Elintarvikkeiden alkutuotanto

Mitä on elintarvikkeiden alkutuotanto?

Alkutuotannolla tarkoitetaan alkutuotannon tuotteiden tuotantoa, kasvatusta ja viljelyä sekä sadonkorjuuta, lypsämistä että kaikkia eläintuotannon vaiheita ennen teurastusta. Se sisältää myös metsästyksen, kalastuksen ja luonnonvaraisten tuotteiden keräämisen (yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002, 3 art.). Alkutuotantoa ovat esimerkiksi maidon- ja munantuotanto, lihakarjan kasvatus, kalastus ja kalanviljely, kasvisten ja hedelmien sekä viljan ja sienten viljely, hunajantuotanto, luonnonvaraisten marjojen ja sienten keräily sekä metsästys. Myös elävien eläinten kuljetus ja muiden alkutuotannon tuotteiden kuin maidon kuljetus seuraavaan elintarvikeketjun käsittelypaikkaan, esimerkiksi laitokseen tai vähittäiskauppaan on alkutuotantoa. Lisäksi elintarvikelain 22 §:n mukaan alkutuotannoksi katsotaan elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen alkutuotannon tuotteiden luovutus suoraan kuluttajalle.

Alkutuotantoon ei sen sijaan kuulu maidon kuljetus pois alkutuotantopaikalta, alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus eikä eläinten teurastaminen. Alkutuotantoon kuuluvaa toimintaa eivät ole esimerkiksi juuston tai hillojen valmistus, yrttien kuivaaminen, kasvisten kuoriminen, kalojen perkaaminen maissa tai kalojen fileointi, vaan ne ovat elintarvikehuoneistoon kuuluvaa toimintaa.

Alkutuotantoa koskevat vaatimukset

Toimijan on huolehdittava, että alkutuotantopaikka, siellä tapahtuva toiminta ja tuotetut elintarvikkeet täyttävät lainsäädännön vaatimukset sekä huolehdittava ettei elintarvikkeiden turvallisuus vaarannu.

Alkutuotannon elintarvikehygieniaa koskevia vaatimuksia annetaan yleisellä elintarvikehygienia-asetuksella ((EY) N:o 852/2004 liite I) sekä maa- ja metsätalousministeriön asetuksella elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta (1368/2011, ns. alkutuotantoasetus). Näiden lisäksi alkutuotantoa koskee myös muu elintarvikealan yhteinen EY- ja kansallinen lainsäädäntö (mm. yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002 ja elintarvikelaki 23/2006). Elintarviketurvallisriskeiltään vähäisistä alkutuotannon toiminnoista säädetään valtioneuvoston asetuksessa (VNa) 1258/2011 .

Alkutuotantoasetuksen (1368/2011) vaatimukset

  • Omavalvonnan kuvaus 4 §. Kirjallista kuvausta ei kuitenkaan vaadita luonnonvaraisten tuotteiden keräilijöiltä, luonnonvaraisen riistan metsästäjiltä eikä esimerkiksi tiettyjen alkutuotannon tuotteiden vähäisten määrien myynnistä suoraan kuluttajille (VNa 1258/2011 eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista).
  • Kirjanpitovaatimukset 5 § ja liite 2
  • Veden laatuvaatimukset 7 § ja liite 1. Asetuksen liitteen 1 veden laatua ja tutkimuksia koskevat vaatimukset eivät koske luonnonvaraisten kasvien ja sienten keräilyä, luonnonvaraisen riistan metsästystä, kalastusta ja vesiviljelyä eikä esimerkiksi tiettyjen alkutuotannon tuotteiden vähäisten määrien myyntiä suoraan kuluttajille (VNa 1258/2011 eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista).
  • Tietojen toimittaminen alkutuotannon tuotteista 6 § ja teuraseläimiä koskeva ketjuinformaatio (liite 2)
  • Toimialakohtaiset vaatimukset alkutuotannolle liite 2 (teuraseläimille, luonnonvaraiselle riistalle, maidontuotannolle, munien tuotannolle sekä kalastukselle ja vesiviljelylle)
  • Vaatimukset alkutuotannon tuotteiden luovuttamiseen ja toimittamiseen VNa 1258/2011 2 ja 3 §:n mukaiseen vähäriskiseen toimintaan liite 3.

Omavalvonnan kuvaus

Omavalvonnalla tarkoitetaan toimijan omaa valvontajärjestelmää, jolla toimija pyrkii varmistamaan, että elintarvikkeet täyttävät niille asetetut vaatimukset ja alkutuotannon tuotteet ovat turvallisia.

Alkutuotannon toimijalla on oltava kirjallinen kuvaus omavalvonnastaan. Omavalvonnan kuvaamisella tarkoitetaan tilan toimintatapojen kuvaamista eikä siinä edellytetä säännöllisesti tapahtuvaa tehtyjen toimenpiteiden kirjaamista. Kirjallista kuvausta ei kuitenkaan vaadita toimijoilta, jotka harjoittavat luonnonvaraisen riistan metsästystä tai luonnonvaraisista kasveista ja sienistä saatavien tuotteiden keräilyä eikä tietyltä VNa 1258/2011 mukaiselta elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäiseltä toiminnalta. Alkutuottaja voi myös noudattaa Eviran arvioimaa toimialakohtaista hyvän käytännön ohjetta (jos sellainen on olemassa), jolloin siltä osin erillistä omavalvonnan kuvausta ei tarvitse laatia.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

Lomakkeet ja ohjeet

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA