Alkutuotantovalvonta ja tiedonsaanti kalastusalusrekisteristä

Kaikkien alkutuottajien tulee tehdä elintarvikelain 22 §:n mukainen ilmoitus toiminnastaan kunnan elintarvike-valvontaviranomaiselle. Kalastajat ovat alkutuotannon toimijoita, ja heidän tulee tehdä vaadittu ilmoitus toiminnastaan sille elintarvikevalvontaviranomaiselle, joka vastaa kalastusaluksen suunnitelmallisesta valvonnasta eli käytännössä kalasaaliin purkusataman tai purkupaikan kuntaan. Tämä mahdollistaa sen, että elintarvikevalvontaviranomaiset saavat tiedot toimialueillaan kalastavista/purkavista aluksista suoraan kalastajalta ja voivat valvoa aluksia suunnitelmallisesti.  Jos purkusatamia on useita, niin ilmoitus tehdään pääsääntöisen purkusataman elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä (690/2010) edellyttää kaikkien merellä kalaa myytäväksi pyytävien alusten rekisteröitymistä. Kalastusalusrekisteriä pitävät maa- ja metsätalousministeriö sekä ne (ELY-keskukset), joiden toimialue sijaitsee Suomen merialueen rannikolla (yhteensä 6 ELY-keskusta).

Elintarvikevalvontaviranomaisella on oikeus saada henkilötietoja sisältäviä tietoja valtakunnallisesta kalastusalusrekisteristä myös elintarvikkeita koskevan lainsäädännön noudattamisen valvontaa varten ( laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä (690/2010) 2 § ja 24 §, elintarvikelaki 23/2006 83 §).

Läänineläinlääkärit ja kuntien elintarvikevalvontaviranomaiset voivat saada tietoja kalastusalusrekisteristä valvontaa varten. Tiedonluovutuspyyntö perusteluineen osoitetaan maa- ja metsätalousministeriöön elinkeinokalatalousyksikköön.

Einkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset pitävät rekisteriä sekä merialueilla että sisävesillä kalastavista kalastusaluksista. Kummassakin rekisterissä alukset rekisteröidään aluksen omistajan kotipaikan mukaan määräytyvään ELY-keskukseen.  Sisävesiä koskevasta rekisteristä ELY-keskukset antavat itse tiedot. Tietoja luovutettaessa sovelletaan ainoastaan julkisuuslakia ja henkilörekisterilakia.