Tyhjien EU:n ulkopuolelta palaavien eläinkuljetusajoneuvojen pesu ja desinfiointi

Huom! Tässä tekstissä mainittu lainsäädäntö löytyy joko Eur-Lexistä – EU:n lainsäädäntötietopankki tai FinLexistä – kansallinen lainsäädäntö. Ohje lainsäädännön hakemiseen löytyy tästä.

Komissio on antanut ohjeet Venäjältä tai Valko-Venäjältä palaavien karjankuljetusajoneuvojen desinfioimiseen ja puhdistamiseen, jotta Afrikkalaisen sikaruton leviäminen EUn alueelle saadaan estettyä.

Tautia on todettu Afrikassa, Euroopassa (Sardiniassa, Puolassa, Latviassa, Liettuassa, Virossa), Etelä-Amerikassa, Georgiassa, Valkovenäjällä ja Venäjällä, myös Suomen lähialueilla Karjalassa. Virus leviää infektoituneen lihan, raa'an keittiöjätteen ja teurasjätteen välityksellä. Lisätietoa Afrikkalaisesta sikarutosta löytyy Eviran sivuilta.

Komission täytäntöönpanopäätökseen 2013/426/EU perustuvaa ohjetta sovelletaan kaikissa tapauksissa kun tyhjä, tämän ohjeen mukainen, karjankuljetusajoneuvo palaa Suomeen Venäjältä tai Valko-Venäjältä. Karjankuljetusajoneuvolla tarkoitetaan kaikkia ajoneuvoja, joita on käytetty elävien eläinten kuljetukseen. Ohje ei koske lemmikkien tai kalojen kuljetuksia eikä ei-kaupallisia hevoskuljetuksia.

Luettelo Euroopan yhteisön ainakin sisämarkkina-alueen kauppaa varten hyväksytyistä eläinkuljetusajoneuvojen puhdistus- ja desinfektiotiloista (ETL 441/2013 76§, direktiivit 64/432/ETY ja 91/68/ETY) 

Maahantuojan ilmoitus ja tullin antama todistus

Maahantuoja (liikennöitsijä tai karjankuljetusajoneuvon kuljettaja) on velvollinen esittämään tuotavat eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavat tavarat ja niiden mukana olevat asiakirjat saapumispaikan tulliviranomaiselle tarkastusta varten (liitteen II mallin mukainen ilmoitus).

Tullin on säilytettävä alkuperäinen ilmoitus kolmen vuoden ajan. Tullin on tarkastettava karjankuljetusajoneuvot sen määrittämiseksi, onko ne puhdistettu ja desinfioitu tyydyttävästi. Jos tarkastukset osoittavat, että puhdistus ja desinfiointi on tehty tyydyttävästi, tullin on todistettava tämä antamalla liitteessä III esitetyn mallin mukainen todistus maahantuojalle.

Toimenpiteet, ellei puhdistus tai desinfiointi ole tyydyttävä

Ellei karjankuljetusajoneuvon puhdistusta ja desinfiointia ole tehty tyydyttävästi, tullin on toteutettava yksi seuraavista toimenpiteistä:

a) tulli määrää kyseisen karjankuljetusajoneuvon asianmukaisesti puhdistettavaksi ja desinfioitavaksi tullin nimeämässä paikassa mahdollisimman lähellä saapumispaikkaa. Puhdistuksen ja desinfioinnin jälkeen tulli antaa liitteen III mukaisen todistuksen. 

b) jos saapumispaikan lähellä ei ole soveltuvaa tilaa puhdistusta ja desinfiointia varten tai jos riskinä on, että eläintuotteiden jäämiä kulkeutuu puhdistamattomasta karjankuljetusajoneuvosta, tulli palauttaa Venäjälle karjankuljetusajoneuvon, jota ei ole tyydyttävästi puhdistettu ja desinfioitu, tai desinfioi sen  alustavasti paikan päällä odotettaessa, että kohdan a) puhdistus ja desinfiointi toteutetaan 48 tunnin kuluessa saapumisesta rajalle. Tulli voi siis harkintansa mukaisesti sallia myös kuljetusauton siirron passitusmenettelyllä suomalaiselle hyväksytylle desinfiointipaikalle, ja sallia auton jatkavan matkaa saatuaan pesupaikalta kuljettajan ilmoituksen (linkki oikealla: Annex II tai muu tullin hyväksymä malli). Samaa passitusmenettelyä voi tulli käyttää harkintansa mukaan myös silloin, kun auto on päässyt rajan yli ilman sille tehtyä tarkastusta suoritetusta pesusta.

Tulli voi määrätä desinfioitaviksi kaikkien ajoneuvoja – myös rehua kuljettavien ajoneuvojen –, joiden osalta ei voida sulkea pois merkittävää riskiä afrikkalaisen sikaruton kulkeutumisesta unionin alueelle, pyörät tai minkä tahansa muun osan, jonka desinfiointi katsotaan välttämättömäksi tämän riskin pienentämiseksi.

Ilmoituksen ja todistuksen mallit

Linkistä oikealla aukeavat seuraavat asiakirjat ovat komission erikseen afrikkalaisesta sikarutosta antaman täytäntöönpanopäätöksen 2013/426/EU liitteitä:

  • LIITE II: ilmoitusmalli, joka kolmansista maista tai niiden osista, jossa Afrikkalaisen sikaruton esiintyminen on vahvistettu, Unioniin tulevan karjankuljetusajoneuvon liikennöitisjän/kuljettajan on esitettävä.
  • ANNEX II : model declaration to be provided by the operator/driver of the livestock vehicle entering the Union from third countries or part of the territory of third countries where the presence of African swine fever is confirmed.
  • LIITE III: kolmansista maista tai niiden osista, jossa Afrikkalaisen sikaruton esiintyminen on vahvistettu, Unioniin tulevan karjankuljetusajoneuvon puhdistamista ja desinfiointia koskeva todistus.
  • ANNEX III: cleansing and disinfection certificate for livestock vehicles entering the Union from third countries or part of the territory of third countries where the presence of African swine fever is confirmed.

Liite II/Annex II on liikennöitsijän / karjankuljetusajoneuvon kuljettajan antama ilmoitus siitä, että ajoneuvo on desinfioitu. Liite III/ Ánnex III on tulliviranomaisen allekirjoittama todistus siitä, että tulli on tarkastanut ajoneuvon hyväksyttävästi.

Molempia asiakirjoja voidaan käyttää kaikkien tyhjien eläinkuljetusajoneuvojen pesussa ja tarkastuksessa, siis myös muissa kuin afrikkalaisen sikaruton riskitilanteessa (kun siis vietävät eläimet ovat olleet sikoja) Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten ja eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavien tavaroiden tuontitarkastuksesta annetun MMMa 402/2011 seuraavien vaatimusten täyttämiseksi (asiakirjojen käyttö muissa kuin sikakuljetuksissa ei kuitenkaan ole pakollista, vaan muutkin mallit voi tulli hyväksyä) :

4 luku
Eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavien tavaroiden tarkastusta koskevat vaatimukset

10 §
Tuontitarkastus ja siitä johtuvat toimenpiteet
Eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavien tavaroiden ja niiden mukana olevien tuontiasiakirjojen tarkastuksen Euroopan unionin ulkorajalla sijaitsevassa tullitoimipaikassa suorittaa Suomessa tulliviranomainen. Maahantuoja on velvollinen esittämään Euroopan unionin alueelle tuotavat eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavat tavarat ja niiden mukana olevat asiakirjat asianomaisen saapumispaikan tulliviranomaiselle tarkastusta varten.

Jos tulliviranomainen suorittamansa tuontitarkastuksen perusteella toteaa, että eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavat tavarat eivät täytä niille maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 273/2004 asetettuja tuonti- tai kauttakuljetusvaatimuksia, on tulliviranomaisen kiellettävä tavaroiden maahantuonti tai määrättävä tavarat hävitettäviksi tai käsiteltäviksi siten, ettei tavaroista enää aiheudu eläintautien leviämisen vaaraa.

11 §
Tietojen keruu ja raportointi
Tullilaitoksen on pidettävä kirjaa tarkastamistaan eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavista tavaroista ja näiden tarkastusten tuloksista ja säilytettävä näitä tietoja vähintään kahden vuoden ajan. Tiedot on toimitettava Elintarviketurvallisuusvirastolle jokaisen vuosittaisen raportointikauden päätymistä välittömästi seuraavan toukokuun ensimmäiseen päivään mennessä.

(Ohje 18115U)

Lisää aiheesta muualla verkossa

Lisää aiheesta palvelussamme