulee varmistaa ennen tuontia kohdistuuko tuontimaahan EU:n suojapäätöksiä.
  6. Erälle tehdään maksullinen eläinlääkinnällinen rajatarkastus ensimmäisessä EU-maassa, johon se saapuu.

Kuljetus

Yhteisöön tuotavia siipikarjaa ja untuvikkoja ei saa

a) lastata kuljetusvälineeseen, jolla kuljetetaan muuta siipikarjaa ja untuvikkoja, joiden terveydentila on heikompi;
b) yhteisöön kuljetuksen aikana siirtää eikä purkaa sellaisessa kolmannessa maassa tai sellaisella alueella, vyöhykkeellä tai erillisalueella, josta/jolta tällaisten siipikarjan ja untuvikkojen tuonti yhteisöön ei ole sallittu.

Jos kuljetus tapahtuu edes osittainkin meritse, tulee erän mukana olla kyseisen aluksen päällikön ilmoitus, joka on komission asetuksen 798/2008 liitteen II mallin mukainen.

Erityisvaatimukset

Yllä mainittujen yleisten tuontiehtojen lisäksi tietyille tuontierille on asetettu erityisvaatimuksia.

Jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen sileälastaisten lintujen ja niiden siitosmunien ja untuvikkojen tuontia koskevat erityisvaatimukset esitetään komission asetuksen 798/2008 liitteessä IX.

Muun siitos- ja tuotantosiipikarjan kuin sileälastaisten lintujen ja muiden kuin sileälastaisten lintujen siitosmunien ja untuvikkojen osalta erityisvaatimukset esitetään yllä mainitun asetuksen liitteessä VIII.

Siitosmunien tuonti Venäjältä

Siitosmunien tuonti ei ole sallittua Venäjältä (Komission asetus 798/2008).

(Ohje 18149U)

Lisää aiheesta muualla verkossa