Luonnonvaraiset kalat ja ravut

Luonnonvaraisten kalojen ja rapujen tuonti vaatii Eviran tuontiluvan.

Muun kuin Suomessa luonnonvaraisena esiintyvän kala- tai rapulajin maahantuonti luonnonvesiin päästämistä tai vesiviljelytoimintaa varten vaatii myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen luvan. Lupa vaaditaan myös sukusolujen maahantuontiin.

Vesiviljelyssä käytettäviksi tarkoitettujen tulokaslajien sekä paikallisesti esiintymättömien lajien tuonnista säädetään tulokaslajien ja paikallisesti esiintymättömien lajien käytöstä vesiviljelyssä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 708/2007. Tuonnista säädetään kalastuslain (379/2015) 77 §:ssä. Valtioneuvoston asetuksella kalastuksesta (1360/2015) ei ole toistaiseksi annettu tarkempia säännöksiä lain 77 §:n 4 momentissa tarkoitetuista edellytyksistä.

Täpläravun tuonti EU:n ulkopuolelta ja vienti toiseen jäsenmaahan on kielletty.

Lisää aiheesta palvelussamme

Lisää aiheesta muualla verkossa